سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها- بخش سی ویکم- انتخاب افراد بعلت رای قبیلگی که تنها به کاندید قبیله رای میدهند کار بسیار غلطی است که همیشه کاندیدا از قبیله بزرگتر باشد- اولا رهبری امت مسئول کارهای روزمره محلی ومنطقهای نیست البته اداراه این امور رابه رهبران منتخب محلی داده شود بهتر است وان رهبران هم باید شایستگی لازم راداشته باشند جناب عمروبن عاص زمانیکه فرمان بسیج سپاه اسامه شد که بسیاری منجمله شیوخ ناراحت شده اند درحالیکه ازمایش رزمی ونوع دلگرم کردن جوانان وشرکت درتوزیع مواد خورکی وغیره امتحان خود راپس داده بودند بفکر فرومیرود که نقشه حضرت رسول اکرمصلوات الله علیه واله والسلم چیست با تست کردن اسامه متوجه میشود که برتری او نسبت به خوداش محق است حالا ایشان مشاور ومشیر سلطان مکه است وما بقیه شیوخ راهم تست میکند که همه اقایان از گرما مینالیدند ونبودن اب ومسائل مانند ان متوجه میشود که حضرت درست انتخاب کرده است اقایان شیوخ بازی را شورع میکنند ولی جناب عمرو بن عاص میفرماید من حتما به جنگ میروم واگر جبهه تعطیل شد اخرین نفر هستم به خانه باز میگردم حق با رسول است اگر اتفاقی بیفتد مردم ما را موجب ان میدانند باید دراین موارد مطمن شد جنابان شیوخ اصرار میکند وایشان میگوید اگراجازه موقت دادندمن میایم ومیرود پیش جناب اسماه میفرماید مثل اینکه جبهه تق ولق است ومن یادم رفت حمام بروم اگر اجازه میدهید من برای حمام بروم جناب اسمه میفرماید از طرف رسول الله صلواتالله علیه واله والسلم ستوری برای بازگشت نیامده است وبزودی حرکت میکنیم وچناچه به حمام نیاز دارید اب اینجا هست وایشان باز میگرد وشیوخ مداوم به نق میزدند واصرار میکردند وباز ایشان خدمت جناب اسامه میرود که مردم راتحریک به باز گشت کرده بودند وانهم از راه دلسوزی؟ وجریان به اسامه میگوید ومنتظر جواب می ماند اسامه میفرماید رفتن چند شیوخ ضربه به جبهه نمیزند جنگ جوان ومردان میان سال میخواهد وشماهم بروید ایشان میفرمایدمن حتما برای جنگ میایم وهرکس گفت چرا رفته است بگوئید برای حمام رفته است درست است که من مانند جوان نمیتوانم به جنگم ولی میتوانم جوک بگویم ورحیه بدهم ودر امر توزیع کمک کنم واز تجاربم استفاده کنم ومحل خود را به اسامه میکید واصرار میکن که حتما ایشان را باخبرکنند- دربازگشت روبهجناب ابوبکر میکند وانها را سرزنش میکند ومیگید من دانستم برای چه به شهر باز میگردید مواظب باشید شیطنت نکنید کمترین جبران کردن زحمات پیامبر اکرم صلوالتالله علیه واله والسلم انتخاب داماد اوبه رهبری است که تا امروز ازهمه ما سر است جناب ابوبکر خشمگین میشود وروی خوداش رابرمیگرداند ومیفرامید شما کاری به اینکارها نداشته باشید وباسرعت از ایشان دور میشود- اولا برای خداوند کار کردن اسان نیست بایدمنتهای سعی خوداش را انسان بیاد بکند وبقل قران همانطور که برای پدراش میکند ویاعلاقه دارد که فرزند برای او بکند- جناب مسیحیت از روی کوتاه فکری اول امد فرشتگان مانند بچه های چند ماه با بال کشید کانها مثلا حضرت جبرائیل علیه السلام هستند که به کمک حضرت مسیح علیه السلام وپیروان انها امدهاند که اینکه درفیلم های غرب چند نوجوان کیفی را باز میکنند واشیائی درمیاورند اینان همان فرشتگان هستند که به کمک افرادمیایند بعدا یک شیر پاک خورده فرمودند این فرشتگان درحالت عبوس هستند باید انها را برهنه وشاد ودرحال بازی یعنی درواقع دراند کمک میکنند بکشید وبعد ختران راه به ان اضافه کردند وسپس درکمتر جائی هردو هستند بیشتر دختران کودک صفت هستند بسیاری معتقد هستد برهنگی در مردم مسیحیت ازهمینجا نشات گرفته است ودوم دیدکودکانه نسبت به فرشتگان باز ازاین مسئله نشات گرفته است اعراب هم از مسیحیت تقلید کردند ولی خداوند یک تودهانی محکمی به انها زد که درمسائل الهی شما به هیچ اطلاعات دقیقی دست یازی ندارید وبایدمطیع امر رسولالله اعظم صلواتالله علیه واله والسلم باشید گرچه به نظر میرسد جناب معاویه همچنان به همان دیدگاه خرافی معتقد بوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99