سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- گروه فشار گروه فشار به کسانی میگویند که میخواهند با بیان وژست یک مطلب رابه مردم القا کنند ولی دونع هستند علن واشکار ومخفی- وی مرکحز زرهی روزی یکلیسانس وظیفه جناب مهندس منرا کنار کشید گارد بدی نداشت ولی من ترس را درچشمان به اصطلاح درته استکان چشم اش دیدم وحال تعجب رابخوبی نشان میداد- وپرسید خبری جدیدی به گوش رسیده است گفتم- نه- ایشان گفت رکن دو من راخواسته ومطلبی رابه من گفت به خانواده وفامیلت درتهران بگو انرا شایع سازند ومطلب را گفت ومن گفتم نباید انرا پخش میکردی ایشان کمی حال جاامد وجرئتی پیدا کرد وگفت من اعلام ازداوج خود را به همه گفته بودم ونمیتوانستم غیر از تهران جائی دیگر باشم ومجبور بودم قبول کنم- ومن گفتم بیادکاری میکردی همه بهفمند که قلابی است ایشان گفت این کار کردم وبیشاز پنچاه نفر کسی مطلع نیست وانها اهل پخش کردن نیستند- ورفت- روز ی از خانه درلندن بیرون امدم یک خانی مسنی خوداش رابه من رساند وسلام گرمی کرد وژست استاد دانشگاهی گرفت وفرمودند گمان میکنم شما ایرانی باشید گفتم وفرمودند گمان میکنم مسلمان باشید گفتم بله اینطور است ایشان گفت شماتصدیق میکنید که غرب عمق گودال ماه را اندازه گرفته است گفتم بله ایشان شرح داد که مشکلی بوده است بعد از بچه ها گفتد یک راکت تنیس مانندی به اپول وصل بوده است باموجی سفینه میفرستاده است وانهم کنار گودال بوده است دقیقا اندازه گیر یکرده است ایشان عرض کردخدومتان خواستم تذکر دهم کاری بسیار سخت بوده است- من هم تصدی ق کردم وایشان من یک انتظار دارم اگر ایه از قران جعل کنید که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در این باره اورده است جعلی است من تا اخر قضیه راخواندم هیچ ایرانی وانگلیسی چنین چیزی به من نگفت وبرای پیشبردمقاصد خودشضان چنین چیزی را جعل کردند -0 من به ایشان گفتم شما کاری به حدیث نداشته باشید وبه کتابخانهای انگلستان وروی قران کار کنید وسپس اگر متوجه حقایق نشدید ویا ابهامی برای شما پیش امد پیش من بیاید ودیگر ایشان نیامد اخیراقرانی درغاری دریمن کشف شده است واگر حقیقی باشد بسیار ازرشمند است- یکی از افتخارات من همسایعه بسیار عزیزی بود که قریب اجتهادبود واز شا گردان مبرز حضر مکرحوم ایت الله العظمی شیخ بهاالدین محلاتی رحمت الله علیه ایسشان بدستور ان حضرت به بیمارستان نمازی که انزمان معروف ترین بیمارستان شیراز بود رفته بودند وقبلا یک دوره حسابداری خوانده بودند انجا مومنین عار داشتند که بروند وکار کنند وهیچ مومنی هم استخدام نمیکردند حتی قبل از انقلابوتنها ایشان را از ترس حضرت ایت الله پذیرفته بودند- قبلاز انقلاب کمونیستهای دواتشه منافقین وفدائیان خلق کادر پرشکی انجارا قبضه کرده بودند من در شگفت بودم فلسفه این کار حضر رحمت الله علیه چیست؟؟ بعد از بیانات انجناب فهمیدیم عجب حکمتی داشته است پول این بیمارستان پانزده روز اول تمام میشده است وکارکنان بادزدی از انبار شکم سیر نگه میداشتند ودیگر نظافت وبهداشتی نبوده است ومداوم قیمت وهزینه برای مریض بالا میبردند وباز بج ولی هر روز دربعضی روزنماه مداوم از عظمت وپیشرفت این بیمارستان قلم فرسائی میشد ایشان مداوم نامه پراکنی میکند وحتی مینویسد که مقداری ااز برز وبپاش استانداری پرداخت شود ویا مقامات تهرانی کار این بیمارستان به سامان میرسد ومن معتقد بودن چناچه حضرت پشت ایشان نبود ایشانراتیر باران میکردند و.ایشسان از طریق علما داخل وخارج استان وخیرین وبعض مواقعه از بانک ها وضع راتا حودوی روبر اه کرد ودر زمانی که نفت به چهل دلار رسید هنوز وضع بر همان اساس سابق بود- یک ریس دانشگاه پزشگی دکتر حکیمی که بار شخص خانواده دار ونجیب وفرد اخلاقی بود ساواک وقتی فهمید که ایشان رابطه اش با روحانیون خوب است ایشان را ازکار برکنار کرد ودلیلاش این بود که ایشان دوسال بیشتر دراین رشته تخصص نخواندهاست ودرحالی دکتر هائی باچهار سال تخصص زیر دست ایشان هستند برادر بزرگ .مغزز حضرت استادمعزز ایت الله حائری رحمت الله علیه جبهه سختی به نفع ایشان گرفت وایاشن در بین جوانان روشنفکر اسلامی که درحال تولید بودند محبوبیت زیادی داشتند انزمان این سئوال برای من مطرح بود که را روشنفکران اسلامی به اندازه روشنفکران غرب زده محبوب نیستد وبه اینتجه رسیدم که روشنفکران اسلامی کمتر درباره اقتصاد صحبت میکنند ولذا ساواک سخت از ایشان در شکار بود وقتیکه جنب حضر متوجه شدند که برگشت ایشان امکان ندارد ایشان بعنوان نماینده اتی مجلس به مردم معرفی کرد- ساواک برنامه خانمی معلوم حالی درمطب ایشان ایجاد کرد ویک داش بالباس فاخر کلا ه گرانقیمت داشی خارجی که افراد به نزد ایشان نروند وبه کسان دیگر مراجعه کنند ومن شخص کنار انداش بودم که به خانمی که اصرار داشت که پیش ایشان برود میگفت ایشان وقت ندارد و وقتاش پر است وتازه دوسال بیشتر تخصص نخوانده است ونمایندنشدند وحضرت ایتالله فرمودند که یک پست درسفارت امریکا به ایشان بدهید تا ایشان تخصص خودر اکامل کند ودیگر نمیدان چه سرنوشتی ایشان پیدا کرد ورزوی من نزد حضرت ای الله بودم ایان فرمودند فلانی حرف ما محلی از اعراب پیدا نکرد ولی کمی هم ابروی ساواک رفت خوب شد حتی جناب دکتر کمی از انها تعجب کرد ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99