سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- کلمه دنیا متاسفانه-درفارسی بد ترجمه شده است- از ریشه دنی است یعنی نزدیک- درمقایسه بابرزخ وقیامت وبهشت-معنای پست یا بد نمیدهد- روح میتواند پست باشد یاشریف باشد- دنیا به معنای ضعیف است کمترین علم الهی را دربردارد وانسان میتواند تاحدی براین دنیا مسلط شود وانرا به استخدام دراورد که-در  اصطلاح قرانی  ان تسخیر است ودر دنیا تغیرات ایجاد کند وتاحدی به نظم ان وعلومی که دران نهفته است پی مببرد وازان استفاده میکند -درسال اول دانشگاه درس فیزیک گرفتم بخشی درباره باتری بود دوتا قطب دارد که غالبا ازمسو المنیوم- است, یک مواد اسیدی –که بیشتراز اسید سولوفوریک استفاده میشود-و درباتری  جریان برق توسط   اسید سولفوریک که رادیکا یابنیان  یا یون ازاد  میکند یون مثبت ویون منفی – مثلا مس قطب منفی است المنیوم قطب مثبت است - خیلی عجیب است ویون مثبت به سمت قطب منفی میرود ویون مثبت به سمت قطب منفی میرود- وجذب-میشود و جریان برق ایجاد میشود –تا  زمانی که از جریان استفاده میشود این سیر وجود دارد- تا تمام مایغ تبدیل به یون میشوند و درانزمان باتری قدرت برق راسانی اش تملم میشود- خداوندمنان کمی کار را هم سخت کرده است دراطراف دوقطب لایه های بوجود میاید که یون را خنثی میکند وباید انرا پا ک کرد اینرا درقران تسخیر طبیعت گفته شده است که انسان میتواند باشناخت طبیغت- یابصورت خالص استفاده کند ویا باترکیب کردن ابداع کند وباکارخداوندمنان مقایسه کندکه چقدر ضعیف است- اما درمعنویت وحالات نفسانی وروحی نورانیت وجلوگیری از امراض قلبی وتیرگی عقل و دل- وشناخت هدف خلقت توسط دین ناب خواهدبود که مربی انها انبیا صلواته الله علیهم اجمعین- وپانزده معصوم هستند صلواته الله علیهم اجمعین هستند وقران واحادیث ودعا ومناجات وبطور کلی دستورات الهی حتی دیدن ان عظمت ها وخواندن قران ودیدن کعبه ومرغزارها واسمان واب و والدین وعلما باعث شفا یافتن روح میشود—حدیثی از پیامبر اکرم صلواته الله -علیه الله واله والسلم- میفرماید- من درقیامت به دانشمندان امت خودم افتخار میکنم-ونورانیت انها از پیامبران سلف بیشتر است دراینمورد زیاد مناقشه واشکال گرفته شده است-دردنیا مسلم است علمی که ظاهرشده ازطریق انبیا سلف بسیار درمقابل اسلام کم است ولی علم باطن راملاک است که  علما دردنیاندارند ولی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام میفرماید-نورانیت انها بیشتراست این امربه نور باطن مربوط است- نه نور ظاهر دوجهت این امر واین موضوع دارد- یکی ظرفیت است که دربرزخ وقیامت به افراد داده میشود- وجهت دیگر زمان جهالیت در عربستان بدترین جهالیت ان زمان بوده است- ویهودومسیخیت تاحدی دارای تمدن بودند- انبیا صلواته الله علیهم اجمعین- مشکلات کمتری داشتند- وهرسال بدتراز گذشته میشود وفشار روانی بخصوصو زیادتر میشود فرض کنیدعالم پسرش جهنمی شود بعضی از فامیل جهنمی شوند وغیره واز طرف نادان ها وحکومت طاغوتی وغیره درفشارروانی هستند بطوریکه پیامبر اکرم صلواته الله واله والسلم میفرماید اتش را درست بگیرد سوزش اش  کمتر است یا خار بکند ودرجائی خارها باز بان خود که  بکند- یا بدست خارهای درخت پرخاررا بکند معلوم است جواب های  ومنش هامانندخار به  به افراد عالم ومومن داده میشود وفرد مقاومت میکند وبا مشکلات- سخت با دست وپنچه کار میکند—و این امراز لحاض کیفی است ولی از لحاظ کمی میفرماید فرزنداوری کنید ولو بچه های شما سقط شوند انهائیکه مومن میشدند حساب میشوندومن بزیادی شماها افتخار میکنم معلوم میشود کاری سخت خواهد بود-–متاسفانه تعبیر وتفسیر علم وعقل واستدلال واحکام وغیره غیر  از حالت واقعی اش تغیردادند-وبه اسم ناب بخورد جماعات دادند که ویراستای انها کاری بس مشکل است ونمیتواند کاری درخشان کندودرنتجه براعصاب افراد تاثیر خرد کننده میگذارد-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله احمن الرحیم-نظریات شخصی است-من مدت کوتاهی در حوزه بودم- ویک داروخانه نزدیک حوزه بود وقت تفریح- به داروخا نه نزدیک به داروخانه رفتم- یکدارو خریدم- مثلا شد هفده تومان- دوتا ده تومانی-دادم دونفربودند یکی جناب دکتر داروسازبود که خوداش پشت دخل بود- ویک دخترخانم محجبه که نسخه میپچید- ایشان کشو بیرون کشید پراز کاغذ بود فرمودندمن پول خرد ندارم من گفتم یک ده تومانی بدهید-تامن خرد کنم دختر خانمسرش کجکرد کمیخیره شد وفرمودند خرد هست-کمی من وا رفتم ولی انعکاسی نداشتم ایشان کاغذهارا کنار زد وپل خردپبدا کرد وگفت روی انها کسی کاغذ گذاشته بود وی تاحدی رنگ اش ر-باخت-من یک لحظه فکر کردم این نگاه شرعی است یانیست- ازخودم مات ومبهوت شدم زیرامن درخانواده مذهبی رشد پیدا نکرده بودم- منزل ما مثلا استادفیزیک دانشگاه می امد وباخانم اش من راصدا میکرد ایشان سئولاتی راجع دانشگاهدارد من تازه دانشجو بودم وایشان تعریف کرددردانشگاه تهران من فییک میخواندم یک دفعه کناریک دخترخانم نشستم ودربحر ایشان بودم استادیک مسئله داد من ظاهرا باقلم بازی میکردم یکدفعه استاداز من پرسید کجا رسیدی من کاران خانم را گفتم استادفرمودندغلط است بیاجلو بنشین همه میخندیدند-حتی خانم اش ومن جلو رفتم هیجکس دست بلندنکردهبود ظرف پنچ دقیقه مسئله راحل کردم- بعاد بحثهای حلال وحرام ونجس وطاهر حق وباطل وو شروع میشود فد دریک راه خاص حرکت میکند وزودامپار بالا میاید-لذا خوداش رافراموش میکنداز کجا بکجا رسیده است وبایدصبر وتحمل داشته یاشد- ودرضمن باید روانشناس اسلامی باشد البته علم روانشناسی بسیارزیاد کمک میکندتعریف علم ناب ویقین ناب واستدلالناب به اندازه تک تک انسانها- تمام فرهنگ ها خودراناب میداند جناب سعدی به لبنان میرود ودرخیبانی دربیروت که روز جمعه انواع اقسام مکتبها مغازهاها وتفریحات وجود اشته است باتمام انها بحث میکندهمه میگویند ما علم وعقل واستدلالنابداریم ایشان میفرمیاد اگرخداوندمنان عقل راازبشربگیدهمه میگویندماعاقل روزگار هستیم-من بای دانشجوی حوزه سنی درشیراز دریک صف کوپن کهانزمان تشکیل میشد ایشان ازکتب درنزدمن فهمیدمن حوزه میروم وایشان یکتاب داشت واز حوزه امدهبود بحث شد مداوم حدیث از جناب عمر اورد ومن یک حدیثاز حضرت علی علیه السلام اوردم ایان فموردندمن اینکتابرا تاخربخوانم واز بزرگان سوال کنیم حضرت عمر چه گفته است- اینفرهنگ است پس باید مادرباره عقل وعلم واستدلال درست کار کینم ولی تاثیری ندارد جزبرای افرادمستقل کهانهاهم کبیرت احمر هستندولی پیشرفته تاثیر میگذارد یکنمونه من بیاورم جناب عبدالله بن عمراز دانشمندان بنام سنی است حتی باپدر درمورد ازدواجموقت برخوردپیدا کرد وپدراترک کرد جناب اقایعمر میخواست ایشانبعدا خلیفه شودولی اصحاب قبول نکردندوبعللی عثمان را پذیرفت و دربرخورد با اهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله وگیچ شد ودریک دهکده مین مدینه وشام بعبادت پرداخت السلم وبعداز شهادت امامحسین علیه السلام بهنزد یزیدرفت ومتوجه قضایاشد- به سمتمدینه باز گشت دربین راه مدتی دریک دهکده بود- اتفاقا حجاج بن یوسف ثقفی که به نم تیلا- چنگیز تیمور اسلامیگفتند کهحتی روی انهاراسفید کرد دران دهکده امده بود-نصف شب ایشان متوجه شد-کهحجاج امده است درب خانه ایشان زد ومتوجه شد درب باز است وارد اطاق شد حجب در زیر پتو بایک فاحشه خانمی –بود حجاج گفت چهامری مهمی بوده است کهنصف شب امدی گفتامدم باتو بعنوان امام وخلیفه بیعت کنم ایشان گفت خوب فردا صبح می امدی گفت مردحسابی شب میخواهم نماز شب بخوان اگر امام نداشته باشم نماز قول نیست وایشان پای خودرا اززیرپتو بیرون امد وگفت پای من رالمس کن وباخوشحالی بیرون اد درحالیکه ایشان بایدانجا امام باشد- زن فحشا سخت ناراحت شد وگفت نبیاد با عبدالله چنین وضعی داشته باشی حجاج گفت خواستم مسخرهاش کنم شایدبیدارشود


ارسال شده در توسط علی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای نیکول پاشین نیان- نخست وزیر محترم ارمنستان دردومصاحبه با بی بی سی و الجزیره- بیانات مهمی را بیان کرده است- که قابل ملاحظه است – اولا ایشان خبرنگاربوده است- ودرثانی مدتی سفیر ارمنستان در اذربایجان بوده است- به نظر ایشان منطقه خاور میانه به سمت دمکراسی میرود- ودیکاتوری رانمی پذیرد وبه بالانس وتعادل شرق وغرب دیگر ایمان ندارد- ازهرکشوری مایل است مستقلانه استفاده کند- منطقه بیشتر باید بفکر همدیگر باشند- که حکومت قبلی ارمنستان چنین نبود-تمایل به ترکیه داشت وغرب- وتاحدی دیکاتوربود- ایشانمیگوید درزمانی که حکومت شوروی تغیر کرد هم مردم ارمنستان حاضربقبول قره باغ شدن وهم مردم قره باغ مایل بودن- که با ارمنستان باشند وهم مردم اذربایجان علاقمندبودند که قره باغ باارمنستان باشد- ولی حکوت اذرباجان لشکر کشید وقره باغ راگرفت ویکحکومت پلیسی کرد وانها محدودکرد ومیخواستمردم ارمنی را به ارمنستان بفرسد وبه نیازهای انهاتوجه نکرد- وجنگ شروع شد وبلافاصله اذربایجان موشک به سمت مراکز اتمی مافرستاد- اینامرباعث شد که مابه سمت روسیه برویم تا امنیت ما تضمین شود-مامرز برای اذربایجان ازاد گذاشتیم وانها مرز را روی مابستند-دراینمدت بیست وپنج سال-هیچ کس از نژاد ترک حاضرنشد که به اذربایجان برود- زیرا دمکراسی در نزد ما بیشتربود واصلا درقانون اساسی ما برابری انسان ها است که اگردرحکومت قبلی کامل اجرا نمیشد ولی مصمم هستیم که انراجرا کنیم واین امرخوشایند اذربایجان وبعضی کشورها نیست-ماکمکم از ترکیه دور شدیم بهایران زدیک شدیم وبهتریت توجه ما درمنطقه به ایران استوامریکا چندباربه هشدار داده است وحتی تهدیدبه تحریم کرده است وما این منطقه راقبول نکردیم-خبرنگار میگوید که شایع است شما بخاطر عدم کنترول کورنا کهبدترین وضع رادرمنطقه دارید این جنگ شروع کردید ایشانمیگوید ما مثل همه غافل گیرشدیموشذت ان درکشورما بالا بود ودیر ما به ماسک وفاصله توجه کردیم-ماهمیشهاماده گفتمان برای صلحبودیم ودیگران توجه ای نمی کردن-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فیلمی از جنگ عراق باداعش نشان میداد- عظمت جناب مهد المهندس رهبری جنگ را بعهده داشت- شخصیتی با وقار دوست داشتنی- بسیارلطیف-ولی ازلحاظ روانشناسی جنگ صحیح نبود- اصلا نبایدایشان شناخته میشد- به جای ایشان باهمین نام – یک شخیت   مانندحضرت سیلمان رحمته الله علیه-چهارشانه باصورت پهن بااقتدار درجاده گام میزند وبافرادخوش وبش میکند همه میخندند ودر دوردست داعش درحال اضمحلا ل است- ودروی یک صفحه صاف اهنین یک نقشه است با سیم تماس میگیرنند ایشن به نقشه میکند وجهتی را ونقطه ای مشخص میکنند- ایشان در فرم یک دبیر ادبیات ظاهر شد فردی مانندجناب شمخانی رحمت الله علیه بایدنشان داده شود-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخبر روزنامه های انگلیسی زبان ارمنستان- اقای لاورف- وزیر محترم امورخارجه روسیه- موقعیترا ارتقای بحرانی ندهید-مجمع شورای سازمان ملل متحد-گفتمان برای رسیدگی بهاتشبس وثابت نگهداشتن در ناگرونو- قره باغ شروع کرد- خست وزیر ارمنستان امادگی ملاقات با اقای علی یف رادرمسکو اعلام کرد-نبرد درقره باغ درشب بشدت میرسد خبرگذاری نوستی- روسیه بیان کرد که ازجنگجویان ارمنی از سوریه به ارمنستان نقل مکان میکنند- ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک نفر به اصطلاح متخصص سیاسی اسرائیل – ایضا ومعلوم الحال- بیان کرده است- ارمنستان سعی میکندجوامع جهانی را فریب دهد- واز مسئولیت خود –خوداری میکند-جنگ را اذربایجان راه انداخت-ولی شما جهانرا فریب نمیدهید وبهمسئولیت درقبال فلسطینی – انسانی عمل میکنید به جای انکه جلوی جنگ را بگیرید-میخواهید اتش افروزی کنید وهرکس باشمادوست شد بدبخت شد وصلاح اذربایجان نیست که بااسرائیل دوستی کند کهمورد لعنت همه پیامبران یهودواقع شده است- خداوندمنان ازچنین منش وسیاست خوشش نمیاید—جالب است خانم ناتوانا- رشیدوا –کتزمن- وکیل ومیانجی بین احزاب(می دی یر تور)- دیپلمات وچهره سرشناس-چنین بیان کردند- وجالب انکه فرمودندتروریست های که- از سوریه به ارمنستان رفتند که به حزب اسالا-معروف بودند طبق دستور اسرائیل باجناب حافظ اسد میجنگیدند وب داعش همکای داشتند-حالا روبروی هم دیگر واقع شدند-انزمان برای حقوق بشرر میجگنیدند- حالا تروریست شدند—این مزد کسانی هستند برای طاغوت میجنگنیدن!!- میگوید کسی نباید تعجب کند- که صحبتدرباره مزدوران که درقره باغ هستند متاسفانه- این یک واقعیت معمولی نیروی های ارمنستان است که درسرتاسر جهان- درگیری مسائل تروریستی هستند ولی شما اینچنین نیست پیروان ناب حضرت موسی علیه السلام هستید- تروریست مشتاق بخاطر درجات خودش ان طراح نقشه جدیدی-که برنامه ها ی عملیاتی از ان اخراج میشود- برعلیه مردم شهرها- واضافه کرد-افراد بسیار زیادی که متعهد شدنکه دربزداشتگاها وزندان ارمنستان خوی حیوانی کامل خودرا اشکار کنند کهجوهر افرادمیرغضب وجلاد ارمنستان هستند- -همجنان قلم فرسائی کرده است- که جنایات زیادی به افرادشهرهای اذربایجان ساکن انجا از زن وکودکان با وحشی گری تمام ددمشانه به اجسام ها عمل کردند-ارمنستان ادعا کرده است که انها داوطلبانه- برای استقلال-کشورارت ساخ امدند-لذا انها قوانین بینالمللی رابه اشوب نکشاندند- میبایست-متذکر شد هر کشوری در سرزمین خود-عامل رنج وازار برای دیگران شود وجازه ندارد افرادی –به خدمت نظامی بگیرد- وانهارا تعلیم دهد-مومسائل مالی انهاراتامین کند- وان مزدوران را به خاک منتقل کند- که درماده قانونی مجمع عمومی سازمان ملل متحدماده-3314-که دردسمابر 14- 1974- بعنوان خشونت برعلیه کشوری مانند اذربایجان- که تفسیران مطابق ان قانون- اشوب در قوانین بیناللملی- وخطابودن تهیه زمینه در ان سرزمین برای بهخدمت نظامی گرفتن مزدوران هجرت کرده ازیک کشور ثالث میاشد که ازنتچه تعاریف انخانم مشخص وبیان شده است-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک نفر به اصطلاح متخصص سیاسی اسرائیل – ایضا ومعلوم الحال- بیان کرده است- ارمنستان سعی میکندجوامع جهانی را فریب دهد- واز مسئولیت خود –خوداری میکند-جنگ را اذربایجان راه انداخت-ولی شما جهانرا فریب نمیدهید وبهمسئولیت درقبال فلسطینی – انسانی عمل میکنید به جای انکه جلوی جنگ را بگیرید-میخواهید اتش افروزی کنید وهرکس باشمادوست شد بدبخت شد وصلاح اذربایجان نیست که بااسرائیل دوستی کند کهمورد لعنت همه پیامبران یهودواقع شده است- خداوندمنان ازچنین منش وسیاست خوشش نمیاید—جالب است خانم ناتوانا- رشیدوا –کتزمن- وکیل ومیانجی بین احزاب(می دی یر تور)- دیپلمات وچهره سرشناس-چنین بیان کردند- وجالب انکه فرمودندتروریست های که- از سوریه به ارمنستان رفتند که به حزب اسالا-معروف بودند طبق دستور اسرائیل باجناب حافظ اسد میجنگیدند وب داعش همکای داشتند-حالا روبروی هم دیگر واقع شدند-انزمان برای حقوق بشرر میجگنیدند- حالا تروریست شدند—این مزد کسانی هستند برای طاغوت میجنگنیدن!!- میگوید کسی نباید تعجب کند- که صحبتدرباره مزدوران که درقره باغ هستند متاسفانه- این یک واقعیت معمولی نیروی های ارمنستان است که درسرتاسر جهان- درگیری مسائل تروریستی هستند ولی شما اینچنین نیست پیروان ناب حضرت موسی علیه السلام هستید- تروریست مشتاق بخاطر درجات خودش ان طراح نقشه جدیدی-که برنامه ها ی عملیاتی از ان اخراج میشود- برعلیه مردم شهرها- واضافه کرد-افراد بسیار زیادی که متعهد شدنکه دربزداشتگاها وزندان ارمنستان خوی حیوانی کامل خودرا اشکار کنند کهجوهر افرادمیرغضب وجلاد ارمنستان هستند- -همجنان قلم فرسائی کرده است- که جنایات زیادی به افرادشهرهای اذربایجان ساکن انجا از زن وکودکان با وحشی گری تمام ددمشانه به اجسام ها عمل کردند-ارمنستان ادعا کرده است که انها داوطلبانه- برای استقلال-کشورارت ساخ امدند-لذا انها قوانین بینالمللی رابه اشوب نکشاندند- میبایست-متذکر شد هر کشوری در سرزمین خود-عامل رنج وازار برای دیگران شود وجازه ندارد افرادی –به خدمت نظامی بگیرد- وانهارا تعلیم دهد-مومسائل مالی انهاراتامین کند- وان مزدوران را به خاک منتقل کند- که درماده قانونی مجمع عمومی سازمان ملل متحدماده-3314-که دردسمابر 14- 1974- بعنوان خشونت برعلیه کشوری مانند اذربایجان- که تفسیران مطابق ان قانون- اشوب در قوانین بیناللملی- وخطابودن تهیه زمینه در ان سرزمین برای بهخدمت نظامی گرفتن مزدوران هجرت کرده ازیک کشور ثالث میاشد که ازنتچه تعاریف انخانم مشخص وبیان شده است-


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0