سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- شعری از استاد معزز جناب حسین شریعت- هو ال شهید- شهدالله که عالم همه جا محضر او است-=پیش ان شاه سبب سوز سبب بی اثر است- ما مدد میطلببیم از هنر اصف-شهد الله که در عشق هزاران هنر است- شهدالله که اصحاب خرد درخطراند- سربی عشق زاسرار ازل بی خبر است- شهد الله که تزویر وریا مشکل ساز - گذر از مشگل هر روز دعای سحر است-شهد الله که حلال مشاکل بوضوح- نفس قدسی دل اهل صاحب نظر است- شهد الله که زخم دل ما مرهم او اوست- سالک منزل عنقا زهوس بر حذر است- درمحضری خدمت ایشان بودیم واین سئوال مطرح شد که بعضی بزرگان معاصر هم به نحوی در مسائل طبیعی به جبر معتقد شدند نظرجنابعالی چیست ایشان فرمودند این نظر را متاسفانه اشعری ها رایج کردند وجبر به معنای زور است که هرگز در حکمت الهی موجود نیست وچون پی به رابطه علت ومعلول نبردند میگویند ما توسط غدا سیر نمیشویم واین نماد است واقعیتی ندارد خداوند ماراسیر میکند یعنی بدون غذا ما سیر میشوئیم واین امر اسم اش راعادت گداشتند ویعنی براثر عادت غذا میخوریم ومعجزه راهم خرق عادت گفتند؟ درحالیکه این تقدیر است یعنی اندازه گیری شده است درتقدیر فرض کنید که یک درختی را خداوند تعین کرده است درشرایط ایدهال سی متر بیشتر رشد نکند این تقدیر است ولیمسلم است نور کافی نرسد وشرایط تغیر کند انهم تغیر میکند وحتی میتوان اضافه کرد باتعیران ژنی رشد انرا هم زیادتر هم کرد و وان واقعیت که تغیر نمی کند قضا است بیاد اضافه کرد چناچه اشعری ها میگویند ژس در غذا خوردن تاثیری نیست ژس غدا خوردن هم یک نوع اسراف است درحالیکه درکار خداوند اسرافی موجودمحققا نخواهد بود


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-—لغات انگیسی که ریشه عربی دارد بخش دوم- ابرجین از لغت قرانسه البرجینا که ان از عربی ال بادینیجان از لغت فارسی ":باداینگان": که از لعت سانسکریت واتیمگانا که امروزه در فارسی بنام بادمجنان نامیده میشود- کلمه انگلیسی": اژور": که از لغت باستانی فرانسوی اسورویا اژور وان از لغت لاتین اژوروم ویا اسولوم وان از لغت عربی لاجورد وان از لغت فارسی لاژوردلپیس لزولی گرفته شده است- کلمه انگلبسی :" بدوین که از لعت باستانی فرانسه بدواین که ازکلمه عربی بودوی کهانزا کلمه بدو به معنای فرد صحرانشین درچادر معنا میدهد- کلمه انگلیسی بینت  از کلمه بنت عربی که بهمعنای دختر است گرفته شده است که درانگلیسی یعنی زن وحشی منظور است- کلمه انگلیسی بوراکس که یک مواد سفید رنگمعدنی است که ضد عفونی میکند که ازکلمه عربی براق است که انهم از یک کلمه پهلوی فارسی است- لغت کالباش بهمعنای کدوی فلیانی از لغت فرانسوی کالباس وانهم از لغت اسپانیا کالبازا واز ربان عربی که ریشه ان از لغت فارسی کاربوزخربزه بوده است- لغت کالبیر درانگلیسی بهمعنای درجه اهمیت وکیفیت چیزی ویا استعدا شخصی ویا اندازه قطرداخلی چیزی که از لغت قالب عربی گرفته شده است- لغت کمیس لباس زنانه که درقسمت بالای پوشیده شود ویالباس بلند شبانه پوشیده شود که ازلغت ایتالیائی ویا فرانسوی کمیسیئولا وانهم از لغت اسپانیائی کمیسولا وان هم از لغت لاتین کمیسیا وانهم ازلغت عربی قمیس گرفته شده است- لعت انگلیس کمفور که از لعت فرانسوی کمفور ودرلاتین کمفورا در عربی کافور که هماز طریق مالی وارد عربستان شده است که انهم از سانسکریت کارپورا گرفته شده است


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش هفتم-بحثی با برادران مذهب شافعی کردستان—شیعه که به حق بیان میکند که مذهب شیعه نور است به این معنا است که انچه از خداوند نشات وجاریشده است وانچه از پیامبراکرم صلواتالله علیه واله والسلام وائمه اطهار علیهم السلام جاری شده باشد نور هستند نه انچه که بدست مارسیده است لزوما از ان عظمتها میتواند باشد-درنتجه شیعه انچه مغایر بااین نور متضاد باشد مسلما تاریکی است وبردارن شافعی در ایران برای دفاع از مذهب خودشان که انرا برحق میداننددرنتجه مذهب خودر ا نور میبینند ومیباست مذهب شیعه را تاریکی ببینند- ومیبایست به سیر دو مذهب به خوبی توجه کنند- نکته اول انکه خداوند منان وجل وجلاله درقران میفرماید که موجودات عالم توجه کنید درانها نظم واستحکامات وپر از شگفتی که نشانه از یک مدبر بسیار دانا وتوانا است میابید ودر واقع چنین هم است این به معنا نیست که موجودات فانی نمیشوند ویا به دام نمیافتند  ودارای دینی مناسب با خلقت خودشان دارند دانشمندی در دانشگاه لندن در مورد هورمونهای مرد وزن تحقیق میکرد بیان میکند که پراز هنر های بسیارشگرف است وهنوز بشر به انتها ان نرسیده است به نظر ایشان درحال تکامل است که فوق العاده شگفت انگیز است وچز خالق ایکه مذهب بیان میکند هیچ موجودی نمیتواند خالق ان باشد- درمورد مذهب انسان خداوندمنان هم سنگ تمام گذاشته است- لذا باید این مذهب را بخوبی شناخت ویک مذهب علیل ومریض وضعیف وناتوان را به خداوندنسبت نداد وما نمیتوانیم شعری سخیف را به بزرگان شعرای بزرگ ایران نسبت دهیم که تضاد با اندیشهای ژرفی باشد که انان ابراز کردهاند ومسلم خداوند متعالی انارانخواهد پذیرفت وفرد رامتهم به بیدقتی- تعصب جاهلیت واغراض فاسده خواهد کرد- تفقه اولین شرط ان پیدا کردن حقایق وجدا کردن حق ازباطل است – علوم عقلی ودیگر علوم بشری حسن بزرگ انان دراین است که مبتزل ها وخرافات را که بسیارشدید هستند بخوبی مشخص میکند ودر حد توان اش میتواند حکمتهای حقایق رادرک کند وضعفهای که در طول زندگانی یک مذهب به حدی است که یک دانشمند مصری انرا ضعف استراتژیک مذهبی میداند که درمذهب شافعی موجود است انسان وادار میکند که همانطور عرب عصر جاهلیت ازبت عبور کرد ومیابیست از خانهای دیگرهم عبور میکرد امروزه مهم نیست که مذهب کمونیست را رد کند بلکه میابیبست در بعد اقتصاد بتوااند شاخص های استراتژیک برای غرب مشخث کند نه انکه اساتید محترم الازهر بفرمایند ما حکم نداریم ومتاسفانه عوم انسانی وعقلی دراین بعد نداریم نمیتوانیم قضاوت کنیم پی ما دراین نزاع های جدیدی حزبی که وارد مصر شده است به کنار هستیم دانشمندان انگلیسی بارها در سرکلاس به دانشجویان جهان سوم میگفتند بلافاصله که مدرک گرفتهاید بلافاصله تمامی خواه نباشید که اقتصاد کلان کشور رادردست بگیرید ونسخه بنویسید این اقتصاد مطابق میل سیاستمداران ومردم وکارفرماها درست شده است وما به ای نتجه رسیدیم به صورت سری انرا درجاها مختلف تجربه میکنیم تا انرا به قانون دراوریم شما باید همین کار رادرکشور خودتان انجام دهید انشالله درسیر اسلام در دوشاخه سنی وشیعه مطالبی گفته خواهد شد وتصور میکن که بتوان به خوبی به حجت بالغه برای پاسخگوئی به سئوالات الهی انشالله دربر خواهد داشت

 


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم—لغات انگیسی که ریشه عربی دارد- ادمیرال= امیر البحر- ادوب به معنیای خشت ازکلمه اسپانیائی": ادوبار:" از کلمه عربی": اتوب":-الکوو- از لغت اسپانیانی": الکوبا": از لغت القبه به معنای طاق ویا پستو – الفاالفا- که ار لغا اسپانیائی گرفته شده است که عربی ان لغت الفا-سافاسا یک درختچه که بابرگهای بسیار زیاد جدا ازهم وبا گل بنفشه که خوراک جیوانات است- الکالی-یک ماده شیمیائی که درفعل انفعالات با اسید نمک میدهد که محلول انان با":پ هاش:" بیش از هفت است زمانی که در اب حل نشده باشد که از خاکستر گیاهان زیادی بدست میاید از جمله علف های شور بیورازیانه ابی وگیاهان شور مردابی واز لغت عربی ": القلی ":املقم-ترکیب چند چیز همان :"الملقمه:" عربی است که فبلاز انکه به انکلیسی رود به یونان میرود ومیشوداملااقما- ارسنال امروزه به معنای مجموعه اسلحه میباشد ولی درزمان قدیم یا از طریق فرانسه ویا ایتالیا امده است به معنای لنگرگاه وتعمیر کشتی بوده است واز زبان عربی دار صیناع به معنای صنتعت وهنر میباشد- ارسنیک یک ماده بسیار سمی است که از لغت عربی الزرنیق که یک ماده زرد رنگ میباشد که ریشهان فارسی از کلمه زرگولد بوده است- ارتی سوک کهدر فارسی به ان گنگر فرنگی گفته میشود از لغت عربی ال کارسوفا گرفته شده است کاروب- درختی است در اورپای جنوبی که یکمیوه قهوهای سیر دارد وچناچه ازان پودر بسازند طعم شکلات میدهد وانگلیسی هانرا از فرانسه گرفتند ودر زمان قرون وسطی به ان :"کاروبیا:" گفته میشده است که از لغت کاروبیا عربی گرفته شده است کلمه چگ به معنای منع کردن جلوگیری کردن ومقابله کردن ودر شطرنج بهممعنای کیشدادن است وهمچنین به معنای فریادزدن واظهار تعجب کردن است این لغت از زبان عربی وارد شده است که ریشهاش فارسی ولغت شاه است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش ششم-پادوکوس ظالمین این نام خانم استاد انگلیسی در دانشگاه لندن به انه داده است- این پادوکس علت وجودی نشکیل ان اسن که هم خداوند را میخواهد وهم خرما واین اصطاح که یک ا صطلاح عربی است شهرت چهانی پیدا کرده است مقدمه اولتا امروز اساس پیشرفت تمام فرقه ها ترس یوده است وامروزه اساس پیشرفت غرب هن ترس است ولی درک ان کمی تعمق میخواهد- دراخر زمان ابر قدرتها دارای اقماری بدرد بخور نبیستند امروزه درقاره امریکا لبیرالزیم دمکراسی کشورها که روز عبد وعبید امریکا بودند ویبله انان بود امروزه قوی تر از کمونیست درچالش باا مریکا هستند گرچه امروز امریکا هرسه ماه تمام تجیهزات هواپیماهای چنگی را ارتقا میدهد وهردوسال مدل جدید را ارائه میدهد در چین کمونیست هم روی بخشی از یک اسلحه درجدودپنچاه هزار دکتری در سطح هوش فوقالعاده دارند کار میکنند دلیل ضعف اقتصادیامریکا را مشخص میکند جناب ریگان رئیس جمهور سابق امریکا از تروتمندان جهان میخواهد در یک گرد همائی که در امریکا خانه سازی کنند دلیل اش مشخص است که امریکا نیازی به دیگران درخانه سازی ندارد ولی دیگر نمیتواند پول چاپ کند ومالیات راضافه کند وقیمت نفت را بالا ببرد ودارد را گران تر کند ویا باید مکزیک را ازدست بدهدا که ظربه سختی است ویا باید بسیاری ازا مریکائی رافدا کند در دانشگاه لندن روزی استادی به من گفت که نجات انگلستان در ارزان کردن نفت است وبرای شاه بی خیال شما نجات در گران کردن نفت است ولی سرانجام پاردوکس به نفع انگلستان تمام خواهد شد امریکادی نفت به خاطر گران کردن ولی بعلت عدم مدیریت وضع بدتر شد درست در زمان متوکل علیه العنت الی ابدخراج وباج نجومی کشورهای اسلامی ایجاد فقر کرد درپایتخت زیرا پول برای مصالح کاخ سازی میدادند قیمت مصالح گران شد ومزد بالدی به گارگران ساختمانی میدادند قیمت خانه بالارفت تمام فرق اسلامی اورا ظالم نامیدند وهمه رذوسای مذاهب اسلامی ودانشمندان انان در حبس بودند وحشتی درارتش ایجادشد که سرانجام کار خوداش کرد برای نجات متوکل به اینفکر افتادند که گروهی ار معتمدان راجمع کنند ودرجلوی ایشان متوکل استخاره بگیرد وچانچه خوب امد مسئه حل شود وچند بار استخاره کردند همه بد امد خواستند باز میگرنند گفتند قران مسخره میشود وایشان هم قران را تیر باران کرد ومسلم است با حدیث چه میکرد هرطوردلش میخواست فتوا میداد وبعد بحث خواهم کردتمام فرق اسلامی بیشترانها هم همین روش را دنباله کردهاند بهبیانات حسن صباح مراجعه کنید واکثر صوفیان تا شیخیخ ووبهائیت ووهابیت وتمام فرق اسلامی نوساز انگلیسی شبه قاره هند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- انسان دوباره مسجود فرشتگان خواهدشد- عصر اتش در دست گرفتن است-تک تک ایه هارا برتفرقه تفسیر کردن که امروزوحدت ازان زائیده شده-خواند تمام کلمات عدالت را ولی تبعیض ازان خواسته شد به بایگانی تاریخ سپرده شده است که حدیث اگرهفت نفر نادان باشیدیکی رابه رهبری اتخاب کنید وهرچه گفت فرمان برید امام زنده است امامی که سنگینی عقلاش کهکشانهارابه سخره میگیرد- امروز بیادتیغ دردست گرفت راویان سابق را که اندکی بیدقتی کردندذبح کرد روایت حدیث رکوع انرا پذیرفت که عقل میپسنددنه انکه شیوخ راخوش اید گذشت زمانی که میسرودند که ما حکم نداریم درتاریکی نور میدیدند ودر ضعف استحکامرا ودر نقص کمالرا درحالیکه مامورهستند به تمام وکمال ایمان بیاورند یک بار دیگر ومعجزه وحدت ازشکم حوت بیرون خواهد امد وزمین ارث کسی خواهدبود اصولش فیص عظمی است وقانونش گستره زمین راسیراب میکندونعمتها به یمن تفکراش جاری وساری میگردد وعقل اش شکست ناپذیراست وشجاعتاش حضرت روح قدس را تداعی میکند ومسیح علیه السلام مشتاق دیدن اواست ایات سوره کوثر رانطور که خداوند میخواهت فسیرمبکند وبازیگران صحنه کوفه رابه سوراخی میراند وای ندارا میدهد را قدس از کربلا میگذرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش پنجم-شما هر دانشگاه در دنیابروید وراجع به ایدولوژی خودتان بخواهید صحبت کنید به شما میگویند هدف خودت راتا انجا که میتوانی جامه وگسترده تعریف کن وحال یک نقطه شروع را انتخاب کن وانرا تعریف جامع کن وشاخص بزن یعنی اصول های استراتژیک وجاده را براساس ان شاخص ها رسم کن وسپس فروعات را برا ساس که متصاد با اصول نباشد بلکه اصول ها انهارا تایئد کن وعلمی هم باشد بیان کن واگر استاد متخصص مدیریت است یاعلوم سیاسی است فروعات رادران قسمت میطلبد وشما نمیتوانید هدف چیزی دیگر باشد واصول چیزی دیگری باشد که ربطی به هم در واقع نداشته باشد هدف ها یا یکی هستند واصول ها یکی هستند واصول های واسطه ممکن است اختلافات جزی د داشته باشند به این میگویند مسیرهای موازی وچناچه هدف های مختلف باشد به ان میگویند مسیرهای عمود برهم در نتجه اصول های انها هم عمود برهم است فرض کنید نقطه شروع یکی باشد و وهدف هم مختلف باشد ولی چند اصل یکی باشد وبقل غربی اول همیدگر تا حدودی درک میکنند وهمدیگررا به راحتی میفهمند ولی همینکه وارد مسیر شدند ان وجه مشترک مداوم کم رنگ میشود تا جائی میرسد که همدیگر را نمیبینند وبعد به جائی میرسد که همدیگررا به راحتی درک نمیکنند مگر انکه تخصص پیدا کنند نمونه ای عرض کنم اگر شما دریکدهکده خاص درمصر بروید وبگوئید که اسلام در باره انکه یک دختر بچه مودب شود از لحاظ اسلامی نه علمی چکار باید کرد میگوید یک ظرف اش را بگیرید وبگذارید ولرم شود وبه دختر بچه را بگوئید انگشت دران بزنید ومداوم بمکد تا اش تمام شود وانوقت دست انرا حنا ببندید واگر باز سئول کنید بچه چطور میشود انرا باهوش کرد میگوید دوبار زیر قاطر بگذارید تا قاطر بشاشد حالا این چگونه بدست امده است من دراینده به خواست خداوند علتاش راشرح میدهم جناب معاویه علیه العنت فهمید که باید موازی باشیعه حرکت کند نه عمد بر شیعه نقش ابوهریره وعمروبن عاص وخوداش ودیگراصحاب همین است چون در خطوط موازی مسئله ودرک پیچیده میشود ونشخیص بشدت مشکل میشود در دو مسیر عمود برهم بسیار کار اسان است واینجا است دوشاخص استراتژیک شیعه که به حق صفویان ازان بعنوان شعار استفاده کردند ودر تما م تصمیمات سیاسی انها اصل بودند که بعد شرح خواهم داد بخوبی مسیر را مشخص میکند ومسیرهای عمود را هم مشخص میکند اندو عبارت اند از اتش زدن خانه حصرت فاطمه سلام الله علیه وواقعه کربلا است لذا سعی فراوان کردند علت انرا از مسیرهای عمود برهم به مسیرهای موازی تبدیل کنند بعنوان مثال میکیند که حضرت علی علیه السلام اول بیعت با جناب ابوبکررا نه پذیرفت زیرا فکر میکردم مردم اورا انتخاب خواهند کرد وجناب خلیفه دوم علت عدم بیعت ایشان را جویا شد وقتیکه دلیل رامتوجه شد فرمودند شما درخانه نشتسیهاید متوجه جریان سیاسی نیستید سری به بیرون بزنید واز مردم سئوال بقرمائید حضصرت به بیرون امدن ومتوجه شدند که مردم ابوکر را بادلائل متقن بر علی علیه السلام برای حکومت ترجیح میدهند وایشان به مسجدامد وامضاداد وفرکودند من نمیدانستم که مردم ابوکرر ا ترجیح میدهند وحق هم با انهاست ومن هیچگونه ترجیحی نسبت به ابوکر ندارم وحضرت رسول اکرم صلوالهالله علیه واله والسلام هیچگونه ویژگی خاصی برای من بیان نکردند ومن حاضرم درخدمت حکومت باشم اولین سئوالی که شیعه دارد پس به ایشان پست داده نشده است ولی به زیدبن ثابت داده شده است برای حضرت فاطمه سالمالله علیها والها گفتند که ایشان یک جوان احساساتی بودهاست ومیخواسته است شوهراش پست داشته باشد وبه حکومت برسد واز طرفی داغ سنگین پدر به بزرگان به خود اجازه نمیدادند وضع رابرای ایشان تحلیل کند وداغ ایشان را بیشتر کنندوزود هم ایشان کوج کردند این را میگویند موازی کردن درمورد کربلا هم میگویند اول مردم کوفه اجتهاد کردند که یزید نامناسب است وامام حسین علیه السلام بهترین گزینه است وزمانی که امام حسین علیه السلام نزدیک کربلا شد به این نتجه رسیدند اجتهاد انان علط است یزید بهتر است حکومت کند ولی مسادل عبادی ومعنویت واخلاق وبعضی احکام از اماحسین اخذ شود وجرئت نداشتند که اینرا به امام بگویند وچند نفری اوباش مانند ابن زیاد وشمر وابن سعد برای انکه به ثروت ومقامی برسند ذهن یزید را مغشوش کردند که امام به این حد بسنده نمیکند ومایل است حکومت را درست بگیرد وجز کشتن امام علیه السلام راهی نیست وبعد یزید فهمید وتوبه کرد وسئوال این است ایابه را امام حسینعلیه  بر گشت ویا انکه درمسیری عمود بر ایشان حرکت میکرد ودرانصورت توبه معنا ندارد وروایت میکنند که ایشان حوضی از مس داشت که دران شراب بود ودران داخل ان حوض به درک نائل وبهترین شراب سازان ورقصان ونوازدگان در شام گردامده بودند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0