سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرح من الرحیم-ومن ساختیم که حضرت موسی علیه السلام ارعاب پیش میبرد ودوم طبق سنت یهود به ما باج میدهد یانمیدهد اگرنداد مامیگویم خصوصیات حضرت موسی علیه السلام ندارد- پس پیامبر نیست- اقایان وهابیت این ارعاب تشخیص نمیدهند فکرمیکنند خشونت وادم کشی جنایت یعنی ارعاب- ارعاب فقط مخصوص مومنین است که درمقابل کفارایستادگی شدید دارد واز کلمات اش ونطق اش بیشاز حالت فیزیکی میترسند- حضرت موسی علیه السلام چنان بوده است ویهود انرا تبدیل کرده است به جمود ولج بازی وزیربار نرفتن وتحقیر کردن وشتم وخوشنت به خرج داد ویاوه بافتن واسمان وریسمان فراهم کرد تهدیدوتطمیعکردند مختصری به تاریخ مراجعه کنید برخورد افراد یهودی با مسلمانان در مساجد ببینید – فردی یهودی درمسجد به یکفرد مسلمان عرب میگوید قران معجزه نیست دردلیل تراشی همین که احساس باضعف روبرو است مشتی محکم بهفردمیزند کیسه ای از اشغال برسرو میریزد قران به این افراد میفرمایدنجس هستند- ان یازدهنر دیگر منافق دیدند که عبدالله ابن ابی همان پیشگوئی پیاده میکند در دیان حضرت موسی علیه السلام انچه9 معروف دراسلام امده است منکر بوده است واچه دراسلام منکر است دردین یهود معروف بوده است به قران ایمان اوردند- مسلمان درباز گشت ازتبوک دردره ای حضرت فرمودند استراحت کنید دلیل ان بودکه بیشتر پیاده نظام بودد بعلت کمبود مواد غذائی باسرعت حرکت میکردند رفته یک شتر کشتند ودرباز گشت یک شتر بیشتر نمیتوانستند بکشند باهمین یکشتربامدینه میرسدند اتفاقا رسیدند حال معجزه شد طی الارض شد ویاواقعا تدبیر پیامبراکرم صلواته علیه واله والسلم کار ساز شد ان شب باید استراحت نمیکردندپیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم فرمودند شب حرکت میکنم درفلان جا منتظر شما هستم درباره علت ان بحث یقینی نشده است حدس زده میشود- یکی ان است که حضرت مایل بودن نزدیک مدینه باشند چناچه اتفاقی افتاد افراد سریع به پایمبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم برسند تحقیقت اخیر علتی که از طریق تبوک کسی به شام میرفت کمبوداب ودرخت خرما بوده است ورمل مردابی زیاد داشته است وفقط چند اب داشته است که جمعیتی اطراف ان بود وان اب رابرای خود ودرختان خرما لازم داشتند وافراد زیادی از ا ن طریق رفتند به هرعلت باز نگشتندولی یک دلیل قوی تری-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

منافقبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جناب اقای حضرت زراره سلام الله علیه جزور کسانی است که مشهور است به حلقه اجماع- که امام صادق علیه السلام فرمودند جزو راستگویان هستند   هر حدیثی اغاز اش با این حلقه باشد معتبر است البته شرط داردحداقل هفت فر راستگو دران حدیث باشد- اگر فردی درمسائل حدیث دقت کند- وتاریخ حدیث بخواند به نظر من به راحتی پی می که یک سازمان مخفی  از نوع فراماسونری درشیعه وجود داشته است که شاگردان انها پی نمیبردند بعداز ازمایش زیاد فردی را اتخاب میکردد وحقایق واحادیث دراختیار اش میگذاشتد واگر احیانا حقه بازی میکرد وارا میکردنداعتراف کند ویا ترور میکردند وبه همن دلیل گفته داد مابقیه نمیتواند دروغگوباشد- دلائل دیگر داردکه امام علیه لسلام روی علم غیب افرادرا مشخص کرده است  اولین بار اینکار شخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه  واله والسلم کرد- جریان جنگ تبوک بیش ازانکه بحث نظامی  واستقامت باشدکه قبلا رزمان طاغوت برای پایداری مردم اهل منبراز شعب حضرت ابوطالب علیه السلام وجنگ تبوک صحبت میکردند ویک اشاره به منافقین میکردند داستان مفصل است تاقیام قیامت نقش منافق روشن شده است که قران بحثی از منافقین میکند که انزمان نکرده بودند ولی قران پیش بینی میکند که خواهند کرد ومنافقین با کمال وقاحت قران رد میکنند دونفر از منافقین توبه میکند یازده نفردیگر کهمتجه میشوندکه عبدالله بن ابی که همان درفیلم رسول الله امد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به کشتی فرانسوی-درحال واژگون- ظاهرا میگویند- کشتی باری را خالی کرده است که کشتی از حد تعادل خارج شده است- این امر بعید است!! درایران-  امریکائی ها  وکره جنوبی تعلیم دادند حتی طناب بستن کشتی به ساحل کاری دارای محاسبات است0- ایران میخواست یکنوع کشتی نظامی از امریکا بخردکه ان زمان نفربرداخل کشتی است بافاصله معین از ساحل درب کشوئی باز میشود واین نفربرها وارد دریا میشوند وبه ساحل میروند وبازمیتواند به کشتی سوار شوند ولی خروج ورورد انها بسیار پیجیده است که امریکائی انراحل کرده بودند اصطلاحا حرکت رقص نفر میگوفتند که امریکا روش انر کشف کرده بودند که مداوم نفربرها درکشتی جا بجا میشوند وجهت حرکت درداخل کشیده درکف کشیده بودند وگرنه کشتی غرق میشود- به نظرحقیر کشتی وسط دریا محموله به دریا انداخته است ویک احتمال است وسیله است که چینی هاهم اخیرا به ان دست پیدا کردند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- تاریخ ایران را باید از نوع شناخت- مدتها است سروصدا زیادی میشود که روحانیت با تجدد غرب مخالف بودن وبه نظرمن بسیارمحق هستند- من نمونه خواهم اورد که مثل بخوبی روشن میشود- اخیرا بدنبال این مطلب بودم که ایا غربی هاویا بزبان انگلیسی کسی خصلتی جدید درباره امام رضا علیه السلام کشف کردم به یک سایت انگلیسی رسیدم دقت نکردم ولی  بعدافراموش کردم- دوباره سعی کردم به یک شاعر جوان امریکائیکه از هشت سالگی شعر میگفته است واکنون نوزده سال اش است- از خواستند که شعررا تعریف کن میفرماید شعر خلاق تعریف کردن ----انچه در مااز پیرامون  اطراف خود درک میکنیم- من از هشت سالگی ترس مبهم وچالش درون که مداوم درحال نبرد هستم نسبت به اینده دارم واین سنت امریکا است ودلیل افراطی گری ما فائق شدن بر همین خصلت پیش کسوت های ما اندکی تعدیل کرده اند بالاترین ارامش در حبشه است حکومت ان هویتی که به انسان میدهد ملاک است ان هویت انسان  قبول داردویاندارد- من درانگلسستان که بودم دقیقا حرف جناب ان شاعر امریکائی میزدند که من سخت تعجب میکردم به اصرار بچه هاگفتند برو ادراه کاریابی مجانی است ووببینیم شما چی میفهمی من گفتم درپاسپورد من ازنوع دانشجوئی است ودران مهز زدند کار ممنوع است صحیح نیست که من بروم وانها نمیدانستند بعضی کارها ازاد است ماندتدریس تحقیق من رفتم درسالن بسیاربزرگ دئلتی فقط سه نفر برای کاریابی امده بودند؟؟ همگی انها   زنان بالتراز پنجا 0 فقط یک مرد که میخواست دریک سطح بالاتر کارپیدا کند- یک فرمی داشت باندازه یک نان سنگ بزرگ بهمن گفت خودت بلدی انرا پر کنی گفتم نه گفتاز اینجا یک کلاس زبان انگلیسی است که این فرم یاد میدهد ثبت کن ویک کلاس انگلیسی است مسائل اوژانسی یادمیدهدمثلا اتش سوزی میشوددزدی میشود- ازم ن پرسید زبان فارسی از یک تا پنج نمره بده من گفتم نمیدانم ایشان من سئوال میکنم  شما جواب بده ایشان فرمودند دو از پنچ انگلیسی دو از پنچ شانزده ردیف پرسید بعد فرمود شما جامعه شناسی ایران تعلیم میتوانی بدهی  باپنچ شاگرد ازاد شروع کن راهنمائی کرد زندگی شما میخرد وبا پانزده شاگردهیچگونه مشکلی نخواهی داشت درهمین رشته دردبیرسانودانشگاه تحصیل کن حداقل دوادانشگاه از نظریات شما استفاده خواهد کرد واحتمال بورس تادکتری خواهیدداشت-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاه ای به شخصیت – شرلوک هولمز- تعجبی نکنید که متضاد با کلیه منتقدین شخصیت شرلوک هولمز میباشد- جناب اقای دویل خالق این اثر یک دکترپزشکی  نابغه است- تحت تاثیر شکسپیر وجناب اقای اسکاروایلد- اصول انهارا ودیدگاه انها در زمان خوداش بخوبی شناخته است وبسیاراخلاقی ترازانها است-داستان پلیسی وجنائی از  مردم بیچاره وفقیر که بسیارجاها برای انها ارزش قایل است وگناه انها قابل بخشودن میداند به خاندان اشراف میکشاند-  برای اولین بارمثلا یک جراح معروف جنایتکار میشود که مسلما انفرد درزمان خوداش بسیار محبوب بوده است ویاخود اش است این پرسناژ همجنان خوب نشان میدهد ولی از این شخصیت بخاطر یک ضعف اخلاق دست به یک جنایت میزند واین امر علاوه بر داشتن یک پیام اخلاقی یک جاذبیت هم دارد- وشرلوک هولمز درست نقش یک فرد عادی باز ی میکند که مشروب میخورد-  ومرفین میزند و  کمی ولنگار است ولی باهوش است وتعلیم وتربیت درستی پیدا نکرده است- اینهم پیام دارد وجذاب است- پلیس مشهور بوده است که قلب ندارد منظوراین است کهنسبت به جنایت کار قلب ندارد درحالیکه مداوم از اومیخواهند از حرف واستدلال خود عدول کند وتهمت نزندوپلیس راکه خشن ومنتظر طنابدار است افرادی بسیار جنتلمن وارام وصبور  وبدونانکه دشمنی خاصی داشته باشند مانند مامور پست دارند ماموریت خودرا درارامش انجام میدهند در نهایت خون سردی تاحدی بی تفاوتی جز اقا یهولمز کسی دربار اوج جنایت بحث نمیکتند میخواهد نگپرش نسبت به پلیس تغیر دهد- از نکات جالب است که پلیس باید از علوم پلییسی برخوردارباشد صرف یک گزارش ورها کردن جنایت کارصحیحی نیست که این مسئله در داستانهای اقایشکسپیر وجناب اقای اسکاروایلد هم بخوبی مطرح است- از نکتات برجسته مداوم فکر را درباره جنایت به جریان میدانزد- گفتمان باریس پلیس اقای واتسن بسیار دیدنی وجالب است- رانگلستان به نبوغ میگویند کسی دار است که شاگ رد برجسته جنای ابوعلی سینا باشد ود رجائی  ابوعلی سینا شاگرد ایشان باشد این گفتمان بین اقای هولمز واقای واتسن رخ میدهد درحالیکه باید ااقی واتسن بسیارقوی تر از اقا ی هولمز باشد درست برعکس است واینهم هم فروتنی پلیس نشان میدهد وهم جذابیت ایجاد میکند ودر شکار جنایت کار تصویر فکری را برای جنایت کار ارام  ارام مشخص میسازد کهجنایت کار یکدفعه خود راباخته ومیخواهدفرار کند کسی که هیچ کس انتظاراش نداشت ومعمای پیچیده بصورت ساده حل شد- یکنوع طرح سئورالیستی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- چیکیده از مقاله حضرت ایت الله  جناب اقای حائری شیرازی درباره:" مجلس خبرگان رهبری":  بعنوان –": حصرهای  خیالی  شکسته خواهد شد- روزنامه  عصر مردم- شنبه ده بهمن_- اینده این مجلس  رابسیار روشن میبینم- وی افزود: مجلس خبرگان اینده  مثل گذشته خواهد بود- وهیچ اتفاق جدیدی در پیش نخواهد امد- واعضای این مجلس اصل رهبری را با تمام قوت حفظ خواهند کرد—با اشاره به این که در زمان جنگ تحمیلی وقتی از همه نظر درفشار وتحریم بودیم وعراق مورد حمایت شرق وغرب بود- ویا وقتی  قطعنامه را قبول کردیم افق را تاریک میدیدم اما بعد دیدیم که قبول   قعطنامه باعث جنگ صدام وامریکاشد وسیلی امام ( ره) را به صدام خداوند متعال زد- وفرمود": درهر مورد که افق را تاریک میددیم- وقتی عبور کردیم- فضا بسیار خوب بود- پیش بینی  من هم از اینده مجلس خبرگان رهبری این است که در درخبرگان اینده": اصل رهبری":-  با تمام قوت محفوظ خواهد ماند واتفاق جدیدی نخواهد افتاد- ممکن است برخی  اخیا شوند-{مطلب دقیقی است ولی هیچگاه کفر منجمده شده حربی انرا درک نمیکند چون از جائی برخورد میشود که درعقل وعلم اونیست ماند حزب دمکرات کردستان که عمر خودرا کوتاه کرد علما از داستان حضرت یوسف علیه السلام بهره های سیاسی- تربیتی زیادی بدست میاورند وجناب استاد معزز هم در اظهارات خودش ان نکات جالبی دراین مور د اورده اند-ز لیخا بنار بر روایتی خواهر قائم مقام فرعون بود در دفاع نامشروع از خوداش حضرت یوسف علیه السلام به زندان انداخت بردارش درباره اش گفت بزرگترین حیله گر زن است ولی حضرت یوسف علیه السلام اهل حیله نبود سرانجام ایاشن مرتبه عالی پیدا کرد وزلیخا نزول کرد وتسلیم حضرت یوسف شد- درنیجریه خلا را امریکا واسرائیل وارتش وعلمای سنی پر میکردند اخیرا بزرگترین عالم سنی از حضرت مجاهد ایت الله زاکزاکی رحمت الله دفاع جانانه کرده است وامریکا واسرائیل وارتش را مسبب این حادثهدانسته است وریاست جمهوری عروسکی در دست ان بیان کرده است واینده نیجریه خلا توسط اسلام زیرسایه علم وکتل شیعه خواهد بود – نماینده فقیه در استان درخصوص ) – نماینده ولی فقیه  در استان درخصوص اظهارات مقام ریاست جموری مبنی بر اینکه کلید ارتباط میان ایران وامریکا- است- با اشاره به داستان قرانی – یوسف وزلیخا- فرمودند-: وقتی عزیز مصر زلیخارا با یوسف درحالی که پیراهن یوسف پاره شده بود دید- زلیخا به اوگفت" یوسف قصد دست درازی داشته است وباید به زندان برود اما همین زلیخا در جمع خصوصی  زنانه شان وقتی زنان بزرگان مصر اورا نکوهش میکردند- ولی دستشان را را درموقع  پوست گرفتن میوه به خاطر جمال حضرت یوسف علیه السلام – بریدند -گفت چون دست درازی نکرد باید به زندان رود{ قبلاز دیدن حضرت یوسف علیه السلام شماتت کردند ولی پی از دیدن حق سهمی میخواستند)- قضیه حقوق بشر وایراد گرفتن ها به کشور ما هم همین گونه است-انهادرجلسات خصوصی شان میگویند که ایران رعایت میکند امادر جلوی  اهل عالم چیزی دیگری میگویند-جرم ما رعایت حقوق بشر است وبه همین دلیل مار متهم به عدم رعایت حقوق بشر میکنند- در واقع کلید در دست خودشان است وما کاری نمی توانیم بکنیم-ادامه دارد

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- چیکیده از مقاله حضرت ایت الله  جناب اقای حائری شیرازی درباره:" مجلس خبرگان رهبری":  بعنوان –": حصرهای  خیالی  شکسته خواهد شد- روزنامه  عصر مردم- شنبه ده بهمن_- اینده این مجلس  رابسیار روشن میبینم- وی افزود: مجلس خبرگان اینده  مثل گذشته خواهد بود- وهیچ اتفاق جدیدی در پیش نخواهد امد- واعضای این مجلس اصل رهبری را با تمام قوت حفظ خواهند کرد—با اشاره به این که در زمان جنگ تحمیلی وقتی از همه نظر درفشار وتحریم بودیم وعراق مورد حمایت شرق وغرب بود- ویا وقتی  قطعنامه را قبول کردیم افق را تاریک میدیدم اما بعد دیدیم که قبول   قعطنامه باعث جنگ صدام وامریکاشد وسیلی امام ( ره) را به صدام خداوند متعال زد- وفرمود": درهر مورد که افق را تاریک میددیم- وقتی عبور کردیم- فضا بسیار خوب بود- پیش بینی  من هم از اینده مجلس خبرگان رهبری این است که در درخبرگان اینده": اصل رهبری":-  با تمام قوت محفوظ خواهد ماند واتفاق جدیدی نخواهد افتاد- ممکن است برخی  اخیا شوند-{مطلب دقیقی است ولی هیچگاه کفر منجمده شده حربی انرا درک نمیکند چون از جائی برخورد میشود که درعقل وعلم اونیست ماند حزب دمکرات کردستان که عمر خودرا کوتاه کرد علما از داستان حضرت یوسف علیه السلام بهره های سیاسی- تربیتی زیادی بدست میاورند وجناب استاد معزز هم در اظهارات خودش ان نکات جالبی دراین مور د اورده اند-ز لیخا بنار بر روایتی خواهر قائم مقام فرعون بود در دفاع نامشروع از خوداش حضرت یوسف علیه السلام به زندان انداخت بردارش درباره اش گفت بزرگترین حیله گر زن است ولی حضرت یوسف علیه السلام اهل حیله نبود سرانجام ایاشن مرتبه عالی پیدا کرد وزلیخا نزول کرد وتسلیم حضرت یوسف شد- درنیجریه خلا را امریکا واسرائیل وارتش وعلمای سنی پر میکردند اخیرا بزرگترین عالم سنی از حضرت مجاهد ایت الله زاکزاکی رحمت الله دفاع جانانه کرده است وامریکا واسرائیل وارتش را مسبب این حادثهدانسته است وریاست جمهوری عروسکی در دست ان بیان کرده است واینده نیجریه خلا توسط اسلام زیرسایه علم وکتل شیعه خواهد بود – نماینده فقیه در استان درخصوص ) – نماینده ولی فقیه  در استان درخصوص اظهارات مقام ریاست جموری مبنی بر اینکه کلید ارتباط میان ایران وامریکا- است- با اشاره به داستان قرانی – یوسف وزلیخا- فرمودند-: وقتی عزیز مصر زلیخارا با یوسف درحالی که پیراهن یوسف پاره شده بود دید- زلیخا به اوگفت" یوسف قصد دست درازی داشته است وباید به زندان برود اما همین زلیخا در جمع خصوصی  زنانه شان وقتی زنان بزرگان مصر اورا نکوهش میکردند- ولی دستشان را را درموقع  پوست گرفتن میوه به خاطر جمال حضرت یوسف علیه السلام – بریدند -گفت چون دست درازی نکرد باید به زندان رود{ قبلاز دیدن حضرت یوسف علیه السلام شماتت کردند ولی پی از دیدن حق سهمی میخواستند)- قضیه حقوق بشر وایراد گرفتن ها به کشور ما هم همین گونه است-انهادرجلسات خصوصی شان میگویند که ایران رعایت میکند امادر جلوی  اهل عالم چیزی دیگری میگویند-جرم ما رعایت حقوق بشر است وبه همین دلیل مار متهم به عدم رعایت حقوق بشر میکنند- در واقع کلید در دست خودشان است وما کاری نمی توانیم بکنیم-ادامه دارد

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99