سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیرامداوم بیان میکنند که روسیه یا چین سایبری کرده است- اولا از لحاظ منطق امنیتی این امرغلط است- درثنی اقای ترامپ میخواهد خوداش  ننه دلسوزتر از مادر جا بزند-درثانی   فیلترهای زیادی راباید درست بگذارند درمقبال هر  اطلاعاتمهم چندین اطلاعات ساختگی وجودادارد وتعدادانهاهم زیاد است باید دقیق همه اطلاعات راداشته باشد درضمن یکمبخش جدا است که اول کسب اطلاعات به انجا سوق داده میشود وسپس به سایت اصلی میرود یک دفعه من یک مطلبی برای  ریس جمهور فرانسه فرستادم- دیدنی بود اعدادمی امد صفحهیکمت سفید خاصی شده بود مداوم میلرزیدتک تک کلمات  موردهجوم  اطلاعات واقع میشد مدت زیادی  چنین بود وبعد خاموش شد- درخبرها نشر شد که پنتاگون ازیکی از مدیران ارشد سایبری خواستهبود یک اطلاعات سری رابیرون بیاورد ایشان پس از مدتی توانستیکی خبر بیرون بیاورد انجا متجه شدن خلا وجودددارد افرادراعوض کردندودورهای مختلفی را گذاشتند تا  به حد کمال رسید

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قای سجودی اگر خرمالو خدمت اقای ابوبکر میبردند- و- از ایشان میپرسیدند ای ا خرمالو حلال است یاحرام است  بایدجواب میداد نمیدانم- وهمچنین درحخت چند خاصیت دارد مثلا یازده خاصیت دارد  دیگر بیشتر نمیدانست درحالی که هم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- وهم خداوندمنان  این نکته را میدانستند پس شما برانتخاب خداوندمنان ویا پذیرش ایشان از جانب الهی نقص عمده برخداوندمنان ورسول اکرم صلواته الله علیه وارد کردید- دست شمادرد نکند-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دوست  مسیحی نا شناس کامنت گذاشتند- ایا شما گرسنه هستید؟ منظور گرسنگی جسمی نیست، بلکه منظور این است که آیا دارای حس گرسنگی برای چیزی بسیار والاتر در زندگی خود هستید؟ آیا در اعماق وجود خود نیازی می بینید که هرگز ارضا نشده است؟ اگر اینچنین است، به عیسی مسیح روی آورید؛ او راه نجات شماست. او فرمود: "من نان حیات هستم. کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد" (یوحنا فصل 6 آیه 35).- اینمطلب در زمان ایشان حقیقتا درستبوده است ولی امروز  دین مسیحیت-را - بادین اسلام-مقایسه کنید متوجه همان مطلبی که فرموده اید خواهید شد- دین هم ارتق وهمگسترش یافته است وبه سئوالات زیادی پاسخمیدهد قوانین زیادتری  بعتر جامعه کنترول ونظم وحل مسائل میکند -دین مسیح که متاسفانه تحریف شده است- ایرادهای عقلانی موجود است دعق حکم میکند  اصلی درهمه ادیان باطل است باید دردین مسیحیت هم باطل باشد-چون جزو  اصول محکم است مانند شراب-کهدردین مسحیت خوردن ان تشنگی رابرطرف میکنددرحالیکه شراب  اشتهااور است ومداام انسان را  به خوردنمعتاد میکنددرحالیکه تشنه نیست- حضرت مسیح علیه السلام به بندری معظم رفتند درانجا پنجاه نفر به ایشان ایمان اوردند اولا بندر پنجاه نفر نبوده است دوازدهنفرانها افرادخاص بنام حواریون هستند که این دوازده نفر مشخص دقیق نیستند یهودای خائین حواری نیست جزو پنجاهنفر است روزهای اول شیفته حضرت مسیح علیه السلام ش وهمیشههمراه ایشانبود وبعداتوسط یهودعنود خریداری شد وجاسوسان شد اتفاقا برای حضرت مسیح علیه السلام سودمندبود که  حقایق دین مسیحیت را درک کنند- شب اخر ایشان فرمودند این اخرین شام است وبعدمن به اسمان عروج میکنم وشام الهی نیامده بود یهوداخائن بهانه اورد  وخواست خارج شود حضرت مسیح علی السلام سخت عصبانیشدن وجریان گفتند که جبرائل علیه السالسلام تورابه شکل من درمیاورد بجای انکه من شهیدشوم تو کشته میشوی یهودا رفت وشام الهی مائده اسمانی امد همان اتفاق افتاد مدتها  دنبال یهودا میکشتندوچون پیدا کردند گفتند به انطاکیه رفته است ودرانجا دین مسیحیت رشد میدهد درتمام ادیان الهی چند زنی مرسوم بوده است ولیدرمسیحیت نهازقول حضرت مسیح علیه السلام بلکه ازقول پاپ برای انکه نسل زیادنشود ولشکر بیکاربوجود نیاید- تک زنی را باب کردند در زمان قبل مافیا- وحکمرانان  گدائی را مقدس کردند-روز دوساعتکار کنید بعد دم خانه ثروتمندان بنشنید یک بخور ونمیری از انها بگیرید شمادرقیامت از ثروتمندان جلوتر خواهید بود- حضرت موسی علیه السلامهمه رابهدانش وکار  تشویق کرد که هرکس تنبلی کند اهل جهنم است- همین مطلبراهم حضرت عیسی علیه السلام فرمودند روزی بندر ان عظمت علیه السلام دید مردم کنار دیوارنشستند فرمودند چرا ماهی نمیگیرید- گفتند بازارپر است فرمودند یک کار دیگیری بکنید- انزمان درداخل خانه اتشی درست میکردند ودگی ازابجوش برای شستن لباس اول خانه ها پردود میشد وخطرناک بود ان عظمت صلواته العلیه فرمودندجائی رادرست کنید ودردرون دیگاه بزرگ رابجوش اورید ورختها رابشورید وپول کمی بگیرید که بعضی فکر میکنند رختشوری  شغل حواریون بوده اتو باز امدند ومشاهده کردن که بیکار هستندفرمودند ماهی بگیرید  وقسطی طولانی بفروشید وبخش مجانی بدهید وباز دفعه بعدفرمودندیک کار دیگیربکنید ولی بعدا باز گدائی مقدس شد وشراب خوردن گوشتخوک خوردن وقمار کردن وغیره دوباره احیا شد- کمی دقت کنید از خداوندمنن طلب یاری کنید مخلص باشید هدایت پیدا میکنید -انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-شوخی با مطبوعات-جملات اقای عباس عبدی رحمت الله علیه ازحملات سایبری امریکا بدتر است ایشان در  گفت وگو باتسنیم- فرمودند-انتخابات- باید ساز وکار فصل الخطابی داشته باشد  لطفا نوع اش راهم معرفی کنید-!!- درغیر این صورت حداقل به رسم نیست- برداشت بنده این است که درانتخابات 1400- رقابت کم وبیش ونه به شدت گذشته درهمان چهارچوب - واصلاح طلبان- واصوگرایان ریزش هایی مهمی خواهند داشت حضرت ابراهیم علیه السلام یک تنه یک امت حسینی بود-اگر اصلاح طلبی نتواند درساخت سیاسی شرکت کند به نظر من اصلاح طلب -نیست-اصلاح طلب باید درساختار سیاسی شرکت کند اما اگر نتواند هیچ ایده یا پروژه اصلحی پیش ببرد-نفس وجود یک اصلاح طلب در ساختار نه تنها کمکی به اصلاحات نمی کند بلکه اصلاحات  راهم بدنام  میکند- هوایما در طوفان است میفمائید چرا چپ وراست میشود واز مسیر دور میشود پس خداوندمنان وامام ازمان علیه اللسلام فعلا وحالا هیجکاره هستند؟؟- مساله عدالت مساله اصلی اصلاح طلبان  نخواهد شد ونمیتواند هم باشد چون یک تله سیاسی است که انها نباید وارد شود-به سمت عدالت هم نمی توانند بروند؟؟-- انها باید از موضوعات ومسائلی دفاع کنند که یک لیبرال دموکرات وبا-یک سوسیال میتوانند- از ان دفاع کنند- شما برای کشور سوئیس وامریکا بخصوص امریکا که سخت به پیشنهاد شما سخت  محتاج است- ارائه طرح بدهید- ولطفا جای اقای زم را پر نکنید-

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای سجودی حبر وخبر وهابیت متوجه تناقضات- دردین سنی نیست- از حدیث فراری است وبه قران که اجمال است رازالود است  شرح وبسط ندارد پناه میبرد حضرت علامه مرحوم ایت الله محمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه یک محاسبه دقیقی کردند که قران مجید میشود بیش از صدهزاز بار تفسیر کرد-که همه انهار مطلب تفسیر  درست باشد- اما کدام تفسیر مورد توجه شارع مقدس خداوندمنان است حدیث مشخص میکند- ایشان فرموده است تفسیر حضرت ایت الله سرباز مطابق شیعه است پس چرا شیعه نشده است روز قیامت مشخص میشود- اما تناقض  ها-  اطاعات از خداوندمنان ایا خدا فقط نبی است ویا امام هم است وحاکم هم است وبشیر ونذیر هم است  پس پیامبر  و ولی امر- هم نبی است وهم امام است وهم حاکم است- ودرمقابل ولی امر اجماع معنی نمیدهد اگر اجماع معنا میدهد زمانی که اکثریت مخالف عثمان شدندپس خایفه نیست ومیتوان ایشان را حتی حد زد اگر برخلاف رای حضرت علی علیه السلام بخصوص در جنگ صفین -اجامع مخالف ایجاد شد درست باشد پس برخلاف رای اقای ابوبکر وعمر وعثماتن شیعه میتواند رای مخالف داشته باشد ودیگر رافضی معنا نمیدهد من بهمین مقدار بسنده میکنم

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بازی ایران – کره را از ورزش 2 دیدم- بنظر من که بسیار جالب بود بخصوص از اینکه کره هائی خوشحالی زیادی کردند ویکی از انها سربه سجده گذاشت نمیدان به خداوندمنان چی گفت- ودیگر انگشت سبابه به اسمان نشانداد  ارزش این باخترا داشتیم- کمی هم بارعایت بازی کردیم اینهم خوب است- خداوندمنان به اعراب سکس بیشتری داده است دومقداری هوش کمتر البته نه همه افراد  اقلیت بسیارخیلی خوبی از لحاض هوش هستند است عجم ها یک مقدارهوش بالاتر دارند  ودر اکثریت سکس کمتر درهرحل امید است  ماهم سعی بهتری را انجام دهیم  وزیرساختهارا تقویت کنیم یک مقدار  داور  کم لطفی نسبت به ما داشت-  انشاالله با  ذهنیت بهتر  عمل خواهیم کرد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بنظر میرسد تمام افراد  که در شهادت سردار فخرفاخر شرکت داشتند به هلاکت رسیدند- دفاع  چهار جهت وهلی کوپتر همراه ماشین وانت  مشکوک را زده است دفعه بعد باد مواظب امبولانس هم باشید بعضی فیلم های امریکائی دراین موارد دراوج هستند


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0