سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-هستی شانسی امام حسین دربعد ایدولوژی واستراتژی- امروزه رسم بر ان است که برای درک هرموضوعی- سازمانهای اکتشافی وتحقیقاتی بوجود میاورند .متاسقانه برای مسائلی مانند ایدولوژِی واستراتژی چه ازلحاظ عام وچه از لحاظ خاص زسم نیست که سازمانهای تحقیقاتی انها بوجود بیاید به همین دلیل است که جتاب اقای بوش میتواند به راحتی مسیحیی صهیونیت را بوجود اورد وهمجنین صهیونیست بعنوان یک ایدولوژی قرن بیست ویکی مطرح باشد واولین فردی که غرب دراین مورد کوشش کرد جناب اقای ":فیلیپ-ای- جانسون": است که طرفداران ایشان به مهم دست زدند وعاشورا یکی از اهداف مهم اش این بود که این سازمان تحقیقاتی برای درک واقعیت وحقایق الهی درتمام ابعداش بخصوص درمورد ایدولوژی واستراتژی را مطرح کند ودرطول زمانتاریخی تا حدودی به این مهم دست پیدا کرد- چه درغرب وچه درشرق ودرجهان اسلام به خصوص سعی بران شده است که زیربنائی ترین مسئله عقلانی وفلسقی مسئله علت ومعلول ورابطه بین انها در شناخت مورد توجه واقع شود زیرا اگر دراینمورد کوچکترین اشتباهی رخ دهد تمام ساختمان فکری بشر به نتجه غلط میرسد ولی متاسفانه بشر بیشتر درمسائل مادی تا حدودی دراین مورد دقت کرده است درحالیکه تمدن انسانی براساس فلسفه بوجود میاید نه براساس علم تجربی که نیازمند دقت ئتامل فراوان است که میتواند به راحتی مسائلی مانند عاشورا را بوجود اورد امروزه ایدولوژی ایجاد جنبشهای هوشمندی که الگوساز اینده بشری است به صورت نهضت های مختلف رخ مینامید وتاثیرات جهانی خود ویا دراینده خواهد گذاشت میتواند باعث ارامش ویا خشم جوامع را بوجود اورد درجهانامروز ماترلیسیم بعنوان یک ایدولژی با نگرش جهانی مطرح شده است ودر یک رقابت سخت میخواهد جانشین ایدولوژی های مدهبی شود وهمچنین مذاهبایکه مورد تائید وتصیق الهی نیستند میخواهند خود رابعنوان مذهب راستین الهی خودرا مطرح کنند- مشکل این جا است همان طور که حضرت علی علیه السلام فرمودند باطل محض نیستند ومخلوطی از حق وباطل هستند که به نقادی عقل محض نیازمند هستند- بعنوان مثال ماترلیسم درزمانی که اثبات کرد که طبیعت خدا نیست موفق بوده است وزمانی که خواست طرح هوشمندانه وهدایت علمی طبیعت به خود طبیعت باز گرداند مورد خشم مردم جهان واقعشد وهمین خشم بود که اقای جانسون رابیدارکرد که ازماترلیسم ودست بردارد وبدنبال نیروی فوق ماده بگردد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الرحمن الرحیم- چند نکته در باره یمن-نکته اول- به فرمان امریکا عربستان نیروها وداوطلب ها دستور فقط بایددرخدمت بن لادن باشند نه دگیران چون میدانستند انها بعدا انقلابی خواهند شد صالح که توسط لمریکا روی کار امد تمام نیروهای یمنی دراختیار بن لادن گذاشت وهمین زیدانی که رهبر زیدیه است گول خورد وتصور میکردند امریکا دلسوز است وکاردان- بن لادن درخدمت مقدم نبود درکوهای پشت خط مقدم بود وکاراصلی اش رساندن تدارکات بود وگاهی هواپیمائی پیدا میشد وایشان چند موشک رها میکرد وجاسئسانی هم که توسط امریکائی به داخل نفوذ میکردند تخریب هائی انجام میداد لذا بعد ازجنگ اینها به سرزمین خودشان باز گشتند وبه دستور امریکا تمام کمونیستها دریمن وافغانستان قلع وقم کدند کمونیست ها به اینها گفتند که امریکا بعدا بدتر شوروی عمل خواهد کرد این کار نکنید گوش نداند امروز فهمیدند که امریکا از اسلام یک نماز ویک داذن میخواهد وضع به مراتب بدتر از زمان شوروی شده است ولذا صالح شکست سختی خورد وتنها با کمک زیدانی روی کار امد ونمک خورد ونمکدان شکست وسهم اینده انها چه ازنفت ودیگر منابع بسیار سیهم کمی است زیرا امریکا میداند که اینها انقلابی هستند چقدر وقاحت میخواهد که رهبرسوسیالیسم به جموب بگوید که ما منابع بسیار اندکی رابرای ضد فقر درجنوب درنظر گرفته بودیم که شما باجنگ کل انرا نابود کردید یعنیدیگر هیچ توقع مالی نداشنه باشید امرکیاخوداش باتعامل اقتصادی جهانی رشدداشته است هنگ کونگ با تعامل جهنی همگ وکونگ شدهاست هیچ کشورجهان سوم بدون تعامل جهانی به جائی نمیرسد ولی اقتصادیمن به دستورامریکا حتی اجازه ثروت های سرگردان اعراب هم نمیدهد چون از اینده ان وحشت دارد مجله امریکائی نوشته است نمایندگان مجلس یمن سوائل شان این است سوسیالیسم یمن چه معنا میدهد وجعبه نمایندگان دولت به تعداد انگشت رسیده است ویک ژنرال برجسته امریکائی گفته است که تا دوسال پیش ما درافغانستان هیچ کاری نکرده بودیم وتا امروز درپتکستان هیچ کاری نکردهایم- در زمان شاه اسبق ریس دانشگاه شیراز را سرتیپ جهانبانی تعین میکرد وایشان دستور میدادبه جناب سروان فرمانده من که بقوا ایشان یک جوان تر تمیز غرب زده تره خوب خوردکن تعین کن- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چرا هائیتی چنین رنج برزگی را دارا شد- بخش دوم- هائیتی ها هیچگاه اشتباه- افریقائیهای – خشک مقدس مانند اقای رابرت سون شیطان پرست رانمی کنند- بنابراین برای انها مراسم وسنت ها عامل تقویت کننده برای تظاهرات دست جمعی سیاسی بوده است تا بتوانند اجتماعات بردگان برای برنامه ربزی والام بخشیدن بخودشان بوده است تا بتواننددر فتح بر ظلم امکان امکان پیروزی در عنل را بدست اورنند- در یک انقلاب بردگان والغا بردگی توانستند درسال1804 به پیروزی ملی نائل شدند- مذهب افریقائی- کروول بنام ":ودو:" شناخته میشود- که هنوز زیر بنای فلسفی- مذهبی بسیاری از هائیتی ها است گرچه به معنای تک تک افراد نیست—یک روحانی را من میشناسم که زلزله را یک پیام روحانی از ارواحی میداند که در دگرگونی زمین نقش داشته اند- زمین مادر مااست—به من گفت وقتیکهشما زمین رااز سوداوری انداختید وضایع کردید وجنگل های انرا ازبین بردید وبیشاز نیاز جمعیت ازیک محصول تولید کردیدو خاکاش رافاسد کردید زمین منفجر میشود وراهی رابرای رسیدن به تعادل را جسنجو میکند- روح زمین از بد استفاده کردن مریض شده است وفرزندان ان بزرگترین انها- ان که مسئوایت دارد- دولت هایتی هیچگونه سیاسی دراین مورد نداردوهیچ قوانین برای حفظ زمین ندارد یااستفاد خردمندانه از زمین نمیکند روح مادر منفجر به خاطرتب شدید شده است ما میدانیم که این امریک دلیل علمی دارد وان فرد روحانی ادامه داد خوب نگاه کنید ساختمان به شکل غار وخمیده در امدهاند- واین امر چیزی رابه ما میفهماند- از چند سال پیش یک نفل قولی مابین افراد هاییتی گفته میشد- که کارکش.رشان تمام است وبه زبان کروا میشود:" پیهای-ا-فینی:" وهمچنین نفل وقول میکردند ": یک سرزمین مرده":یک دولت ورشکسته- یک فضای ومحیط فاسد ومنحط تغیر ناپذیر- برای دانشمندان مسائل اجتماعی- هیچ امر متافیزکی برای این سئوال که چرا باید درهایتیی چنین امرمتافیزکی برای این سوائل که چراباید درهایتیی چنین امری رخ داد وجودندارد-علتهای پردوام( استعمار فرانسه) بوجود اورنده سیستم های معلولی که دارای بحرانهاو گرفتاریهای دراز مدت شد—اغاز بحران ازجامعه بردگان جامعه فرانسوی شروع شد(95% جامعه هاینیی سیاههستند)- جانعه هایتیی بر اساس یک الگوی نامناسب شدید بوجود امد فرانسه پس ازانقلاب درخواست مبالغی عظیمی بعنوان دارایی های که ازدست داده کرد ویک ربح مرکبی را که هرگز پایان نیافت را اغازکرد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مرصاد انتقام الهی-بخش- چهارم- ایشان دریک حمله به داخل عراق شرکت میکند که به نظر میرسید که عراق خوداش را اماده یک حمله گسترده به داخل ایران میکند- عراق دران زمان نیازمند یک سری حملاتی بود که بقول جناب مهندس شهیدعزیزظل انوار میخواست هم تبیلغات جدیدی برای خوداش دست .پا کند وهم معادله نظامی که ایران به سختی انرا تهییه کرده بود به هم بزند وایران دچار محظورات زیادی بکند سخت ایشان دراین مورد نگران بود ومن راه هم بفکر انداخته بود حمله به مهران هم دقیقا دراین راستا بود اتفاق فوق العاده پیجیده برای من درهمان زمان درجبهه رخ داد که نشان میدادکه امام زمان صلواتالله علیه چقدر حواس جمعی را دارند فرماند لشگر ایشان یکی از بهترین های ایران بوده است- بروارد که معلوم نیست بسیار اشتباه بوده است در حقیقت روبروی انها یک لشگر مجهز در خط عملیاتی بوده است ویک لشگر مجهز دیگری درخط پشتبانی وبادتعدادتانک زیاد وتوپخانه زیاد- اولین عراقب بار اثبات کرد که تاکتیک جدیدی را بخوبی یاد گرفته است- و حمله لشگر با دوگردان شروع شد که بسیاری از انها به اصطلاح بچه ها " سیاهی لشگر بودند:" در این نوع موراد باید افراد عادی سوار ماشین نظامی کرد وبعنوان پشتبانی اورد وپس از دوروز بازگرداند- البته لشگر دوم عراق بسیاری ازانها هم سیاهی لشگربودند ولی باین تفاوت که بومی بودند که پس از خسته شدن ایرانی ها چون بومی هستند از لحاظ روانشناسی انتقام سخت تری میگیرنند همین کار ما درمهران کردهایم ویم دلیل ترس عراقی همین بود نکته دوم این است دیگر عراقی ها اعتمادی به شعار های نداشتند. وحاضر نبودند که حتی مجروح شوند درجنگ جهانی دوم المانها درمرحله اول چون کادر پزشگی قوی است وتلفات کم است فداکاری میکردند وازگشته شدن ومجروح شدن واهمهای نداشتند ولی پس از حملات روسها کاربرعکس شد والمانه حتی مایل نیودند کوچکترین خراشی پیدا کنند وباز این همه یک نکته مهم جنگ مهران است- درتمام جنگ ها این اصل اثبات شده است که برنده با متغیر است وباید متغیر ثابت کرد وخوداش متغیر شود- واصل غافلگیری لذا توپخانه دولشگر باهماهنگی کامل طرح ریخته بودند که اجازه ندهند بیشا سصید متر ایران نفوذ کند ونتواند جائی برای پدافند پیدا کند .یک محوطه پانصد متری بعد از سیصد متری زیر اتش میلمتری بگیرند بطریکه اتش های لشگر دوم مشخص نباشد از کجا میاید وبه توپخانه ایران اجازه نزدیک شدن ندهند وبا پاتک تانک جریان را برعکس کنند .پس از 800 متر افراد درکانال بودند فقط حق داشتند از فاصله بسیار نزدیک تیراندازی کنند دراین جمگ عراق برای انکه ایرانیان منطقه شناسی  نکند از منور استفاده نکرد وتمام از مادون قرمز استفاد کرد وبچه هم شعله ایجاد نکردند به اصطلاح جنگ کو رمال- کورمال انجام گرفت- این جنگ با لطف امام زمانصلواتالله علیه که بحث ان مفصل است به پیروز خیر کنندهای رسید که مایه تعجب زیاد است ولی کسی شوکه نشد بطئریکه از مقر فرماندهی دستور امد درهمان سیصد متر موضع بگیرید وپدافند کنید ویکی از تاکتیک های مهم ناخوداگاه عمل شد که امریکائی درجنگ جهانی دوم استفاده زیادی بر علیه المالنها میکردند که جزو تاکتیک های حیله محسوب میشود شرایط توپخانهای ما فقط دو خمپاره بوده است بعدها فقط دو تو.پ توانست به کمک بیاید- تا عراق عقب نشست ان ین است که مواضع جلوبی خودی یک دیگر میکوبند که به ظاهر دشمنی باهم دارند ونیروی ضعیف تر میتواند مورد هجوم عراق قرار گیرد درحالیکه قوی تر است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چرا هائیتی چنین رنج برزگی را دارا شد عنوان مقاله خانم پرفسور الیزابت مک الیستر- استاد مذهبشناس دانشگاه-وسلیین در امریکا است- همه ما از مشاهده رنج ژرف ووسیعی که برای مردم هائیتی رخ داد قلبا رنج بردهایم چرا باید حوادث ناگوار برای مردم بیگناه رخ دهد- وچرا باید کشور هائیتی مورد انتخاب برای بار دیگر این نوع موارد باشد- حتی وزیر امور خارجه امریکا خانم هلاری کلینتون اخیرا گفته است ":"که این امر مطابق گفته های کتاب مقدس انجیل است- تراژدی که مداوم کشور هائیتی ومردمان انرا شکار میکند:" چگونه ما میتوانیم برایان معنائی بسازیم که بسیار با ارزش وقابل توجه واهمیت باشد وتا ان حد که این معنا پاسخ گوی در درازمدت برای جوامع جهانی باشد- فامیل ناتنی هائیتی من که برای مدتی برای استراحت و دیداربه شهر بستن-ماسوچوست امدهاند اشعار داشتند که ایه روز از انجیل یک سایت در باره انجیل محبوبشان در اینترنت ایه18 فصل 16که فصل بنام وحی است گرفته شده است عبارت بوده است:" درانجا صداها ورعد ها وبرقها بود ویک زمین لرزه شدیدو عظیم رخ داد که تا ان زمان مردمانی که بر روی کره زمین زندگانی میکنند انچنان زمین لرزهای راندیده اند بسیار زمین لرزه نیرومند وبسیار عظیم وبزرگ- کلمه زمین لرزه16بار در انجیل امده است وبرای انها کاملا روشن ومبرهن است وحتی برای بسیاری دیگر از مسیحیان که زمین لرزه بخشی از طرح ها وبرنامه های خداوند است- وچرا خداوند چنین مصیبتی را قرار داده است یک راز است که وظیفه ما نیست که ازان سئوال کنیم- تنها وظیفه و تکلیف ما اعتقاد راسخ به خداوند ودستورات ایشاناست- یک دوست من که به صورت منحصر بفرد که خانهاش از فروریختن خانهاش توسط زلزله فرار کرده بود نوشته است که همسایگانش در شهر پورت او پرنس- درست مطابق گفته فصل مکاشفات یوحنا زندگانی میکنند ودورهم جمع شدهاند وسرودهای مذهبی میخوانند- بی وقفه عبادت میکنند ومنتطر گرفتن پاداش وکمک از این مصیبت هستند وهم چنین مورد مرحمت حضرت مسیح علیهالسلام واقع گردند—برای انها معنای این رنج کاملا مشخص است- ولی چگونه برای دیگران که خارج از این فصل از انجیل زندگانی میکنند- این اضمحلال- فروریختگی جهانشان را میتوان تفسیر کرد- زلزله- قحطی—مرگ- مرض-بی ابی- وانان هم فرزندان خداوند هستند- بنیاد گرانی ماننداقای پت رابرت سون میگوید- ان زلزله کار شیطان بود اهالی هائیتی مورد لعنت واقع شدندبوسیله یک میثاقی که با شیطان داشتند که ان میثاق توسط اجداد انان با شیطان بسته شده بود- این امر انحرافی از یک اسطوره هائیتی ها است که مرجع اندیشه هایش احکام وعبادات مذهب مشهور- افریقائی-کراوول=است که جرقه وطرح جنگ استقلال هائیتی ها راریخت درسال1791 انرابه کمال رساند بطور مسلم مورخین میگویند چنین پیمان ومراسم هرگز .جود نداشته است گرچه مسلما انجمن های زیادی از بردگان وجود داشته است ومذهب :" افریفائی-کراوول:" هم ائین های زیادی در این منطقه داشته است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-هفت شرط خلق شدن- امام صادق علیه السلام فرمودند چیزی دراسمان ونه درزمین باشد- جزبااین هفت خصلت(شرط)- مشیت- اراده قدر وقضا-اذن وکتاب واجل هرکه گمان کند که میتواندیکی از اینها رانقض کند کافراست- این حقیر معتقد است مطابق با اندیشه ملا صدرا علیه السلام درباره خداوند خلقت خداوند نیست درباره امور تشریعی است است – اذن یعنی اجازه پیدا کردن مخلوق برای عمل از جانب خداوند- کتاب بیان احکام وپنج وضعیت ارزشی ان حکم است که عبارت است -واجب – مستحب- مباح- مکروه- حرام از بیان این جمله- هرکه گمان کند که او میتواند یکیاز انها را نقض کند": کافر:" است بخوبی روشن است که کافر کاری به نحو عمل خداوند ندارد نزاع اوبیشتر درمورد احکام است که میخواهد بعضی دستورات رانقض کند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بدا-امام صادق علیه السلام میفرماید –":خداوند بچیزی چون بدا بزرگ شمرده نشده است": وهمچنین فرمودند:" هرگزهیچکس پیغمبر نشد تا به پنج خصلت برای برای خداوندجل جلاله الشریف اقرار کند- بدا مشیت- بندگی-اطاعت- از فرمایشات گهربار ائمه اطهار میتوان به این نتجه رسید که هستی باری انسان وجن از دوکانال هدایت میشود – یک علل ظاهری وشناخته شده که انسان چون قوانین به نظر قطعی به نظر میرسد وقابل شناخت است هدایت پیدا میکند مانند کتب انبیا عظام واحکام الهی ویک دخل وتصرف وهدایت از کانال پنهانی که قابل درک نیست بر این جهان هستی اعمال نفوذ میکند که انرا نمیتوان شناخت مانند اعجاز پیامبران همان که ما نام کرامات هم درحد درجها ی خاص میدهیم لی چرا رخ میدهد را خداوند جل وجلاله الشریف بصورت کلی وعمومی بیان کرده است درقران داریم روزی دونوع است روزی که انتظار انرا میبرید وروزی که اصلا انتظار انرا نمیبرید- دانشمندان باستان شناس به این نتجه رسیدندبسیاری از کالای های که به نحوی با مذهب ارتباط داشته است در شرایط بسیار سخت مانند ان که در دریا قرار گرفته بودند بصورت معجزه اسا سالم مانده اند ویا پیروانهای ضد الهی ها دشمنانان به صورت خارق العاده ازبین رفته اند ویا به علل بسیار پیچیده به راحتی به قله رسیدند- در ارتش هم چنین قوانینی داریم در بحبوبه جنگ فرمانی مخفیانه از رده بالا میاید که جناب سروان انرا بنام خوداش تمام میکند که کاملا متضاد با قوانین قبلی است برای انسان مختار قوانین یک طرفه معنی نمیدهدو عظمت ان در اعجاز ان نهفته است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99