سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—ازادی در غرب- اب حیات است ویا زهر ابه است دینامیت است ویابتون است-دلیل انکه درکانادا علوم انسانی بیسار کسل کنده وخسته کنند است حتی برای محقیقین ان –اگر کسی از ایده وهنرفیلم شناسی بهره ای ند اشته باشد یک فیلمی را تماشا کند اگر کوچکترینی درجه ای از ایده ال راداشته باشد- سخت اراحت است ولی اگر دانشجوی سال اول هنر سینماباشدمبتذل ترین فیلم راببینند وبعد درکنفرانس نقد وتحلیل قراربگیرد خیلی لذت میبرد ومداوم بدنبال مقالاتی درباره ان فیلم است این امر لذت تحقیق رانشان رامیدهدچگونه ممکن است تحقیق درعلوم انسانی یک نواخت وبسیارملات اوروخستگی اور است- جناب حافظ رحمت الله نظر قران رابخوبی بیان کرده است هرچیز در هستی به شرطی ":ان:" داشته باشدلذت اور است هستی راباید دراینه ارزشهای اسمانی دید نه انکه هستی درچشم سکولاریسمی یک میلمتر به عمق نمیتواند نفوذ کند- دید زن درکانادا به سمت مسخره کردن جنس مردمیرود ومرد بادید تحکم ومردسالاری به زن نگاه میکند یکی از مشکلات بشر درطول تاریخ جا برای کتابخانه وهزینه کتاب بوده است- ابن رشد یک کاخی درختیار داشت زملنی که اخرین اطاق رابهتر بگویم فضارا به سالن خوداضافه کرد دغدغه اضافه فضاراوراسخت ناراحت کردزیراساختمان اجازه نمیدادکه دیگر پیشرفتی داشته باشدچگونه است با اینهمه همه مخارج سنگین تحقیقات درعلوم انسانی که بسییاری از دانشگاهای اروپا رشته هائی را تعطیل کردند ویا درافکار شناسی امریکائی پیشنهاد تعداد 600 نفر درجامعه اماری دادهاند مثلا درلندن از مردم سئوال کند شما چندنوع سوسک میشناسید وایانهار مضرمیدانید ویانمیدانید ومعلومات شما ازکجا تامین میشود وراه مبارزه باان رامیدانید یا نمیدانید بهترین راهحل راچه میدانید انگلستان بزور برای 45 نفر بودجه تامین کرده است انزمان این حدیث درذهن امدکه پس از ظهور فرددستش مانیتور میشود وهرمقاله چه چاپ شده باشد وچه در حافظه امام معصوم علیه باشد بخش موردنیاز در کف دستش ظاهرمیشود وبغیر از اعجاز چاره ای دیگری نیست حتی اگر سالها بانیروی نجومی ووسایل پیشرفته کار کنند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99