سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

نیم نگاهی به انقلاب امام حسین علیه السلام-بخش دوم- عظمت انقلاب در دومرحله کلی است یکی کیفیت در زمان خزندگی ودوم کیفیت پس از انقلاب است پیروزی برای انقلاب که درجهان سوم زیاد روی ان تاکید میشود انقدر ها ارزش ندارد- یک فرق عمده بین انقلاب های الهی با انقلاب های بشری درهمین موضوع است که درانقلابهای الهی چند فاز است درانقلاب های بشری یک فاز است وامروزه بخوبی تز الهی اثبات میشود که به تاکیتک خم ورایت کردن حلبی برای بریدن شهرت دارد که به سادیگی بخصوص د رمسائل انسانی یک فاز معنائی ندارد وحتی درمسائل تجربی هم به همین نحو است-ائمه اطهارعلیهم السلام استادان علوم الهی هستندومشیت انسان با وجود ازادی واختیار انسان به انجاهدایت میشودکه خداوندمنان میخواهد ولو ناخدا پیراهن بدرد- وائمه اطهار علیم السلام به موقع عمل میکنند صاحب عصر وزمان هستند-کوفه مردان وجوانانی انراساختند که اسوه جهاد سازندگی وبسیج رزمندگی بودند در زمانی که یک نهال خرماهم نبود که زیر ان استراحت کنند ووچهار نیزه به زیر سپر میزدند تاسرشان از گرما حفظ شود به سازندگی اقدام میکندوبه موقع با راهزان وکفار میجنگیدند بودن هیچ گونه چشم داشتی واحادیث پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زمزمه میکردندوشهدانر ا میچشیدند قبائلی که در اطراف مدینه گردامدند تعد اد اندکی ازانان دارای وجه اسلامی ناب وبرجسته بودند غالبا قبائلی بودند که در زمان جاهلیت شان ومقام خاصی نداشتند ومور دتوجه نبودند ولذا زمانی که اسلام ظهور کرد هم اسلام راقبول نداشتند وهم از سران قریش ومدینه دلخوربودند وناراحت ولی سیطره اسلام که فضار ا بدست گرفت وبخصوص مریدان متعصب سخت کوش تاثیرات شگرفی بر جوانان ومردم ساده گذاشت مجبور شدند رنگ مسلمانی به خود بگیرند ولی چون اهل دفاع از اسلام وپستان به اتش بدهندنبود درنزد جوانان ومردمان ارزشی زیادی نداشتند وچون نزدیک قلمرو حضرت علی علیه السلام بودند ومخیواستند به شانی برسند وحتی بتواند به لقمه های بیشتری دست پیداکنند واز زخم زبان هم اسوده شوند با حضرت بر علیه معاویه واردجنگ شدند ولی ان انتظاری که داشتندبر اورده نشد ودران زمانهم نمیتوانستند به نزدمعاویه برونندزیرا به انها بهائی نمیداد ولی پس از شهادت علی علیه السلام ورق بر گشت ومعاویه به انها محتاج شد واندکی به انها بهاداد وانهاشروع کارخودراتوجیه کردند ورجز خواندن که حضرت علی علیه السلام هرکاری کرد برای خود وفامیل خود ودوستان خود ونهخودخورد ونه به مابخشید وبرای اینده میراث خوارن خود گذاشت وبه ما بهاندادچون خود رای بود وشانی برای ما قائل بود وتمام سیاست اش اشتباه ودسیسه بود وذهن جوانان ومردم ساده لوح را پر کردند وامکان انکه انهار بزدایند برای شیعیان امکان پذیر نبود امام حسین علیه السلام درکربلا بقول عالمی دوکار عمده کرد یک انکه یک خلاصه ا زمعارف اسلامی به نحو شیوا بیان کرد که بی نظیر است ودوم به این شبهات پاسخ دندان شکن داد وحقایق راروشن کرد وعظمت خاندان عصمت وطهارت مشخص ومبرهن کرد پس از شاهات حضرت اقایان عنان راازدست دادند به یک عیاشی وچپاول وفریب وزیراب تمام احادیث نبوی و.اسلامی رازدند تانکه انجوانان ومردم عادی کم کم بیانات مشعشع حضرت امامحسین علیه السلام درذهن انها خود تحلیل شد وپی رهبران امدن این بود ان جایگاه ومقامی که میخواستید مارا بانجا برسانید شما که تمام احادیث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را که پنبه کردید؟ زعمای قوم فرمودند ما گول خوردیم وتواب میشویم وجبران میکنم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99