سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در س های عاشورا- در اینترنت مفصل درس های عاشورا را مطرح کرده است- ملاحظه کنید- قبلاز وارد بحث شوم- وفا داری امری بسیار سنگین وعقلانی است بی جهت ویا از روی احساس ویاترس وغیره فرد نباید ادعای وفاداری کند- دراغاز انقلاب معمار عظیم الشان انقلاب فرمودند به افرادخاص وفاداری شما نسبت به محمدررضا- پهلوی از اساس باطل است- انسان که به شیطان پیمان وفاداری نمی بندند—ونمیشود اصول وقوانین الهی راتغیر دادوادعای وفاداری هم کرد- قران انر عمیق ترین نفاق وکفر نامیده است ولی از ان جهت  که خداوند منان ه این گروه اجازه حیات باشرط داده است که شمشیر بر مسلمانان نکشند وباعث ازار واذیت مسلمان نشوند وهیچ نفسی بی جهت بقتل نرسانند وازادی بیان را هم نگیرنند- تا حدی قبلاز اسلام درعصر جاهلیت به این اهدافنزدیک شده بودند که با ظالمین دیکتاتور مبارزه میکردند- در ابادان جزیره ای است به اسم مینو که همه انها متعلق به یک قبیله هستند واین شبه جزیره با خاک عراق درحدود چهار متر فاصله دارد تا زمان قاجار مرزی بین عراق وایران به معنائی که امروزه مطرح است نبود- وبعدا انگلیسی ها درسازمان مللمطرح کردن وکم کم شکل جدیدبخود گرفت- ابادان برق خودرا از پالایشگاه میگرفت- تنها درشهر ابادان این برق توزیع میشود ولی به جزیره مینو داده نمیشد بصره که برق پیدا کرد یک سیم به جزیره مینو داد که بیشتربرای مسجیدی که انجا ساخته شده استفاده شود فقط برا ی ازان وسخنرانی ها وزمانیکه نمیانده مرحوم دکتر مصدق به ابادان امد دستورداد که یک رشته برق به جزیره مینوکشیده شود- ودرساخت یک مسجد مجلل هم دستور کمک داد وبسیاربه افردعرب کمک کرد لذا همه انه چهدر ابادان وچه دربصره مصدقی شدند وبعدا بصره تلفن پیدا کرد- باز یک سیم به جزیره مینو داد وزمانی که ابادان تلفن پیدا کرد یک سیم به اطراف بصره داد- این جریان ادامه داشت تا جناب دکتر مصدق معزول شد وحزب بعث درعراق تشکیل شد حزب بعث انگلیسی بود وانگلیسی ها ضد مصدق بودند- حزب بعث برای جلب توجه انگلیسی ها وایران- سیم تلفن را از هردوطرف قطع کرد وجانان بضره مخفیانه   میکشیدندوازانمحافظت میکردند وکم کم شهدادبی دادند وحزب بعث بشدت افراد اعراب شیعه که طرفداردکتر مصدق بودندشروع به قلع وقم کرد وانهارازندانی میکرد وتبعید میکرد وحتی میکشد- اما بین دو طرف دریا مانش دربخش فرانسه تاهشتادکیلومتر نژادانگلیسی بیش از نژاد فرانسه است درحدودهفتاد درصد ودر طرف فرانسه درحدودسی کیلومتر سی درصد انها نژاد فرانسوی هستندت این دو جمعیت تاحد زیادی دراقتصادمستقل هستند وباهم ارتباط تنگاتنگ فرهنگی .اقتصادی دارند وانزمان فقط باشناسنامه رفت وامد میکردند ولی بین ایران وعراق از امنیت بسیاربالا وسخت گیری بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- از ظریفی درجاده کلام عشق پرسیدم –وقت نماز است- فرمود- نماز رفت ولی یار هست- ان چشم وابروی لعبت گفت  اشارتی است که علم کلام است- درپنچ ثانیه قدرتی خدا نشان داد که واحد احد قهار است- از کوچه دخالی ونزدیک تپه شنی حوریانی امدند که خاک هنوز پر زمرزو راز است نسلی جوان از اباده بیتی خواند که هوش رفت گفتم اش به یاران برس که هنوز هوش هست- دربهشت غبطه خورند بهشتیان که اسان به دینا امدند و ساده رفت

 


ارسال شده در توسط علی

اهمیت کوفه

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- اهمیت کوفه- با الهام از از کتاب گرانسنگ مسلم ولی امر است- انسان عاقل میابیست اینده نگری عمیقی داشته باشد وفریب   زمان حال یا زمان نزدیک را نخورد- البته برای اینده نگری بسیار دور مراحل نزدیک را هم باید لحاظ کرد- مکه مراحله اول بود زیاد سرمایه گذاری نشد وسپ مدینه بود که حداکثر توانش در زملن پیمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود ولی کوفه هدف دور است وبیشرین نقش را ایفا  خواهد کرد- ایرانیان مهمترین نقش را بازی خواهند کرد وقم هم درایران نقشی کمکی برای کوفه خواهدبود تمدن مصر وسوریه تمدن کلیدی نشدند ودراینده از کوفه وقم شعله خواهند گرفت- حضرت زهرا علیها السلام درپشت –در- کمک از حضرت مهدی صلواته علیه والسلم خواست – حضرت علی علیه میتوانست از کوفه به روستائیرود که بهتر ایشان حمایت کنند ویا به مکه ویامدینه بروند ولی اینده نگری نشان میدهد که کوفه نقش بارزی رابازی خواهد کرد که یکجهت اش  وجود ایرانیان درکوفه است- زمانی که عثمان به مصر نامهربانی کرد- نماینده ای از مصر که یکفزد انقلابی امدبود- بهنزد عثمان رفت که اگر تغیراتی انجام ندهید- ماقیام خواهیم کرد- وحتی از اسلامجدا میشویم عثمان خشمگین شد وگفت مصر را تبوره خاک خواهم کرد وخواهی دید بساری از من دحمایت خواهند کرد- ان فرد ترسید وخوا ست برگردد وردم مصر به خویشتن داری دعوت کرد ولی برخورد به ایرانیان کرد واوراتشویق کردند که سخنرانی اتشین کند وافرادمصری را دعوت به انقلاب کند بخصوص افرادمصری درکوفه وایشان چنین کرد- وگرنه زمانی که امام حسن علیه السصلام متوجه شد که کوفیان از حضرت مسلم علیه السلام حمایت نکردند میبایست برمیگشت ولی چنین نکرد وبخوبی کوفه را میشناخت-در روزگار معاویه علیه لعنت مردم بشدت ازمعاویه میترسیدند وقدرت سخنی برعلیه اونداشتند ولی افرادمیتوانستند احادیث اسلام حفظ کنند وکسی کاری باانهانداشتگرچه خطر بزگ جعل احادیث واحکام جعلی به ظاهر اسلامی معاویه که بشدت انتشار میافت وبه ان عمل مشد خطرناک بود ولی مردم میتوانست درمناطق دور به انعمل نکند وانهاراجعلی بداند ولی یزید میبایست کل ان احادیث پاکسازی شود واینمردمام کمک بفکربودند برای حیات ننگین خود چنین کنند- این تقیقه محسوب نمیشود تقیقه مانند پلیس مخفی است که درفکر بدام انداختن مجرم است یاستون پنچ ارتش ها است المانها جاسوسان خودرا باچتر به داخل شهرها میفرستاندند وانها خودرا بشکل مردم درمیاوردند ومراکز مهم وحساس نظامی گزارشمیدادند و-وحشت سنگنین ایجادمیکردند- ولی عملکرد مردم درزمان یزیدملعون استحاله است یعنی تغیرحال   امام حسین علیه السلام میخواستند جلوی این استحاله بگیرنند واین ترس مذموم را ریشه کن کنند ومردم حداقل بفکر تقیه باشند تا رنگ عوض کردن-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- اهمیت کوفه- با الهام از از کتاب گرانسنگ مسلم ولی امر است- انسان عاقل میابیست اینده نگری عمیقی داشته باشد وفریب   زمان حال یا زمان نزدیک را نخورد- البته برای اینده نگری بسیار دور مراحل نزدیک را هم باید لحاظ کرد- مکه مراحله اول بود زیاد سرمایه گذاری نشد وسپ مدینه بود که حداکثر توانش در زملن پیمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود ولی کوفه هدف دور است وبیشرین نقش را ایفا  خواهد کرد- ایرانیان مهمترین نقش را بازی خواهند کرد وقم هم درایران نقشی کمکی برای کوفه خواهدبود تمدن مصر وسوریه تمدن کلیدی نشدند ودراینده از کوفه وقم شعله خواهند گرفت- حضرت زهرا علیها السلام درپشت –در- کمک از حضرت مهدی صلواته علیه والسلم خواست – حضرت علی علیه میتوانست از کوفه به روستائیرود که بهتر ایشان حمایت کنند ویا به مکه ویامدینه بروند ولی اینده نگری نشان میدهد که کوفه نقش بارزی رابازی خواهد کرد که یکجهت اش  وجود ایرانیان درکوفه است- زمانی که عثمان به مصر نامهربانی کرد- نماینده ای از مصر که یکفزد انقلابی امدبود- بهنزد عثمان رفت که اگر تغیراتی انجام ندهید- ماقیام خواهیم کرد- وحتی از اسلامجدا میشویم عثمان خشمگین شد وگفت مصر را تبوره خاک خواهم کرد وخواهی دید بساری از من دحمایت خواهند کرد- ان فرد ترسید وخوا ست برگردد وردم مصر به خویشتن داری دعوت کرد ولی برخورد به ایرانیان کرد واوراتشویق کردند که سخنرانی اتشین کند وافرادمصری را دعوت به انقلاب کند بخصوص افرادمصری درکوفه وایشان چنین کرد- وگرنه زمانی که امام حسن علیه السصلام متوجه شد که کوفیان از حضرت مسلم علیه السلام حمایت نکردند میبایست برمیگشت ولی چنین نکرد وبخوبی کوفه را میشناخت-در روزگار معاویه علیه لعنت مردم بشدت ازمعاویه میترسیدند وقدرت سخنی برعلیه اونداشتند ولی افرادمیتوانستند احادیث اسلام حفظ کنند وکسی کاری باانهانداشتگرچه خطر بزگ جعل احادیث واحکام جعلی به ظاهر اسلامی معاویه که بشدت انتشار میافت وبه ان عمل مشد خطرناک بود ولی مردم میتوانست درمناطق دور به انعمل نکند وانهاراجعلی بداند ولی یزید میبایست کل ان احادیث پاکسازی شود واینمردمام کمک بفکربودند برای حیات ننگین خود چنین کنند- این تقیقه محسوب نمیشود تقیقه مانند پلیس مخفی است که درفکر بدام انداختن مجرم است یاستون پنچ ارتش ها است المانها جاسوسان خودرا باچتر به داخل شهرها میفرستاندند وانها خودرا بشکل مردم درمیاوردند ومراکز مهم وحساس نظامی گزارشمیدادند و-وحشت سنگنین ایجادمیکردند- ولی عملکرد مردم درزمان یزیدملعون استحاله است یعنی تغیرحال   امام حسین علیه السلام میخواستند جلوی این استحاله بگیرنند واین ترس مذموم را ریشه کن کنند ومردم حداقل بفکر تقیه باشند تا رنگ عوض کردن-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جنابی میفرمیاد- میبایست ازادی عقلانی وشعور درخود سامان دهیم- ایشان باید اول اثبات کند چنین خصوصیاتی را داریم وسپس اثبات کند که این خصوصیات از ماده تراوش میکند ولی هرگز به لثبات ان اقدام نمیکند چون کسی نتواسته است منبع انراز ماده اثبات کند واصولا عقل همان عقل مستقل اثبات میکند که مادی نیست- باز ایشان التفاطی ندارد وچگونه سامان دهد درحد یک شعار باقی میماند ویا عقل منطقی   هم همین طور- درمورد  عقل منطقی مستقل فرقی بین مومن وغیر مومن نیست- که اقایان سعیمیکنند که دران اختلاف وشبهه ایجاد کنند- ودانش اثباتی اقایان ضعفهای عقلانی زیادی دارد ه سرانجام درکنگره وین به- ا  ن خاتمه دادند- ثابت کردن اگرعقل محض نباشد مرزهای بین علوم دقیقا مشخص نمیشود—تیوری با تجربه بیاد همانگ باشد کار عقل محض است- وگرنه به قطعیت ویقین نمیرسد انچان بسیار هم معتقدهستند عقل به قعطعیت نمیرسد ونسبی گرائی است ود در دین به یقین رسیده میشود- دلیل مسئله این است- که خداوند درعلومی که برای اثبات دین لازم است بستر مناسب بنام فطرت اماده کرده است ول دردیگرعلوم بیان میکند که اندکی را برای پیشرفت موجود است- مخصوصا درمسائل علوم انسانی که علوم انسانی غرب مداوم عقب نشنینی دارد- واساس ان ریاضایت احتمالی است ومداوم هم گیچ ومبهوت میشوند- مطالب وفعالیت ربوبی ومقدس علت ان همچنان حضرت ایت الله دکترشهیدمعزز حضرت اقای مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرموده است- مقدس یعنی مطلبی که بینهایت یقیبنی است وبینهایت نورانی است تنها از ذات الهی برمی اید هیجا در دین تحمیلکردن  معنا نمیدهد وانسان بصورت طبیعی به نتایج الهی میرسد با دلائل متقن هاز هرنوع دالئل دیگر قوی تراست خیلی عجیب است که میفرمایند که انسان بیادعقل خودرا مستقل وغنی وبدون کمک دیگران بداند وتصمبیم بگیرد پس چرا شما مطالب اقای کانترا میپذرید پس خودتان به نتایج عقل منطقی برسید پروش عقل از هر راهی امکان پذیر است وانسان محتاج دیگران برای تکامل عقل است وریشه عقل درانسان نهادینه شده است واین سئوال مطرح است چرا درحیوانات نیست گرچه خواستندتوجیه علمی غربی کنند ولی همه انها باطل شده است- وقتیکه باعقل طبیعی به شناخت مذهب میرسد انجا جبری وجودندارد بعضی حقایق دینی اثبات ان توسط واسطه فیض است که امام معصوم است وراه دیگیر وجودندارد جز اشراق شخصی – در تعقیب نماز صبح میفرمیاد – اجعل  النور فی بصری والبصیرتـ فی دینی والیقین فی قلبی – والخلاص  فی عملی – والسلامته فی نفسی والسعته فی رزقی والشکر لک ابدا ما ابقیتنی – معنا ان است- در چشمان من نور قرارده ودر درک علوم دینی من بصیرت عقلانی قرارده- ودرقلب من نسبت به علوم الهی یقین قرارده- ودرعملم اخلاص یعنی فقط برای خداوندمنان وطبق دستور الهی باشد ودربدن ومغز وروح من سلامت قرار بده- ورزوی من را وسعت بخش- وبه من سپاسگذاری- تا زمانی که زنده هستم الهام وتلقین کن- اولا اثبات این مطالب عقلی ممکن است وهرفردی خودتجربه شخصی دارد همانطور درمسائل مادی تجربه وجود دارد درمسائل معنوی هم تجربه وجود دارد ولی اثبات مادی نمیشود وخداوندمنان چنین قدرتی رادارذ ولی مانند دین اشعه خور شید ویاگرمای خورشیدنیست—دوم  درباره اقای زم- اگر کسی یک فرد سپاهی معززرا ترور میکرد ایشان میفرمودند این ضد براندازی ما است؟؟ ایا درجنگ میگویند بایدما صحبانه بخوریم واستراحت بکینم به سنگرباییم تاجنگ اغاز شود- امام صادق علی السلام میفرمیاد هرکس از قول  ما دروغ بگوید ملعون است ومورد عذاب واقع میشود وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم هرکس برمن درغ بندند جای خودرا دراتش قرار میدهد وقران میفرمیاد فتنه گر از کشنده بدتر است وهرجا انهارایافیتد بکشید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چرا ایران به سمت انقلاب اسلامی امد- اقای الکس دنتورون متقد است کهانسان همیشه بین مرض ودرمان است لذا بدنبال منجی ویا طبیب میگردد- ودر مذهب عدم نجات مربوط میشود به گناه- و عدم ایمان وانسان بدنبال منجی حقیقی در دنیا است ومهب منجی هم برای دنیا اس وهم برای اخرت است گناه خارج شدن از قوانین هستی است در مذهب یکنفس شهوت طلب ودیگری شیطان است درغیر مذهب شیطان حذف میشود وجای شیطان انسان شریر مینشیند- انسان مومن از خوداش اصول وچهارچوب ندارد ذوب است درچهارده معصوم وچهارده معصوم ذوب هستد درخداوند منن حزب مال معصوم نیست مال خداودمنان است ولی انسان غیر مذهبی صاحب مکتب است وموسس حزب است ماند اقایا مارکس واقای لنین وغیره – این تصور بوجود می اید که بقول مرحوم دکتر محرری رحمت الله علیه مذهب عقب افتاده است درحالیکه احزاب غیر مذهبی همیشنه نسبت به مذهب راستین عقب هستند ولی شعارهای پرجلوه میدهد زمانمیخواهد پوچی و درست نبود انها درعمل مشخص شود وسرانجام انسان را به بازی میگیرند وسرانجام اسنان را تحقیر مکیند وسپس درزمان بیدار ی اورا یا فریب میدهد ویا سرکوب میکنند وزمانیکه شعف انها وحیله انها مشخص شد حکومت از مردم جدا میشود ودرمقاب مردم گارد میگیرد وحالت ترس ونفرت درمردم شروع میشود وکم کم مردم وارد گود مبارزه میشوند این قوانین درتمام انقلاب ها رخ داده است چهمهبی وچه غیر کذهبی ولی درغیر مذهبی بدبنال حزب هستند که مداوم خودر رابرای حل مشکلات مردم تجهیز کند- درحدیث است پس از دادن فرصت ها ونشان دادن حجت ها خداوندمنان یک مشکلات ساده ایجاد میکند ولی غیرقابل حل است فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیز است ان زمان دانه فلفل دردهانمیگذاتند وانرا میشکستند- وضعف حکومت مشخص میشود وکم کم انسانها به سمت مهب کشیده میشوند بشرطی که بتوانند درک کند که قابلیت رادارد- بیست وهشت مرداد اغاز استارت به سمت مذهب رفتن است کاملا ایرانیان تحقیر شدند وباز ی سیاسی غرب وشرق شروع شد وایرانیان دوباره بازیچه غرب وشرق شدند- انسان زمانیکه خوب وبد را شناخت که درمرحله عقلی است بدنبال ان مرحله احساسی هم پیدا میکند ومایل به تحقق خوبی است وچناچه مانعی بوجود اید سیاسی میشود وکم کم رنگمبارزه شروع میشود اینجا است کذهب از سمبل امام حسین علیه السلام یک نماد ناجی میبیند که حلال درد ها خواهدبود داروی شیمیائی تغیر میکند ولی داروی گیاه ای تغیر نمیکند زمانی کهحث عقلانی است بی طرفی امکان پذیر است وانسان عواطف رادرجهت درک عقلانی بوجود میاورد وهزینه میکند- البته میزان تحصیل کرده ها که غالبا طبقه متوسط بوجود میاورند باعث ایجاد موتور حرکتمیشود   چناچه این طبقه به مذهب میتمایل شود حرکت انقلابی شدیدتر خواهد بود ولی انها سازنده حزب نیستند وحزب الهی را وفاداری میکنند مهم این است از پایه شروع به نکاتی توجه شود که کاربرد عملی مهمی وحساس دارد وکم کم مسائل پیچیده نظری وعمیل مطرح شود که فرد شاید نتواند علت وتاثیر انرا درانزمان لمس کند که دشمنان سعی میکند انهارا طرح کند درپیاده روی اربعین به زیرکه طاق فلزی رسیدم- یک موکب ایرانیانجاچلوخورشت میداد یک خانم زائر بسته یکبار مصرف انرا به افراد میداد یکی هم به من داد ودونفر بودند بیار چهره قهوهای ویک کلاه سیاه وپیراهن قهوه ای وشلوار سیاه بهانه هم این بسته داد باهم حرکت کردیم بین این دونفر چالش بود- من به تفظ انها دقت کردم بدین نحو چینی چوچی ماچی اینچیئ- مسل است که انا بعنوان یک خبرنگار از هرکشوری بوده است امده است که این وضعیت را دریافت کند مسلم است که مسلمان نیست- ولیب فضا ارا به اینجا کشانده است چنین فضائی در قبلاز انقلاب بجود امد- نهتنها باشعار بلکه شعارها ذلمس شده بود پاسخ به دادن به این شعارها سرانجام موجب انقلاب شد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- براساس گفته کانال تمدن ا فغانستان امریکا موشکهائی به داعش ده است که درنزدیک هیچده کیلومتری شهری به بلندی میرونند وگرا ی درب پلیس یا هرنقطه دیگرا به موشک میدهد واین موشک نقطه زن عمل میکند – وچند جای دیگر راهم بدین ترتیب میزند دردنیا فقط امریکا و –روسیه دارند که قاربود جناب شهید سرافراز حضرت اندرز گو یکی از انها را از سوریه به تهران بیاورد وکاخ نیاوران زمانی که شاه در بالک ظاهر میشودوبر ای ساواکی های   پارک نزدیک کاخ دست تکان دهداز خانه ای از اطراف انرا رها کند ولی بعلت انکه به هرکس که اعا انقلابی داشت اطمینان میکدند فردی که پسرخاله یکیاز اعضا بود -توانست شماره تلفنهای دوستان حضرت اندرزگو را به ساواک وسفارت امریکا بدهد که انز مان میتوانستند به چهل وپنج تلفن همز مان شنود کنند بعدا به چهار صد عدد رسید وبعدا هم قرار شد حضرت محمد   منتظری رحمت الله این کار را انجام دهد ولی ایشان به عارفی مراجعه کرد ان عارف رواب اممالزمان علیه السلام رمشاهد کرد وچهار عدد جو دردس ایشان قرارد که شاه فقط چهارسال دیگر حکومت خواهد کرد ولذا از اقدام دراین مورد خود داری کرد- سئوالی امروزه درافغانستان از امریکائی میپرسند شما چر این موشک را به داعش دادید حتی به ترکیه ندادند وشاید فقط به اسرائیل داده باشندوچرا هواپیکای شما در اسمان گشت میزند کارئان داعش که از هشتادکیلومتر وگاهی بیشتر حرکت مورد هجوم قرار نمیدهدید- پاسخی ندادند ومردم از حکومت درخواست کننیدکه انهارامسلح کند زمانی که داعش واردشهر میشود موردهجوم همگانی واقع شود وچون از مردم میترسند اسلحه به انها یدهند وسربازان چون متوجه میشود پس از چند روز حادثه پایان می یابد وخانواده سربازان ب مشکلات ربور وهستند به سمت داعش فرار میکنند وداعش برای هرفرداز خانواده انها چهارصد دلار میدهد وهیچ مجبور نیستند که درجنگ شرکت کنند هرجای دنیا بروند این پولرا میگیرنند واغلب انها به انگلستان میروند-=


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0