سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی بابرادران بهائی- بخش دوم ضعف های دین بهائیت –دربخش گذشته بیان شد که امکان انکه خداوند منان تجزیه شود به دو قسمت ودرصلب مرد وزن قرار بگیرد امری محال است وحتی فرقه هائیکه که خداوند راچون انسان تلقی میکنند ومانندیهود ومسیحیت وفرقه ای مانند وهابیت خداوند منان مخلوق نمیدانند—اما گر به این نحوتلقی شودکه بها الله شبه انسانی است که خداوند منان خلق کرده است که از زبان ایشان دین رامطرح کند- پس بهالله مخلوق است نه خالق ولی سخنگوی خداوند است بعنوان مثال فرشته که بهزمین هبوط میکند فرض کنید حضرت جبرائیل علیه السلام خدمت پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم میرسید جسمی رامانند یک مرد زیبا روی  بود یک شبه انسان استویا فرشتگانی که بصورت جوانان زیبا روی بر حضرت لوط علیه السلام وارد شدند باز بهمین نحو جزو ذاتیات فرشته نیستند درست مانندقلم در دست انسانکه مخلوق انسان است وتابع اراده انسان است وجزو ذاتیات انسان نیست ولی دست هست خود اقایان مثال تجلی خداوند منان وجل وجلاله الشریف رابردرخت کوه وادی طوی صحرای سینا میاورنند وانجاهم خلط مبحث میکنند- خداوندمنان وجل وجلاله الشریف دران داستان که حضرت موسی علیه السلام همراه حضرت هارون علیه السلام وخانوادهای خودشان درحرکت بودند وچوبی بلند ی را مشعل کرده بودند- بادتندی وزدن گرفت ومشعل خاموش شد .چ.ن شب بود شرایط برای تهیه اتش فراهم نبود حضرت موسی علیه السلام حرکت کردند که از افرادمحلی اتشی راتهیه کنندکهناگهان متوجه شدند اتشی عظیمی از درختی سر به اسمان میکشد وبه نزدیک درخت رفتند که ندای برامد که من خداوند هستم که باشماصحبت میکنم برای انکه حضرت موسی علیه السلام قدرت تفکیک داشته باشدکه این صدا صدای خداوندمنان است وصدای جن ویا شیطان نیست درخت درحالیکه بشدت میشوخت ولی کوچکترین تغیری نمیکرد وبه اصطلاح چیزی خاکستر نمیشد-به اصطلاح رایج میفرماند خداوند در درخت حلول کرده است که بیان علمی نیست چون روح هم در داخل جسم است وهم درخارج ان است وجائی نیست که روح نباشد ولی مدخل ورود وخروج از جسم است حتی متوجه نیست که درهمه جا است وبهتر است بگویم روح با جسم درارتباط است- نکته دیگر خداوند منان وجل وجلاله الشریف روح نیست زیرا روح مخلوق خداوند منان است خداوند ذات است درقبل تصورمیکردندکه روح انسان مثلا به اندازه یک شعله شمه است وخداوند منان به اندازه افتاب است که اگر روح انسانبه نهایت بزرگ شودخداوند میشود اگرهم بی نهایت برگ شودباز خداوند منان نمیشود امدند گفتن به شرطی که مداوم استحاله وجهش رخ دهد باز نمیشود ولی روح درمعنای عام که معنای موجود غیر مادی میدهد وخداوندمنان هم غیر مادی است میتوان بکار برد ولی باید درنظر داشت موجود غیر مادی یا روح هستند که محدود هستندویاذات هست که فقط یک ذات بینهایت داریم وانهم خداوند منان است-ولی جناب بهاالله همه جا خود را موجودی مستقل میداند که ان خداوند بینهایتی ایکه خالق حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است راخلق کرده است وقاحت از کهکشانها هم گذشته است این تاکتیکی است درقدیم هم استفاده میشود وجناب بابی ها وبهائیان هرگاه به مشکلی بر میخورند از ان فورمول استفاده میکنند که بعدا نمونه های دیگر راخواهم اوردکه تهدید رابه فرصت تبدیل میکنند در ارتش ها وسازمانهای امنیتی زیادکاربرد دارد- جنابان پاسخ این سئوال که حداقل چهارده قرن اسلام عزیز میفرمود که خداوندمنان وجل وجلاله الشریف متولد نمیشود وفرزندی ندارد چطور جناب اقای بهاالله بعنوان خداوند اصیل ساکت بوده است وچهارد قرن جامعه دراشتباه بوداست- اینطوربیان میکند که خداوند ی ای که روح مطلق است ومادی نیست وخالق حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است ان خداوند را من خلق کرده ام-ادامه دارد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بحثی بابرادران بهائی- بخش دوم ضعف های دین بهائیت –دربخش گذشته بیان شد که امکان انکه خداوند منان تجزیه شود به دو قسمت ودرصلب مرد وزن قرار بگیرد امری محال است وحتی فرقه هائیکه که خداوند راچون انسان تلقی میکنند ومانندیهود ومسیحیت وفرقه ای مانند وهابیت خداوند منان مخلوق نمیدانند—اما گر به این نحوتلقی شودکه بها الله شبه انسانی است که خداوند منان خلق کرده است که از زبان ایشان دین رامطرح کند- پس بهالله مخلوق است نه خالق ولی سخنگوی خداوند است بعنوان مثال فرشته که بهزمین هبوط میکند فرض کنید حضرت جبرائیل علیه السلام خدمت پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم میرسید جسمی رامانند یک مرد زیبا روی  بود یک شبه انسان استویا فرشتگانی که بصورت جوانان زیبا روی بر حضرت لوط علیه السلام وارد شدند باز بهمین نحو جزو ذاتیات فرشته نیستند درست مانندقلم در دست انسانکه مخلوق انسان است وتابع اراده انسان است وجزو ذاتیات انسان نیست ولی دست هست خود اقایان مثال تجلی خداوند منان وجل وجلاله الشریف رابردرخت کوه وادی طوی صحرای سینا میاورنند وانجاهم خلط مبحث میکنند- خداوندمنان وجل وجلاله الشریف دران داستان که حضرت موسی علیه السلام همراه حضرت هارون علیه السلام وخانوادهای خودشان درحرکت بودند وچوبی بلند ی را مشعل کرده بودند- بادتندی وزدن گرفت ومشعل خاموش شد .چ.ن شب بود شرایط برای تهیه اتش فراهم نبود حضرت موسی علیه السلام حرکت کردند که از افرادمحلی اتشی راتهیه کنندکهناگهان متوجه شدند اتشی عظیمی از درختی سر به اسمان میکشد وبه نزدیک درخت رفتند که ندای برامد که من خداوند هستم که باشماصحبت میکنم برای انکه حضرت موسی علیه السلام قدرت تفکیک داشته باشدکه این صدا صدای خداوندمنان است وصدای جن ویا شیطان نیست درخت درحالیکه بشدت میشوخت ولی کوچکترین تغیری نمیکرد وبه اصطلاح چیزی خاکستر نمیشد-به اصطلاح رایج میفرماند خداوند در درخت حلول کرده است که بیان علمی نیست چون روح هم در داخل جسم است وهم درخارج ان است وجائی نیست که روح نباشد ولی مدخل ورود وخروج از جسم است حتی متوجه نیست که درهمه جا است وبهتر است بگویم روح با جسم درارتباط است- نکته دیگر خداوند منان وجل وجلاله الشریف روح نیست زیرا روح مخلوق خداوند منان است خداوند ذات است درقبل تصورمیکردندکه روح انسان مثلا به اندازه یک شعله شمه است وخداوند منان به اندازه افتاب است که اگر روح انسانبه نهایت بزرگ شودخداوند میشود اگرهم بی نهایت برگ شودباز خداوند منان نمیشود امدند گفتن به شرطی که مداوم استحاله وجهش رخ دهد باز نمیشود ولی روح درمعنای عام که معنای موجود غیر مادی میدهد وخداوندمنان هم غیر مادی است میتوان بکار برد ولی باید درنظر داشت موجود غیر مادی یا روح هستند که محدود هستندویاذات هست که فقط یک ذات بینهایت داریم وانهم خداوند منان است-ولی جناب بهاالله همه جا خود را موجودی مستقل میداند که ان خداوند بینهایتی ایکه خالق حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است راخلق کرده است وقاحت از کهکشانها هم گذشته است این تاکتیکی است درقدیم هم استفاده میشود وجناب بابی ها وبهائیان هرگاه به مشکلی بر میخورند از ان فورمول استفاده میکنند که بعدا نمونه های دیگر راخواهم اوردکه تهدید رابه فرصت تبدیل میکنند در ارتش ها وسازمانهای امنیتی زیادکاربرد دارد- جنابان پاسخ این سئوال که حداقل چهارده قرن اسلام عزیز میفرمود که خداوندمنان وجل وجلاله الشریف متولد نمیشود وفرزندی ندارد چطور جناب اقای بهاالله بعنوان خداوند اصیل ساکت بوده است وچهارد قرن جامعه دراشتباه بوداست- اینطور میدهد که خداوند منانایکه روح هست ومادی نیست وخالق حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است ان خداوند را من خلق کرده ام-ادامه دارد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-شهادت جانگداز سرداررزم وسازندگی-که مشعل حیات بخش امید وایمان را درقلمروی ایکه عفریت شرارت دران سایه افکنده است به پیشگاه لطف بی پایان وومحبوب جانها امام زمان علی السلام ونایب برحقاش رهبر گرانسنگ قدرقدرت دامت عزه الشریف انشالله وخاندان سرافراز واسوه جوانمردان دلباخته حق -تبریک وتسلیت عرض میکنم وحقیراین نکتهمتذکر میشود زمانی که دشمن درمراقبت صد درصد است تا به هرنقطه ای ضربه بزند- تاکتیک های باز دارنده وخثنی کننده هم باید قبلا باز رسی دقیق شود- وکوچکترین علائم رانباید سرسری گرفت واز کسانی بهره گرفت علوم خاص را درتجربیات گران بها محک زدند وبه رشد کامل رسیدهاند وامید است که به عاملین این جنایت عظیم درس فراموش نشدنی داده شود انشاالله اله علی کلی شی قدیر


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-گلچینی از لمعات مشرقی-ازرهبرمسافر جبل نور-درتهاجم فرهنگی- دشمن میگردد- ان نقطهای از فرهنگ خود را به این میدهد و وارد میکند که خداش میخواهد معلوم است که دشمن چه میخواهد-( بقول انقلابیون کمی خرده شیشه دارد)- اگردر تبادل فرهنگی- ملتی که از فرهنگ بیگانه چیزی میگیرد تشبیه به ادمی میشود که درکوچه وبازار-غذای ودوای مناسب میخرد که مصرف کند(باز بقول انقلابیون غرب فراموش کرده است چگونه به این درجه ومرتبه رسیده است)—درتهاجم فرهنگی- ملتی را که تحت تهاجم قرار گرفته است باید به بیماری که افتاده  وخودش کاری نمیتواند بکند تشبیهکنیم—ان وقت دشمن امپولی به او تزریق میکند ومعلوم استکه امپولی که دشمن تزریق کند چیست!این فرق دارد با ان دارو ودرمانی که خودشمابروید وانرا با میل انتخاب و وارد بدنتان – این تهاجم فرهنگی است- پس تبادل فرهنگی به انتخاب ماست-اما تهاجم فرهنگی به انتخاب دشمن است- تبادل فرهنگی انجام میدهیم تا کامل شویم-یعنی فرهنگ خودی را کامل کنیم- اما تهاجم فرهنگی انجام میگیرد تا فرهنگ خودی راریشه کن کند- تبادل فرهنگی ازچیزهای خوبی است- تهاجم فرهنگی از چیزهای بد است( عالمی میفرمودند که مرجع واقا شدن مشکلات خودش راداردومضافا اقازاده هم دارای مشکلات خودش استکه درایران محمدرضا شاه دچار ان بود وازطفی روح حدیقفی نداردمگرانکه به اوج عرفان برسد جبر مطلق را طلب کند)-{ امریکا که گفته است راه یقینی وجو ندارد وهرکس بگوید دروغ گفته ویا امر بر ایشان مشتبهه شده است وبهترین را ه احتمالی را امریکا بدست میاورد وهر عاقلی باید نسخه از کاخ سفید بگیرد وگرنه بایدانهارا شرارت بزرگ نامید)- لذا دیدید که استعمارگران در اسیا وافریقا وامریکای لاتین-هرجا خواستند وارد شوند- قبل ازا ن که سیاست مداران وسربازان وقزاق هایشان وارد شوند-میسیون مسیحیئ وهیات های تبشیری مسیحی شانوارد شدند- سرخ پوستان وسیاه پوستان را اول مسیحی کردند- بعدطناب استعمار به گردنشان انداختند- بعد هم ازخانه وکاشانهشان اواره کردند وپدرشان را در اوردند ( دین مسیحیت بعنوان نرم افزاری عمل کرد که راه رابرای تهاجم فرهنگی باز کند که اگر ایشان راگشتند انها به بهشت میروند وهم از طرف حضرت مسیح علیه السلام رویای صادقه دیدند وهم صدای ایشان بدون انکه ایشان راببینندنزدیک کلیسا شنیدند وهم فردی امد واین دستور را اعلام کر دکه محقق شد از طرف مسیح علیه السلام است جدید مدرن شدند –حقوق بشر وسازمان ملل متحد وجهان ازاد ومانندان جایگزین شده است)- درهمین ایران ما اواخردوران قاجارنگاهکنید- ببینیدچقدر کشیش از اورپا راه افتادند وبه قصد مسیحی کردن مردم به اینجا امدند! البته انها ماند دزد ناشی که به کاهدان میزند( درنقب زدن) نفهمیدند برای ترویج مسیحیت باید به کجا بروند- انهاموفق نشدند- اما قصدشان این بود- نمی شودگفت-که سرمایه داران وکمپانی ها وغارتگران بین المللی- معتقد به حضرت مسیحند!انهاچه میشناسندمسیح کیست؟!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—ازادی در غرب- اب حیات است ویا زهر ابه است دینامیت است ویابتون است-دلیل انکه درکانادا علوم انسانی بیسار کسل کنده وخسته کنند است حتی برای محقیقین ان –اگر کسی از ایده وهنرفیلم شناسی بهره ای ند اشته باشد یک فیلمی را تماشا کند اگر کوچکترینی درجه ای از ایده ال راداشته باشد- سخت اراحت است ولی اگر دانشجوی سال اول هنر سینماباشدمبتذل ترین فیلم راببینند وبعد درکنفرانس نقد وتحلیل قراربگیرد خیلی لذت میبرد ومداوم بدنبال مقالاتی درباره ان فیلم است این امر لذت تحقیق رانشان رامیدهدچگونه ممکن است تحقیق درعلوم انسانی یک نواخت وبسیارملات اوروخستگی اور است- جناب حافظ رحمت الله نظر قران رابخوبی بیان کرده است هرچیز در هستی به شرطی ":ان:" داشته باشدلذت اور است هستی راباید دراینه ارزشهای اسمانی دید نه انکه هستی درچشم سکولاریسمی یک میلمتر به عمق نمیتواند نفوذ کند- دید زن درکانادا به سمت مسخره کردن جنس مردمیرود ومرد بادید تحکم ومردسالاری به زن نگاه میکند یکی از مشکلات بشر درطول تاریخ جا برای کتابخانه وهزینه کتاب بوده است- ابن رشد یک کاخی درختیار داشت زملنی که اخرین اطاق رابهتر بگویم فضارا به سالن خوداضافه کرد دغدغه اضافه فضاراوراسخت ناراحت کردزیراساختمان اجازه نمیدادکه دیگر پیشرفتی داشته باشدچگونه است با اینهمه همه مخارج سنگین تحقیقات درعلوم انسانی که بسییاری از دانشگاهای اروپا رشته هائی را تعطیل کردند ویا درافکار شناسی امریکائی پیشنهاد تعداد 600 نفر درجامعه اماری دادهاند مثلا درلندن از مردم سئوال کند شما چندنوع سوسک میشناسید وایانهار مضرمیدانید ویانمیدانید ومعلومات شما ازکجا تامین میشود وراه مبارزه باان رامیدانید یا نمیدانید بهترین راهحل راچه میدانید انگلستان بزور برای 45 نفر بودجه تامین کرده است انزمان این حدیث درذهن امدکه پس از ظهور فرددستش مانیتور میشود وهرمقاله چه چاپ شده باشد وچه در حافظه امام معصوم علیه باشد بخش موردنیاز در کف دستش ظاهرمیشود وبغیر از اعجاز چاره ای دیگری نیست حتی اگر سالها بانیروی نجومی ووسایل پیشرفته کار کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم اللع الرحمن الرحیم- به بهانه بیست ودوم بهمن یاد اور خاطر پرشکوه تو- اما توستایش انگیز ترین قهرمان جمع قهرمانان زمانه خودت هستی تنها تو توانستی قلوب را جمع کنی و انها را دریک دولت الهی متشکل سازی که دراین راه زجرهای فراونی کشیدی ومداوم بسوی ملکوتی بس رفیع ان را بالا کشیدی درتمام سخنرای های ا لماسیت ما شرف وافتخار وکمال را خوشه چینی میکردیم وراه پر افتخار بسوی معبود عالمیان وانسیان به رهبریت گام می زدیم ومی زنیم- گوئی دست در دست حضرت جبرائیل علیه السلام داری که با ما همراه است وما داخل ارزش و اعتباری بس پر شکوه که حافظ بزرکترین امانت الهی وان حکومت اسلامی است کشتیم- ملازمان این تخت شکوهمند الهی که دیگر جان فرد ومنیت فرد خارج از کالبد او است وروح الهی جای گزین ان شده است ودر نبرد با طاغوتها مدال افنخار جاودانیات را تصاحب کردی- شما ثروتی بین انسانها نبخشیدی واملاکی را وام ندادی بلکه حکمتها وارزشهای الهی را درزمانی که طاغوتها سفره تجارت و ثروت ودنیا پرستی را پهن کرده بودند وجدال با گرگان راکه برای تصاحب ان  غوغابرپا کرده بودند ومداوم انسانها را بسوی ان ترغیب می کردند- قدرت وثروت حرف اول را می زد دنیا- دنیای مادی بود ب اشجاعتی وصف ناپذیر ادامه دادی- ایران نمونه قابل تحقیق وتفحص منش جهانی ان روز بود که طاغوتیان با ثروت عظیمی فراری شدن ومستعضعفان تهیدست را حیرت زده وتماشا گر رها کردن- کشوری که به فساد کشیده شده است وانسداد سیاسی ودیگر ابعادی که ملت را به فسردگی وسازمانهایش را به اضمحلال کشیده بود ودین بیش از حد فرسوده وناتوان گشته بود وجای زخم وسوختگی که دراثر سیاست غربیان بود بر تن وبدن این ملت بخوبی دیده می شد درحالیکه متحد ورفیق نزدیک غربیان بود وغربیان را به خشم اوردی که مشکلات اقتصادی- سیاسی ما ناشی از رهبری ایشان است وسنگهای ایجاد کننده انحراف وبحران را به سمت تو وامتی که پرچم دار بالاترین ارزش شهادت دراه حق ومردم بود پرتاب شد- وچهره فرشتگان غربی را بخوبی نشان دادی تا جائی که خانم هیلاری کلینتون به رهبران کشورهای فرانسه زبان- عربی فرمودند بیش از انکه بفکر حسابتان در بانک های سویس باشید بفکر ملت خود باشید وجناب فرانسه هم هیچگونه کمکی با توجه به شکایت های این کشورها را نپذیرفتند و واقیتهای سیاستهای فرانسه را در افریقا به خوبی ارزهایش رانشان دادند که منافع اقتصادی به هرقیمت است واین پیام را به خوبی ازدل قران بیرون اوردی وندای مردمانرا در خیابان ها را همان پیامهای قرانی واسلامی  ساختی وفرمودید " به نظر من دوران ظاغوت ها به پایان رسیده است ونوبت مستضعفان تاریخ است.  سروش الهی که فقط درگوش ملکوتی شما نجوا شد": وهیچگاه از امریکا عذر خواهی نکردی زیرا انان هیچگاه از جنایتهای خودشان عذرخواهی نکردن ونسبت به شما به اندازه کهشکانها عذر خواهی بدهکار هستند وانجمن تروریستهای جهانی را به دنیا معرفی کردی واتحاد تاریخی انسانهای زجر کشیده وسیلی خورده وازاده ومومن به توحید را خواستار شدی وبحق سنگ زیر بنای ان را پی نهادید وشیطان یزرگ را بخوبی شناختی وبه جهان معرفی کردید که قبلا کسی چنین نمی گفت وجرئت گفتنش راهم نداشت- ترسها را به جرئت تبدیل کردی ودیکتاتورها را شناساندید وزندگانی که دریک دور باطل می چرخید به سمت نور وهدف متعالی سوق دادی وخطاها واشتباهات وخیانت ها به بشر را به خوبی گوش زد کردی- وفرمودی توان وقدرت از ان مردم است وسرنوشت شماها در دستان شما باید باشد خلع ونصب باید در دستان شماقرار بگیرد  وجهان تنها جهان نیمکره غرب نیست جهان باید درست جهانیان خدا نگر فرهیخته باشد ورحمت وقدرت ونعمت الهی برای سرتاسر جهان است وامید اوری از درون مسجدها وکلیساهای وکنیسهای راستین بیرون می اید وهیچکس حق ندارد از خودش خط وخطوط تعین کند جز انکه خداوند منان فرموده است دریای بحر تو را نمیتوان کشید جزانکه به قدر ظرفیت باید چشید ما دربیست دوم بهمن خاطره ان روز طلای رادرجوار شما را احیا می کنیم  و چون پروانه های به سمت افتاب وجود تو پرمی کشیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به سیاست اقای اوباما- جمله ای اقای :"دوکلاس اولیوانت:" مشاورسابق امنیتی ملی اقای بوش واقای اوباماددارندکه امروزه جز هیت ریسه بنیاد امریکای جدید هستند که میفرمایند-:"ما سیاست های امریکار را بوجود میاوریم با این فرض که حکمران های امریکا از ان سو استفاده خواهند کرد- اگر غیر از این فکر کنیم احمقانه است": از این نوع جملات اخیر بسیار زیاد دارد مطرح میشود- وسئوال کلیدی هم همین است چرا حالا این سئوالات ونظریات مطرح میشوند شاید دربحثی که خواهد امد سر چشمه های ان ومنشا ش تا حدودی روشن خواهد شود انشا الله-امروزه در امریکا درحقایق سیاسی ان کشور امری ساده وراحت نیست ونرم ا فزار هائی موجود است که رسیدن به حقایق کاررا مشکل میکند وحتی رسیدن به هدف راهم گمراه میسازد والبته امری جدید نیست درطول تاریخ این پدیده شوم حاکم برتاریخ بوده است بخصوص از قبل منافقین که به اوج خوداش میرسد- خداوند مناندرقران میفرماید راستگوباشید وبا راستگویان باشید ودرفقه ما هم راستگویان ولوخوارج هم باشند قابل ارزش میشوند وبرای بشر سخت است که این تضمین رابپذیرد وکه اگر راستگوباشد سرانجام بهشتی میشود بشرطی که حق ناس به گردن نداشته باشد- زمانی که حضرت سعدبن معاذ رهبر قیبله اوس از یاران صدیق پامبر اکرم صواتالله علیه واله والسلم رحلت کرد که به گردن اسلام حقی شایسته دارد پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم یک شال سبز به افراد دادند وفرمودند انرا دور کفن ایشان ببندیدوایان درقبر گذاشتند ونماز راه شخص شخیص پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلام خواندند وقتیکه درحال خاک ریختن بودند وپیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلام سخت مراقبت میکردند ومدیریت میکردند- مادر ایشان جمله فرمود که بهشت بر تو مبارک وحلوا باد وپیامبر اکرم کمی خشمگین شدند وفرمودندقریب به این مضمون که ازکجا فمیدید که بدون هیچگونه مسئله ای وارد بهشت شد؟ هم اکنون فشار قبری بر ایشان وارد شد شیر مادارش از دماغ اش بیرون زد به خاطر انکه درخانه کمی بد اخلاق بود به نظر حقیر مادرخواست بفرماید که نماز را شماخواندید وشال شماهم که بسته شد عذاب چگونه وارد شد؟ ولی ایشان باهوش بود فهمید که حق ناس از شال هم عبور میکند بلکه از هفتاد حجاب ملکوتی عبور میکند البته بحثهای تشکیکی فراونی دارد که بجای خودمحفوظ است روکرد به اسمان که من از حق خود گذشتم وبه خانم ایشان وبچه ها امر کرد که از حق خودشان بگذرنندکه بهمین یک مسئله قضایا تمام شود- پناه بر خداوندمنان-درجامعه شناسی سیاسی اثبات میشودکه انسانها- یک خط قرمز دارند ودوم حساسیتهای خاصی که میتوانگفت قدرت تبدیل شدن به یک جریان سیاسی دارند واین امر بستگی بهعوامل مختلفی دارن سطح فرهنگ – اگاهی- ازادی و شدت ودرجه وعوامل مختلف دیگری وشایدبتوان این نتجه گرفت در زمانی وضعیت مناسب است ازهمه لحاظ وبحرانها ساده هستند عبور ازانه زیادمشکل نباشد ولی در زمانهای دیگری که بخصوص درک عمیق تر پیدا میشود تجارب بالاتری به همراه دارد میزان انها هم تغیر میکند-جناب اقای اوباما زمانی که از عراق خارج شدند فرمودن که مادیگر برای هیچ رهبر ستمکار خاورمیانه پشتبانی نخواهیم کرد ودرجنگی بعنوان جنگ وکالتی از قبل انها شرکت نمی کنیم بخصوص جنگ وکالتی که سئوال برانگیزاست ودوم ایشان از قبل فرموده بودند زندانهای که بدون قانون دادگستری اقدام میکنند وبر خلاف حقوق بشر است تعطیل میشود ولی ایشان به مراتب بدتر از زمان اقای بوش عمل شد وجمهوری خواهان هیچگونه ایر ادی نگرفتند که بتوانند خودراتبرئه کنند وگنگره تصویب شد که زندانهای سیا وارتش از لحاظ پیگیری قانونی گنگره هشداری دریافت نخواهند کرد وسه نتجه داد-1- جهان سوم حرکات خودرا تشدید کرد- دوم القاعده طرفدارنش زیادتر شدند -3 ارباب رسلنه هاشدت خودرا زیادتر کرد سازمانهای لیبرالی باهم منسجمتر ومنتقد تر شدند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >