سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به تاریخ ایران – نظریات شخصی است- وثوق الدوله قبل ازانکه ایشان تجزیه وتحلیل کنم-چند مقدمه لازم است—زمان قاجار سفارت انگلیس 2000 نفر جزو لیست ایشان بود شاهزاده بعدی که امد سفیر فرمودند ظرفیت ما پر است   وبه سفارت دیگری بروید وسفارت درایران زیاد است .وبرو سفارت روسیه ایشان به سفارت روسیه میرود وبعد ازمدتی سفیر انگلیس ایشان احضار میکند که سفیر روسیه درباره من چه میگوید- ایشان شرح میدهد که همه منفی است سفیر انگلستان میفرمایدهمه اش درست بود وشاخ شاهزاده در میاید وبعد سفیر میفرماید که روسها چنین اقداماتی میکنند وقتیکه نزد سفیر روسها رفتی ازقول من بگو که حرف شما درست بود و وایشان ادامه میدهد که برای منافع انگلستان اینجا هستیم وگرنه کلاه مارا باد ببرد بر نمیگردیم به اینجا بیایئم ولی متاسفانه انگلستان درحفظ منافع خود حلال وحرام نمیکند- حال این دوهزار نفر تک تک را سفیر صدا میکرد که مثا برو سمنان به فلانی این مبلغ بده وبگو لطفا درسیاست دخالتی نکنید ویافلانی برولاهیجان وبه فرماندار بگو فلانی را از ان سمت بردار وفلان پول هم به ایشان بده وفلانی را مسئول کن در اخر زمان حفظ ایمان سخت ر از نگه داشتن اتش در دست است یک دلیل اش همین است که رشوه قابل ملاحظه وپست ومقام وشهرت کمتر کسی است که ازان بگذرد لذا پس ازمدتی درایران که بعضی طرفدار روسیه بودند وبعضی طرفدار انگلستان ویا المان ویاعثمانی درحقیقت طرفدار جیب خودشان بودند مخصوصا درباند قاجاروخیلی زود فهمیدند انگیسی ها بسیار شوت تشریف دارند ودر واقع همین طور بود وعلی الشانس حرکت میکنند- نزدیکی های مشروطه انقلاب بلشویکی شروع وبخ شعمدهای از کارگران ایران در اذربایجان روسیه بودند وحرکت انقلابی را وارد ایران کردند که درسر تاسر این اثر گذاشت وبه راحتی اسلحه ومهمات وارد ایران میشد ومسائل دیگر بخصوص مبارزات عراق که همیشه الگوی ایران بوده است- کشته شدن ناصرالدین شاه زنگ خطررابه صدا دراورد وکنترول ایران توسط ارتش تقریبا محال شد وپلیس قدرت مهار کردن نداشت ونه روسیه ونه انگلستان قدرت مهار کردن ایران رانداشتند ولذا برای تقسیم ایران تصمیم گرفتن زیرا اطلاعاتی داشتند که هند ابستن حوادث است وروسها میخواهد از این فرصت استفاده کنند- وثوق الدوله بخوبی میدانست که این طرح امکان ندارد بخصوص زمانی که کمونیست روی کار امدن ومردم وارد صحنه شدن وکشتن او مثل ابخوردن است وانگلیس ها سخت ترسیدند وحاضر هستند پول خوبی بدهند البته دویستهزارتومانپول زیادی نبوده است ولی تا اخر مواجب درست حسابی گرفته است وبه راحتی معزول شد وخوداش را کنارکشیدکه مثلا منتظر فرصت باشد وطبیعی دراین مدت زیاد قاجارها گرگان روزگار شوند- لذا انگلیسیها بعدا فهمیدند که بایدیک خون تازه روی کار اورد وصحنه راعوض کردند

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99