سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 - بسم الله الرحمن الرحیم-- نقدی بر مقاله-جناب استادعزیزدکتر شایگان- بنام":زیستن در محل تلاقی فرهنگها وز مان ها—بخش اخر- بطو ر خلاصه ایشان معتقد است که از همه افکاربایدیک معجون ساختکه میابیست بسیارعلمی واکامیکی باشد ودرنتجه بایداز مدارفرهنگی بسته خودی؟؟خارج شد واز مشخصات متافیزیکی خود فاصله گرفت واز راه فکری خودرا درتلاقی نگاه ها وفرهنگ ها پیدا کرد- برای پاسخ به ایشان یک مقدمه ای لازم است- زمان امام زمان صادق علیه السلام عرب وعجم ایشان بعنوان رهبر اینده انتخاب کردند واین نشانه پیروزی وسلامت ودرستی انقلاب کربلا است- ایشان نپذیرفتند- .دلیل ان بابیان من بدین گونه توجیه کردند که دوجریان ا نحرافی اساسی تاریخ اسلام رخ خواهد یی جریانی که درزمان نزدیک به رحلت رسول اکرم رخداد یا باید بپذیرم ویا باید بجنگم وهردو شکست رادرپی خواهد داشت وانچه شیعه تا امروز بدست اورده است بر باد خواهد داد ودوم جریانی برای حضرت امیر رخداد وحتی نزدیک دوستان خواهان امتیازات نامشروع هستند وانهم باز هرنوع عمل کنم باعث شکست خواهد بود وچه بهتر که این اتفاقات برای دشمنان ما رخ دهد وچنین هم شد اما از احادیت ان عظمت روشن میشود تا انقلاب امام راحل رحمت الله علیه والسلم چنین است وبقول امام راحل علیه السلام فرق برخواهد گشت چه درایران وچه دردنیا با وجودانکه شیعیان خود را از حکومت کنار کشیدند حکومتها انچه که میتوانستند درکوبیدن شیعه کوتاهی نکردند شیعه بقول استاد معززحضرت ایتالله شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه والسلم چوب دارخوداش بر پشت اش حمل میکرد واز زیر خروارها شن خود را بالا میکشید وپس از غیبت کبری چون نمیخواست از مسیر تعین شده بیرون رود ماند برادران اهل سنت همیشه دراین ترس بود که حکم را پیدا نکند وزمانی حکم را پیدا میکرد موردمسخره دوستان اهل سنت واقع میشد که امروزه بخوبی مبین است وهمیشه متزلزل بود که پیروانش اورا تنها نگذارند ونابود نشود ولی سرانجام به قدرتی امروزی رسید ویک سرگردن از رقبا بالاتر رفت- امام راحل بخوبی تشخیص داد که قیام ایشان هم قیامی است که میتواندحکومت اسلامی ایجاد کند لذا در طول تاریخ تا زمان ایشان شیعه سر درگریبان خود داشت امادرپیشرفت شناخت اسلام کوشا بود گرچه افت وخیز داشت وتاحدودی در سطح جهانی چه اسلامی وچه غیر اسلامی تحقیقات جالبی درباره اسلام شده است وبخوبی روشن است که اصلی نیست درکشورهای پیشرفته که عامل رشدانها بوده است مانند امریکا واطریش پس از جنگ جهانی دوم در اسلام بصورت کاملتر وعالی تر نباشد چه برسد به مسائل معرفتی واعتقادی زمانی من میخواستم به ایران بیایم خانمی که در دانشگاه لندن دارای بخشی بودمن راخواست وگفتند به ایران میخواهی بروی گفتم بله وباخشم خاص گفت میخواهی راجع انگلستان کتاب بنویسی؟؟ ویا ازمعلوماتی که دراین جا بدست اوردی ودرضمن مقایسه اسلام کنی ومن گفتم من نمیدانم- من منکر پیشرفته های غرب نیستم ولی اصلی ندیدم که دراسلام نباشد بعضی عقده هااساسی وبعضی ازانها بقول ظریفی ویترینی است وانشا الله بیانات مشعشع حضرت صادق صلواته الله علیه واله والسلم درستی خوداش اشکارخواهد ساخت بر جهانیان مدلل ومشخص خواهد شد که علوم در نزد اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99