سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اللع الرحمن الرحیم- به بهانه بیست ودوم بهمن یاد اور خاطر پرشکوه تو- اما توستایش انگیز ترین قهرمان جمع قهرمانان زمانه خودت هستی تنها تو توانستی قلوب را جمع کنی و انها را دریک دولت الهی متشکل سازی که دراین راه زجرهای فراونی کشیدی ومداوم بسوی ملکوتی بس رفیع ان را بالا کشیدی درتمام سخنرای های ا لماسیت ما شرف وافتخار وکمال را خوشه چینی میکردیم وراه پر افتخار بسوی معبود عالمیان وانسیان به رهبریت گام می زدیم ومی زنیم- گوئی دست در دست حضرت جبرائیل علیه السلام داری که با ما همراه است وما داخل ارزش و اعتباری بس پر شکوه که حافظ بزرکترین امانت الهی وان حکومت اسلامی است کشتیم- ملازمان این تخت شکوهمند الهی که دیگر جان فرد ومنیت فرد خارج از کالبد او است وروح الهی جای گزین ان شده است ودر نبرد با طاغوتها مدال افنخار جاودانیات را تصاحب کردی- شما ثروتی بین انسانها نبخشیدی واملاکی را وام ندادی بلکه حکمتها وارزشهای الهی را درزمانی که طاغوتها سفره تجارت و ثروت ودنیا پرستی را پهن کرده بودند وجدال با گرگان راکه برای تصاحب ان  غوغابرپا کرده بودند ومداوم انسانها را بسوی ان ترغیب می کردند- قدرت وثروت حرف اول را می زد دنیا- دنیای مادی بود ب اشجاعتی وصف ناپذیر ادامه دادی- ایران نمونه قابل تحقیق وتفحص منش جهانی ان روز بود که طاغوتیان با ثروت عظیمی فراری شدن ومستعضعفان تهیدست را حیرت زده وتماشا گر رها کردن- کشوری که به فساد کشیده شده است وانسداد سیاسی ودیگر ابعادی که ملت را به فسردگی وسازمانهایش را به اضمحلال کشیده بود ودین بیش از حد فرسوده وناتوان گشته بود وجای زخم وسوختگی که دراثر سیاست غربیان بود بر تن وبدن این ملت بخوبی دیده می شد درحالیکه متحد ورفیق نزدیک غربیان بود وغربیان را به خشم اوردی که مشکلات اقتصادی- سیاسی ما ناشی از رهبری ایشان است وسنگهای ایجاد کننده انحراف وبحران را به سمت تو وامتی که پرچم دار بالاترین ارزش شهادت دراه حق ومردم بود پرتاب شد- وچهره فرشتگان غربی را بخوبی نشان دادی تا جائی که خانم هیلاری کلینتون به رهبران کشورهای فرانسه زبان- عربی فرمودند بیش از انکه بفکر حسابتان در بانک های سویس باشید بفکر ملت خود باشید وجناب فرانسه هم هیچگونه کمکی با توجه به شکایت های این کشورها را نپذیرفتند و واقیتهای سیاستهای فرانسه را در افریقا به خوبی ارزهایش رانشان دادند که منافع اقتصادی به هرقیمت است واین پیام را به خوبی ازدل قران بیرون اوردی وندای مردمانرا در خیابان ها را همان پیامهای قرانی واسلامی  ساختی وفرمودید " به نظر من دوران ظاغوت ها به پایان رسیده است ونوبت مستضعفان تاریخ است.  سروش الهی که فقط درگوش ملکوتی شما نجوا شد": وهیچگاه از امریکا عذر خواهی نکردی زیرا انان هیچگاه از جنایتهای خودشان عذرخواهی نکردن ونسبت به شما به اندازه کهشکانها عذر خواهی بدهکار هستند وانجمن تروریستهای جهانی را به دنیا معرفی کردی واتحاد تاریخی انسانهای زجر کشیده وسیلی خورده وازاده ومومن به توحید را خواستار شدی وبحق سنگ زیر بنای ان را پی نهادید وشیطان یزرگ را بخوبی شناختی وبه جهان معرفی کردید که قبلا کسی چنین نمی گفت وجرئت گفتنش راهم نداشت- ترسها را به جرئت تبدیل کردی ودیکتاتورها را شناساندید وزندگانی که دریک دور باطل می چرخید به سمت نور وهدف متعالی سوق دادی وخطاها واشتباهات وخیانت ها به بشر را به خوبی گوش زد کردی- وفرمودی توان وقدرت از ان مردم است وسرنوشت شماها در دستان شما باید باشد خلع ونصب باید در دستان شماقرار بگیرد  وجهان تنها جهان نیمکره غرب نیست جهان باید درست جهانیان خدا نگر فرهیخته باشد ورحمت وقدرت ونعمت الهی برای سرتاسر جهان است وامید اوری از درون مسجدها وکلیساهای وکنیسهای راستین بیرون می اید وهیچکس حق ندارد از خودش خط وخطوط تعین کند جز انکه خداوند منان فرموده است دریای بحر تو را نمیتوان کشید جزانکه به قدر ظرفیت باید چشید ما دربیست دوم بهمن خاطره ان روز طلای رادرجوار شما را احیا می کنیم  و چون پروانه های به سمت افتاب وجود تو پرمی کشیم


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99