سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به انقلاب امام حسین علیه السلام مکتب دین- مکتبی مخالف هوا وهوس وتمایلات شهوانی تاریک است ودرک روشنائی ان روشنائی است که انسان مهذب ومخلص درک میکند وانسان ازلذاتهای بی ارزش وبدون معنویتکه سرانجامدراو اتش وغضب بوجود میاورد وهمانطور قران مجید فرموده است مداوم به تاریکی میرسد واین تاریکی بقدر غلیظ میشود که دست خودرا نمیبیند ونمیداند برای نجات خود به کدام سمت شنا کند ودرضمن اتشی رادردل بوجود میاورد که ارامش حقیقی ازاومیگرید ولی بعلت اعتیادبه لذتی ولواورا بسوزاند پابر جا میماند ماند برتری بردیگران وجاه طلبی ها وبدستاوردن قدرتها برای رسیدان به امال ها گرچه نور درفروتنی وزهد وانسان دوستی وبدنبال معبود ابدی خوداست انچنانکه حدیث نبوی میفرماید امت من به هفتادسه گروه میشوند ویک گروه ان اهل نجات هست ودرحقیقا ان گروهها بدنبال مکتب دین نیستند دین وسیله است برای رسیدن به امال های انها است دین مطابق میل خود میتراشند ومیسازندومخلوق ذهن انها است تا امروز جهان از ابتدا   برهمین منوال بوده است- جامعه شناسی غربی این حقیقت را میپذیرد ومعتقد است که جامعه مسیری رانتخاب میکند وارام وارام به مسیری که میخواهد برود حرکت میکند ویک حرکت خزنده وارام طی میکند وسعی میکندموانع رادور بزند وزمانیکه قدرت پیدا کرد برای به هدف رسیدن انقلاب میکند لذا گروه های دیگر درجهت رسیدن به هدف عمد جامعه باشد از اوپشتیبانی میکند ولی غالبا گروه های کوچگ بعد از پیروزی تصور میکنند که کار اسن است ومیتواند هدف جامعه به راحتی به سمت اهداف خودشان بچرخانند ولی باشکست مفتضحانه روبرو میشوند زیرا متوجه نیستند که جامعه در طول مسیر هدف راتعین کرده است ودران به پیچیدگی رسیده است واهداف که ساده هستند تمایلی به انها ندارد اگر انها عاقلباشند بایدصبر کنند تا جامعه به سمت انها تمایل پیدا کند وبه ان قاعده برسند حرکت انسان درجهت تاریکی کم کم عوارض ناخوش ایند خودرا نشان میدهد وانسان بدنبال تغیرمسیر به سمت اهداف جدید است جز عده ای که درا ن شرایط میخواند بمانند وراه حل انها این است که جامعهرا به حال خودبگذارنندودرحاشیه متن باشند وباز انها اشتباه ذمیکنند وتصور میکندکه میتواند بر مشکلات بازور غلبه کنند وسرانجام شکست میخورنند- حضرت علی علیه السلام فرمودند ما اهلبیت مکرم حقایقی از دین نمیگویئم که جامعه ازما دوری گزینند انچه میگویئم باعث جلب توجه انان میشود زیراجامعه ظرفیت انراندارد چون مخالف افکاروامیال انان است لذا جامعه انسانی هیچگاه ولو موافق با اهل بیت مکرم نباشد در اصولی بانها شریک است که بحث خواهد شد منجمله چنان جامعه نخواهد امام علیه السلام خودرا تحمیل نمیکند هم حضرت علی علیه السلام وهم امام حسن علیه السلام نین کردند وحتی در زمان امامحسن علیه السلام امام حسن علیه السلام از امام حسین علیه السلام درباره کناری کردن مشورت کردند وایشان هم تائید کردند ودهسال هم درکنار بودند وچهره محبوبی شدن که چناچه معاویه علیه العنت ایشان را شهید میکرد به انقلاب سختی دچار میشد- حضرت زمانی که عراق اماده انقلاب بود وان رویه درکنار بودن ترک کردن وبه انقلابیون پیوستند وانچه امام دراین انقلاب بکاربست یکی از بهترین نوع انقلاب رابه جهان نشان داد- این انقلاب دوپیام دارد که پیام ابدی انقلاب است- یک انکه این رهبررا قبول نمیکنم چون اولا با معیارمن هم خوانی ندارد ودوم ظالم است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99