سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- ابر مرد قارهها عظمت بی پایان سید نصرالله رحمت الله علیه که سایه رسالت پایمبراکرم صلوات الله علیه واله والسلم بردوشان او تلو نلو اسمانیاش را همیشه داشته باشد-ابرمردی که شبانروز موتورمعنویت- سیاست اسلامی- انقلابی درکار است—یک تابلو درخشان از اعتماد به نفس ضخرهای است- جام کوچگ و.محصور شده بورکراسی را درهم شکست وجام زهرا را به دشمنان قسم خورده الی ابد خویش نشان داد- مرد ایده ال هفت قاره- سربازنش جعبه های به چسبیده باروت هستند- چه چیزی را بر دیوار اویزان کرد- یک اینه حقیقت نما- چه چیزی بر روی میز گذاشت- پنچره ای بسوی خوشبختی- گلوله وار سیمای زشت غرب را درهم شکست همه لبنانیها وهمه بشریت به وحئت وهمبستگی دعوت کرد که دریک سلول جای بگیرنند- چشمانش زمانی که تنگ وگشاد میشود بصیرت اش را اشکار میسازد- مداوم شعار اش وعکسهای اش بر در ودیوار تجدید میشود-چرا مداوم نسبت به غرب چرخش دارد وازان دورمیشود ریرا عبای جادوئی پیامبراکرم صلواتاالله علیه واله والسلم بر دوش دارد ونور رسالت درجلوی پیشانی ایشان میدرخشد- زیرا تلو تلوئی درغرب ندیده است—زیرا غرب مداوم صحبتهایش را قطع کرده وناسزا گفته است- چرا نمی خوابد وچرا ساکت نمیشود- زیرا بسیارچیزهای غرب به خصوص سیاست غرب را بی مغز میداند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم

 خواستم شعری درباره علی اضغر سلام خدواند بی انتها براو باد بنویسم- دیدن قلبها سوراخ خواهندشد ودفترها شعلهور میگردند- هاتفی گفت شعر را ازقلب امام- حسین علیه السلام بیرون بکش ستون فقرات اسمان راخمشده بود وصحرا رنگ خون بخود گرفته بود نامهایئی که قطعه قطعه شده بود اما کر- بلا مقدس وخدائیشده بود میخواستم با این ماجرا گلاویز شوم داستان مردانی که باشکخون وزخم شمشیر وزبان وحی گوی چون اتش تفتدیده میجنگیدند خونشان شان پیام رسان عشقانان بودهرچه گفتند پیامی برای پاسخ ونجات انان نیامد مردمانی که دنیا بودن انان معنائی ندارد بودن دعای انان حلال مشکلاتی نیست- امام فرمود خداوند حر وصلح را برای انسان پسندید این جنگ وتوطئه وزشت خوئی رابرای چه کسانی میکنید؟ ای بدهای مسموم ضم حریر که بر بی پناهان پورش اوردهاید – خاندان من معلم نیکخوئ ونیک اندیشان بشر هستندچشمانتان را کور کردند که افتاب را شب ظلمانی میبیندید نمی دانید چه دفتری را برای خودسیاه کردید نمی دانید از روزگار چه باید خواست- شما فرشتگان را به گریه انداختید وغضب الهی را شعله ورساختید این حادثه بر سرداق عرش نوشته شد تا فرشتگان را تا روز انتقام گریان ومحزون سازد—هرگز پرده استتار مغفرت برای شما کشیده نخواهد شد لباس شما روغن داغ سورانی است که بعد ازاین در بر شما خواهد بود- در زوز صاف وروشن طوفان خون به پا کردید- مه همه را برادر میخواستیم شما دشمنی را بجای برادری برگزیدید از امروز هیچ بادرحمتی بر شما نخوهد ورزید این علی اضغر من است روشنائی چشماناش اکسیر حیات من است هنیور پستان مادراش را بخوبی نمی شناسد داغ ها بر من وبر مادران گداشتتید که هیچ مرحمی نخواهد داشت دیدید که فرزندم خون مزمزه کرد ازدست دادن اش اسان هیهات که دیگر باربدست اید کودکاش مینگرید؟ شهباز اسمان معرفت الهی است- قهرمان میدان عشق الهی است اینده جهان درگروه بخشش او است- راه نجات شما در دعا از دل برخواسته او است خواستید وحی را محو کنید او مستدام نگهدانرند امانت الهی است – پشت یامبران خم شداز دیدن تیر سه شعله تان- که فولاد را خاکستر کرد این گلوی بریده سند جنایات شما است وبرگ افتخار ما است تاریخ با خون او ورق خورد که قدرت تغیر ان از شما سلب شد داستانش وخون اش اسطوره زمانها شد خوناش حافظ دین شد شما را خوکان وگرازان تاریخ کرد- ایفرزندان جنایتکاران تاریخ بد گواهی برای روزقیامت برای خود ساختید هیچ سرزمینی نخواهد بود جز انکه شمارا نفرین خواهد کرد هروز مادراش را دغمی تازه فرو بردید- روح گشاده منرا تنگ کردید رحمتروح منرا به خشم تبدیل ساختید.- جان دادن ایشان را جلوی چشمان من تدارک کردید این سوغات شام بود؟ تف برشما


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرمن الرحیم

تمام سیاستمداران امریکائی داری این خصوص هستند- 1- تمام انان مانند جامعه امریکائی در زندگانی بیرون ودرون خانواده شعبده بازی میکنند—2- انان تمام همه احزابرا واردشده وخارج گشته وتمام اندیشههارا واردگودشده وچرخ زده بیرون امده به تمام شهرها سیاست اش واردشده است ولنگرانداختهاست وموفق بیرون رفته است- انها میگویند مانمیتوانیم خودرا بادیگران مقایسه کنیم ولی همه اهل تغیر وپیشرفت هستند-3- تمام کابینه انهاانسانهای شگفت سازهستند- که میتوانند به سئوالات زیادی پاسخ دهند وبا فراد مختلف عقیده ورای مصحابه وهمکاریداشته باشند-بسیار متفکر-در مباحثات بسیار تیز وباهوش هستند وبرمطالب زیادی مسلطهستند واگررای طرف راموافق نباشند از پذیرشان امتناع میکنند-4- جواب هائی که میدهند مناسن ومکطابق باعلم وحقیقت است-5- ونسبت به سیاست روز دربعضی مواضع مایوس ودربعضی مواضع خوشبین وخوشحال هستند-6- بخوبی مسائل سیاسی رارمزگشایی وتجزیه وتحلیل میکنند-7 ودر زمانی که خود در سرپست هستند ازجاده کمربندی عبورمیکنند-8-مداوم بدنبال ازدیاد معلومات ودرک مسائل مربوطه هستند-9- وبخوی تهدیدات به امریکا راتشخیص میدهند ومداوم اخطار وهشدار میدهند ودراین امرصراحت کامل دارند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0