سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- چگونه موتور روانی خودرا درزمانی که شخصی که مورد علاقه ما بوده است ناگهان ازدست رفت- باید بدانیم که هر از دست دادنی تنها منحصربفرد نیست- وبارها امکان دارد که تکترار رشود وانواع واقسام دارد واز سطح شخصس تا درسطح مملکتی وبالاتر وخودانسان هم میتواندچنین موردی برای دیگران وخانواده خوداش بشود ان حوادث اسنان را گیچ ومنگ وافسرده میکند- دو راه وجود دارد- یا مشکلات روحی دور شوید- ودوم انرا کنترول ومدیریت کنید- درهرحال موتور روانی باید بخوبی کار کند- حضرت علی علیه السلام وفطمه الزهرا علیها اسلام وحضرت زینب کبرا علیها السلام وامام حسین واصحاب ایشان درصحنه نبرد در کربلا بخوبی این امرا نشان میدهند- خود این جریان یک امتحان فردی است  که چگونه درمشکلات روانی عمل میکند وبخودتان دراین امتحان نمره دهید-خانم دکتر الیزابت کوبلر- روان پزشک سئویسی- درسال 1969 پنچ مرحله بیان کردن البته نیاز نیست که یک فرد هر پنچ مرحله راطی کند- اول تعریف مرحلهتالمات—که یک حس وانگیزه – فشار وپرس روانی است که بدنبال ان افسردگی وغم بوجود میاید- که قبلا امکان داشته است بحوی تا حدی انرا تجربه کرده باشد- بسیاری انر غلط تفسیر میکنند وتصور میکنند که همه این پنچ-مرجله را تجربه میکنند- اما هیچ وجودندارد که شما همه تجربه کنید- یا از مرجله اول بهمراحله بعدی طبق این تقسیم بندی سیر کنید- بعضی ها ازمرحله افسردگی به عصبیت میجهند وهرگز به پذیرش وقبول نمیرسند- وبسیاری اینچنین نیستند- اگر شما یک مورد تراژیک از دست دادن موضوعی را تجربه کرده باشید- امکان دارد یکی ویا همه انرا که با تنش واحساس همراه است مواجه شوید که بشرح زیر است- اول – عدم قبول- وباور نکردن- از انچه که اتفاق افتاده است واین امر ایجادشوک میکند واین اندیشه پید امیشود- که نباید چنین موردی بوجودبیاید- یکنوع حالت تکذیب وجود دارد- دو حالت عصبانیت وخشم- همه را متهم میکند مانند انکه خدا هستند- یا همه دوست وهمکار بودند—برای ان امری که رخ داده است چرا شما اجازه دادید که این اتفاق بیفتذ- دادوستد فکری وچانه زدن  ونداشتنی ها وفرسودگی برای خودتهیه میکند وهم را درحال تجربه کردن احساس میکند وهمرا باحس بدون کمک داشتن وخودرا گناه کار- واز زندگانی سودی نبردن تصور میکند- که در این جهان همیشه باید تسلیم شد- قبول کردن وپذبراش – قبول   ازد دست دادن وحرکت کردن و دوباره اهداف را بخوبی تنظیم کردن در سیر زندگانی خود- وتمرکز دادن به انرژی خود که بیشتر مثبت باشد راهیکه بزرگان دین ما رفتن- و متوقف نشدند- وباخود بگوید من حار هستم باخودم خردمندانه عمل ومعامله کنم از حالا- ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- دربدن افرادی که درکشور هلند سه درصد جمعیت بوده است انتی بادی ویا پاتن است که مخصوص از بین بردن ویروس کورانا است ضد کورنا است جوانان به مرکز خون گیری برونند مقداری خون بدهندچنانه انها دارای پاتن باشنداز خون انها اول استفاده کنندودر ثانی ازروی الگوی ان-واکسن بسازنند انشا اله قصد قربت الی الله بکنید اگرموفق شدید ثواب بی حد خواهید برد –انشالله-موفق باشید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- چگونه موتور روانی خودرا درزمانی که شخصی که مورد علاقه ما بوده است ناگهان ازدست رفت- باید بدانیم که هر از دست دادنی تنها منحصربفرد نیست- وبارها امکان دارد که تکترار رشود وانواع واقسام دارد واز سطح شخصس تا درسطح مملکتی وبالاتر وخودانسان هم میتواندچنین موردی برای دیگران وخانواده خوداش بشود ان حوادث اسنان را گیچ ومنگ وافسرده میکند- دو راه وجود دارد- یا مشکلات روحی دور شوید- ودوم انرا کنترول ومدیریت کنید- درهرحال موتور روانی باید بخوبی کار کند- حضرت علی علیه السلام وفطمه الزهرا علیها اسلام وحضرت زینب کبرا علیها السلام وامام حسین واصحاب ایشان درصحنه نبرد در کربلا بخوبی این امرا نشان میدهند- خود این جریان یک امتحان فردی است  که چگونه درمشکلات روانی عمل میکند وبخودتان دراین امتحان نمره دهید-خانم دکتر الیزابت کوبلر- روان پزشک سئویسی- درسال 1969 پنچ مرحله بیان کردن البته نیاز نیست که یک فرد هر پنچ مرحله راطی کند- اول تعریف مرحلهتالمات—که یک حس وانگیزه – فشار وپرس روانی است که بدنبال ان افسردگی وغم بوجود میاید- که قبلا امکان داشته است بحوی تا حدی انرا تجربه کرده باشد- بسیاری انر غلط تفسیر میکنند وتصور میکنند که همه این پنچ-مرجله را تجربه میکنند- اما هیچ وجودندارد که شما همه تجربه کنید- یا از مرجله اول بهمراحله بعدی طبق این تقسیم بندی سیر کنید- بعضی ها ازمرحله افسردگی به عصبیت میجهند وهرگز به پذیرش وقبول نمیرسند- وبسیاری اینچنین نیستند- اگر شما یک مورد تراژیک از دست دادن موضوعی را تجربه کرده باشید- امکان دارد یکی ویا همه انرا که با تنش واحساس همراه است مواجه شوید که بشرح زیر است- اول – عدم قبول- وباور نکردن- از انچه که اتفاق افتاده است واین امر ایجادشوک میکند واین اندیشه پید امیشود- که نباید چنین موردی بوجودبیاید- یکنوع حالت تکذیب وجود دارد- دو حالت عصبانیت وخشم- همه را متهم میکند مانند انکه خدا هستند- یا همه دوست وهمکار بودند—برای ان امری که رخ داده است چرا شما اجازه دادید که این اتفاق بیفتذ- دادوستد فکری وچانه زدن  ونداشتنی ها وفرسودگی برای خودتهیه میکند وهم را درحال تجربه کردن احساس میکند وهمرا باحس بدون کمک داشتن وخودرا گناه کار- واز زندگانی سودی نبردن تصور میکند- که در این جهان همیشه باید تسلیم شد- قبول کردن وپذبراش – قبول   ازد دست دادن وحرکت کردن و دوباره اهداف را بخوبی تنظیم کردن در سیر زندگانی خود- وتمرکز دادن به انرژی خود که بیشتر مثبت باشد راهیکه بزرگان دین ما رفتن- و متوقف نشدند- وباخود بگوید من حار هستم باخودم خردمندانه عمل ومعامله کنم از حالا- ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-مقاله ای – از اقای عبدالرحمان- الراشد- ازمنبع – العربیه –فارسی- با عنوان- اگرمذاکرات از سر گرفته شود که درباره فلسطین واسرئیل است که تاحدی نا امید است؟؟ نوع سبک منافقانه بسیاربچه گانه است وخواست است به نحوی ایران-را متهم کند-که شکست مذاکرات به گردن ایران است- ارتکازی من یکنکته بیان کنم که بقول خارجیان داخل پرانتز- شیعه حتی منافقین را مسلمان میداندوخون انها باید حفاظت شود وانچه برای مسلمان واقعی است رعایت شود بجزانکه انها عدالت ندارند- به دیگرمسلمانان که کافر گفته میشود برای است –که امامت راقبول ندارند یعنی کافر هستند برای انکه امامت راقبول ندارند کافرامامت هستندولی مسلمان هستند –وشیعه نیستند ولی پاک هستند- ولی غاصبین چناچه محترمانه برخورد میکنند بایدب انها برخورد بهتری داشت ولی ا اگربد فتار میکنند وفحاشی میکنند تاحدی باید باانها کمی فحاشی علمی کرد وچانچه خطرناک هستند-باید تقیه کرد—میفرماید- باز هم مسئله فلسطینی محور صحبت شده است وزندگی به ان برگشته – و این پس از فراموشی طولانی نشانه خوبی است- عجب مسئله طرازاول جهان اسلام مسلمانان انرا بفراموشی سپردند؟؟ حضرت رسول اکرم فرموده است اگر بدادمسلمانی که درمشکلات است نرسید مسلمان نیستید ودرحدیث دگی خداوندمنان به شماهم کمک نخواهد کرد-بخصوص در قیامت- وتوبیخ هم خواهد کرد—ومعلوم میشود –که بخاطر جریان مقاومت اقایان مجبور شدند برای انکه متهم نشوند وسرنخ جریان دراختیارانها قرار گیرد واردمعرکه شوند که هیچگاه- نگذارند مسئله بصورت مطلوب حل وفصل شود ومیابیست طرف غرب رابگیرنند همانطور که برای علی علیه السلام برای تعین ولی مسلمین عمل کردند-واکنش‌ها به آنچه به طوری مجازی « معامله قرن» نام گرفته یادآور شرایطی آشنا و ملموس است؛ اسرائیلی‌هامی‌گویند این طرح بزرگ است هرچند جزئیات‌اش به ما نرسیده. فلسطینی‌ها همانموضع قدیمی‌شان را تکرار می‌کنند، طرح را نمی‌پذیریم با اینکه نمی‌دانیمچیست و شاید تلاشی بیش نباشد برای نجات بنیامین نتانیاهو از خطر زندانی کهاو را تهدید می‌کند!- ایشان میفرماید  که فلسطینی ها میگویند نمیدانیم که هدف طرح چیست واز جزیات ان برای ما مشخص نیست- چیزی که نمیدانند چه میشود وجزیات اش مشحص نیست بایدحلوا وحلوا کن- زیرا امریکا واسرائیل انر پسنیده اند- دقیقا تحلیل اقای ابن سلمان همین بود- میفرماید-دورانی بر طرح‌های صلح گذشته، جهان از چرخشنایستاده، نظام‌هایی ویران شد، رؤسایی رفتند، قذافی و صدام، نسل‌ها واندیشه‌ها و مرزها عوض شدند، سودان نیمی از خاکش را از دست داد و سوریهویران شد. ارزش استراتژیک نفت منطقه رو به کاهش رفته و نیمی از قیمت وقدرت‌اش را از دست داده. می‌ترسم نسل قدیمی رهبران متوجه تغییرات هولناک درهمه عرصه‌ها نشوند. ایشان از عواقب ان بشدت میترسد باید اسرائیل وامریکا هرچه خواست درطبق اخلاص گذاشت وانراتقدیم کرد که عواقب انها خطرناک است- البته زمانی که امکانات نیست فرد باید خودراکنار بکشد نه انکه همکاری کند؟!!- ولی زمانی که درت دارد باید واردمعرکه شود که البته ضررهائی هم دارد ولی سوداش بیشتراز ضرر اش است- همچنین میگوید-و دلیل آن این است که مواجهه با جنگ فلسطین تغییرنکرده است. اسرائیلی‌ها دوست دارند پرونده مسئله را ببندند. و اگر ناچار بهمذاکره بشوند بر موضع مخالف طرف فلسطینی حساب باز می‌کنند و وابستگی تصمیمبرخی گروه‌ها به نظام‌هایی که منافع مختلفی دارند، مانند ایران و سوریه.- میفرماید اسرائیل روش مواجهه شدن با فلسطین عوض نکرده است یعین باقدرت ظامی برخورد میکنند- واسرائیل میخواهد پرونده به سودخودببندد-پس قضایا یک رفه است معامله قرون هم یکطرفه است این چه معامله ای است که جز ذلت- نتجه ای نداشته است واسرائیل مداوم از راه سودبرده است وایستادگی بود که ایشان بعدا تعریف مکیند که اسرائیل مجبور شد 150000 نفر بعنوان فلسطینی بپذیرد وبه فلسیطن بیایند- باز میفرماید-هرنقدیکه گفته شود، که برخی ازآنها به حق‌اند، قراردادهای محدود صلح گذشتهمقداری در خدمت مسئله فلسطین بودند. «اوسلو» به فلسطینی‌ها مشروعیت جهانی وکیان اداری برروی زمین داد، پس از اینکه سازمانی تبعیدی در تونس بود. اینتوافق زمینه بازگشت بیش از 150 هزار فلسطینی به کشورشان را مهیا کرد. بهترین متحد اسرائیل، ایران است که از طریق گروه‌های وابسته فلسطینی بابمب‌گذاری و تشکیک و آشوب آفرینی و ضربه زدن به مشروعیت رهبر فقید یاسرعرفات، همه تلاش‌هایصلح در گذشته را ناکام گذاشت. و با مرگ او همهتلاش‌ها متوقف شد. اولا منافع ایران و-سوریه مشخص نمیکند وچنینوانمود میکند که ایران- وسوریه- مردم فلسطین فدای منافع خود کردند-؟؟- برای انکه یاسرعرفات که دنبال صلح بود عقب بزنند تادست اسرائیل باز شود وچون با اسرائیل دشمنی میکنند- اسرائیل دراین شرایط صلح را نمیپذیرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بی بی سی میخواهداز امریکا دفاع یکند که ویروس کورنا ساخت امریکا است زیرا عده زیادی کشته شدند اگر این دلیل باشد پس چین هم میخواسته است افراد خودرا بکشد پس ان هم مسخره است- به سابقه تارخی برمیگردیم امریکا فراوان از این قبیل کاره کردهاست دربرزیل افت کشارزی برای برنج ریخت ودر فلیپینسم افت برنج رانداد ودرجنگ ایران عراق انواع سمهارا به عراق داد- اولا اینسئوال مطرح است چگونه یک دفعه خوراک خفاش سمی شد وچرا پس از انکه چهارصدنفرا از ارتشیان امریکا برای تعلیم شین-میم – ر کهدربار بمبهای میکروبی و شمیادئی واشعه است واین واقعه بوجود امد کاری است که ویروس کورنا از خفاش گرفته به میمونی که بسیار شبیه انسان است تزریق کرد وشبهات را مشاهده کرد- درثانی اگر این ویروس به بدن انسان واردشود بلافاصه جهش نمیکندیک پروسه طولانی ده نفر وتا پانزدهنفر میزبا میخواهد انهم بشرطی که سیستم امنیتی بدن تنبل ویا ضعیف باشندغالباهمه انهانابودمیشوندوبعضی بصورت درحال کمون واردبدن دیگری میشوند درخود گرورش پیدا میکنند ودریک بدن ضعیف نشون نما میکند ومعلوم نیست که چهش میکنند وباز جهش را بایدمقایسه کرد اگر چین چنین کرده باشد- واکسن انراهم ساخته است درحالیکه هیچگونه اطلاعاتی نداشت- پس کار چین نیست- اما امریکا خواست فریب دهد وگفت ساده است مانند کورنا سابق است کهاهنم مسئله دار هستند که کورنا درعربستان بایدفردی انسانی انرا نشر داده باشد وانفرد چگونه به مرس مبتلا شده است  ولی شیوع عچیب ان درنیویروک جای تامل است شایددرانجا برای اولین بار نشرداده شده است- وافرادی بیان کردندایو ویرو س را قبلا درخفاش مطالعه کردهبودن ولی چین چنین ادعائی نکرده است وانها تصور میکیردند ترکیب مرس وسارس کهامکانپذیرنیست ایجاد کورنای کوید-19 کرده است ترکیب ایندو کورنا نهدر خفاش ونه درانسان اماکن ناپذیراست گه به هردو کورنا مبتلا باشد تنها درازمایشگاه است وفیلمی قبلا دقیق ساخته شده است عدهای بیانکردن درامریکا روی مور سوک سارس کار میشده است البته راه ایناست که طبق سیستم امریکا یک میکرب ویا ویروس بشدت قوی میکنند وسپ با داروی ضعیف بایدان رانابود کنند وسپس بهاندازهای که سایدافکت ویا اثارجانبی نداشته باشد –انراقوی کنند پس این ویروس ها بشدت قوی کردن وفکر میکردن که تاثیرانچنان نمیگذارد وچین میتواند انرا نابود کندوقیا امریکا به چین کمک میکنند ولی اینطورنشد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- روزنامه - العربیه بزبا ن انگلیسی بنابر نوشته ویکپیدیا- برای حضار در داخل انگلستان وامریکا بوجود امده است- مانند پرس تی وی ما واقعا چه چیزی برای گفتن دارد-!!تاسیس و روز های اغازین- این سیاه نامه اطلاعاتی از جهان میدهدکه بطور کامل ان درروزنامه ه های جهان وجوددارد ودروغهای زیادی درباره گروه مقاومت مینویسد وبیانیه های سیاسی عربستان درباره گروه مقاومت نشر مبدهد- اما هیچ خبر داخلی از عربستان نمیدهد که درواقع بایدچنین کند- وضع مردم چگونه است هیچگونه انتقادی وجود ندارداقایان فرشته گونه هستند وهیچگونه ایرادی ندارند- وهمه کشورهای منطقه هیچگونه نکته مثبتی ندارند-یکرسانه عربستانی- انگلیسی به زبان فارسیحکه اقایان پشتبانی میکنندیک شخصیت ابوالهول کهسمت مجاز ی درامریکا درمسائلی علمی پژشکی دادند که سوادایشان از دانشجوی سالپنچ عمومی ایرن کمتر است بلدنیست حرف بزند ونگاه اش سفیهانه است میگیود به محض انکه در چین کورنا مشخصشد ایران بالافاصله چهارصدهزار؟؟ نفر کورنا گرفتند- پس الان بایدنمی از ملت کورنا داشته باشند کساجساد مرحومین مخفی نمیکند درهمانرز همه مرحومین چند نفربودند وبعدزیرنویس میکنند-که تاامروز 52 هز نفر مردند خوب برای چهارصئنفر که جادربیمارستان جانبوده است پس درخانه مردند یاشمااطلاعات ندارید ویااطلاعاتدارید پس ان دروغ ها چیست-چطورامریکا وانگلستان که اقلیت چنین دارند .رابطه زیادی با چین دارند وبسیاریاز چینی ها به غرب مهاجرت کردند وتعدا پرواز انها بهمراتب چندبرابرایران بودهاست چطورامارانها کمتراز ایران است مثلا انگلستان-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-

اتیوپی، سودان و مسافری ناشناس به نام امید

آخرین به روزرسانی: سه‌شنبه 5 ذو الحجة 1440 هـ - 06 اوت 2019 KSA 19:15 - GMT 16:15
تاریخ انتشار: سه‌شنبه 5 ذو الحجة 1440 هـ - 06 اوت 2019 KSA 19:11 - GMT 16:11به اتیوپی سفر نکردم جز یک بار آن هم مخفیانه و در اواسط دهه هشتاد قرن پیش. سازمان‌های مسلح اریتره مشتی خبرنگار را که من به عنوان فرستاده روزنامه «النهار» لبنانی میان آنها بودم، به آنجا بردند. نام آقای کشور سرهنگ منگستو هایله مریم بود. نماینده سفت و سخت اتحاد جماهیری شوروی در افریقا. طبق عادت این قبیل «رفیقان» با مخالفان و معترضان و جدایی طلبان سرسازش و تسامح نداشت. سرنوشت خودمان را به دست دعوت کنندگان سپردیم که تمام تلاش‌شان در عملیات عبور مخفیانه، دور ماندن از دید هواپیماهای جناب رئیس بود که معمولا به کسی رحم نمی‌کردند.

چادر ما وسط پادگان مخفی در سایه درختان کم شاخ و برگ بود. شبی صدای تق و توق اسلحه شنیدیم و صبح برای ما روشن شد که تشکیلات درباره هویت اریتره که هنوز آزاد نشده بود، تا مرز جنگ رفته بودند. نان شبیه نان بود اما از فاصله دور. آب هم شبیه آب اما به شدت گل آلود. اما این خشونت برای روزنامه‌نگاری تازه کار به نظر هیجان انگیز می‌آمد که خیال می‌کرد این حرفه ارزش تحمل هر سختی را دارد. آن سفر مقداری افسردگی در جانم تزریق کرد. درگیری میان تهیدستان به نظرم فرساینده آمد و جنگ استقلال سفری طولانی بر لبه پرتگاه گرسنگی بود. این بیرحمانه‌ترین فصل سفر نبود. بازدیدی از اردوگاه‌های پناهندگان در مرز سودان/اتیوپی کردیم. قبل از آمدن‌مان در اخبار شنیده بودیم که گرسنگی ساکنان آنجا را از پای درمی‌آورد. دلم نمی‌خواست این را باورکنم، به این دلیل که فکرمی‌کردم امکان ندارد جهان اجازه دهد انسان‌ها در اردوگاهی شناخته شده و معروف از گرسنگی بمیرند. حرفه بعد ازآن به من آموخت که جهان ممکن است به بدتر از آن هم اجازه بدهد.

در زمان دیدارمان از اردوگاه صدای گریه‌ای بلند شد. یکی گفت کودکی از گرسنگی جان داد. شک به جانم افتاد. منتظر ماندم. دقایقی بعد پیرمردی دیدم که جنازه‌ای کوچک را بلند کرده به گوشه اردوگاه برد تا دفنش کند. مرد در حالی که جنازه نوه‌اش را بلند کرده، خودش را محکم نگه داشته بود انگار مرگ در آن قطعه متروک از جهان به مسئله‌ای روزمره بدل شده بود. این گونه بود که اتیوپی در ذهنم به فاجعه فقر و گرسنگی و جنگ‌ها گره خورد که تهی‌دستان تهی‌دستان را می‌کشند و برفقرشان افزوده می‌شد.

پیش از آن به سودان که در قبضه قدرت جعفر النمیری بود سفرکرده بودم. دوستی پیشنهاد کرد با وزیر دادگستری به نام دکتر حسن الترابی دیدار کنم. با الترابی درباره اوضاع سودان و بلندپروازی‌های گروهی که به آن منتسب می‌شد گفت‌وگو کردم. استاد پنهان کردن مقاصد و زخم‌ها با به کار بردن مرهم‌های فکرو دستمال‌های تعابیر بود. قبل از اینکه از دفترش بیرون بیایم کمی با او شوخی کردم. به او گفتم:« مردی مثل تو در نظامی مانند نظام النمیری چه می‌کند؟». لبخند معروفش بر چهره‌اش نقش بست و جواب داد:« ما گام به گام نظام را اسلامیزه می‌کنیم». بعدها به یاد این جمله افتادم به خصوص وقتی الترابی افسری به نام عمر البشیر را فراخواند و با او نیرنگ حکومتی را چید و به او گفت:« تو فردا رو به قصر می‌روی و من رو به زندان». هر دو مرد بلایی را سر سودان می‌آورند که منگستو برسر اتیوپی آورد البته با تفاوت‌هایی در منابع هر دو گروه. یادم نرود که پیوند عاشقانه رئیس و شیخی که رئیس را ساخت همیشگی نبود. سفره قدرت هرچه باشد دو گرسنه بزرگ را سیر نمی‌کند تا حد امساک در امور کشور و رنج دادن بندگان.

دو روز پیش کارگر اتیوپیایی از من درباره کارم پرسید و اعتراف کردم. انتظار نداشتم این قدر قاطی مسائل کشورش شده باشد. ما گاهی قدرت خیره کننده شبکه‌های اجتماعی را نادیده می‌گیریم که چطور با ریسمان میان فاصله‌های دهکده جهانی را به هم مرتبط می‌کنند. با آگاهی روشن ازحسن اعتماد، این کارگر گوشی تلفنش را به من داد تا عکسی را ببینم. نخست وزیر اتیوپی آبی احمد درختی را چارچوب برنامه‌ای که برای مبارزه با بیابان‌زایی در کشورش آغاز کرده، می‌کاشت. با افتخار گفت، این برنامه دولت موجب شد 350 میلیون درخت طی مدت 12 ساعت کاشته شوند.

حسی به من می‌گفت باور نکنم به خصوص که من اصلا از یک جمهوری سرگردانی آمده‌ام که درسراسر زندگی‌اش ناکامی نقش قهرمان را درآن بازی می‌کند. کاشتن مشتی درخت در لبنان نیازمند گفت‌وگوی ملی تلخ و توزیع عادلانه معامله خرید نهال‌ها برای تضمین عدم به هم خوردن موازنه‌های زیست محیطی در مناطق و مذاهب است. معمولا این گفت‌وگو به عقب انداختن برنامه درخت کاری منجر می‌شود و ترجیح دادن بیابان‌زایی.

با توجه به زرادخانه بیماری‌های لبنانی از او درباره آبی احمد پرسیدم که او را مهمان جالب توجهی در نشست دافوس دیدم. گفت:« برای من مهم نیست که او از اورومو باشد یا از امهرها یا تیگرای. باورهای دینی‌اش برایم مهم نیستند. این برایم مهم است که با برپایی حکومتی که با فقر و ستم مبارزه می‌کند امید را بازگرداند به خصوص پس از پایان دادن به جنگ با اریتره».

به من فهماند که او از تلفنش برای تشویق زنان کشورش استفاده می‌کند تا حقوق‌شان را در کشوری که درآن کار می‌کنند، دنبال کنند. چند نمونه از سوء استفاده‌ها و اجبار برایم آورد که جای گفتن‌شان اینجا نیست.

سخن گفتن درباره امید مرا در اینجا نگه داشت، سکه‌ای نایاب در این بخش سخت جهان که در حافظه‌ام با صحنه‌هایی از گرسنگی و قتل‌های نژادی و جنگ تهی‌دستان گره خورده است. همچنین مکث کردم که مردی چهل ساله به نام آبی احمد توانست امید را نه فقط برای مردم ساکن در کشورش بیاورد بلکه برای همه کسانی که به دنبال نان در سراسر جهان پراکنده شده‌اند به این امید که با مشتی دلار به کشورشان برگردند که دولتی درآن متولد شده که از کرامت‌شان دفاع می‌کند و به آنها فرصت نان و کار و درمان می‌دهد.

برای روزنامه‌نگار دوره‌گردی همچون من دشوار است که درباره امید بنویسد. چه بسیار بارها که به دفترم با مقداری نه چندان اندک از افسردگی و شک‌ها برگشته بودم. اما اخبار رسیده از سودان باز من را به حالت امید انداخت بی آنکه فراموش کنم، تجربه به خبرنگاران می‌آموزد جانب احتیاط و محافظه‌کاری را فراموش نکنند. روشن است که توافق میان شورای نظامی و «نیروهای آزادی و تغییر» صفحه نظام البشیر را می‌بندد و راه را برای برپایی حکومتی مدنی هموار می‌کند. سفر آسان نخواهد بود، اما روشن است که جوانان سودانی اصرار دارند از این فرصت تاریخی پیش آمده و نجات کشور و جبران دهه‌های از دست رفته استفاده کنند. امید مهمان ناشناس در این بخش جهان است و شرط موفقیت این است که مردم مهمان را بپذیرند وگرنه خبره‌های فرصت‌ سوزی پیروز می‌شوند. امید اکنون درهایی را می‌زند که مدت‌ها فراموش کرده بود.

منبع: الشرق الاوسط فارسی- مقاله -از اقای  غسان شربل- منبع العربیه -فارسی


T


تبلیغات


 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99