سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برگرفته از سایت ان لاین- تهران تایمز-تقل از بخشی از بیانات- دکترغلام علی خوشرو- رحمت الله علیه در سازمان ملل متحد—ایشان بیان کردن به نظرحقیر سیاست توطئه وتخریب معاویه علیه العنت وایجاد سر زمین های سوخته درست مانند هیلتر در خاورمیانه درپیش گرفته است- حتی نتوانستهیک مدیریت صحیح دریک دهکده خاورمیانه پیاده کند بیادگفت ماهی به دم اش رسیده استتنها جائی درسوریه باقی مانده است ادلب است که همه انجا فرستادند- یک کارشناس سوری میغرمود- تا زمانی که داعش والنصرت درشهرهای مهم بودند وبخصوص اطراف دمشق- توجه غرب به انهازیادبود چون ارتش سوریه مشغول میکردند واز نزدیک شدن ان به مرزهای اسرائیلی دور نگاه میداشتند- موشک زدن به پایتخت برد سیاسی داشت ومداوم ارتش سوریه را تحقیر میکردند که قوت قلبی برای اسرائیل باشد—حال همگی باید به ادلب بروند سرزمین های پر برکت رازدست دادند وحتی درانجا هم مردم را گرسنه نگهداشتند باید عرض کنم دقیقا تاکتیکامویان وعباسیان را اجرا کردند درهر محله یک مسجد ساختند وفتوای های شام را بیان میکردند- هرکس درمسجد مخالفت میکرد دوسرباز میامد وگردن فرد میزد- درزمان عباسیان دین حنفی درهمه جا گسترش دادند وزمانی ابوحنیفه علم مخالفت بر داشت حنفی ها دوقسمت شدند عدهای مخالفحکومت که نظرشان ان بود که با سیاست انگلیسی با پنبه سرانهارامیبرند ومیگفتند انها ادم با سوادی ندارند وما افرادنخبه باسواد اریم ولی عباسیان بلافاصله دین مالکی را اختراع کردن وگ5فتن حکم حکومتی ودستورات از این پس به ببعد براساس حکم مالکی خواهدبود ومردم بدوقسمت شدند بعضی ها پذیرفتند وبعضی ها نپذیرفتند وانهامجبور به انزوا شدن- .بعدشافعی وسپس حنبلی ومداوم مردم راچند دسته کردندکه بین انها خودبه خود جنگ در گرفت ااقایان زمانی خواستند چنین کنند مردم از دهکده وشهرها فرار کردند .خیلی مسائل رافاش کردن- لذا اقایان گفتند تمام مغازه ها وشغل های مهم مال وهابیت است وشما هفتصد دلار درماه بگیرید وخوش باشید وکم کم قیمتهارا بالابردن وانهارا مجبور کردن که کانال بکنند واسلحه تدرست کنند اخرین مرحلهدرغوطه شرقی دمشق به سیصد دلار رسید که کمبود غذا فراوان بود زنان برای غذا بیرون نبایدبیانند واز سطل اشغال فقط برا یئ هر فرد یک لقمه برای نهار وشام بردارند وداروندارند وهرکس مجروح شددرخانه باشد ومعالجه سنتی کند وفقط داروی ارام بخش ما میتوانم اندکی بدهیم ولی هرگز غذای کفار- یعنی سازمان ملل متحد وغذای مشرکین یعنی غذای سوریه قبول نمیکنیم وهمه جا بگوئید غذا فراوان است حالا درادلب ارزش سیاسی ندارد زیرا موشک های برای رفع محاصره دربیابان فرودمیاید وراه فرار فقط به اسرائیل است- اسرائیل که نمیتواند به انها دهد بیادانهارابه اردن ولیبی وپاکستان وافغانستان اعزام کندکمک به انها باعث میشود که سوریه هم به فلسطین کمک کند- لذا همه گفتند ما پول نداریم اینها به ترکیه میرونند وسر مرز خوب سر کیسه میشوند ودرردوگاه ها بایدخود خودشان هزینه کنند- وافراد داعشی فقط میتوانند به اندازه یک وانت کوچک وسیله حمل ونقل کنند- چناب اقای دکتر خوشرو فرموده است –معامله درباره هسته ای – علت ممکن شدن ان به این علت بود- ریس جهمور اقای اوبا ما-چندین نامه به رهبریت جمهموری اسلامی نوشت که اطمینان میداد که امریکا بدنبال ایجاد اشوب در ایران نیست- وامریکا گفت من میال هستیم که ما وارد گفتمان جدی شویم- با تساوی هردوطرف- و بدنبال برای منافع هستیم- وهرچه مانند ان شامل شود- این اطمینان ها باعث مذاکرات شد- که شامل طرح برجام شد—یک خانم مختصص که درباره زبان بدن کار میکند مال کشور نیوز لند-میفماید ملاقات اقای ترامپ وبا ریس کره شمالی نشان میدهد باسرعت به نزد هم رفتند که نشان علاقه است اقیای ترامپ هم دست داد وهم بازو ایشان گرفت وهم پشت ایشان چند ضربه زد که مفهوم امریکائی ان دوست صمیمی است ونگاه خندان است وایاشن درموردمسائل اقتصادی باکف دست گرفت یعنی من فروشنده هستم وتواضع کرد ودرسیاست دست را ازبالا گرفت که درسیاس باشما همکاری مکینن درضمن برتر هستم ولی برابری را انتخاب- میکنم وباید خدمت اقای ترامپ- گفت سرانجام درخاور میانه هردودست شما از کف خواهدبود انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برگرفته از سایت ان لاین- تهران تایمز-تقل از بخشی از بیانات- دکترغلام علی خوشرو- رحمت الله علیه در سازمان ملل متحد—ایشان بیان کردن به نظرحقیر سیاست توطئه وتخریب معاویه علیه العنت وایجاد سر زمین های سوخته درست مانند هیلتر در خاورمیانه درپیش گرفته است- حتی نتوانستهیک مدیریت صحیح دریک دهکده خاورمیانه پیاده کند بیادگفت ماهی به دم اش رسیده استتنها جائی درسوریه باقی مانده است ادلب است که همه انجا فرستادند- یک کارشناس سوری میغرمود- تا زمانی که داعش والنصرت درشهرهای مهم بودند وبخصوص اطراف دمشق- توجه غرب به انهازیادبود چون ارتش سوریه مشغول میکردند واز نزدیک شدن ان به مرزهای اسرائیلی دور نگاه میداشتند- موشک زدن به پایتخت برد سیاسی داشت ومداوم ارتش سوریه را تحقیر میکردند که قوت قلبی برای اسرائیل باشد—حال همگی باید به ادلب بروند سرزمین های پر برکت رازدست دادند وحتی درانجا هم مردم را گرسنه نگهداشتند باید عرض کنم دقیقا تاکتیکامویان وعباسیان را اجرا کردند درهر محله یک مسجد ساختند وفتوای های شام را بیان میکردند- هرکس درمسجد مخالفت میکرد دوسرباز میامد وگردن فرد میزد- درزمان عباسیان دین حنفی درهمه جا گسترش دادند وزمانی ابوحنیفه علم مخالفت بر داشت حنفی ها دوقسمت شدند عدهای مخالفحکومت که نظرشان ان بود که با سیاست انگلیسی با پنبه سرانهارامیبرند ومیگفتند انها ادم با سوادی ندارند وما افرادنخبه باسواد اریم ولی عباسیان بلافاصله دین مالکی را اختراع کردن وگ5فتن حکم حکومتی ودستورات از این پس به ببعد براساس حکم مالکی خواهدبود ومردم بدوقسمت شدند بعضی ها پذیرفتند وبعضی ها نپذیرفتند وانهامجبور به انزوا شدن- .بعدشافعی وسپس حنبلی ومداوم مردم راچند دسته کردندکه بین انها خودبه خود جنگ در گرفت ااقایان زمانی خواستند چنین کنند مردم از دهکده وشهرها فرار کردند .خیلی مسائل رافاش کردن- لذا اقایان گفتند تمام مغازه ها وشغل های مهم مال وهابیت است وشما هفتصد دلار درماه بگیرید وخوش باشید وکم کم قیمتهارا بالابردن وانهارا مجبور کردن که کانال بکنند واسلحه تدرست کنند اخرین مرحلهدرغوطه شرقی دمشق به سیصد دلار رسید که کمبود غذا فراوان بود زنان برای غذا بیرون نبایدبیانند واز سطل اشغال فقط برا یئ هر فرد یک لقمه برای نهار وشام بردارند وداروندارند وهرکس مجروح شددرخانه باشد ومعالجه سنتی کند وفقط داروی ارام بخش ما میتوانم اندکی بدهیم ولی هرگز غذای کفار- یعنی سازمان ملل متحد وغذای مشرکین یعنی غذای سوریه قبول نمیکنیم وهمه جا بگوئید غذا فراوان است حالا درادلب ارزش سیاسی ندارد زیرا موشک های برای رفع محاصره دربیابان فرودمیاید وراه فرار فقط به اسرائیل است- اسرائیل که نمیتواند به انها دهد بیادانهارابه اردن ولیبی وپاکستان وافغانستان اعزام کندکمک به انها باعث میشود که سوریه هم به فلسطین کمک کند- لذا همه گفتند ما پول نداریم اینها به ترکیه میرونند وسر مرز خوب سر کیسه میشوند ودرردوگاه ها بایدخود خودشان هزینه کنند- وافراد داعشی فقط میتوانند به اندازه یک وانت کوچک وسیله حمل ونقل کنند- چناب اقای دکتر خوشرو فرموده است –معامله درباره هسته ای – علت ممکن شدن ان به این علت بود- ریس جهمور اقای اوبا ما-چندین نامه به رهبریت جمهموری اسلامی نوشت که اطمینان میداد که امریکا بدنبال ایجاد اشوب در ایران نیست- وامریکا گفت من میال هستیم که ما وارد گفتمان جدی شویم- با تساوی هردوطرف- و بدنبال برای منافع هستیم- وهرچه مانند ان شامل شود- این اطمینان ها باعث مذاکرات شد- که شامل طرح برجام شد—یک خانم مختصص که درباره زبان بدن کار میکند مال کشور نیوز لند-میفماید ملاقات اقای ترامپ وبا ریس کره شمالی نشان میدهد باسرعت به نزد هم رفتند که نشان علاقه است اقیای ترامپ هم دست داد وهم بازو ایشان گرفت وهم پشت ایشان چند ضربه زد که مفهوم امریکائی ان دوست صمیمی است ونگاه خندان است وایاشن درموردمسائل اقتصادی باکف دست گرفت یعنی من فروشنده هستم وتواضع کرد ودرسیاست دست را ازبالا گرفت که درسیاس باشما همکاری مکینن درضمن برتر هستم ولی برابری را انتخاب- میکنم وباید خدمت اقای ترامپ- گفت سرانجام درخاور میانه هردودست شما از کف خواهدبود انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انگلستان متوجه نیست که حقه بازی میکند وجامعه را فریب میدهد- خداوندمنان یک حقه باز قهارترمثل امریکا بالای سراو می اورد که نمی تواتد کاری کند—دراین جنگ سوریه باداعش بی بی سی کمال بیشرمی را انجام داد- به حقایق داخل غوطه شرقی پی میبرد ولی نعل وارونه میزد- وبرای ان جنایت کاران دلسوزی میکرذد چنین وانمود میکرد که هیچ مشکلی ندارند جز بمباران های سوریه همه چیز مرتب است- امریکا صبر میکرد مثلا در ساخت تلویزوین وتحقیقات برجسته کرده بود- انگلستان تلاویزوین- -پای -را ساخت- پدر من یکی از انها رخرید این کانال چرخان اش ار پلاستیک بود مداوم میشکست وفردی خانه می امدی بلاسختی کمپلت انرا عوض میکرد هیچ کس حق دسنت زدن به این کانالا چرخان نداشت جزشخص پدرمن بیشترلامپ داشت مداوم مبیسوخت به محض انکه تلویزیون امریکائی امد مانرا سالم کنار گذاشتیم انگستان مجبور شد تعرفه زیایدبرتلویزوین امریکئی بگذارئد بعدا شرکت چند ملیتی به رهبری امریکادرست شد نبض اقتصاد به نفع امریکا بود بخصوص درمسائل نظامی مجبوربودن با ساز امریکا برقصند- امریکا من قبلا تصور میکردم فانتوم های انها شاهکار است امروزه فهمیدم بسیاراقتصادی است بعضی اسلحه ها ی کمی مدرن است- چون سطح تکنولوژی درامریکا فوقالعاده بالا است وامریکائی به این تکنولوژی- دست پیدا میکند سطح کارشان خیلی بالا است- یک خلبان امریکائی یک جت جنگده ساخته است که بامانورهای سخت علاقمند است البته پانزده برابریک جت فاتوم پنچ هزینه کرده است ولی قدرت مانور پنج برابر فانتوم پنج است- تیراندازی انهم دقیقتراز فانتوم پنچ است یک امریکائی دیگر خلبان زمان جنگ جهانی دوم است یک هوایمای دوملخ ساخته است بهترنی هوایکای دوملخ اسنت ویک چهار ملخ ساخته است انهم همین طور- یک دو.جت ساخته یوکی چهار جت ساخته که جز. بهترین ها است—ناپلئون مدوام به انگلیسی ها واروپا وجهان دروغ گفت کهامروزه کشف این دروغ ها بسیارسخت است ملت های اروپا برعلیه یک دیگر چه جنگ داخلی وچه جنگ خارجی بوجود اورد این کارعباسیان کرده بودند امریکا امروز همین کار میکندنگذاشت اروپای غربی متحد ش.وند وپیشرفت اقتصادی کنند وامروزه دیگرقدرت جهانی شدن نخواهند اشت چهاردرصد درامدناخلص ملی برای ناها کمر شگکن است درحالیکه حداقل باید ده درصد ناخالص ملی برای تحقیقات نظامی هزینه کنند- وکارخانجات انها مانند امریکا بیاد چهل درصد سود را سرمایه گذاری کنند- امروز که درامریکا وضع سهام بهتر شده است برای ان است که سودبیشتری میدهند وسرمایه گذاری کمتری میکنند که مردم پول ها رابیرون نکشند وحتی دربانکاها یبزرگ هم ازترس ورشکستی نمیگذارند وبعضی درخانه انها نگاه میدارند- یک نگاه به رابطه داش والنصرت بیاندازیم- همهچیز روشن میشود کاملا سوریه بدوقسمت تفسیم کردند یک قسمت زیرنظر داعش ویک قسمت زیرنظر النصرت داعش اوا ادعای دنباله خلاف عباسی بود بعداز انکه ترکیه کمک خودرا به ان داد دنبال خلافت عثمانی شد درحایکه مردم عرب وترکیه ضد خلاف عثمانی شدند وبعدا فهمیدنداستعمار غرب بدتراز عثمانی است- النصرت نمونه خلافت امویان است درمرز دو روستا قرارداشتند- روستائی که زیرنظر داعش بود مایل بوزیرنظر النصرت باشد وروستای که درقسمت النصرت بود مایل بود زیرنظر داعش باشد وفاصله انها فقط چند کیلومتربود رهبران این دوروستا توسط داعش والنصرت گردن زده شدند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انگلستان متوجه نیست که حقه بازی میکند وجامعه را فریب میدهد- خداوندمنان یک حقه باز قهارترمثل امریکا بالای سراو می اورد که نمی تواتد کاری کند—دراین جنگ سوریه باداعش بی بی سی کمال بیشرمی را انجام داد- به حقایق داخل غوطه شرقی پی میبرد ولی نعل وارونه میزد- وبرای ان جنایت کاران دلسوزی میکرذد چنین وانمود میکرد که هیچ مشکلی ندارند جز بمباران های سوریه همه چیز مرتب است- امریکا صبر میکرد مثلا در ساخت تلویزوین وتحقیقات برجسته کرده بود- انگلستان تلاویزوین- -پای -را ساخت- پدر من یکی از انها رخرید این کانال چرخان اش ار پلاستیک بود مداوم میشکست وفردی خانه می امدی بلاسختی کمپلت انرا عوض میکرد هیچ کس حق دسنت زدن به این کانالا چرخان نداشت جزشخص پدرمن بیشترلامپ داشت مداوم مبیسوخت به محض انکه تلویزیون امریکائی امد مانرا سالم کنار گذاشتیم انگستان مجبور شد تعرفه زیایدبرتلویزوین امریکئی بگذارئد بعدا شرکت چند ملیتی به رهبری امریکادرست شد نبض اقتصاد به نفع امریکا بود بخصوص درمسائل نظامی مجبوربودن با ساز امریکا برقصند- امریکا من قبلا تصور میکردم فانتوم های انها شاهکار است امروزه فهمیدم بسیاراقتصادی است بعضی اسلحه ها ی کمی مدرن است- چون سطح تکنولوژی درامریکا فوقالعاده بالا است وامریکائی به این تکنولوژی- دست پیدا میکند سطح کارشان خیلی بالا است- یک خلبان امریکائی یک جت جنگده ساخته است که بامانورهای سخت علاقمند است البته پانزده برابریک جت فاتوم پنچ هزینه کرده است ولی قدرت مانور پنج برابر فانتوم پنج است- تیراندازی انهم دقیقتراز فانتوم پنچ است یک امریکائی دیگر خلبان زمان جنگ جهانی دوم است یک هوایمای دوملخ ساخته است بهترنی هوایکای دوملخ اسنت ویک چهار ملخ ساخته است انهم همین طور- یک دو.جت ساخته یوکی چهار جت ساخته که جز. بهترین ها است—ناپلئون مدوام به انگلیسی ها واروپا وجهان دروغ گفت کهامروزه کشف این دروغ ها بسیارسخت است ملت های اروپا برعلیه یک دیگر چه جنگ داخلی وچه جنگ خارجی بوجود اورد این کارعباسیان کرده بودند امریکا امروز همین کار میکندنگذاشت اروپای غربی متحد ش.وند وپیشرفت اقتصادی کنند وامروزه دیگرقدرت جهانی شدن نخواهند اشت چهاردرصد درامدناخلص ملی برای ناها کمر شگکن است درحالیکه حداقل باید ده درصد ناخالص ملی برای تحقیقات نظامی هزینه کنند- وکارخانجات انها مانند امریکا بیاد چهل درصد سود را سرمایه گذاری کنند- امروز که درامریکا وضع سهام بهتر شده است برای ان است که سودبیشتری میدهند وسرمایه گذاری کمتری میکنند که مردم پول ها رابیرون نکشند وحتی دربانکاها یبزرگ هم ازترس ورشکستی نمیگذارند وبعضی درخانه انها نگاه میدارند- یک نگاه به رابطه داش والنصرت بیاندازیم- همهچیز روشن میشود کاملا سوریه بدوقسمت تفسیم کردند یک قسمت زیرنظر داعش ویک قسمت زیرنظر النصرت داعش اوا ادعای دنباله خلاف عباسی بود بعداز انکه ترکیه کمک خودرا به ان داد دنبال خلافت عثمانی شد درحایکه مردم عرب وترکیه ضد خلاف عثمانی شدند وبعدا فهمیدنداستعمار غرب بدتراز عثمانی است- النصرت نمونه خلافت امویان است درمرز دو روستا قرارداشتند- روستائی که زیرنظر داعش بود مایل بوزیرنظر النصرت باشد وروستای که درقسمت النصرت بود مایل بود زیرنظر داعش باشد وفاصله انها فقط چند کیلومتربود رهبران این دوروستا توسط داعش والنصرت گردن زده شدند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-داستان از گاردین که در تهران تایمز امده است- عنوان- بیران وند- از خواب درجاهای ناهموار تاجام جهانی با ایران- بعد از اولین بازی جام جهانی سال2014- درمقابل نیجریه دروازه بان- اقای علیرضاحقیقی( که به بایگانی اسطوره ای کهن پیوست) که در سطر عنوان های خوش سیما ها جای گرفت- وایشان بغتدا یک ثمره فوادی برای هزاران نفردرجهان شد- کاندید نفر اول برای درواز بانی برای جام جهانی روسیه درسال2018- اقای علیرضا بیران وندشد البته ایشان به خوش سیمائی اقای حقیقی- نیست-اما دوران پر رنج ایشان میتواند منبع الهام برا ی میلیون ها نفر در جهان باشد( بخصوص برای امریکائی که به شهرت وثروت رسیدند وخودکشی کردن که اخیرا یک سراشپز شمهور ویک خانم طراح لباس مشهور خود کشی کردن) ایشان در سارابایس- لرستان بدنیا امد- که در یک خانواده عشایری که همیشه درحال کوچ بود- واقای علی رضا فزرند ارشد بود که طبق سنت عشایری از زمان کوچکی به دیگران کمک میکرد و-اولین شغل ا یشان- چوپانی بود- وهرگاه وقت فراغتی پیدا میکرد به باز ی فوتبال می پرداخت وبازی دال پران بادوستان خود باز ی میکرد—دال پران – یک بازی محلی است- که دربر گیرند پرتاب سنگ به مسافت بسیارزیاد میباشد- شاید شما نتوانید تصور کنید- که این بازی با باز ی فوتبال همراهی دارد-ولی بعد از سال ها- این بازی به ایشان کمک کرد- در سال دوزاده سالگی خانواده ایشام درسارا بایس- سکنی گرفتند- وبا هم بازی های انجا تمرین را شروع کرد- با پست- استایکر=نوک حمله-شروع کرد- اما زمانی دروازه بانمجروح شد- ایشان بین دو میله قرار گرفت- ویک حفظ درخشان کافی بود که دراین جایگاه باشد- ایشان تصمیم گرفت که در این سمت باشد وکار کند- ولی پدر ایشان سخت مخالفت میکرد-پدر ایشان –مرتضی بیران وند- مانند بسیار از پدران ایران فکر میکردند که فوتبال نمیتواند یک شغل باشد- وترجیح میداد که ایشان یک کارگر ساده باشد-میگوید- پدر من فوتبال را دوست نداشت- واز من میخواست که به کار خود ادامه دهم- علی رضا به روزنامه گاردین گفت—پدرم حتی لباس های ورزشی ودستکش های منرا پاره میکرد- -و من- همیشه با دست های خودم برای سالهای بازی میکردم—دروازه بان جوان تصمیم به فرار از منزل کرد- وبه تهران رفت- تا شانس خود را درانجا جستسجو کند-که بتواغند دربزرگترین باشگاهدر پایتخت بازی کند- ایشان مقداری پول از فامیل گرفت وبا اتوبوس به تهران رفت- فرشته موفقیت ساز-( همیشه این فرشته با خوبان است) خیلی زود رحمت خودرا به ایشان نشان داد—دراتوبوس ایشان با یک کوچ فوتبال- جناب اقای حسین فیض که یک تیم محلی داشت ملاقات کرد- ان جناب به ایشان گفت به شرطی 200000- تومان به من پرداخت کنید من اجازه شرکت درتیم ویادگیری را به شمامیدهم-=سی پوند= اما دروازبان جوان نه این پول را داشت ونه جائی برای سکونت-وخواب-!! ایشان شبها- اطراف برج ازادی که افراد فقیر مهاجر درانجا گرد میامدند سپری میکرد- -یک شب- یک جوان فروشنده به ایشان پیشنهاد داد-که درخانه اش به ایشان یک اطاق بدهد- که دروازه بان انرا پذیرفت بشرطی که فکراش را عوض کند وبه باشگاه برود- ودرانجا مرتب تمرین کند—ایشان شب در دم در باشگاه خوابید- صبح که بیدار شد متوجه شد مردم سکه هائی دراطراف ایشان انداختند ایشان گفت انها تصور کرده بودند که من یک فقیر هستم—خوب من برای اولین بار یک صحبانه دل چسب خوردم- نهایتا اقای فیض – یک شانش وفرصت داد که بدون پراخت وجهی به تمرین بپردازد وباه کاپیتان گفت ایشان راحمایت وکمک کنید—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-داستان از گاردین که در تهران تایمز امده است- عنوان- بیران وند- از خواب درجاهای ناهموار تاجام جهانی با ایران- بعد از اولین بازی جام جهانی سال2014- درمقابل نیجریه دروازه بان- اقای علیرضاحقیقی( که به بایگانی اسطوره ای کهن پیوست) که در سطر عنوان های خوش سیما ها جای گرفت- وایشان بغتدا یک ثمره فوادی برای هزاران نفردرجهان شد- کاندید نفر اول برای درواز بانی برای جام جهانی روسیه درسال2018- اقای علیرضا بیران وندشد البته ایشان به خوش سیمائی اقای حقیقی- نیست-اما دوران پر رنج ایشان میتواند منبع الهام برا ی میلیون ها نفر در جهان باشد( بخصوص برای امریکائی که به شهرت وثروت رسیدند وخودکشی کردن که اخیرا یک سراشپز شمهور ویک خانم طراح لباس مشهور خود کشی کردن) ایشان در سارابایس- لرستان بدنیا امد- که در یک خانواده عشایری که همیشه درحال کوچ بود- واقای علی رضا فزرند ارشد بود که طبق سنت عشایری از زمان کوچکی به دیگران کمک میکرد و-اولین شغل ا یشان- چوپانی بود- وهرگاه وقت فراغتی پیدا میکرد به باز ی فوتبال می پرداخت وبازی دال پران بادوستان خود باز ی میکرد—دال پران – یک بازی محلی است- که دربر گیرند پرتاب سنگ به مسافت بسیارزیاد میباشد- شاید شما نتوانید تصور کنید- که این بازی با باز ی فوتبال همراهی دارد-ولی بعد از سال ها- این بازی به ایشان کمک کرد- در سال دوزاده سالگی خانواده ایشام درسارا بایس- سکنی گرفتند- وبا هم بازی های انجا تمرین را شروع کرد- با پست- استایکر=نوک حمله-شروع کرد- اما زمانی دروازه بانمجروح شد- ایشان بین دو میله قرار گرفت- ویک حفظ درخشان کافی بود که دراین جایگاه باشد- ایشان تصمیم گرفت که در این سمت باشد وکار کند- ولی پدر ایشان سخت مخالفت میکرد-پدر ایشان –مرتضی بیران وند- مانند بسیار از پدران ایران فکر میکردند که فوتبال نمیتواند یک شغل باشد- وترجیح میداد که ایشان یک کارگر ساده باشد-میگوید- پدر من فوتبال را دوست نداشت- واز من میخواست که به کار خود ادامه دهم- علی رضا به روزنامه گاردین گفت—پدرم حتی لباس های ورزشی ودستکش های منرا پاره میکرد- -و من- همیشه با دست های خودم برای سالهای بازی میکردم—دروازه بان جوان تصمیم به فرار از منزل کرد- وبه تهران رفت- تا شانس خود را درانجا جستسجو کند-که بتواغند دربزرگترین باشگاهدر پایتخت بازی کند- ایشان مقداری پول از فامیل گرفت وبا اتوبوس به تهران رفت- فرشته موفقیت ساز-( همیشه این فرشته با خوبان است) خیلی زود رحمت خودرا به ایشان نشان داد—دراتوبوس ایشان با یک کوچ فوتبال- جناب اقای حسین فیض که یک تیم محلی داشت ملاقات کرد- ان جناب به ایشان گفت به شرطی 200000- تومان به من پرداخت کنید من اجازه شرکت درتیم ویادگیری را به شمامیدهم-=سی پوند= اما دروازبان جوان نه این پول را داشت ونه جائی برای سکونت-وخواب-!! ایشان شبها- اطراف برج ازادی که افراد فقیر مهاجر درانجا گرد میامدند سپری میکرد- -یک شب- یک جوان فروشنده به ایشان پیشنهاد داد-که درخانه اش به ایشان یک اطاق بدهد- که دروازه بان انرا پذیرفت بشرطی که فکراش را عوض کند وبه باشگاه برود- ودرانجا مرتب تمرین کند—ایشان شب در دم در باشگاه خوابید- صبح که بیدار شد متوجه شد مردم سکه هائی دراطراف ایشان انداختند ایشان گفت انها تصور کرده بودند که من یک فقیر هستم—خوب من برای اولین بار یک صحبانه دل چسب خوردم- نهایتا اقای فیض – یک شانش وفرصت داد که بدون پراخت وجهی به تمرین بپردازد وباه کاپیتان گفت ایشان راحمایت وکمک کنید—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ظریفی میفرمودند—سردرسی در دانشگاه شریف- یک دانشجو. پسر میخواسته شماره تلفن به یک دختر خانم بدهد وشماره تلفن ایشان را بگیرد ومدت نیمس اعت تلاش میکرده وخانم موافق نبوده است- جناب استاد یک دفعه بیان میکند کودن!!!؟؟نیم ساعت است روی اعصاب من را ه میروی ونمیتوانی یک شماره تلفن بدهی- زمانی که من دانشجو بودم- ظرف چهار دقیقه انرا انجام میدادم= مسئله این است که امروزه علما باید راه رانشان دهد—یک روز یکی استاد من درحوزه که ایشان هم درس خارج میخواندند فرمودند سری به مسجدمن هم بیائید که نزدیک فمیدان استانه بود وباهم به مسجد رفتیم- در نماز ده نفر زن ومردپیر بودند ولی چند دختر جوان وپسرجوان درمسجد کار میکردند نمیدانم برای چه منظوری – نماز ودعا تمام شد ان حضرت فرمودند ما یک دفتر خیریه درمسجد باز کردیم سری به انجا بزنیم- در دفتر دوفرد مسن ویک فرد سی وپنچ ساله نشسته بودند- که ان جوان حسابدار یک شرکت بود ایشان فرمودند ما این دفتر مدت کوتاه ای راه انداختیم- از همسایه های مسجد شروع کردیم- تا امروز به همسایه ای چهلم رسیدم که حداقل کاری میتوانید کمک کنید ولی چون انها فامیل دور دارند ویا دوستان دوری هم دارنداز انهاهم ما کمک امده است بطوریکه انبار کوچک ما جای ندارد وما کالای   را به منزل میبریم وبدنبال یک انبار بزرگتر هستیم- وحتی از مساجد دیگر پیش ما امده اند که را ه حل را یادبگیریند- جناب استد یک بیاناتی مختصر فرمودند- ان جناب فرمودند شما هم بیاناتی بفرمایئد- ومن گفتم بیانات به خوبی ادا شد ومن مطلبی ندارم ایشان اصرار کرد وکمی خشمگین شد-وفرمودند من درخواب بودم شخصی را دیدم واز ایشان راه وچاه سئوال کردم ایشان شما را درخواب به من نشان داد وفرمودند از ایشان سئوال کن من مات ومبهوت بودم که این فرد کیست وجریان-را با استاد مطرح کردم- ایشان فرمودنددقیقا شمایل دوست من است- من ایشان به کنار میدان میاورم ومدتی صحبت مکینم شما از ان طرف میدان نگاه کنید ومن نگاه کردم دیدم خودشما هستید—من هم صحبتی کردم- ایشان فرمودندیک جرقه- در ذهن من زد- که ما این دختران وپسران بسیار از روی حساب وکتاب انتخاب شدند- اگراینان باکسی دیگر ی ازدواج کنند محققا مومن ومومنه خواهد ولی ممکن است مدتی زاویه پیدا کنند ورنج بکشند چه بهتر که ما انهائی که مناسب یک دیگر هستند وتاحدی زیاد افق انها به هم نزدیک تر است هم افوق تر کنیم که رنجی نکشند وانشا الله چنین خواهیم کرد خوب است که ایشان به غرب برود وبین امریکا واروپا هم افقی ایجاد کند-خبری از تهران تایمز- این خبرمنبع اصلی ان از یک شبکه فوتبال هندوستان گرفته است این شبکه جوانان مشهور تازه نفس فوتبال جهان نام میبرد که در جام جهانی موردتوجه جهانیان واقع شود وزیبائی فوتبال نشان دهند- که از کلمه اقا فاکتور میگیرم- علی رضا جهان بخش از ایران- کریستین پاون- از ارژانتین- ویلفرد ندیدی- از نیجیریه—یوری تی ل مانس از بلژیک- روبن لوفتوس – چیک- از انگلستان- کیتابلید- از   سنگال- ماکسی گومز- از اوگویه- ایروینگ لوزانو- از مکزیک—پیترو-زیلیانسکی- از لهستان—الکساندر گولوین- از روسیه- که میباست درجام جهانی موردتوجه ودقت واقع شوند


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >