سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمانی در باره مهندسی ساختار عدالت در اسلام این بحث هم میتواند تا حدودی انشاالله برای رهبران چین کمونیست که مصم شدن که نئو مائویسم جدید بنیادبگذارند زیرا مجله مهم ایدولوژی المانی بنام ": ژرمن: بیان کرده استکه حکومتهای مردمی درعمل مجبور شدن ایدئولوژی را رها کنندکه نمونه ان چین کمونیست است- ومجله جدیدی درچین کمونست بنام کایوشی به معنای درجستجوی حقیقت رابوجود اوردند وتور میشود که ازماه اینده جانشین مجله نیروی دریائی چین شودکه مهمترین مقالهای سیاسی-ایدئولوژی دران چاپ میشود واین مجله اخرین نظریات کمونیستی خودراچا ب کرده است وکمونیست فعلی تصور میشودیک دهه بیشتر دوام پیدا نمیکند وچین به سمت یک سوسیالیستی مدرن المانیرا به عینت تبدیل میکندو شم من میگوید تاثیرات ایران مهمترین عامل بوده است- عدالت درمسائل اقتصادی- اجتماعی به سه دسته تقسیم میشود- یافقط قسطی متوسط میدهند مانند شوروی واز سعی خبری نیست ویا غرب قسط ضعیف وبعلاوه سعی ضعیف واسلام قسطی قوی وسعی قوی- دراروپا نظر اقای بوش اول حاکم بود که سرمایه داری به اوج برسدتا بتواند کار ایجاد کند ومزدی ناچیز هم به کار گر بدهد والبته کم کم به مهارت توجه داشت واندکی هم اضافه میکرد-کم کم دوامر مطرح شد – یکی انکه زندگانی مردم با مشکلات ربرو شد ونظام طبقاتی وحشتناک بوجود امد وسرمایه داران از موقعیت خودشان سو استفاده کردند ویکی انکه استعدا دهای افراد رشدزیادی نداشت سوسیالیست مطرح شد وسپس به کمونیست رسید- نکته اول تا انسان دست به اسمان نبرد محال است به جائی برسد در ثانی روزی انسان از عالم غیب میاید یعنی قوانین ان متعلق به غیب است واز غیب برنامه ریزی میشود نبایدوحشت بی خود کرد طبق حکم الهی که پر از حکمت است بایدعمل کرد- حضرت علی علیه السلام فرمودند به فردی فکر میکنی کهانسان جرم کمی دارد قریب به این مضمون که روحی عظیم دراین انسان پیچیده است یعنی منبع استعدادهای بسیار شگرف واین بیان برای خودشان ویا ائمه الطهار علیهم السلام نیست ان بزرگواران همان طور که اما رضا علیه السلام بیان فرمودند نزدیک به خداوندمنان هستند بیان حضرت علی علیه السلام برای انسان معمولی است بیاداینانسان رشد کند واستعدادهای خوداش رابمنصه ظهور بر ساند وبه میزانی هرچندعظیم میابیست از حقوق دنیائی شایسته هم بر خوردارباشد وغرب به این موضوع رسیده است ولی کم توجه میکند البته دراین راه قید بندی هم دارد اما این انسان نباید به سمت طبقاتی برود بلکه مردمی باید بماند واز این ثروت دراه مردم کار کند- مهمترین عامل ان است که انسان برای انسان دیگر باارزش باشد وپایه همه چیز است الرحمنی والرحیمی هم در دنیا کمک کنده باشد وهم دراخرت شفاعت کند بالاترین عذاب برای اسرائیل این است که یهودیان دیگر به حکومت اسرائیل ایمان نیاورند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99