سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات  شخصی است- با مطالعه سایت - سفر نوشت  که در نوع خود  کاری جالب است دست شان درد نکند- درشکر غنا توجه من به مذهب بخصوص به مذاهب سنتی این کشور جالب است جالب است که مسیحیت-که بعدا دریک مقاله دیگر انرا بدست  اوردم- برای  رام کردن برده ها انهاراایزده روزه مسیحی میکردند- واز ائین سنتی هم-کمک میگرفتند  تعدادمذاهب مسحی در غنا خیلی عجیب است فرق مسیحی مختلفی وجودارددکه نا اشنا است- -هیچگاه  قومی هجوم میاورد وجنایت میکند مذهب انهارانبیادقبول کرد- اسلام درغنا توسط  مسلمان عرب وهندی   شناخته شد- دو واژه است- یک وودو بااو سبک وکشیده است درحقیقت این به معنای ان است که خدایان ویا خدا دررفتار اجتماعی فرد- اثر مثبت ویا منفی را به کدام قسمت بدن انسان وارد میکند- یک عروسک  وو دو-  پارچه ای درست میکنند وبا سوزن جاهای مختلف نشان میدهد این کلمه در غرب بخصوص امریکا معناها مختلف ایجا کرده است بهترین  کمپیوتر شخصی را وودوو - میگویند بهترین هواپیمای  امریکا - پی - 51  موستانک ووودوو میگویند بهترین البوم سال ووودوو است جناباقای بوش به اقتصاد اقای ریگان اقتصادی ووودوو پگفته است درحالی همان اقتصاد یکمقدار  مسائل حل کرد وکارتولید کرد وبعد مشکلات افرید-درمذهب سنتی افریقا دریک مقاله تحقیقاتی دیگر ریشه مذاهب افریقا بیشتراز هند گرفته شده است تا مصر میتواند درست باشد زیرابودائیزیم سابقه  طولانی درغنا دارد وهمچن هندوئیسم سابقه طولانی درغنا دارد وکلمه ووودوو یککلکه هندی است که درتمام منطقه هند این اصطلاح بامعنای مختلف موجود است- ولی این  روش زندگانی  به بزریک  وهندوراس و  کارائیب تا امریکا رفته است- اما اصطلاح زومبی - درحقیت معنای ان - شیطان است ولی افراد شرور دبواره دریک شکل های خاص  به این دینا بر میگردند وباعث  مزاحمت  وشر رساندن به انسان میشودند ود دربعضی مذابعای سنتی افریقا میخواهندمغز انسان رابخورند تحلیل شکل بت ها بیشتر به بتهای هندی بر میگردد- درمذهب سنتی  به روح اینجهان رسیدند که خالق این جهان است همان دهر  قران- که توسط واسطه یامدیوم- که یاتوسط خدایان است که این خدایان جایگاه دارند یا درطوفان استوی ادر رودخانه است ویا دردرخت استویادرحیوان است که بیشتردرسطح جهانی شیر  وکرگدن ومار وغیره است بعدانها با اجدادتماس میگرنند وبیشتردرخواب پیام رامنتقل میکنند یامستقمی روحجهان با اجداد درتماس است و انهادرخواب ویا همان ووددو پیام را منتقل میکنند-ادامه داردارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- واقعاامریکا بیشرمی رابه اوج رسانده است--  اولا  رسشانه های جرئت انکه درباره گنگره چیزی بنویسند-ندارند- درعالم بیخبری هستند- هیچگونه خدمتی به مردم نمی کنند- نوشتن 46 میلیون خانه باید تخلیه شود-مردم پول خودرا ذخیره میکنند که قوت لایموت داشته باشن-هیچ امیدی کمکی به انها بشود نیست- وضع مداوم درحال بحرانی است احمق ها فقط بورس مافیا -درحال رشد است- اول بنفع انان است اسلامعزیر جایگزین شود تا سوسیالیستی معلوم الحال- درثانی  مگرمیشو چخلوش میلیون خانه به  این زودی اجاره رود یاخریداری شود امار پیک یعنی اوج درامریکا روزانه چند عدداست-خوب اینهاباشند اگرمشترییداشد انگاه خالی کند هرچقدرمیتوانندبدهند به نفع بیشتر شرکت ها است سرانجام دولت باید مخارج افرادرابدهد-وگرنه یک انقلاب خونین رخ میدهد وهمه چیزرا زیرورومیکند درضمن احساس بشریت کجا رفته است انها درخیابان ویا بیابانها چگونه زنددگانی میکنند امادگی ان راندارندکهحداقل مانندکشورهای فقیر هند وافریقا زندگانی کنند وکم کم جنایات وخلافکاری ها شروع میشودکه مسلح هم هستند-ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به  بوسی- و-هرزه گوین- شما دراینده رسالت   شناخت اسلام عزیز دراروپارا بعهده خواهید داشتوهیچ تمدن اروپائی به شرطی  دین ناب محمدی صلواته الله علیه واله والسلم را اتخاذ کنید-به گردشما  نخواهید رسید-تمدن کرواسی وصربستان عامل جنگ جهانی اول شدند وحماقت خودرا درجریان اخیرا  در یگسلاوی بخوبی  نشان دادند-کهتمدن قبائل ادم خوارهای  افریقا از انها بالاتر است- کجا یک ادم خوار افریقائی بچه خورده است-کار قشنگی کردید که هرجا فردی شهید شده است  گلبرگ های گل سرخ کشید انجا یک سقا خانه-مدرن بنام حضرت ابوالفضل علیه السلام وعکس ان شهید ویا  اسم ان شهید را بنویسید -و- درخواست-صلوات- کنید-  وبرای رومئو وژولیت  سارایو- که یک دختر دبیرستانی بوسنایئی با یک پسر صرب درحال فرار مورد اصابت تک تیراندزان قرار گرفتند وکشته شدند  شهرا سیبل ومیدانجنگ تصور کردند وجالب است یوگسلاوی مداوم کمپ نوجوانان وجوانان کمونیست  برپا میکرد وایرانیان بی اخلاق میدانستند به سختی راه میداد- این سیاست خداوندمنان است که باطن افراد سرانجام فاش میکند- درهرحال انجا یک قرائت خانه- ویک نمایشگاه فروش تابلو عکس وکارهای زینتی وهنریب که عکساندودرا ونقاشی انهارا به مسابقه بکذارید ویک تابلوعظیم درکنار انجا قراردهید وبرای شهدا یک ترانه وزیک  ایجاد کنید  وپارکی به اسم انها درست کنید  انشالله درجهت اسلام عزیر گام هاب لندی ازشما انتظارمیرود که باطف خداوند منان ودعای ر اهلبیت صلواته الله علیه واله والسلم شما به ان نائل خواهید شد انشاالله

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-کشورهای اسلامی شاخ افریقا - که بعضی از انها مانند تونس تمدن چندین هزار دارند وبعلت کم بودن جمعیت انها مورد تاخت وتازهای فراوان واقع شدند- عجیب است که عبرت نمیگیرند مثلا تونس  سیاست خانواده کهاز طرف دولت تعین شده است جمعیت را به کمتر از یک درصد کشانده است درحالکیه تونس با داشتن متوسط شش بچه رشد خوبی داشت- ازسه ملیون ونیم به یازده خوداش را رساند جمعتی  تونس هنوز یک سرشماری دقیقی نشده است بین یازده  ونیم -و-چهارد   میلیون است بخصوص امار سازمان سیا که براسا س  الگوهای خودشان است- مثلا مسافراتوبوس وتاکسی ویک سرشماری ها ی ابکی - تعداد-نانوائی  امارمیدهد که اعراب بین کمتراز چهوهشت درصد تا نودهشت درصد- امروزه اثبات شده است کمتراز سی میلیون هیچاگاه پیشرفته  ازطریق خودشان نخواهند شد وقدرت خرید تیجهیزاتمدرن جز اندکی نخواهند تواست حداقل برای انکه وارد تمدن  مادی شوندباید پنچاه میلیون باشند وسعی وافر کنند وازهمه افراد  استفاده سطح بالا داشته باشند- این امرباعث شده همیشه تونسی چشم اش بهغرب باشد وتحت تاثیر غرب واقع شود- نکته جالب این است اعراب درحقیقت بصورت عمده لبنانی ها واز جهت سیاست امویان واردتونس شدند- دریک ممسابقه ازاد ایدولوژی بربرها که ازنسل  باقی ماند نژاداماریغ است وبسیارمتعصب بودند-مسلمان شدند ویهودیان قبلا یکسوم تونس بودند هم فرار کردند وهم مسلمان شدند از این ببعد اسلام بقول معروف میخ اش را کوبیده است-ولی غرب بعلت سکولاربودن وناسونالیست ودرجهت پیشرف  مولفه های سکولار وعدم پیشرف درکشورهای اسلامی  جلب توجه کرده است- هرچه فرد به سمت جنوب برود به سمت داخل افریقا  مذهب اسلام پررنگ است که بیشتر بربر هستند جناب شهیدمعزز  محمد بو عزیزی کهبربربود وتحصیلات عالی داشت خواست  دریک  گاری میوه بفروشد دریک شهر بسیارکوچک بربر اجازه ندادن بعلت دوتا ابشار یک وجبی تپه های زرد کوهان شتری که کمی جاذبیت توریستی داشت - وایشان خودسوزی کرد درحالیکه عکس معمارانقلاب در دست اش بود-مخصوصا غرب هیچگونهدرشرد اقتصادی  تونس کاری مهم نکرده است باداشتن ساحل یکهزار صد کلیومتری میبایست یکی از بزرکترین ماهی گیران جهان شوند- واستخراج معادن بسیارکم  بهره میگیرنند- وحتی زیتون که پگیاه ملی است وهماجا کاشتند رشد وتکامل و  باروری مناسب وتولیدات مختلف ندارند  واز انواع زیتونها با ذائقه های مختلف هیچگونه اقدام نکردند تونس میتواند یک شهر گل پرور باشد وگلهای کاغذی ان شهرت زیاد دارد- اقوام مختلف هم متیوتندبسیارمثبت باشد وهم میتواند مخرب باشد که بعاز انقلاب گل یاسمین سمبل صلح ازرقومی ونژاید گروهی جمع شدند  وحدت بدست بیاورند با وجودانکه اغلب مسلمان هستند ومتوجه شدند شکافها واختلافات  باید بکاری رود فرضکنید عدم پیشرف موزیک موزیک غربی رشد میکند که چر شخصیتی بنام رشید یا توانست  موزیک اصلامی اندولس  را دوباره احیا کند درترانه ها وشعر همه سکولار وناسیونالیستی است و فرهنگ اسلامی  زیادی بچشم نمیخورد - این جامعه باید فکراسای کند ورشد جمعیت بسیاربالاببرد وبدنبال احیا صنعت وپیشرف علمی وپیشرفت ایدولوژی  باشد نکته بسیارمهم درغرب ایدلوژی  سکولار مداوم- زیر چکش انتقاد است ولی درشرق  هرمذهبی نهادینه شده است وثابت است وکسی بخود اجازه نقد  درعمل حتی نمیدهد لارجرم با بحران  روبرومیشود- وکم کم به سمت غرب کشیده میشود لباس تونسی ها تا قرن هیچدهم لباس عربی بود ولی کم کم کت وشلوار وعمامه تبدیل به  رشاشه شد که یک کلا ه قرمز گرد است وهرچه به سمت بربرهای  برویم کت وشلوار کم میشود زنان کم بیرون میایند وباحجاب هستند وهرچه به شهرتونس نزدیک میشوم وضعیت به مانندغرب است-که مرکز پیشرفت مادی وصنعت واقتصاد است انشا الله بایدیک مجمع بیناللملی  از دانشمدان اسلامی تشکیل شود وتمدن اسلامی بخوبی در انواع خودبشناسد وراه حال مناسب اسلامی  را تدوین کند وبه عمل دراورد انشااللهارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- فلسفه جبر بخصوص- درمذهب- سابقه بطول تمدن بشری دارد- همیشه حکمران ها وسیاست مدران حکمرانها  انرا ترویج میکردند- ضرر انها بیش از نفع انان بوده است وسرانجام بدبختی های عظیمی را بوجود می اوردند- تمدن  توسط اراده حکیمانه الهی و ارداه حکیمانه تبلور یافته وکریستالی  انسان بوجود میاید- خداوندمنان برای انکه افکار غلط صلب شده وفسیلی  درهم بریزد- معجزات پیچیده وپیامبران بی پناه وبیقدرت که عجز خود را اشکار میکنند-مانند حضرت مریم سلام الله علیها  وحضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- قدرت خود را نشان میدهد- درجائی که حضرت موسی ع علیه السلام ان درخت اتشین رادید دقیقا دربالای انجا یک معبد بت جنگل سازبود-که خیلی طرفدار  داشت وبعدا یکمعبد یهودی شد وسرانجام مسلمانان درانجا مسجدی ساختندکه حاجت روا میشد- انقلاب ایران درکشوری رخ داد که نزدیکترین  وپرمنفعت ترین کشور برا یغرب بخصو ص امریکا بود- بقول امام الراحل صلواته الله علیه شیشه عمرامریکا بود انهم از قم که بظاهر ضعیفترین قدرت  را درمقابل جباران داشت حال نوبت عربستان واسرائیل وامریکا وبعد حکومتهای جهانی است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- فلسفه جبر بخصوص- درمذهب- سابقه بطول تمدن بشری دارد- همیشه حکمران ها وسیاست مدران حکمرانها  انرا ترویج میکردند- ضرر انها بیش از نفع انان بوده است وسرانجام بدبختی های عظیمی را بوجود می اوردند- تمدن  توسط اراده حکیمانه الهی و ارداه حکیمانه تبلور یافته وکریستالی  انسان بوجود میاید- خداوندمنان برای انکه افکار غلط صلب شده وفسیلی  درهم بریزد- معجزات پیچیده وپیامبران بی پناه وبیقدرت که عجز خود را اشکار میکنند-مانند حضرت مریم سلام الهعلیها  وحضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- قدرت خود را نشان میدهد- درجائی که حضرت موسی ع علیه السلام ان درخت اتشین رادید دقیقا دربالای انجا یک معبد بت جنگل سازبود-که خیلی طرفدار  داشت وبعدا یکمعبد یهودی شد وسرانجام مسلمانان درانجا مسجدی ساختندکه حاجت روا میشد- انقلاب ایران درکشوری رخ داد که نزدیکترین  وپرمنفعت ترین کشور برا یغرب بخصو ص امریکا بود- بقول امام الراحل صلواته الله علیه شیشه عمرامریکا بود انهم از قم که بظاهر ضعیفترین قدرت  را درمقابل جباران داشت حال نوبت عربستان واسرائیل وامریکا وبعد حکومتهای جهانی است-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- این - عربستان یک وظیفه از طرف غرب دارد که مسلمانان را تحقیر کند تا غربیان مسلمان نشوند بخوبی قابل اثبات است- دوم تمام طرح ای که در عربستان پیاده میشود طرح مال امریکا است مثلا هتل ساخته میشود برای درامد امریکائی است- اقای بن لادن مشاور یک شرکت عظم امریکائی بود که ساختمان سازی میکرد-پوشاک تولید میکرد کانال میزند-خوراک داشت  واسباب بازی تولید میکرد- یک برجی اقایان درمکه ساختند چندین طبقه است- یک معمار ایرانی  دران ساختمان کار کرده است ودرحج من رادید  وراجع به این برج صحبت کرد وایشان اشنای مدیریت  برج بود  که انها چند طیقه دراختیا ردارند وگفتهبودد که شما دراینجا اطراق کنید- ایشان فرمودند تزئینات هر طبقه یک میلیون ونیم دلار تمام شده است  این عمل ورفتارضد فرمایش رسول اکرم صلواته الله علیه واله نیست- پادشاه اینرا استثنا  کرده است- ولی درعرفات بیادهمان روش زمانپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باشد- ایشان درک نمیکند مسئولیت چه امری برکول او است-من بااقای عمر - اختلاف  استراتژیک دارم ولی ایشان درحقیقت بیست وچهار ساعت دراختیارافرادبود مثلا نصف شب برود واز فاصله دور روغن بیاورد- وقتیکه نزدیک به کشته شدنب.د خواب او سنگینی ب.ود وفردی دیگر مامورکرد وکسی گفت اوسرپست ن.ده است سرزنش کرد تصور میکنم شلاق هم زد وکسی دیگررا انتخاب کرد- درعرفات حداقل چهار میلون نفر هستند کل دست شودی پانصدتا است وحمام دویست وپنجاه تا است- دستشوئی غیراستادارد وغیر علمی همه نجس میشوند عده ای با پارج اب ایستادند-که پائینتراز زانو اب بریزند-دوهزار تا هم کم است حتما بایددرعرفات قباز دعای عرفه غسل کرده باشند وازورد ساع مثلاسه بعداظ هر درصف هستندوشبهم نباید بخوابند وسط دعای عرفه ومن پشت سررانگاه کردم هفت نفرهنوز در صف بودند بغل دست ما افریقائی ها بودند برای انها تعدادکمتری درست کرده بودند وانها دردون صف ما میامدند ومیگفتند مال ما بسیارکم است ولی با تانکر هکوچک ابمیاوردندبرای خوردن هرکس بخواهد توسط سطل غسل کند- بعضی ایرانی  ها باسابقه  یک بیلچه کوچک- ویک افتابه برای رفع حاجت اورده بودند-کوه عرفات   در عرفات است یک حوضچه دارد درعلم زمین شناسی به ان بیسین میگیوند- این حوضچه راثر سیلاب های وحشتناک که انمنطقه ایجا میشود هم از کوه سرازیرمیشود وهم عرفات درگودی است صاعقه انجا میزند بععلعلمی چندین برابر قوی تراز مکانهای غیربیابانی صخره را شکاف میدهد اگر ده تا ازاین صاعقه ها  درمخزنی جمع کنند برق یک سال امریکارا میدهد این باران سیل اسا زمین را میکند ودور میکند تاانجاکه توان دارد مداوم این حوضچه گود میشود وعریض میشود - که یک نمونه بین شیراز وکازرون است-حدیث داریم هرکس دراب این حوضچه غسل کند تمام کناهان اش بخشیده میشود این حوضهچه با شن پر کردن وتنها چندمتر گذاشاتند که باز درامر غسل کمک زیادی میکند درحاکیه میبایست یک دیوار درست کنندواطرافان حمام بسازند که از اب این درچه استفاده شودویاقابل غسل کردن برای افراد بسیارزیادی  باشد ایران گفتهبودامام معارانقلاب عظمت  رحمت الله علیه یک میلیارد دلار برای بهودی وضع حج دادهاند اصولا کل مسلمین مسئول حج هستند مانندمساجد اینها مداومیگفتنداین طرح موقتی است ویک طرح اساسی  میبایست اجرا شود سه سال مداوم مردم رافریب دادند وبعدگفتندمانن زمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بایدبشودوبعضی غربیان که مسلمان شدهبودند این وضع را که دیدند گفتند مسیحیت ما مدرن تر است

 

ردارند وگفتهبودد کهشما دراینجا اطراق کنید

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0