سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خداوندمنان  اراده خلق مثلا گیلاس را بکند دونوع صفاتمطرح است صفات جمالیه وصفات جلالیه- درصفات جمالیه- ا علم وقدرت که این د علم ذاتی هستند به اندازه نیاز از انها  استفاده میشود که به علم وقدرت فروعی گفته میشود یا  باضافه علم وقدرت است- اما یک صفات دیگیر  تعین هدف وتعین مسیر وتغیر- تعین تکلیف که ساختاری ودارای قوانین خاص هستند چه کلی باشند وچه چزئی باشد  که تدبیر وسیاست  وحکمت ودمیریت گفته میشود- که به ان صفات جلالیه گفته میشود- که دراصطلاح قرانی  به ان مشیت هم گفته میشود- ایین صفات مسلما صفات ترکیبی است تنها چهارده معصوم علیهم السلام وتهیت الله اجمعین ازکلیه صفات  که فعل تبدل میشود درحداکثر ممکن استفاه کردند-صفت اراده یک سرش بذات است ویک سرش ازاد است حادث میشود وروشن میشود وخاموش میشود-فرض کنید اجزا یک شربت را تهیه کردیم مثلا شکربالذات شیرین است- ولی درساخت شربت مقداری لازم است-درحیوانات وگیاهن وعوالم طبیعی غیر موجود ذی الشعور اراده ومشیت جبری اتست  مسلمان  درگذشته علم الغیب الهی را درک نمی کردند-  این مشکل انسان است بسیارجاها چون درک نمیکردند خداوندمنن بهنحو دیگری توصیف میکردند مثلا انسان نمیداندفردا چه میکند خداوندمنان از کجا وچگونه درازل هنوز مخلوقی خلق نکرده بود اگاه بود- اما علیه اسلام فرمودند همیشه خدا وندمنان عالم بوده است- سئوال از امام علیه السلام میکنند  خداوندمنان زمانی هیچئ موجودی خلق نشده بود ایا میدانست خودیگانه است  ویازمانی کهخلقت کرد متوجه شد خود یگانه است اشکال خودشان را بخداوندمنان داده اند یعنی اگر خدائی دیگرباشد ومخلوق نداشته باشد حتی برای خداوندمنان قابل رویت نیست وچون خلقت نکرد پس خدای دیگری وجودندارد امام معصوم  صلواته الله  علیه واله والسلم خداوندمنان همیشه عالم بوده است دومین اشکال ایات قران است- حضرت موسی علیه السلام زمانی که به سمت فرعون میرفت وکمیرس داشت خداوندمنان فرمودند نترسیدمن شمارا میبنم- البته کمی نقطه ضعف دارد خداوند منان ازقبل میدانست نیازی به رویت ندارد ولی پشت گرمی میدهدولی حضرت زینب  صوات لله علیها دربارگاه یید فرمودند از ازل اینجریان طرح ریزی شده بود بسیارهم زیبا وجمیل است- ویا خداوند میفرماید حال بینم شما چگونه عمل میکنید این یکبعد روانشناسانه دارد سئوال میکنند اگر ازل خداوند منان میدانست- پش تابث وتبوت دارد وتغیری رخ نمیدهد نمی داند ک9ه خداوند جریان نهائی را میداند این ربطی به عمل انسنندارد نباید جبری شود  اگر افراد تغیر کردند که این امر جبی نیست اختیاری است بدا حاصل میشود وامام میفرماید خداوندمنان عالن
م وپر خیر  وبلنداست نام او یعنی غالبا بدا درجهت مثبت بوده است ونام خداوندعظمت دارد زیرا صفات الهی بیشتر درجهت خیر است مشکل ازخود انسان است بله پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درجنگها هکم سعی میکرد وهم دعا میکرد دعا یکیاز عوامل بسیارمه م در تعین  عملکرد الهی استارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-ا نگلستان هر کاری کرد مذهبی- حزبی   حکومتی درخارج درست کرد- یک کاوشتر پلنگی بیش نبود اغازاش بهتر از اخر اش بود- مانند بهایت وهابیت وجبهه ملی- خداوند منان با لهام ازجناب ملا صدرا-موخر بهتر از مبدیت است اخر بهتر از اول است اگر اینطور نباشد نقص برخدواند منان وجود پیدا میکند  اگر انسان درپیری ضعیف تر است ولی  جسم بزرخی قوی تراست--- خداوندمنان برای اش معلوم بود چه کسانی لیاقت رهبری دارند ذرازل وقدیم در علم ذات میدانست- وهدایت گر خوب هستند- به انها به میزان  لازم- شان وصفات بخشید-لازم سباحنیت = منزه بودن وقدسیت- علم ذاتی داشت الرحمانیت ور حیمیت خلق انان است ومعرفی کردن انان است وتوفیق دادن به انها است وموخر   عالی تر از مبدیت شود-از اقی وهابی سئوال کنیم چرا امامت راقبول نداری  مثلا بفرماید اکثر مسلمان قبول ندارند- بگویئم که فریقین زیارت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلام  وتوسل را به ایشان قبول دارند شمارچه قبول نمکیند میگوید عقل میگویدان شرک است- ما میگویم پس عقل میگوید امامت باید باشدوهرگس فبول نکرد کافر-و- مشرک است-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیرا بعلت داغ شدن انتخابات- وسوسه گرهادرکانالهای خارجی  مانند مارهائی که گرم خوردن - به حرکت درامدن-که ما اهل رای دادن نیستیم- به جهنم درک- ازشدت غضب انگشت-خود  را  دردهان کنید-امروزه پیشرفت هر سال برابر پیشرفت طول دوران پهلوی ها  است -هیچگاه مردم ایران  درمشارکت  همهجانبه به این ممیزان شرکت نکردند- یک فملی  دخترشان دوت دخترمن بود وهردو یک جا کار میکردند- از شغل ایشان سئوال کردم- برادربزگ ایشان بود فرمودند من گرافیک خواندم نقاشی معنی دار وخانم من هم گرافیبک خوانده است- من گفتم کار برای گرافیک است فرمودند بسیارکم- ولی من اسانسور درست میکنمگفتم مگر شغل مهندسی نیست ایشان فرودندنه مهندسی معکوس میخواهد کاری اسان  است دوساله یاد گرفتم- خانم خوارشان دوره ازمایشگاه خوانده است ایشان نزایشان دوره خواند بعد رفت مدرک اش گرفت- یک برادر من لیسانس روانشناسی  وبعدمدیریت بازارزیابی -گرفت ویک برادر من دوره  کاپیوترخوانه است ودراینترنت  جسجومیکند وسپس مجلات اسانسور میخریم وازذ انها استفاده میکنیم  ویک برادر من فوق لیسانس زبان انگلیسی است ودکترا علوم قرانیب هم گرفته است وایشان ترجمه میکند- درزمان ان منحوس استان فارس بعناون استان کشاورزی مشهوربود حال  بعلت چپاول غرب واسرائیل وخشک سالی گاهی زراعت دودرصد بود- حال درتمام شهرستانهای کوچک مثلا موتورسیکلت مونتاژ میکند خشک سالی بود درسال پنچاه وپنج مناز ابادان به شیرازمیامدم- یکجا پست  امنیتی بود که قاچاق وموادمخدره کشف کند دراستان فارس مابیرون امدیم که چمدانها انها چک کنند راننده فرمودن بهحرف این افراد گوش کنید گفتند بزغاله بیست وپنچ تومان بز پنچاه تومان گوسفت صدتومان قسم ایه بخرید وراننده فرمودندمنسالم انهابالامیبندم وتحویل میدهم وبزغاله بهتر ازهرنوع اسباب بازی است-من پرسیدم که پس شما چگونه زندگانی میکنید ایشان فرمودند من شلوار  لی ووسایل ارایش قاچقی از  خلیج میاورم میفروشم  والان هم دارم سه بار من را ندان کردن حال میگویند هیمن جا تاحدی بفروش- ما رسسیدم به دشت ارژن  اسم محلی است  کمی اباد بود جای توریستی هم است- وراننده نگه داشت  وفرمودند ایشان گوشت بزراکباب کرده  رایگان  میدهند ولی همت عالی است مقداری که میتوانید کمک کنید ان زمان علوفه از یوگسلاوی می امد که ارزانترین بود انهم برای افرا د-خاص- کک اقایان نمگزید جواب این بود که خشکسالی است--- اروزه جهان سوم بخصوص شاخ افریقا درسه قسمت سرمایه گذاری کردند یکیجاده وحمل ونقل  که بخشی جاد ای خاکشوسه است وکوچه ها خیلی ازذ انه خاکی است حتی سنگ فرش نکردند دوم مخابرات وسوم هتل- درتونس یک ریس جمهور مستقل امد درظرف ده سال فقط مترو درشهر کشید- من امار دانشجویان جهان نگاه مکردم اماردانشجویان ما از ژاپون بیشتر است  زیرانها دربسیاری از رشته   سرریزکردند وکاربرایانه نیست در بعضی رشته ای جدید وی بسیارمهم کمبود دارند ولی همه به فوق لیسانس ودکترا دعوت میکنند که تحقیق کنند- درثانی همه مشکلاتما ازتحریک نیست غرب  تورم خوداش رابه جهان سوم  تحمیل میکند اروزه ماشین بیست وپنج هزار دلاری درحد پیکان امروزی است ماین از سی هزار دالار وپنجاه هزاربه بالا کمی بهر میشودوماشین پانصدهزار دلاری  قبلا پول هواپیما وکشتی-بو سیر درامریکا ازشرکت  های تولید کنند بخرید دانه ای دو دلار است- در زمان ان منحوس دریک رسانه روزنامه ایران خواندم  یک شرکت ادامس- درنیویروک- که ادامسان به ایران می امد تردید از من است  دومیلون دلار یا بیست میلیون دلار فروش دارد غیراز دچنقلم  تولیدایران مینندنفت وفرش و  پتروشیمی  مابقیه بیست میلیون دلار تولید کل ایرن نداشت- خجالت نمیکشیدند وان  چشن کذا باوقاحت برپا کردد که تاریخ ایران چنین بوده است به شما چه ربطی داشته است

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سایت توحید  مدتها  تعطیل بود که یک سایت وهابی است اخر متوجه شدم بازشده است-  روش خودشان را عوض کردند- درکتاب ساواک که سیا پس از مدتی خوداش عقب کشید درتعلیم دادن ساواک  وکارمندان برجسته سیاواروپا- که به اسرائیل رفتند و جزو دارودسته- موساد که   سازمان جاسوسی وضد جاسوسی  وازهمه مهمتر  براندازی وضد براندازی درخارج بودن را اداره میکردند البته ادعا کردن انها یهودی بودن ولی هیچگونه دلیلی وجودندارد که یهودی باشند بیشتر اسم ها که به ایران امدن - فرانسوی است- درست هم است فرانسه مرکز تعصبات  شدید است- کاتولیک ها بسیارمتعصب- کمونیست بسیارمتعصب- ازادیخواهان بسیارمتعصب  سکولار بسیارمتعصب- که همه اینها ضد یهود بودند یهودانجا  خودرا ازادی خواه متعصب خیلی خوب گلیم خودرا از اب بیرون کشیدند -درجنگ جهانی دوم یهودیان بشدت اهل مبارزه دند وضربات بسیارخوبی به نازسیم زدند- وبعد انها  به اسرائیل امدند که یهودیان به اسرائیل ببرندتااز گزند مردم فرانسه گه اسمای انها  را به گشتاپو میداند-نجات پیدا کنند ودر این  امور  دراسرائیل نقش بازی کردند انها درایران به شاه گفتند شدت عمل کاری از پیش نمیبرد سعی کنید باتاکیکهای روانی انهارا متقاعد کنید البته دراسرائیل میتوانند عده ای رافریب بدهند-ولی شاه درخط اخربود نمیتوانست چنین کند ونمیخواست امتیا زبدهد-حال  علت اش ایده خوداش بود ویا ایده خارجی بود  وتنها کسصانی از اسرائیل برای تعلیم ومشاورت میخواسصتند باشدت عمل حرکترا خنثی کند وانهاهم جلاد های خوداش را فرستادند- وتنها به شعار  بسنده کردند کانال توحید فهمیده است باید کاربدست جوان تحصیلات خارچجی دارند وبعضی این ها مدتی  درایران ولبنان وعراق بودند-دراین مدت به جمع اوری نقاط ضعف شیعه دست پیدا کنند که کار منطبق باروش اسرایئلی است- مثلا بیانات بسیارمستدل حضرا باعظمت حناب ایتالله حسین قزوینی  رحمت اله علیه با صدای بسیارکم قابل شنیدن نیست مداوم میگوید داردشعارمیدهد بقدری نادان است که حدندارد- بخوبی فهمیده است ریشهوهابیت درحالزدن است انرا برعکس میکند یک تاکیک بسیار قدیمی وقرونوسطیاست اسرائیل استادان است- ایشان میگوید این حدیث که جناب عمر به پیامر اکرم صلواته الله علیه فرمودند به زنان خوددستورحجاب بدهید پیامبر سکوت کرد چیزی نگفت یعنی احمق برودنبال کارت بعد دستور حجاب امد ایا قبلا اقای عمر به زنان خودودختران خوددستورحجاب داده است جائی است که ایشان چنین دستوری داده است؟؟ مسلما نیست درثانی درقران است پیامر اکرم صلواته الله واله والسلم درقران میفرماید- علم خودرا ظاهر نکن تا جبرئیل علیه السلام بیان کند احکام زیادی به اقای عمر نسبت دادند که پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  توصیه کرده ایت .پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سکوت کرده است بعد امده ااستقران به صراحت فرموده است به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- یادندهید وازایشان یادبگیرید ولی اگر صحت باشد چه فرد پرروئی کهاز رونمیرود یعنی عقل ایشان برابرعقل الهی است- پس چرا تفاسیر قران خیلی جاها- احکام غبن بلدنبود بهمین علت هم گشته شد- ایشان دراخر پول کم اورد فرمودد زکات بیادنصف سود باشد کهمه ایشان رامسخره کردند وگفتند غیرعقلانی است وهرجا احکام بلدنبود میفرمود اگر میشود سکوت کرد سکوت کنید ویا راه کنید ویاهرطورخواستید عمل کنید- ایشان میفرماید حضرت علی علیه السلام اسم فرزندان خوداش را ابوبکر وعمر گذاشت شیعیان نمیگذارند فرض کنیدیک شیعه اسم خودراعمر بگذارد همه تصور میکند ایشان سنی است حتی سنی هم تصور میکنند ایشان سنی است این فرهنگ جا افتاده است- درثانی ایشان میفرماید  ب

ردارن شیعه اسم شان عبدالرحمان ئمی گذرانند ولی ایشان بداندعبد الرحیم میگذارند- یک دلیل این است برادران سنی عبد الرحیم نمیگذارند- وعبدالرحمن میگذارند وشیعه برعکس است عبدالرحمن نمیگذارندولی عبداالرحیم میگذارند   ایشان غلام رضا راشرک میداند عبدالحسین شرک میداند مثلا مرحوم دکتر علی شریعتی  علی پرست وفاطمه پرست-میداند- ایشان فرموده است بخاری از قول رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نقل قول کرده است- فرمودند من اگر پیامبر نبودم عمر پیامر ایشان میشد درطولتاریخ پیامبران از یک خاندان هستند جنال لقمان بههمین دلی پیامبر نشد حکیم الهی شود-پس پیامبری  باید درخاندان هاشم باشد- ایشان میفرماید چرا اسمای شیعیان  اسمائی ویاالقاب ائمه معصومین است عبدالرحمن نیست دلیلاش حدیث امام صادق علیه السلام است که نام ائمه را اختیارکنید اجر عظیمی میبرید- بله سیاست-مطرح است نام عبدالرحمن  این میزان ثواب ندارد- شما بقدر ی نادان هستید که کمبود حدیث را درک نمیکنید-مدینه دوراه برای رفتن به مکه داشت- یکی طولانی  که جاده مکه به مدینه تمام روستاهای اطراف را بهم وصل کرده بود واز مدینه به مکه روستهای دست چپ به هم وصل کرده بود یک راه میان برداشت-که میبایست چندکوه وتپه دراوائل طی شود بعدبه صحرا میرسید  سئوال مطرح شد بای حد ترخص برای نماز وروزه ا را میان برمیرویم- طول مسافت  را کنیم یا ضلع مثلت قاعده راحساب کنیم- دراینمورد از معصوم سئوال نشده است- عدانی طول مساف کوه پیامی بقول کردندوعده ای طول ضلع قاعده راقبول کردند-من نمی دانم  برادران سنی-حکم ایشان چیست ومن به همین اندازه بسنده میکنم -

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پس از مدتی  کوتاه درخدمت حضرت ایت الله مرحوم عبدالله زبرجد رحمت الله علیه بودم- ایشان دراطاق درس-من بودم وایشان- فرمودند فلانی برای شما اشراقی رخ داد- گفتم خیر- فرمودند شمادرخانواده پدری وحال- اگر کاری کوچک برای شما کردن شما تشکر میکنید- گفتم خیر میکنم-  گفتم من برای کارهای بزرگ تشکر میکنم  عادت کاربس سخت است یعنی انسان فراموش میکند از کودکی باید عادت شود- فرمودند اگر کسی بهنزد شما وکاری خواست مثلا سخنرانی کنید ویا کمک کنید شنا باروی  گشاده استقبل کنید اگر خودتان نمیتوانید بفماید از یک شخصیت دیگر استفاده کنید ویا از دیگری کمک بگیرید- همان روز  من از  حوزه  از خیابانی که معروف به خیابان ساحلی بود به سمت حضرت شاه چراغ  امدم سوار خط شوم به منزل بیایم دم بازار یک فرد تاجری تاحدی مسن جلوی من امد با کمال خضوع وادب فرمودند من شما چند بار در نزدیکی حوزه دیدم ماتعدادی بازری هستیم جمعه ها یک جلسه گردهمائی داریم ویک جناب روحانی  برای ما سخنرانی میکنند این دفعه نیستند- شمامیتوانید جور ایشان را بکشید-من گفتم منسوادی ندارم شما به یکجناب روحانی دیگری مراجعه کنید فرمودند ما بادیگری مانوس نیستیم انهم فقط برای یک بار من گفتم خدمت استادم عزز برسید یاخودایشان تقبل میکند- ویا یکی از شخصیتها را میفرستد ولی شاخ من درامد از لحاض عدد امکان اش صفر است- دوسه چشمه دیگر ایشان نشان داد تابرای من اشراق رخ داد- عرفا ازخداوندمنان درد وسپس درمان میخواهند- چه جسمی وچه روحی نتجه این است  بهخداوندمنان نزدیک میشوند- درشیعه عرفا بیشترین دشمنانرا دارا هستند- یک سنت الهی است وقویترین دشمن انها شیطان است- زیرا یک سلطه درونی دارند که قابل شکستن نیست- اما صوفی  اهل سنت سعی میکندکه فرد همیشه منور باضشد وبه گناه الوده نشود- لا جزو افرادحکومت نبایدباشد- قاضی نبای باشدذ منزوی باشد ئبه عبادت بپردازد وفقط بادوستان خود  تشریک مساعی کند- فقط ناچیزی متعقد هستند که  با توسل برسول الله صلواته الله وعلیه والسلم- درخواب یایک وسیله ان عظمت صلواته اللهعلیه والسلام میفرست به حکم ویاتدبیر میرسد مانند نجم الدین کبری سرانجام شیعه شد جناب حافظ صلواته الله علیه  برای انکه حکومت حساسیت نشان ندهد- این درد ودرمان- درعشق مجازدنیانی  نسبت جنس مخالف بیان کرد که حکومت خیالاش تخث شودومشروب که اول اش تلخ است وسپس مستی میاورد- درحدیث است- خداوندمنان فرشتهای داردبنام لوح که حکیم مطلق الهی استد هرچه مخلوق خلق شده است علم الهی درنزد او است فقط از روح انسانی خیلی کم میداند- یک فرشته دیگر بنام قلم است ا ایشان علمی که فرشته لوح بفرمان الهی انتخاب شده است برای قلم ظاهر میکند وقلم انر به فرشتگان عرشی میدهد وفرشتگان عرشی مقداری به فرشتگان که به سمت مخلوق میروند میدهد حضرت رسولالله صلواته الله علیه واله والسلام- فرمودند به مقداری  انگشت من از اب دریا بدست میاورد علم ک لفرشتگان وانبیای دیگر است که لوح وقلم هم دران هستند- بنابر گفته استادمعز این  حدیث اثبات میکند کل علم لوح به اندازه ان قطره است  ومابقه خطرات علم متعلق به ذات الهی است لذا روح ظرفیت بسیارزیاد دارد حتی از ظرفیت لوح هم بیشتر است دراشراق مقداری روشن میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امیکا تصور میکند که ارباب چهان است وکشورهای ازاد برده ایشان مانند  کره جنوبی بزودی خواهید فهمید که خداوندمنان ارباب جهان است شما همان سرنوشت  را دارید که امویان وعباسیان- داشتند از اتش جهنم بترسید-ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-یک خانواده یهودی در کردستان  به اورشلیم رفته است-  بنام خانواده-نیمرودی اسم پسر ایشان یعقوب است-ایشان عربی بلد بود- اروپای شرقی یهودیان  انها وارد  اسرائیل شدن-   قبلاز ایجاد دولت اسرائیل انها سازمان مخوف-هاگانا رابوجود اوردند-کسی مشرب الهی رانداند-نهمیفهمد چقدر احمق است- حضرت علی علیه السلام به مخالفین خود فرمودندد نمیدانید چه  بدبختی  برای خود دستوپا میکنید اگر میفهیدید- مانندمشکی دریک چاه عریض وطولانی بالامید مداوم به اطراف چاه میخورد تمام اب خودرا ازدست میدهد وپراز رنج های مخوف میشود-هرکس به کسی به اومحبت کرده است واوناجوانمردی کند خداوندمنان بااو معامله-میکند که نسبت به خداوندمنان اینجنین کرده است وان جریان مشک رخ میدهد دلیلی  نیمرودی نداشته است به ملت عرق وسوریه وفلسطین جنایات های هولناک کند- درنبرد اسرائیل بامصر غرب برنده شد نه اسرائیل- حق این بود شوروی به کمک مصربیاید  همهنظامی غرب واسرائیل پودر میکرد-نه کرد- زیرا به غرب خودرامحتاج میدید-انور سادات تودهنی محکمی- به برژینف زد مداوم شوروی روبه سقوط رفت درجنگ افغانستان گویا طلسم شد شکست مفتضحانه خورد-خیلی عجیب است گوئی سپاه الهی درکاربود- اسرائیل قراربود- که خاور میانه عقب نگه دارد ب عکس شد  حکومت نالایق سقوط کردند- یکضرب المثل درفارسی است-کهمیگوید  روغن ریخته نظر  حضرت عباس علیه السلام کرد- گفتند نقشه ما همین بود این حکومت نالایق  بیرون- بروند- شوروی وارد خاور میانه شد گفتند  اینامرباعث رقابت میشود بنفع خاور میانه است- تودهنی محکمتری  درلبنان خوردند- گفتند نقش مادرپیشرفت لبنان تمام شده بود-مداوم بوف میزنندپس از شکست اسرائیل درایران-  انچه بافته بودند- نابود شد نیمرودی گفته است اگر میدانستید من درایران چه کردهام وحشت میکردید چه کردی؟؟ اول شاه را زودتر اخراج شد اینهنراول شما دوم چندنفر رابه شهادت رساندید-که موتور حرکت انقلاب شد ومذهب  نقش پررنگی پیدا کرد- البته اینهنر الهی است که توسط نیروهای الهی بفرمان امام الزمن علیه السلام انجا میگیرد ودرحال نظم دادن هستند اگربفهمید وحشت عظیم شمارادربر خواهد گرفت به خلیج همیشه فارس دقت کنید


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0