سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم  الله الرحمن الرحیم—سقیفه سازی عربستان-در زمان علی علیه السلام سقیفه بنی ساعده ایجاد شد وباز زور حکومت کردند وچون مخالف زیادی توسط  یاران حضرت علی علیه السلام شکل نگرفت وگرنه میگفتند انهائی که رای ندادند بخاطر شمشیر یاران حضرت علی علیه السلام بوده است ومحور حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه سلام الله علیها بود- اجماع رادرمقابل ان عظمت ها علم وکتل کردند—بعد هم یک سقیفه- بنی عبدالعزیز درنجد راه انداختند به کمک یهود به قدرت رسیدند یک لشگر گشی مغولی کردند که عین صواب بود باز همه ساکت شدند نتجه گرفتند که اجماع رخ داده است- حال سقیفه سومی درراه است که ریاض  تشکیل شده است- یک جماعت بسیارکوچکی از یمنی ها درمقابل تظاهرات میلیونیکه باوقاحت همه را حوثی میگویند تشکیل شده است با شعار حفظ یمن؟؟!! ودکترین فدرالی-؟؟!! همانطور که سقیفه بنی ساعده دکترین جدیدی مطرح کرد که برخلاف دستورات شرع مقدس بود- این بارهم فدرالی مخاف شرع مقدس است  ایاامروزه کشوری حق دارد که برا کشوری دیگرتعین وتکلیف کند که از لحاظ سیاست داخلی وخارجی چگونه انتخاب کند؟؟ با کمال وقاحت کانال دو عربستان سعودی میفرمایدمردم انبار داعش را میخواستند- شمشیر های ایرانی  انهارا شکست داد چرا به نیروی ائتلاف غربی که درانجا میجنگد چیزی گفته نمیشود ومعلوم نیست که شکادرکدام جبهه هستید؟؟ واین نشان از نفاق شما است واکنون بیان میکند که ایران از حوثی حمایت میکند  وعربستان ازیمن حتما درباره سقیفه بنی ساعده  هم خواهند گفت علی علیه السلام ازبنی هاشم وچند قبیله کوچگ حمایت میکرد واقایان از کل عربستان حمایت میکردند ولذا میبایست  کشورهای خارجی ائتلاف تشکیل بدهند .جنبش حوثی شورشی را توسط نیروی نظامی وسیاسی پایان دهند- کنفرانس ریاض به سازندگی دوباره در یمن-عجب؟؟ با کانون دادن به پیشرفت اقتصاد یمن-چرا تا بحال رخ داده است باوجود چنین قیم ها وکیل های دلسوز که داشته واحیای ارتش وسازمانی امنیتی مطابق با طرح ونتچه گیری گفتمان ملی کنفرانس- انجام شود- وهم چنین درخواست شد که حوثی ها بر اساس قعطنامه2216 سازمان ملل-که به حوثی ها خطاب میکند که اسلحه خودرا کنار بگذارند وازسرزمین هائی که تحت کنترول خود دراوردند- بیرون روند- کنفرانس بااین برنامه که نیروی ها حوثی و طرفداران اقای صالح ریس جمهر قبلی که صنعا را دراختیار دارند وپایگاه انهادرکوه |"نقم» است بمباران خواهد شد وچندین راکت هوائی در شهر صنعا فرود خواهد امد؟؟ عجب وقاحتی؟؟! حوثی ها از شرکت در این کنفرانس خود داری کردند وانها درخواست کردند که کنفرانس دریمن رخ دهد هدر کشوری که جزو ائتلاف برعلیه یمن است- میبایست تظاهرات همچنان باشکوه وپر جمعیت ادامه پیدا کند تا چشمان کور سازمان ملل بینا شود وعربستان فردا نگوید اقلیتی ازحوثی ها چنین وچنان کردند ومسئله سقیفه بنی ساعده دوباره تکرارشود- بدنیست بدانید که شاهزاده زیس حفاظت ومراقبتاز حرمین الشریفین به ریاست حقوق بشر رسیده است – ومقداری دارو وغذا هم به یمن ارسال شده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سایت توحید –حناب اقای ملازاده-در داستان حضرت یوسف علیه السلام فرمودید- که سرور ورهبرجامعه نمیشود دانا نباشد- ولی میتواند دربعضی جاها خودرا به نادانی بزند- وفرمودید انسانها دراوائل غروردارند وبعدا کم کم پخته میشوند- وفرمودیدهرکس  به خود اسراف کند هرامری که اسراف کرده است از ان منع میشود مانند زیادشیرینی خوردنکه باعث مرض قند میشود که نباید شیرینی بخورد- وهرکس امیری بی جهت منع کند  خداوندمنان هم اورااز منع میکند مانندانکه یهود گوشت وشیر شتر رابرخودمنع کرد وخداونداهم انرا برانها منع کرد- فرمودید رهبر  باید مغز اش مانند کامپیوتر  با یدبرنامهداشته باشد که اشتباه نکند- وفرمودید پول حرام درحقیقت رزق او است که اگر دزدی نمی کرد به اومیرسد- وباز فرمودید ایا امکان دارد کهانسان درموردی بدنبال حک باشد وخداوندمنان دران مورد بدنبال حکمت نباشد ایا حکمت خداوندمنان بالاتر است یا حکمت انسان؟؟- اقایان از انتخاب حضرت اسامه بن زید ناراحت نبودند وچرا نفرمودند که حکمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از حکمت ما بالاتر است!! ولی همین که دجناب اقای ابوبکر به قدرت رسید فرمودند حکمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از همه بالاتر است؟؟- اقایان فرمودند قران کافی است وچگونه شدجناب اقای ابئبکر دنبال افراد میگشت برای پاسخ دادن بهترین حدیث پیدا شود وجناب اقای عمر مداوم استانداران وفرمانداران احادیث رسول اکر م صلواته اله علیه واله والسلم ارسال میکرد؟؟ تمام حکمرانان جانشین معین کردند اقایان هم معرفی کردندچگونه خداوند منان کهمطلق حکمت است معین نکرد-فرمودید شرع یعنی قانون- باقانون شوخی کردن یعنی باخداوندمنان شوخی کردن است- جناب اقای زمانی کمی اگاه شددر نماز جمعه مطلبی فقهی گفت خانمی انرا ردکرد ایشان فرمودند دخترانی جز مادرشان علمی از جائی یادنگرفتند از من باسوادتر هستند چرا اصحاب نفرمودند اول بروید فقه بی اموزید وسپس حکومت کنید فرمودید هرکس به میران علم ناب کهدارد میتواند ادعا داشته باشد چهمیزان مردم وحضرت علی علیه السلام خطا های ایشان گرفتند وبعضی هارا ایاشن نپذیرفتند وفرمود من جواب الهی رامیدهم- فرمودید هرکار حرام  روبه ضعف میرود ونمونه ان خمس گرفتن است پسچرا میزان خمس درحال ازدیاد است  این مطلب برخلاف قانون شما است وچر عمر مراجع اعظام مداوم زیادمیبشود شما میفرمائید یهود-ان زمان بسیارخطرناک بودند ایا اقای عمر ارتباطی با انان نداشت؟؟!! شما دین شیعه رامعلول یهود میدانید اگر دین شیعه قبلا از شهادت حضرت علی علیه السلام باشد بدون شک حضرت علی علیه السلام این مطلب بیان میکردند وانرا محکوم میکردند واگر بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام تاثیری ندارد باوجودان  حضرت امام حسن علیه السلام انرا محکوم میکردندپس دلیل شما باطل است عناد ولجاجت وتعصب روزی انسان را پشیمان میکند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دحه-وهابیت سنتی  است به نظرحقیر یهودیان از مصریان یادگرفتند حیوانات وستارگان در عهد باستان به خدای میرسیدند- درمصر گرگ-بابون که یکنوع میمون است غاز وگاو اپیس وغیره به خدائی رسیدند بیشتر خدایان افریقا بابون وگرگ است درالجزایر بوفالو خدا است درفیچی کوسه است- درایران اسب وسگ است اسب تاحدودی شیوع داشته است- حیوانات درنده از اهمیت زیادی برخوردار بوده است وتصور میکردند که باتقلید از انها بردشمنان خودفائق میشوند ویکنوع عبادت هم برای خدای خودمحسوب میشده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مسئله حجاب-ارژانتین- قبلا جزو بلوک غرب بود وامریکائی میگفتند ارژانتین از نژآد ما است ومتحد ما است وهگی دستمان دریک ظرف است وسرنوشت ما بهم گره خورده است پول های زیادی به ظاهر وام دادند وموردخرج انهم را مشخص کردند که بخشی ازان درباره ارتش بود ویکسری کارخانجات که از رده خارج شده بود وکم بهره بود واجناس ساده ای رابوجود میاورد به ارژانتین دادند هیچگونه زیرساخت مهم اقتصادی درهیچموردی حتی کشاورزی ندادند- وارژانتین درمسئله بهداشت واموزش مداوم روبه ضعف  بود ومردم بسمت شهر ها وسپس پایتخت روان بودند خانم ریس جمهور اخیرارژانتین قبلا یک سمت حزبی داشت وباتحقیقات کرد متوجه شد که این وام هارا پرداخت نمیشود کرد ومداوم با ریس حزب در کنکاش وچالش بودتا انکه ریس حزب یک وقت ملاقات باریس جمهوری وقت گرفت وایشان به نزد جناب ریس جمهور رفت وجریان گفت ایشانخندید وفرمودند ما با امریکا هم نژاد هستیم ومطالبی گفته شد اینکه این وام هستندوپرداخت باید بشود بر ای خارجیان است وامی قرارنیست پرداخت شود- همینکه انقلاب شد وباند امریکا بکنار رفت امریکامصر شد که وام هارا بایدپس بدهیدگفتند بسیارخوب طبق یک برنامه ما پس میدهیم جناب امریکافرمودند که طلبکار باید برنامه ریزی کند نه بدهکار فعلامقداری از پشتوانه ارزی بدهید وقیمت دلار مداوم بالابرد هر چنروز نسبت به پول ارژانتین بالامیرفت مردم وحشت کردند وپول خودشان به دلار تبدیل کنند تا سیصدبرابر رسید وسرانجام به کسانی دلار میدادند که تحصیل کرده امریکا باشند وسفرانها به امریکا برای امریکا سودمند باشد ویابرای پزشکی به امریکا بروند ومانند ان مردم ارژانیتن از چپ و.راست وحتی مافیا متحد برعلیه امریکا شدنداکه انزمان یکجور چپاول میکرد وحالا به نحو دیگری چپاول میکند بقدری پول جمع کردند که دیگرانبارها جا نداشت وترسیدند ودرهمان مقدار ایستادند وبعدا هم مجبور شدند به سمت افت برونند- اما اسپانیا-نفت رامداوم گران کردند ومداوم میگفتند تکنولوژی مارابخرید که همه سودببرنند علاوه بر نفت قعطات وتکنولوژی همه چیز روبه گرانی گذاشت ومداوم کارخانجات مدرن امریکااین کارخانجات را با مشکل ربرو میکرد ومیبایست به طریق خیلی گران انرا کارامد کنند امریکا چون میخواستند از طریق نفت پول جنگ دربیاور همه اش میگفتند منافع ما ایجاب میکند سرانجام اسپانیا فرمودند ماروپائی متحد میشویم ومیلیون ها نفر جهان ازاد رادرتحقیقات شریک میکنیم وشماربه گرد میگذاریم که مجبورشوید ماشین مارابخرید-0 اما هند سازمان جاسوسی هند میفرماید تمام غربی هادرهند جاسوسی میکنند ومیلیونها نفربرای غرب جاسوسی میکند که انهارابدام میاندازند وباگرفتن یک عدم جاسوسی رها میکنند وانها بلافاصله جاسوسی میکنند- دلیل ترس هند از غرب این است کارخانجات مدرن ندهند وازهند خرید نکنند وازهمه مهمتر این است غرب هرایرادی که هند بگیرد هزاران نفرانرا قبول دارند یک سیستم واحدی ندارد- درنتجه سیستم جوابگوی که ملت هند همه قبول داشته باشند ندارند-چندی پیش من سری به سایت منافقین درماهوار زدموسط بحثی که یک سمینار درالمان بود که مناسبت حقوق زن گرفته شده بود ونمایندگانی از ارژانتین واسپانیا وهند وغیر شرکت کرده بودند- وهمه جزو سران حقوق بشر در کشور خود بودند مقلات به انگلیسی بود وبه فارسی ترجمه میشود این سه مقاله یک –واو- اختلاف نداشت- دلی اش روشن است که اختلاف اثر کاررا کم میکند وتاثیرانچنان میگذارد وبحث بیادهمچنان ادامه پیدا کند تا به اصول مشترک دیدگاهی برسد- درهرسه گفته شد حجاب اختراع اخوندهای رژیم اسلامی است- بعد این حجاب تحمیل شود که برخلافنظر غرب وجهان ازاد وسازمان ملل متحد است بایادازادی لباس باشد وما وجهان غرب وجهان ازاد وسازمان ملل متحد ازنظریات لبیرالسیم وقانونمدار وانسانیت والای خانم رجوی حمایت میکنیم من هماجا فهمیدیم که این دیکته راامریکا ساخته است- یک جوان امریکائی یک کامنت گذاشته در یکموضوع حجاب اری ویانه ایشان فرموده است که لباس ازاد است حجاب لباس سادهای است کههدف اش یکهدف بسیارخوب است بسیاری از افریقا بالباس عجیب غریب وارد امریکا میشوندکه هیچ فلسفی وحکمتی ندارد واینکه گفتن حجاب باعث مسلمان شدن غربی است دروغی بیش نیست زیرا غربیان سالها درکشورهای اسلامی برای مدت زیادی زندگانی کردند ومسلمان نشدند واین یک توهین بهمردم غرب است ولی من دردانشگاه با مسلمانانکردم بسیارمنطقی وشناخت انان از امریکا بیشتراز من بودحال شما یک حجاب با شروط اسلامی ولیمطابق سلیقه غرب درست کنید وقال این قضیه بکنید- اما موضوع کجا است غرب زمانی که دشمنی میکند تمام عیار دشمنی میکنددراوائل انقلاب مداوم مطبوعات غرب صحبت میکردندکه چرا یک وزیر کاپشن چینی وکره شمالی میپوشد این نشانه ضدیت باغرب واعلان جنگ باغرب است منافقین تاز مانی جناب صدام بود یا کپشن بود ویالباس کاربود به محض انکه به سمتعرب رفتند کت ودامن وکراوات وسربسبک غربی زدن باب شد-دم خروس اینجا است کهخانم رجوی روسری دارد وهمه9 دختران وزنان هممیبایست روسری قرمز برسرکند چرا این ایراد به ایشان نگرفتند که سمبل لیبرالیسم غربی هستند گرچه اخیرا چند دختر جوان بودن حجاب نشان میدهند وهیچگاه مسیری  انها طی کردند وعلت ضدیت حکومت مشعش اسلامی با انها بر سرچیست مورد توجه نبوده است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب وزیر خارجه یمن درتبعید- سوخت موشکی شما تمام شده است بیشتر به یادگیری سالاد امریکائی بپرازید-جنگ حنین دیگری درراه است- کشتی نجات- سنگروگره  هسته سنگین- سیاسی –نظامی ایران انقلابی اسلامی است- شمابهتر است مانند قوم ثقیف وهوازن که ازترس عبور ارتش اسلام که عدهای از شکافی که دردیواره قلعه توسط زلزله بوجود امده است وخداودمنان همیشه رای افراد رابرای تعمیر ان تغیر میداد که مسلما نان وارد شدند ونگهبان دیوار گشتند وفراری دادند ودرب را اتش زدندکه امروزه درتاکتیک میگویند به نقطه ضعف حمله کنید تاقدرت هسته مقداری به منطقه ضعفکشیده شود تا امکان حمله به نقطه قوی وهسته وگره شروع شود که تاحدودی تاکتیک ایران اسلامی برعلیه عراق عفلقی بود یک دلیل عمده قوای مشرکین تسلیم شدندگرچه بسیار ناجوانمردانه جنگیدند هفتصد چادر در کوه ها بشکل یکشبه مستطیل دراوردند که دشت درجلوی انان بود درچادر خانواده انها بودند وتیراندازان ومردان جنگی درچادر بود بودند واز درون ان چادرهاتیراندازی میکردند سپاه اسلام اول فرار کردند بعد پیامبر اکرم صلواته علیه و اله والسلم بعد ا توسط حضرت عباس علیه السلام  دعوت به باز گشت کردند ومغناطیس حضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم گیرائی خود رابروز دادوتشکیل یک ارتش با چیدمان مدرن زمان خودشد وحضرت اش فاصله رابه حدی کرد که تیر تیراندازن بهانه برخورد نمیکرد ومداوم تاکتیک شبه حمله بخود میگرفت وعقب مینشست تا تیرتیراندازان انهاتمام شدودر محاصره کامل قرار گرفتند ومجبور شدند به جنگ زمینی روی بیاورنند باوجودانکه قبیله ثقیف جنگاوربود وهوازان هم همینطور واساس غیرت دران زمان جنگیدن شجاعانه بود درمقابل دلاوری ها وغیرت مسلمانان ضعفهای شدید بروز کرد بطوریکه گفتندما اشتباه کردیم زنان وبچه ها را اوردیم ابروی ما جلوی انها رفت لذا عمدهای ان ازترس بدنامی تسلیم شدند-جناب اقای عروت بن مسعودثقفی ازبزرگان قبیله ثقیف پس از تحلیل جنگ به این نتجه رسید-که ایمان سربازان اسلام عامل پیروز بود وبه مدینه رفت ومسلمان شد درباز گشت مردم طائف به اسلام دعوت کرد ولی انها ایشان تیرباران کردند ولی سال بعد هیتی به مدینه فرستادند ومسلمان شدند- وبتخانه بزرگ بت لات را خراب کردند  شماهم درس عبرت بگیرید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چند نکته- دراوائل ورودم درشهرلندن به یک کلیسا رفتم کلیسای بسیاربزرگ بود بخوبی جمعیت قا بل ملاحظه ای را درخود جای دهد- دریک روز درداخل سالون هست نفری بودیم که همه انها مسن بودند یکی ازانها درتابستان یک پالتوئی کلفت سیاه پوشیده بود ویک روسری کهکه کاملا سرپوشانده بود که احتمال  میدادم که مسلمان باشد درانگلستان هرخانمی که پالتوی سیاه سرتاسری تا غوزک پا میپوشد- یک مسیحی متعصب است بعضی هم روسری دارند وبعضی ندارند- یک تریبون در وسط راهروی اول گذاشته بودند یک اقا پسر هشتا ساله باکت وشلوار سیاه ویکدختر خانم دوازده سال بودن حجاب پشت این تریبون نشسته بودند که اقا پسر سراش پائین بود ودختر خانم هم با حیرت بههم نگاه میکرد بنابقول بچه  علت ان دوحالت- یا خانواده  ها این بچه میاورنند که فضا را تماشاکند وسپس از انها نظرخواهی میکنند – دو مدارس بعنوان تحقیقات این افراد رامیفرستد که گزارش تهیه کنند وبر ای بچه ها بخوانند-ولی تصور میکنم که مادران دختر خانم انجا بود-جوانی در سن دادسخن میدادکه من قبلا بهفلان مذهب مسیحی ایمان داشتم ولی سئوالات من را بخوبی پاسخ ندادند ولی این مذهب به سئوالات من پاسخ خوبی داد لذا مدتی است که به این مذهب روی اوردم- کنار دیوار سمت چپ سن که به دیوار سمت چپ چسبیده بودیک عکس بزرگ وزیبا باحجاب عالی از حضرت مریم سلام الله علیها بود- صدائی از پشت سرم امد برگشتم خانمی مسن وچاق به سمت در رفت- وهمچنان این اقای سخنران از سمت راست به سمت چپ میرفت واز سمت چپ به راست می امد دادسخن میداد- درهمین اثنا یک جوان قدبلند زیباروئیدرحالیکه یک شال بزرگکه نوار ها ابی کم رنگ اسمانی زیبا  ونوار سفید داشت در دست واین شال تاخورده انرا روی تریبون رو بروی ان دخترخانم گذاشت ورفت وچند دقیه انخانم بایک روسری باز خانم نشان میداد دختر خانم پس از چند دقیقه بعدمدتی کوتاه ان شال رابروی سراش انداخت ودو باره انراتا کردروی تریبون گذاشت-ن متوجه شدم که یکجهان سومی امده است که دردین مسحیت ماننددین یهودیت حجاب سفت وسخت است به دلیل انجیلی شما حجاب ندارید؟؟ ومن هنوز متوجه سیاست کلیسانبودم که برای جلب مشتری اجباری نیست وغرب میکوشد بین مذهب ومدرنیسیم وحدت ایجاد کند—در دانشگاه باجوانی اشنا شدم که بگفته خوداش یک جوان مسیحی متعصب اگاه است ایشان میفرمود تا انجا که عقل من میرسد حقایق عقلانی راقبول کردم باوجود انکه فامیل ما همه سکولار هستند ومنرا شماتت میکنند خداوندمنان یک ارامش عجیب داده است ود رسیده به اهداف من کمک فراوان کرده است بطوریکه امروزه من ازتمام فامیل درعلم جلوتر هستم که رشته اش زبان انگلیسی بو.د ایان فرمودند قبرس مقداری درتعلیم زبان انگلیسی عقب افتاده است وسعی میکند که جبران کند لذا فضا برای من اماده شده بود که من انجابروم وعلم خودراازمایش کنم- به انجا رفتم هم درموسسه بانک بودم وهم تدریس زبان داشتم- وبه یک کلیسا میرفتم وخداوندمنانرا عبادت میکردم- یکروز دختر خانمی که همسایه منهم بودبهمن گفت کهمایل است درنزدمن زبان انگلیسی یادبگیرد ومنهم قبول کردم-ایشان از من پرسید تفریحات شما چیست گفتم دراین شهر انچه بر ای من مقدور است  ورزش شنا است با ورزش تنیس- ایشان منهم مایل هستم که تنیس یادبگیرم شماحاضر هستیدبه من یادبدهید گفتم بله روزی باهم  به باشگاه رفتیم ومن قبلا گفته بودم حتما لباس ورزشی مناسب داشته باشید- ایشان لباس خودا ش دراورد بالباس ساحل دوتیکه خواست ورزش کند- من گفتم کهامروز هواشرجی است واین هوا برای بدن شما مناسب نیست درضمن شماتنیس بلد نیستید احتمال توب به بدن شما  بخورد وجود دارد دردبیشتری ایجاد میکند ایشان فرمودن اینجا همه مدرن هستند ومن هم میخواهم مدرن باشم- بعداز بازی من به ایاشن گفتم شمادرکلیسا لباس سنتی میپوشید .لی در ورزش میخواهیدمدرن باشید؟ فلسفه اش چیست ایشان فرمودن که یک فلسفه سیاسی دارد؟؟واضافه کردند که قبرس از یک اقلیت ترک تشکیل شده است که مذهب اش تقریبا مدرن است البته بعضی احکام اش را مدرن کردهاند وترک ه وجهان اسلام ازانها پشتیبانی میکنند که امروزه کم کم دارند مطرح میشوند ولی مذهب ما سنتی قدیمی است چناچه به وحدت برسیم بخواهیم اساسنامه بنویسیم-مذهبون ترک جلوتر از مذهبون یونانی است گرچه مسائل مذهبی دخالتی ندارد ولی بر احکام سایه میاندازد لذا مباید مقداریهم مدرن باشیم و اگرغیر از این باشیم- یونانی مارا دگی ر قبول نمیکنند وبه کشورشان راه نمیدهند زیرا معتقد هستند که این تاثیر عاقبت بر انهاهم تاثیرخواهد گذاشت وسارانجام این تاثیربه غرب وانگلستان خواهد سرید لذا انهاهم بهماکمک نخواهد کرد لذا ما سپربلای یونان وانگلستان شدیم تااخرین لحظه پیش میرویم وسپس به بهانه ای برهم میزنیم- من به ایاشن گفتم شما نباید سپرهیچ کشوری شویداگر ائین شماولو قدیمی باش بتواندمسائل روز حل وفصل کند شماترسی نداشته باشید ومن از تجربه خود گفتم- ولی اگر قدرت حل مسائل روز راندارد باید فکر اساسی کنید ون به انگلستان بازگشتم امروزه از انگلستان بیزار هستم-اادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اقای عبدالله از سایت کلمه- میفرماید علی علیه السلام که کلید بهشت وجهنم را دراختیارعلی علیه السلام قراردارد- پس مقام حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بایدبااجازه ایشان وتعین درجه بهشتی ایشان به بهشت بروند؟؟ الحمدالله دراهل تسنن زیاد حدیث درباره قیامت دارند وقدرت تحلیل هم ندارند- بسیاردرتحلیل ضعیف هستند—در احادیث شیعه است اول پرچم ورایت که در روی ان شهادتین بسیاربزرگ نوشته شده استبدست پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میدهند که همه انبیا واولیا وهمه ممونیندر زیر این پرچم جمع میشوند زیرا درزیران هوانی بهشتی دارد ودر خارج ازان هوای سوزان بسیار گرمی است پس درک میشود سرور وبزرگ انبیا واولیا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام است چنانچه مقام حضرت ابراهیم علیه السلام بالاتربود اینپرچم بدست ایشان میدادند جمله روی پرچم هم عوض میشد- حضرت رسول صلواته الله علیه واله والسلم پرچم را بدست حضرت علی علیه السلام میدهد- بدست جناب اقای ابوبکر ندادند- پارتی بازی که نیست اینجا مشکل شما هست ومیبایست لوث شود جای لوث نیست شماحداقل باید سکوت کنید .لی مقام اقای ابوبکر راپائینتراز حضرت علی محققا بدانید تا اینجا حدمتقن علی علیه السلام ا زاتمام اولیابرتر است- احادیث متنوع است بطوری بایدتحلیل کرد تمام احادیث صحیح لطمه نخورند کاری مشکل است چناچه نتوانیمهمانطر که بعضی از علما میفرمایند درانجا برای ما اشکار میشود- پس جائی برای لوث کردن نیست اما احادیث تمام انبیا واولیا ومومنین امت ها همرا رسول اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلم به بهشت میروند عده ایاز مونین درمساجد خودشان جمع میشوند وبه بهشت میرونند وعدهای از کفار بدون حساب وکتاب به جهنم میرونند حساب کتاب بقول عالمی فقط برای کسانی است ارزشی داشتند میبایست مدتی مومن بودند وسپس گناه کاران شدند ویابهشتی شدند برای ملحدین حساب کتاب نیست به جهنم  میروننددریک روایت است کلید بهشت وجهنم را اول حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میدهند وایشان به حضرت علی علیه السلام میدهد بنابر رواتی تمام ملاکه ومومنین تکبیر میفرستند وبنابر رواتی حضرت رس.ول اک م صلواته الله علیه واله والسلم تقاضای تکبیر میکند ومیفرماید از دشمنان اهلبیتمکرم صلوالته الهعلیههم اجمعین ودوستان ایشان وهمیچنین سادات وعلمای شیعه ومومنین شیعه ودوستان خاص انبیا ودشمنان انها بهشت وجهنم انهارا معین کن اینجا است مقام ایشان از کل انبیا بالاتراست نه هرکس را


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0