سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به کتاب اقای جان بولتون-توسط –جنیفر سزالا-از نیویورک تایمز-نام کتاب-در اطاقی که این اتفاق افتاد- نوشته اقای جان بولتون-یاداشت ها درحال افسردگی ازقلم به بیرون پرتاپ میشد ودرکاغذ دفن میشد -از درون رنج دیده وپر درد برای تنبیه دشمن خود به نگارش درامد-افسوس بران لحاظ بسیارکوچک و-حقیرانه- جان بولتون-در ژانویه قبل-درمرکز دادگاهی-پرزیدنت اقای ترامپ ازمقامات بالا اجازه خبری بزودی کتابی – دران گزارش خاصی از جریان افتضاح اوکراین دربر دارد   خواهد گفته شد که تعداد زیادی از توجهات جامعه را دربرخواهد گرفت به موقع-سازمان شورای امنیت ملی- وظیفه بیان یک مرور معمولی نوشته هائی از اطلاعات دسته بندی شده را بعهده گرفت- , وکتاب برای چاپ دروسط مارچ ترتیب داده شد-کتاب چاپ اش بعقب افتاد-ودرنتجه گفتمانی همه گیر بوجودامد- درباره انکه ایا کتاب به چاپ سرانجام داده میشود-یانه در 16 جون دولت اقای ترامپ یکمیدان حقوق ایجاد کردند که باز-چاپ ان عقبتر بیفتد- وگرنه از سودبردن از کتاب برای اقای جان بولتون جلوگیری بعمل خواهد امد- دو –و- سه ماه گذشته-حتی یاد اوری-خلاصه دادگاه بصورت بسیار وسیع به سمت-همه گیری و اعتراضات وسیع اعتراض کنندکان رفت- طنزی که تاثیری عمیق وغم انگیزشدیدی داشت-چنین بنظر میرسید- یک طرح هدف دار که بصورت یک درح پیچیده تا حدی جامع بصورت معمولی در سطح کاربرد بیناللمللی-فاقد ملاحظه کردن وانتظار داشتندرباره تجمع تهیدیات درباره کتاب او –وجود داشت-اقای بولتون- از گواهی دادند و صحبت کردن در مرکز دادگاه امتناع کرد- وممکن است اخرین فردی باشد که بسیای از امریکائی ها مایل هستندمطالب ایشان را بشوند—نه انکه او همیشه فروتن باشد ودر واگذاری امتیاز کتاب از سازمانهای کمک دهند استفاده کند که امکان دارد خواننده مایل باشد-کتاب اطاقی درانجا اتفاق افتاد که درمدت هفده ماه بعنوان مشاور سازمان امنیت ملی اقای ترامپ-بود-باکمترین دقت وبصیرت به سبک-و فرمت بیانی- ایشان بوضوح تصور میکند-که شنودگان یاخوانندگانبر روی هرکلمه مدتها توقف خواهند کرد- ایشان شهرت دارد که یک یادشت کننده- بسیار دقیق است-اقای بولتون در حدود 500 صفحه این کتاب را باد دقت وغالبا باجزئیات غیر مربوط به موضوع پر کرده است- که شامل اوقات وطول زمان ملاقات هاویک دستی ویک نواختی راو درموردی که درحال چرت زدن بوده است-زمانی که درسطح پاینتر قرار داشته است –تمام سخنرانی ها- وروش ها – از وسواس واشغال ذهنی مملو واشباع شده اتشین درباره دشمنان اش بوده است- چه درخارج شامال – ایران-کره شمالی-و درخانه-بامتفکرین- وبا اقای جیم ماتیس مشاوردفاع-کتاب متورم از بصورت مداوم- از نظریات شخصی که به انها بسیار اهمیت میدهدچیزی که بسیار تکرار شده است اقای بولتون-بخوبی به سرانجام نمیرساند- یک قانون موقتی ونسبی بین دویاداشت نامربوط بهم بوجود میاورد-بیش از اندازه کسالت اور است وتاحدی هم بیخردانه است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-خاورمیانه-که امروزه پر حادثه وپرتغیر ولرزان واستحکام جمع نقضین است بحث دران بسیار دشوار ونیازمند تحقیقات گسترده است جائی که برخورد ابرقدرت ها درنزدیکی هم هستند وبرخورد استراتژیها ومذاهب درکنارهم هستند-بطورکلی امروزه بحث خلافت وامامت ریشه اساسی است درخلافت سلولها سرطانی شده است که درحال نوزائی سلولی هستند-شیپور تفرقه زدهشده است- وتیکه تیکه شدند هرکدام بدنبال منافع خودشان براساس فرهنگ غربی هستند- وفرنگ شیعه مستحکم درحال رشد است وبدنبال گسترش میدانی است- غرب بعد از شکست شرق خواست در خاورمیانه ارباب مطلق شود ودرانجا سرمایه گذاری کند ونبض اقتصادی رادردست بگیرد- اما با مقاومت اسلامی روبرو شد- برای بدست اوردن قدرت سیاسی ازطریق قدرت نظامی وارد عمل شد- ولی با حضور ایران وروسیه-وسپس لبنان ونبرد های یمن اتلاف جدیدی با اقمارخودمنجمله عربستان وامارات وترکیه-واردبندری شد که بخشی ازان صخره ای است وزمین لرزانی دارد گرچه تصور میکرد جنگ ارتش ها خواهد بود ولی به جنگ ملتها رفت- نتها سرمایه گذاری نشد-بلکه منطقه بلعیدن دلار شد-ترکیه دراین میدان بازنده اصلی بود-ابراگل الود میکرد تاماهی بگیرد وبابرقدرتها تخته نرد عشق بازی میورزید تا امتیازبگیرد کهاندک امتیازی بدست اورد وغرب ضد خلافت گولن راه انداخت گرچه ترکیه دلال محبت بین سوریه واسرائیل شد مسئلهکو جولان سد سکندر شد وبرای حلان ترکیه باسوریه درگیرشد ولی نتوانست درمنطقه جایگاه محکمی بدست اورد وسرانجام باروسیه سرشاخ شد که بندبازی ماهرانی را اغز کرد قران میفرماید مابه طاغوت پس ارشادها وتنبیه ها اجازه بندبازی ماهرانه رامیدهیم که سرتاسر جنایت است وناگهان یقه انها راخواهیم گرفت- سیاست اخوانی وضداخوانی جز ضربه مهلک به سیاست طرفین بود- وترکیه بیشتراز طریق چراغ سبز روسیه درادلب پیشرفت وباحشدالشعبی روبرو شد-ترس امریکا از جریانات ترکیه وخاور میانه تاحدزیادی سرمایه گذاری دراین کشور بسیارکم شد بخصوص دراسلامبول- وانها درانتخابات به اردوغان پشت کردند ودیگرتصور نمیشود که اقتصاد طلائی ترکیه باز گردد خاورمیانه دراقتصادبه چین واگذارشد ودرصدد قدرت بدست اوردن به روسیه- بهار عربی باز به شبه دیکتوری زمان عثمانی باز گشته است وهمه بال وپراش ریخته است وچیزی ازان جز خاطره باقی نمانده است ومسلم است مردم بسیارقانع اسلامی کم کم متوجه حقوق میشوند وتنها دل خوشی انها خون شهدا است درحالیکه ابتذال فرهنگی همه راجادوکرده است-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خبرنگار روزنامه وطنی متعلق به مسحیت ارتدوکسی مصر باعالی جناب پاپ تاوادروس-درباره مشکل بودن مراکز مذهبی سئوالاتی گفته شده است- وعلت انراجویا شده است-میفرماید –من با یک سئوال تقاضای خودرا شروع کردن عالیجناب مقدس-شمانظرتان درباره کوید-19جهان فراگیر بفرمائید- ایشان فرمودند-ماهمیشه شکرگذار خداوندمنان برای همه چیز هستیم—زمانی خداوندمنان اجازه نشرجهانی انراداد- من اعتقاد پیدا کردم که ان بیان یک هشدار عمومی است برای نسل بشریت که ازخواب بیدارشوید- وان اندازه واقعی خودرا درهستی بدست اورید- بیاری از مردان وزنان در را بیهوده رشد میکنندبر پایه میزان قدرتی که دارند که نشات گرفته از از هوش دنیائی وحسی وتحت تاثیر فرکانس های جذب کنند مادی که شاخصث وممتاز وبه هیجان اورنده انسا ن هستند( به مانا همان که  جناب حافظ-ان-مینامد که فوق هستی مادی است نمیرسند)-و- بدنبال تکنولوژی بسیارپیشرفته- کهوس ابنای بشر ساخته شده است میباشند-درمسیری دیگر که از خداوند منان دور میشود درحرکت هستند-جذب وبغل کننده سکولار هستندوبه اشوب واخلاق ورفتار انحرافی مشتاق هستند- اما این خصوصیات چیزی بهمراه ندارد- حز اضطراب-وتحقیر وافسردگی-تازمانی مخلوق تصور میکند خا لق مدبری وجود ندارد لازمه و سبب ان صفات است-امروزه انسانقدرتمند مغلوب بوسیله یک مینوسکوله شده است ثروت وقدرت وبزرگی بکارا ش نمی اید- بسیاری درک کردن کهفقط خداوندمنان میتواند انهارا امنیت ونجات دهد- انجیل میگوید- کاملا مراقب باش- که چگونه زندگانی میکنی- بیخردانه نباشد- اما خردمندانه باشد ازهرفرصتی درست استفاده کن- زیرا روز ها شیطان دارد-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خبرنگار روزنامه وطنی متعلق به مسحیت ارتدوکسی مصر باعالی جناب پاپ تاوادروس-درباره مشکل بودن مراکز مذهبی سئوالاتی گفته شده است- وعلت انراجویا شده است-میفرماید –من با یک سئوال تقاضای خودرا شروع کردن عالیجناب مقدس-شمانظرتان درباره کوید-19جهان فراگیر بفرمائید- ایشان فرمودند-ماهمیشه شکرگذار خداوندمنان برای همه چیز هستیم—زمانی خداوندمنان اجازه نشرجهانی انراداد- من اعتقاد پیدا کردم که ان بیان یک هشدار عمومی است برای نسل بشریت که ازخواب بیدارشوید- وان اندازه واقعی خودرا درهستی بدست اورید- بیاری از مردان وزنان در را بیهوده رشد میکنندبر پایه میزان قدرتی که دارند که نشات گرفته از از هوش دنیائی وحسی وتحت تاثیر فرکانس های جذب کنند مادی که شاخصث وممتاز وبه هیجان اورنده انسا ن هستند( به مانا همان که  جناب حافظ-ان-مینامد که فوق هستی مادی است نمیرسند)-و- بدنبال تکنولوژی بسیارپیشرفته- کهوس ابنای بشر ساخته شده است میباشند-درمسیری دیگر که از خداوند منان دور میشود درحرکت هستند-جذب وبغل کننده سکولار هستندوبه اشوب واخلاق ورفتار انحرافی مشتاق هستند- اما این خصوصیات چیزی بهمراه ندارد- حز اضطراب-وتحقیر وافسردگی-تازمانی مخلوق تصور میکند خا لق مدبری وجود ندارد لازمه و سبب ان صفات است-امروزه انسانقدرتمند مغلوب بوسیله یک مینوسکوله شده است ثروت وقدرت وبزرگی بکارا ش نمی اید- بسیاری درک کردن کهفقط خداوندمنان میتواند انهارا امنیت ونجات دهد- انجیل میگوید- کاملا مراقب باش- که چگونه زندگانی میکنی- بیخردانه نباشد- اما خردمندانه باشد ازهرفرصتی درست استفاده کن- زیرا روز ها شیطان دارد-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیمنگاهی به سوره نصرکارهای بسیار جالبی شده است-به بسیاری از سئوالات-پاسخ منطقی داده شده است- ولی هنوز جای بسیارسئوالات خالی است این سوره بیاری اخرین سوره میدادنند وبعضی معتقد هستد دوسه سوره کوچک امده است- اما سوره علق شروه بیانایدولوژی است وسوره نصر پایان نتجه ایدولوژِی است- نکته جالب کلمه فتح است- دربسیاریاز پیروزی دقیقا همه جا کمک الهی وجود دارددرکل بش وجن بدون مک الهی بهجائی نمیرسد چند جا بعنواننمونه نصر الله درقران امده است ویانصر الا من عند الله امده است درحدیث است برای هرکاری انشاالله بایدگفت وگرنه خداوندمنان اگر کمک نکرد تعجبی نکند کله فتح نشان از کمک عظیم الهی است که پایان ماجرا بیان میکند-سخترین کارهابود انسان باید ازکارهای کوچک شروع کند تا کمک توان کار بزرکتر پیدا کند وگرنه جاه طلبی است وشکست حتمی است خیلی جالب است مثلابرقبیله ای رسول اکر صلواته الهعلیه واله والسلم پیروز میشد بعدا ریس قبیله باچند نفرمیامدندومسلمانان میشدند طول میکشید تاقبیله مسلمان شود حال ن قبیله یکبت داشت درحالیکه در مکه 360 بت بوده است وهرکدام وجی داشته است همه بت پرستان یکجا ایمان بیاورم بسیار شگفت انگیز است البته تمدن نقشدارد اخیرا نمیدانم درامریکا احتمال این شعار دادند ویا درانگلستان سکوت برابرهرج ومرج است—به این سوره نام تودیع یعنی خدا جافظی رادادندهرکس درعمر اش یک کاربزرگی که بتواندبکند کافی است-حضرت نوح علیه السلام فقط 75 نفر رامسلمان کرد کفایت امر شد-بعد عرض میکنم امری عزیز است یعنی بازگشت بکفر دیگرندارد پس کاربزرگ ان است که ماندگار باشد فتح پیروزی بدون شکست وباز گشت است-هیچ ربطی به مسلمان شدن یمنی هاندارد زیرا انها هیچ تاثیری برمسلمان شدن مکه نداشتند کل جهان مسلمانمیشدانها هنوزلجوج عنودبودند- اتفاقا هم یمنی ها وهم ایرانیان خصلت اعراب عربستان میشناختند چیزیراکهقبول میکنند دیگر راه فرارندارند-نمیتوانند توی ان اب کنند- زمانی که شاه ان نطق اخری خودرا کرد که ندای نقلاب شما را شنیدم زیراب طرفداران خودرازد- دیگر راهی برای انها نگذاشت- البته نشان تمدن هم است-کلمه اذا برای اتفاقی است که دراینده رخ میدهد عجیب اس که قران پیشگوئی غیرقابل باور رابیان میکند یک کدام غلط ازاب درنماید- ام یکمطلب قبلازان رخ میدهد که انهم بسیارشگفت انگیز استدربار صلح رضوان اسم درختی است یا حدبییه اسم بخشی ازبیابان است خلاصه جریان این است- درانجا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم براساس دستور حضرت جبرائیل علیه السلاممستقر شد تا اهل مکه توجه شوند وبه نزد ایشان امدند وسرانجام قرارداد متارکه جنگ دادند وصلح راقبول کردند که هرسال یکماه برای حج به مکه بروند وسپس خارج شوند قران چی میفرمیاد این هم فتح مبین بود مسلمانان ناراحت شدند اماده جنگ بودند این دشمن است بدعای حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسصلم چشم وگوش قلب ا درجهت منفی حرلکت میکند خوداش از صد بهصفر میرساند وبرعکس مسلمانان از صفربه صد میرسند این مطلب هم درحدیثی امام حسین علیه السلام فرموده است که جهادشما در عمر جامعه اثراش راخواهید دید- این قراردادصلح رامسلمانان درک نمی کردند-که فتح انجام پذیرفته شه مبین است اشکار است سر کفر پائین امد-درکانال های خارجی شنیدم که کره جنوبی پول نفتی تا بحال نمیداد داده است میزان پول مهم نیست اینکه اینقرادادشکسته شد فتح مبین است-حال پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چه میگوید به این خاطر که شما صلح قبول کردید- خداوندمنان گناهان گذشته واینده بشرطی که ایمانراحفظ کنید راخواهدبخشید ونعمت خودرابرشما تمام خواهد کرد –فتحمکه وانتخاب علی علیه السلام در روز غدیر- وشمارادراه صراطالمستقیم هدایت خواهد کرد ونصرت خدائی که نصرت عزیر است برای شما فراهم میکند-مسلمان جنگ های زیادی کردند زحمات زیادی کشیدند چنین چیزی بیانشد بعضی از علماشاید نخواستند عظمت انروز بیان کنند فرمودند هیج حجا مسلمانان نقی نزدند اشکالی نگرفتند جز در صلح حدبییه پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم خواست   انهارا راضی کنی وبهانه انها را خاموش کند هرگز اینچنین نیست ازلحاظ سیاسی وایدولوژی کاریبس سخت بود که حاضر باشند بامکه بجنگند چقدرتغیر سلیقه وفکر وخواست انها تغیر کرده است این خودیک شاهکار استولی درک نمیکردند نجات هرفرد چقدرارزش دارد بدنبال اتقام بودند-انگاهاسلام دینحرب میشدنه دین انسان ساز صلح طلب-تاجائی که ممکن است بایداز جنگ پرهیز شود-بعد اثر رادرک کردند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسمالله الرحمن الرحیم-نظرایت شخصی است-شعر –من درحال قیام ام ازخانم مایا انجلو مصری- من درحال قیام ام-شایدتو اسم منرادربایگانی پلیدان تاریخ جای دهی-بخاطر تلخکامی وبد گمانی ات ودروغ های پیچیده ات- توممکن است بایک لگد منرادرزباله ها بیاندازی اماهنوز توان چون ذرات خاک اوج گرفتن را دارم-گستاخی وجاه طلبی من تورا افسرده میکند- ازار روح ورنجش قلبگرفته ای روز را برای تو تاریک کرده است -بخاطران است گام میزنم چون روغن مرغوب با اسایش واطمینان درخانه خویشتنم-چون ما ها وهمچنین خورشیدها که در بلندی مسلم هستند-چون مانند امیدچونفرکه به اسمان میجهد همچنان داراوج هستم-ایامیخواهی منرا شکسته قلب ببینی-؟سرخم کرده وچشمان فرو افتاده شانه ها اویزان-و افتاده-چون قطره - اشک-درضعف شدید روحمن مملواز گریه های جانسوزایا غرور ونامهربانی من به تو اسیب میزند؟ تونمیتوانی انرا بدحالت وغیردوستانه شدید باان-نمی توانی کناربیائی-مسلم است که من خوشحال هستم-مانندکسی که به معدن الماس دست یافته است—من درخلوت حیاط ذهن خودبامشکلات خود م کنکاش میکنم-شایدتوباکلماتی که به سمت-من پرتاب میکنی—منرا مجروح کنی- ویا باچشمانت منرا چاقوبزنی- شایدتو بانفرتمطلق خودات منرابکشی- اما هنوز چون هوا من اوج میگیرم-ممکن است وضعیت سکسی من توراغمگین کرده است- اینحالت زمانی که مندرحال رقص هستم مانند کسی برنده الماس شده است وران های خودرا به نمایش میگذارم- فراهم اور شگفتی ها میشود؟ خارج از شرم کلبه تاریخ-من عروج میکنم-من از دردهای که ریشه دررنج گذشته داشت عبور کردم وبالارفته ام من اقیانوس سیاه هستم-خود جوش پرید ه ام وبسط پیدا کرد ه ام-خوشحال-و خوش وخرم-بیحد فربه شدممن دراوج رنجها صبورهستم-سرانجام از شب های ترور وترس من عروج خواهم کرد وخواهم ایستاد درفجرهمهچیز بصورت تمایت صاف وپاک خواهدشد-ان هدیه امدنی که اجداد من بدست اوردند-رویای من است وامید بندگان-کم من خواهم ایستادمن خواهم ایستاد -من خواهم ایستاد –من خواهم ایستاد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شعر من هم امریکائی هستم-


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است شعر من هم ترانه امریکارا میخوانم- ارلانگاستون هاگس- من ترانه امریکارامیخوانم-من برادر سیاه رنگ هستم-انها مرا به اشپزخانه برای خوردن فرستادند- زمانی که دوستان امدند اما من خندیدم- وتااخرخوردم—ومداوم رشدکردم-قوی شدم-فرداپشت میزغذاراخواهم خورد فرد که دوستان میایند کسی جرئت ندارد- به من بگوید- دراشپزخانه بخور- اضافه بران انها مرا بسیار زیبتراز گذشته خواهنددید وپیشخود حجل خواهند شد-من هم امریکائی هستم

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99