سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کتاب:"مسیح (علیه السلام": نوشته کارل پاسپرس فیلسوف المانی:" مترجم محترم جناب اقای احمد سمیعی بحث را ازمقدمه ان کتاب شروع میکنم- ایشان مینویسد که فلسفه نهاد است وعلم تجربی نیست نظریه شناخت نیست؟؟ بلکه مولود ": ضرب تکان وخود زندگانی": و عمل؟؟!! راهبر به حقیقت هستی- مبدا حرکت فکری واو بیان روانشناختی قیام حضوری است که روزنهای مابعد طبیعی ومنطقی به جهان وهستی برین میگشاید- قبل از وارد شدن بحث یک مقدمه بیان شود یک اسمانخراش هشتاد طبقه را درنظر بگیرید در طبقه اول یک طرح ساختمانی که اصلا بفکر هیچ کس نمیرسد طرح میشود واین طرح به طبقه بالامیرود بر اسا یکسر ی قواعد که هیچکس بلدنیست روی ان کار میشود تا طبقه هشتادم که درطبقه هشتادم گفته میشوداین رابسازید وبدرد فلان کار میخورد هرچه فرد تصور کند به ان شاخت ابزاری گفته میشود مثلا درمنطقه معتدل ساخته میشود هویت اصلی نیست کسی هویت اصلی میفهمد که از طبقه اول اگاهی داشته باشد وتا طبقه هفتاد ونهم ویافر ض کنید چشم کسی ببندند وتنها ایشان چهار غذا راخورده باشد ویک ماده ساختگی به ایشان بخورانند وبگوید این چیست اگر گفت نزدیک به ماهی فلان است این یک شناخت ابزاری است این شناخت هویت حقیقی ان ماده نیست وتمام فلیسوفان معتقدهستند که بایدهویت حقیقی ر اکشف کرد- در مسئله روح دقیقا همین قانون هست ودرشناخت هویت اصلی انسان همین قانون است- اقایان کمونیست به کتاب انجیل ایرادگرفتند که سرتا پاغلو است داستان همان داستان چوپان دروغگو است ازبس دروغ گفتن به مطالب درست انجیل هم اقایان شک میکنند درانجیل است تصور میکنم فردی همراه حضرت مسیح علیه السلام بوده است جان بوداست ونوشته است د ریک روز گرما من همراه حضرت در یک جاده خاکی حرکت میکردم وبه نزدیک یک سه رارسیدیم وایشان فرمودن جان ان خانمرا دیدی ومن گفتم کسی را نمبینم ایشان فرمودن بزودی ظاهر میشود وچنین شد وحضرت ایستادند وان خانم امد وتقاضای شفائی داشت وحضرت فرمودند به خداوند ایمان بیاور وعمل صالح انجام بده وشفا خواهی یافت- اقایان میفرمایند این اخلاق فوق تصور است وغلو شده است ولی نمدانند که ایشان اسوه الهی است تنها برای بشر بلکه برای جبرائیل علیه السلام اخلاق حضرت جبرائیل علیه السلام درچه حداست درست است که ظرفیت انسان محدود است ولی حد انرانمیشودتشخیص داد بلکه براساس بیانان عرفا اسلامی یک سری شناخت.کمالات اخلاقی اط رف خداوند پیشکش میشود مانندانکه فردی حرکت میکند ویکدفعه طی ارض میکند وبه مکه میرسد- انبیا اعظام رحمتالله علیهم اجمعین در اخلاق وعلم درحد معجزه هستند- اجملا شناخت ان خانم داز ایمان یک شناخت ابزاری ویا اجمالی است وان ماهیت ایمان نیست ولی بقول ایشان روزنهای به هستی برین است ایا این ایمان درک اجمالی از خدواند رابوجودمیاورد یانه بله بوجود میاوردبر خلاف نظر ایشان د رفورمول های علمی چناچه فرمول تان حد که درست کار میکند بودن دلیل نیست یک رابطه باحقایق وواقعیت هادارد وزمانی به بن بن بست رسید بقول ایشان حد ان مشخص میشود ولی ایمان اگر به بن بست نرسید جزاز طریق خداوند راهی دیگر نیست چرااگر به بن بست برسد تناقض ایجاد میشود وتناقض در کار خداوندمنان نیست-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99