سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به   به مجله تایمز اسرائیل-صفحه -اول ثبت نام- ماهانه مقدار بسیار کم- شش دلار درماه شمامیتوانید باکمک کردن در پشتیبانی از مجله مستقل ما- ولذت بردن از اضافه شدن به تجربیات گروه انجمن ما- به همان خوبی که مطالب ویژه ما دارد ومنافع دیگر از گروه اعضای جامعه تایمز اسرائیل سودمیبرید-مجله تایمز اسرائیل- پوشش دهند اخبارکه بخشی از دنیا ست که بسیارپیچیده ومسائلش سیر مداوم درجهان دارد – خوب است متوجه این جریان شدند-ولی علتواقعی انر بیان نمیکند-طرحی را تصمیم گرفتیم- که خوانندگان ما کاملا از جریانات مطلع شوند- وانهارا قادرمیسازیم که عقایدخودشان بنحو دقیقی شکل پذیری منطقی داشته باشند- فردی که وکیل میرود اول میفرماید بیانات شمارا با مطابق قوانین که قابل دفاع باشد- تنظیم کنیم درواقع همین کاررا این مجله میکند اصلا کار شیطان همین است ک مثلا الحاد منطقی جلوه دهد وفردرا وادار میکند چنین کند واگرنکردی سوداش را نمیبری عده زیادی درصف هستند- مجله تایمز اسرائیل- برپایه خود تاسیس شده است-ونقش رهبری پیدا کردن منابع بصورت مستقبل وتفسیر خردمندانه روزنامه نگاری در اسرائیل است- وهم درمنطقه وهم درجهان یهودیت—ما به این هدف توسط سرمایه گذاری دربزرگترین منابع خبری برای روزنامه نگاری خود- وتمام این اخبار باتمام مطالب درسایت ما مجانی وجوددارد- نمیگوید پول اش چگونه تهیه شده است-؟؟- -مابرخلاف- منابع خبری برای نشان دادن تفسیرات-مقاله فروشی نمیکنیم- اما ما مایل هستیم ازافرادی که میتوانند کمک مادی بیشتری بکنند دعوت کنیم-وکسانیکهبرای مجله تایمز اسرائیل مهم هستند- ودرصدد کمک به خبرنگاریماکنند- بوسیه عضو شدن- درجامعه مجله تایمز اسرائی میشند مشخص است مجله بهافرادی نیازدارد اهل قلم هستند وازاهداف مجله پشتیبانی میکند--- بنابراین بهما مالحق شوید- وبامقدار بسیار کم شش دلار درماه-درپایان جدول کشیده است میتوانید ده دلار یا بیست دلار ویا دیگران پرداخت کنید-ما راکمک پشتیبانی بدهید وکیفیت روزنامه نگاری را بالاببرید مادامیکه- به انجم ازاد اضافه شدید ازان لذت ببرید-که اضافه شدن شما روی دسکتاب کامپویوتر وموبایل شما ظاهر میشود-درپائین شرح داد است منظور این است تجارب اعضا برای شما فراهم میشود ودر وب سایت مجله که در مانتیور شما وموبایل شما ظاهر میشود که برای انواع موبایل ها- این امر تحقق میابد باکمترین تبلیغات وهمچنین مداوم خبرنامه- ارسال میگردد-که شما یک سودمندی ویژه از موقعیت عضو شدن شما درانجمن تایمز اسرائیل برخوردار میشوید


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است—درباره اخلاق- بخصوص اخلاق مذهبی- عده ای از اقایان معتقدهستند-که هرجا مردم بیشتر مذهبی هستند فساد هم بیشتر است- و توجیه مذهبی هم دارد- حضرت موسی علیه السلام از خداوندمنان سئوال کرد علت انتخاب من برای پیامبری چه بوده است—خداوندمنان فرمودند- بخاطر عقل- ودلسوزی برای مردم- وصبر وتحمل—حضرت ابراهیم علیه السلام علت انکه بهمقام امات رسید- اینبود دشواری ها را تمل میکرد وبسیاربه مردم کمک میکرد حتی درغذاخوردن باید حداقل فردی را مهمان کند—وبرای حضرت رسول اکرم صلواله الله علیه واله والسلم- صفات ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم به صراحت درقران امده است- ازجمله اخلاق حسنه – دلسوزی شدید برای دیندار شدن ونارحت شدیدشدن برای سختی انها- مسلم است دلسوزی خداوندمنان بهمراتب بیشترازرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-ولی حکمت ایجاب میکند ولی باز رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مایلاست کمکی بشود- دربعضی جا ها خداوندمنان قبول نمیکند چون میداند درست نیست ودرجائی قبول میکند ولی ازطریقی-فردرا متنبه میکند وهرچه انفردمیگوید که این کار خداوندمنان است ومدم انکار میکند وایشان میگویدمن میفهم موضوع چیست-درطول تاریخ ازخداوندمنان دین اش سواستفاده فراوان کردند- زیرا بهترین واسانترین وبا تضمین بسیارزیاد همرا ه است اینان هرگز به دین خداوندمنان وشخص خداوند منان معتقدنبودند- انهائیکه دریهود بوزینه وخوک شدن—ولی به اسم دین تمام میشود- هم حضرت مسیح علیه السلام اینحدیث رافرموده است وهم درقران امده است-که چنین افراد اگر شتر از سوراخ سوزن بتواندعبور کند اینها هم ئمیتواند به بهشت بروند- وسرانجام درجهنم ماوا وسکنی پیدا میکنند- بحث اخلاق- یک بعد ارزشی دارد- ویکبعد کاربردی وعملی در ابعادمختلف- ماند عدالت- وظلم که انواع واقسام دارد وهمه ابعادرا شامل میشود درقران فراوان ارزشهای اخلاقی عقلانی را مطرح کرده است- دروغ نگوئید- صادق باشید- ظالم نباشید دزدی نکنییئ شهادت دروغ ندهید وغیره وبعضی ارزش ها بسط پیدا کرده است-مثلا علم ارزش است وجهل ضدارزش است- حق ارزش است وباطل ضد ارزش است-حال خرکس موحدشد ارزش است ومشرک وملحدشدضدارزش است هرکس بهتوحید ومعادمعتقد شد ارزش است هرکس توحید ومعاد راتکذیب کرد ضدارزش است- این بحثد هام عقلانی است ودربعضی موارد دلیل ان وحی است ولی میتوان وحی کاذب هم ساخت- امام صادق علیه السلام دراینمورد از ایشان سئوالشدفرمودن هرکس بدنبال شکف حقیق باشد سرنجامخداوندمنان اورااگاه میکند وقلب اورابرای پذیرش وحی نرم وگشاده میکند وهرکس برخلف ان رفتر کرد سرانجام قلبی تنگ وسخت صلب وسنگدل یشود.ضد ایمان میگردد وتا نهایت جهنم پیش میرود-اما حقوق بشر وحکم الهی – یک نمونه که زیادمطرح میشود- داستان دزدی .دست بریدن- است--- اگرفدی محتاج شد نیاز به دزدی نداردمیتواند باصراحت رفع نیاز کند وفردی که میتواند نیازان فرد رابرطرف کند-واجب است که انراانجام دهد-لذا درفرنگ اسلامی باید این معنا بخوبی روشن شود ودرفرهنگ اموزشی کشوروارد شود—یکجناب سید روحانی مدتی مسئول اوقاف شیراز بود که کلا ارمنداوقاف بود که به شیرازذامدند دریک جلسه فرمودند تحقیقات من نشانمیدهد یک چهارم ایران-وقف بوده است- واین وقف درتمام ابعاد است البته جنبه مذهبی پررنگی دارد-مثال بیاروم درشهرستان نیریز- یگجنابی هستنداز همکاران فرنگی که استاددانشگاه هستندیک نابغ تمام عیارهستندئکهمرحوم دکترعلی شریعتمدای از چند امتحان گرفت وایشان برای بورس تعیم وتربیت دانشکاه هاروارد که ایشان طلب کردهبود بورسیه شدولی ایشان نرفت وبشدت ضدخرافات است- بحث خرافات شدایشان فرمودند بعضی مواقع بعضی حقایق جنبه خرافات پیدامیکند ایشانفرمودند درهمنی نیریز ان زمان مهم درنیریز بودم- افراد هفت درخت پرتقال دارندسمه نصف انرا وقف امامزاه کردند- شما بروببین سهم امازاده درست بارورشده است .سهم ایشان افت زده است- ومسائل دیگرامروزه درامریکا وانگلستان کسی متوجه نیست که بشدت مغازهرا درحال کنترول هستند که دزدی نشود بالای یک مغازه بسیارکوچک یک اطاق است از انجا مغازه کنترول میشود بعدبه خانم فروشندهمی گوید ان فرد که درکنج مغازه ایستاده وبافردی صحبت میکند دوتا کیک برداشته یکی خورده استکه درجیباش گذاشته است اگرامد حساب کندیک کیک حساب کرد- بادب بگو شما بایدتوتا بپردازید من متوجه شدم- واگرپول نداشت بگوئید بعد برای من بیاورید -مداوم دزدان نقشه های جدیدمیکشند وبایدتجهیزات جدید ایجاد کند-کمترین مجازات پانزدهبرابرجنس دزدی شده وسه ماه زندان- دراول انقلاب مجله امریکائی نوشته بود –دو درصد سود مغازه ها دزدی –میشود بسیاری شغل خودراتغیر میدهند خوب بحران ایناست که افراد نسبت بهم مشکوک هستند اینجا است اسلحه میخرنند- اما اگر دست فرد بریدندوتوبه اوراقبول کردنداول زندگانی برای اوتاحدی مشکل میشود ومردم اورا میشناسند وبعضی نسبت به دلسوزی پیدا میکنند ومسلم است دزدی این فرد دفعه بعد میبایست به طریقی دیگرباشد ومیبایست ران روش به مهارت برسد-دست دوم که بریده شد این فرد کاملا فلج میشود-لذا ریسک بسیاربالائی داردکه دیگر کسی جرئت انجام انراندارد- مردم نسبت بهم دیگر درشک نیستند-ومردم میداند اگرتعدا د پلیس کم باشد واین دستگاه نباشد چه اتفاقی میفافتد-اخیر بخاطرکورنا- درامریکا چون مسافت خانه با مکان کار بسیارزیداست بعضی ها درشهرک ها زندگانی دمیکنند-امروزه وسیله حمل ونقل کم است خانم ها ماشینهای عبوری سوارمیکنند دم پرتگاه اورپیاده میکنندوپول انخانم میگیرنند واور به پرتگاه هول میدهد ویک فشنگ هم بمغزاش میزنند دراین شرایط های به اصطلا ح کریتیکال- یعنی حساس وهشداردهند وقرمز افکار ها و نیتها مشخص میشود –دریک کانال غربی –یک روانشناس معروف امریکائی بایک مجری ایرانی –بحث سکس مردانه مطرح شد-خود من اطلاع نداشتم چقدر این موضوع-درامریکا گسترده است وجلاتی است که راهای انرا نشان میدهد که شکلی باشید تا زنان راجذب کنید وحشتناک است برای زنان همچنین وجودارد روانشناس بسیارنارحت بود که جنبه افراطی بخود گرفته است وافرادواقعامریض روانی شدند واینداردفرهنگ میشود ومیبیست اموزش وگروش ودیگر واحدها بشدت کار کند درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم- دختران وزنان بیوه خلخال- یا پای بند از طلا در پا میکردند که اطراف ان زنگوله داشتند وپای بدون جوراب تا حدی ساق پا مشخص بود-پارابزمین میکوبیدند کهمردان متوجه شوند کهانها یادختر هستند ویابیوه هستند ودرضمن ثروتمند هستند وبرای خواستگاری بیایند- واسلام قران ارا تقبیح کرد-ولی هرکسی بین یک مرد ویک زن ارتباط برای ازدواج ایجاد کند- ثواب بسیاربالائی دارد-و- عجیب است افرادحکمت های معلوم شده دینراازان سرپوشی میکنند- معایب غیردینی راهم باز سرپوشی میکنند بهچ وجه منصفانه فکر وعمل نمیکنند امید است کمی بخود بیانند تحت تاثیران شیطنتهای سکولارها نباشند انشااالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک جستجوی - در ارشیوهای اینترنتی –من انجام دادم-که اقای نیل که ریس یکی از ا کتابخانه های دیجتالی است- بیان میکند امریکا قبلا عقبتراز دیگران بود درطول تاریخ تاحدی اینطور استعلم مدیریت وروش تدریس – از دانشجویان دانشگاه مسکوشروع شد ولی غرب بخصصو امریکا باشدت بعدا پیش رفتند—یعنی در روز اخر هفته درس نیمه وقتبود ونیمه یگر دانشجویان روی روش تحقیق وکاربرد گرفتن از علوم کار میکردند وبه مدیریت این برنامه هم رسیدند وانرا پیشرفت دادند- درحوزه هم دقیقا این کار میکنندولی با این تفاوت که سازمان دهی ندارد بیشتر طلبه های جوان مثلا منطق حفظ میکنند ودرسئوال منطقی یا   تعریف منطقی میمانند انهائیکه به درک دقیق رسیدند انچنان درجمع نقشیندارند مگرانکه ازانها سئوال شود اقای نیل معتقد است که علم انسانرا شجاع میکند وایشان معتقد است اگر کتابخانه دیجتالی نباشد تاریخ کشورها دراینده گم میشود واطلاعات زیادی نخواهند داشت- کشوره درحال نزدیک شدن بهم هستند ومیتوانندنیاز های همدیگر رابرطرف کنند- ویکاز راه حل ها همین کتابخانه های دیجیتالی است-   ایشان از کتابخانه خوداش خیلی کارها میکند ازجمله کمک به دارالترالمعارف ها- وکمک به کتابخانه هادیجتالی روستائی – وازجمله ایجادیک جامعه کمک کننده به جوامع نخبه خلاق- کتابخانه گوتنبرگ- میگوید انسان اگاه صلح طلب میشود- و وقت خودراهدر نمیدهد- ایشان یک تحقیقات کرده است- به یک نتجه شگفت انگیز رسیده است- وان این است که دردنیا همین اکنون یکصد سی میلیون رشته درحال تحقیق است- که درجهان علم عمومیت ندارد مثلادر روسیه پینج نفر دریک رشتهای جدید درحال مطالعه هستند وچندمقاله هم بیرون دادند همه اینهارا میخواهد دراینده وارد سایت خود کند  بییند این عدد رشته همه دانشمندان معتقدهستند که تحقیق درعالم هستی مشکل است وپیچیده است ین امر دوچیز را اثبات میکند- یکی قدرت عقل وفهم انسان ودوم اثبات خالق هستی است- ایشان یک رشته ای علمی در ایننترنت- درست کرده است- که تمام چت های دنیارا جمع اوری میکند- دونتجه ربردارد که فرموده است گرتنبهاتراز   طلا ونقره ومانندان است اول سئوالاتی که فرد مطرح کرده است- این سئوالات یا قبلا دانشمندان درشته خودشان پی برده بودند-که هیچ واگر پی نبرده باشند به انها اطلاع دهد- دوم تجارب ونظریاتی که خود به ان نتجه رسیدند که امکان دارد دراثر مطالعه مقالاتی   پی به ان ببرنند اگراین تجارب ونتایج درست نباشد افردرا مطلع کنند واگر درست باشد که ایشانفرموده است تابحال اغلب انها درست بوده است دران افرادان رشته را مطلع کنند ونکته دیگر افرادیک گروه دراوائل هم طراز هم نیستند وتوسط این کتابخانه ها به همطرازی برسند- واز همهمهتر لذت درک را بچشند وبخصوص درکی کهخود به ان نائل شدند- امروز ه حداقلاین کتابخانه ها با دو تا سه میلیونشروع میکند وامروزه ارشیو – اورگ ده میلیون- اقلام دارد وگوتنبرگ سیزده میلیون- این نشان میدهد همانطور ایه قران میفرماید-که انچه درحقیقت برای بشر مثبت است خداوندمنان حفظ میکند وپشتیبانی میکند- امید است چه درارشیو –اورگ وچه درگوتنبرگ- برای همه افراد برگ میدهد که ان مقالاتی که دوست داشتند ذخیره کنند ومقالات خودراهم درانجا بگذارنند که مورد بازرسی میشود درمخزن ذخیره میشود از هرجامقاله وارد برگ خود کنند انهاهم درمخزن کپی میشود ونظریات مختلف برای ایشان ارسال میشود- امید است این مخزن هامعرفی شود وماهم مقالات زیادی دریان مخزن ها داشته باشیم- انشااالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-با الهام از نظر مرحوم دکتر-مارتین لوتر کینگ- ایشان یک رویائی برای کشور امریکا داشت- بقول ایشان رودخانه به عقب باز نمیگردد- اما این رودخانه ان توان رانداشت –که موجی عظیم وسرعتی   بهتر داشته باشد-گرچه امروزه بانک سیاسی اقای ترامپ ورشکسته است جز دادن ازادی بخصوص ازادی – برای حقایق سترگ ومذهب راستین الهی نجاتی رااومتصور نیست ودرکاخ خودتبعیدی شده است- اسلام در صدسال قبل رودی کم اب بود وضخره ای کوچک وکوتاه خواست الهی سازنده تاریخ استسنت الهی مداوم تاریخ را بپیش میبرد ودیگرسنت ها سرانجام درکویر خودساخته مدفون میشوند-چه بخواهند وچهنخواهند- فرقی نیمکند امروز تحقق ارزوهای اقای مارتین لوترکینگ- توسط رودخانه سترگ اسلامی که هم از زمین میجوشد وهماز اسمان دران میبارد تحقق پیدا خواهد کرد- واین بخات –باخت تبدیل به برد- باخت کسانی که درکانال الهی حرکت نمیکنند خواهد شد- روزگا قبل کهرنگینپوستان توله سگ های دستئ اموزبودند- به پایان رسیده است فردسیاهپوستی درصدسال قبل میگوید من درنیویروک جائی جز منزل خودندارم- بازی سرگرم کننده زندانی کرده سیاهپوستان- نشان میدهد هنوز سیاهپوستان ازاد نشده اند-ودراسلام ازدواج سیاه وسفید بفرمان حکیم علی الاطاق الهی رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم-امر شد واذان گو مسمانان یک سیاه پوست بود وفاصله ها برداشته شد ازادی برده سیاه نجات فرد درروزقیامت شد وهمطراز یک دیگر درهمه جا بخصوص درصف نماز نشان برابری   همه جانبه-بود- وعدم عدالت گناه نبخشوندی چهدردنیا وچه دراخرت قلمدادشد ودرتمام ایات قرانی مومنین ومومنات- رنگ خاصی ندارند- وهمه عبد یکسان الهی هستند- تنها تقوا وایمان نشانه برتری معنوی خواهدبود—تقسیم فرقه ای وزنجیرهای تبیعض- ازپای همه مستضعفین برداشته شد- زنان ورنگین پوستان جز املاک وکالاهایئ فردنیستند- وهرگز جامعه درجامعه نخواهندبود- وخداوندمنان برای همه یک زندگانی شرفتمندانه وپر ارزش را چناچه درکانال وراه الهی باشند تضمین کرده است-امریکا درقالب حقوق بشر کذائی زنجیرهای شرایط بد-رابرای رنگین-پوستان را سخت واهمین کرده است که انها چک بد و ورشکسته هستند وبرگشت- خوردند- میبایست فرصتهای برابر-دیدگاه یکسان داشتند وبهروری عادلانه بوجود اید که انها هم میتواند چک- مایه دار باشند- دیگر زمان دیگر محدود است زمانی دیگرنیست میبایست به بازی گرفت شعار های تخدیر کننده تمام شده است- وانها باید- دراقتصاد برابر دیگران باشند- وحقوقمدنی یکسانی باشد وتصورات یکسانی نسبت بهم داشته باشند- ودر وجود وهستی یکسان هستند- هیچ نژادی نمیتواند به تنهائی جاده تاریخ را قدم بزند وحرکت کند-تا تبیعضات برداشته نشودموفقیت برای رنگین پوستان نخواهندبود- وحشی گری پلیس وازاردهند ها بازجویان باید پیاین بیابد راه باید تغیر کند ودرکانال الهی حرکت شروع شود-اروزهای رنگین پوستان ارزوهای امریکاهم است- فرزندان بردگان وبا فرزندان اربابان سفید روزی در دوره یک میز باهم گفتمان کنند—باید ما سنگ یک کوه-رشد وهمکاری باهم گذاشته شود- سفید پوستان که ادعای یک نژاد بزرگ خودرا میدانند درواقعیت میبایست این طور باشد- باید همه میبایست باهر نژاد ومذهب دست دردستهم اواز وحدت رابخوانند-این امرفقط درسایه- ارامش ساز پرچ درحال افراشته شدن اسلام ناب عزیز است انشتله هرچه زودتر صاحب اینپرچم به روشنائی دیده شود انشالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- این دوناو بخصوص ناو اخیر هیچ ربطی به کارخانه ندارد- بخش پیچیده نبوده است- کاملا یکامر انسانی است که انرا مدیریت وهندل کرده است- دلیل اش این است- میگونید اتفاق دربخش گازوئیل ومهمات رخ داده است—مهمات دونوع اشتعال دارند یکی با چاشنی –که انفجار رخ میدهد همه جاراتیکه وپاره میکند ویکی مهمات بدون چاشنی مانند کاغذ میسوزد بخصوص بمب های اتشزنه که ازفسفر درست شدند حرارات ایجاد میکند داخل کشتی ذوب شده است تیکه پاره نشده است چنانچه انها چاشنی داشتند بندر راباخاک یکسان میکردند ودیوار بندرا حدافل تاسسیصدمتر نابود میکردند روی عرشه سالم است-درانفجار ولو از دینامیت سفید استفاده شود درمرحله اول دودسیاه است وسپس سفید میشود ومیزان دود بسیارکم است-ولی دراین حادثه میزان دودسفید بسیارزیاد است-حال چند گزینه موجود است- یکی جنبه سیاسی دارد که ناو هارا به امریکافرا بخواند- دوم ایجاد اشتغال کنند وتکامل جدیدبدهند سوم توطئه برعلیه اقای ترامپ است—لطفا دروزرات خانه بخصصو وزرات خارجه از خانم ها استفاده شود کار زیادمردانه نکند ازامام زین العابدین علیه السلام یادبگیریم که حضرت زینب سلامه الله علیها برهبری کاراون انتخاب کردوالگوهای سیاسی همیشه بیشترین اثررا روی افراد میگذارد- این توهم را که دراسلام- زنان دنبال روی مردان هستند رابرطرف کرد شاعرمعروف امریگائی ادوارد راین پو میگوید به مادرش که اسمائی زیادی داده است درفهمبعضی از این اسمائی ماند ه اندیک بار اورا هلن مینامد ومیگوید که علت بهخانه امدن من توهستی –که شکوه وجلال یونان داری وعظمت روم وچوت مجسمهای تاریخی که بر فرازستونها گذاشته میشود پرابهت میباشی ومنرا تربیت وتیمار میکنی-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جبران خلیل- کتاب اش بزبان انگلیسی جزو صدتای اول است-یک کتاب دارد که درحقیقت مانند شاه نامه است-نبوغ-درانسانیت کسانی که هستند از واژ های کلیدی زیبا وامیدوار کننده وارزشهای متعالی انسانی بقول شارح شعر ادراوارد الن پو که کتاب نفرسوم امریکا درفروش است- طلسم گونه است وسجع مانند است-همانطور که جناب سعدی درسجع اول است اقای پو درزبان انگلیسی اول است-هنوز در مانند او نیامده است حتی درشعری برای مادرش در سن چهارده سالگی- بقول شارح انسان ذاتا تجربه شیرین وتلخ دارد وخوبی بابدیرادرک میکند وانرا فطرتا انعکاس میدهد دوشهر دباره ایشان کار عظیمی کردند شهری که متولد شد وشهری که درانجا زندگی کرد ومرد- نکته ای دارد کسی که حواری نشد کسی بود که علاقه به حواری شدن نداشت- وکسی که حواری شد ازعلاقه مفرط به یک لذت دیوانگی درعقل رسید- به معرفت واشراق میرسد- شعری دارد کاخ تسخیرشده که اگر شما کاخیرا تسخیر کردید وپادشاه شدید به جلال وجبروت شکوه ان کاخ که چون مروایدمیدرخشد وغیره نگاه نکنید بهان معرفت واشراق وخردمندی شاهی که درتمام عمراش در سلامت نفس وارامش ولذتهای واقعی که برده است-توجه کنید-میفرماید به یک کارفرمای سنگدل- جناب در فقر بدنیا امد دراوائل قرن بیستم وضع کارگران درامریکا وحشتاک بد بود تنها باکمک خیرین میتوانستندزندگانی کنند- ایشانمیفرماید ازان کارفرمای سنگدل مداوم اطاعت کنید وخوبی کنید تاخوبی را یادبگیرد- پانزده سال برادراش گفته است توجهای به اشعاراو نمیشد وگمنامبود زیرا حرف اور ا شعارگونه ومزخرف میدانستند—جبران خلیل – شاهنامه اش با کلمه پیامبر شروع میکند- وداستاهای مختلفی را بیان میکند که تاحدی شعرگونه است-بعداز هرچند داستان یک نقاشی سیاه وسفید-مرد وزن برهنه اند گذاشتند؟ که من علت انرا درک نکردم—المصطفی فرد انتخاب شده ودوست داشتنی-او زمانی که درفجر روز تولد خودبود- وداوزده سال-درشهر اورفلیس انتظار کشیده بود که کشتی اش- بیاید- که بتواند به جزیره محل تولدخود  بازگرد –درهفتم ماه ایلول که درو شد- بر بالای تپه رفتیارفت که شهراش دیوار ند اشت- ودرجهت دریا نگاه کردچشمانش کشی رادید وبران خیره شدکه ب دکل بزرگش- به سمت او می امد- سپس-دروازه قلبش ناخوداگاه باز شد- وشادی اش ازروی دریا گذشت –چشمانش را بست- ودرسکوت در درون روح خود خداوندمنانرا تمجید کرد- اما همچنان که از تپه پائین امد- غمی وجود اورا دربر گرفت- واندیشه ای درقلبش خطور کرد- من چگونه درحالت صلح وارامش با این شهر وبدون غم ازاینجا بروم—نه- بدون داشتن زخمی در روح-من باید این شهررا ترک کنم-چگونه میشوداز ازاین شهر که از دردهای اش وتنهائی اش بدون-تاسف وافسوس-جدا شد-؟ بسیار خرده قلب شکسته شده که من در خیابانهای- اینجا پراکنده کرده ام- چه بسیاری بچه هائی-که درقدم زدن طولانی درتپه های این شهرکه برهنه بودند- من از اینجاعقب نشنینی کنم- بودن انکه غمی سنگین وناروا وپردرد بود- ان لباس ابریشمی نبود که من بتوانم ببخشم- اما ان پوست دست من بودکه میگریست- ان یک فکرنبوددکه من میتوانستم از او دوری کنم اما شیرینی قلب من از گرسنگی وتشنگی درست شده بود-هرگز بیش ازاین زمان-نمیوانستم باشم-دریا انچه را به کشتی گفت خطاب به من بود- ومن میباست برعرشه میرفتم- بجای بودن- گرچه زمان در شبها شعله وربود ویخمیزد وبلورین میکرد که درگل تپیده میکرد-ایا من میتواستم کاری بکنم تمام زمانی که اینجا بودم- اما اگر میشد چگونه بود؟ صدا به نوک زبان نمیامد وبجای ان لبها بال بدستاورده بودند- تنها فقط میتواستم دیگران جستجو کنم—وتنها عقابی که لانه ندارد دراطراف خورشیدپرسه میزند-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اسلام امروزی که درگردش خورشیدی درجهان – وجود پیدا کرده است- هیچگونه مرکزیت ثابتی ندارد- درحالیکه میبایست مکه یامدینه یا کوفه مرکزیت اسلامی باشد وگاهی هم هیچگونه ارتباطی سیستمی وجود ندارد- وبه سیستم های مختلفی هم تقسیم شده است درهرحال شیعیان باید پیشتاز این وظیفه باشند- کهدریک سیستم به مرکزیت یک سازمان دریک نقطه جغرافیائی متعهد شوند- تفاسیراز اسلام امروزه هرگروه خود را خورشید اسلام میداند- از اسلامبسیار رومانتیک واحساساتی وگاهی محافظه کار تا اسلام انقلابی وجدی دامنه گستره اسلام است- وبعضی بطورکلی خودرا ایزوله کردن وبسیارهم پنهان کاری میکند- بعضی ها درگذشته هستند وهیچ نیازی برای به روز شدن ندارند- وسنت را اینچنین تعریف وتفسیر میکنند- وبعضی به راحتی سنت درفرم اصلی اش ناسودمند میداندودست ببدعت میزنند- وبعضی ها اماده گفتمان هستند- وبعضی ها فاصله میگرنند-بعضی ها اهل انتقاد سازنده هستند وانرا هم بلد هستند وبعضی اهلانتقاد سازنده هستند ولی اطلاعات غلطی دارند- بعضی علاقمند به رابطه دوستی هستند بدون گفتمان منطقی- بعضی ها گفتمان عقلانی سم وارد کردن درمغزها میدانند-باید دید کجا حقایق پنهان شده است وکجا اب از سرچشمه باعوامل دیگر مخلوط شده است-مشکل درخارج نیست مشکل در درون است درتصورات وشکل دادن وشکل پذیرفتن از حقایقی که  در زندگانی رخ داده است-بسیاری هستند که مستقیم با واقعیت ها برخورد وملاقات نکردند- براساس علقه های درونی-حقیقت وایده ال-که بی ربط بازدواج اول انسان میماندترسیم میکند- وغالبا هم شناخت ومعلومات عمیقی ندارند-مانند بچه یتیمی ازپدر اطلاعاتی ندارد واورمطابق میل خودترسیم میکند وشعرهای اولیه خود رابرای اومیسراید- وبسیار اغراق میکنند-غالبا افراد پس از تحصیلات زیاد دست به اصلاحات افکار خود میزند- ولی متاسفانه بساری از مسلمانان نمیدانند چگونه باید دردین خود اصلاحات بوجود بیاورنند- وغالبا افراطی هستند- وهر مرکز علمی در دراز مدتتاثیرا سبک واستیل خودرا برفرد میگذارد-برهنگی کردن حقایق از لباسی که برتن اوکرده اند بسیارمواقع کاری عجیب قلمدادمیشود-همیشه قضاوت کردن به گذشته بسیارمختلف وحریف طلبی خواهدبود-تجربه نشان داده است اثار شخصیت هائی چون حافظ رحمت الله علیه وجناب شکسپیر که نگاه یک پیرمغانی باید باشد با روحیه جوان گرائی- تعهد سنگینی ندارد بیشتر به نگاه طبیعتگرائی دارد تا معنوی واخلاقی واز مدل کلاسیک زمانی وحالی که مورد تمجید است سودمیبرد-ودیده شده است که اشعار عرفاراتبدیل به یک ترانه بازاری کرده ستکه هیچ نشانه ای ازبعدمعنوی مذهبی دران نیست- وهیچ نشانهای وسمبلی ازان نبوغ وحشتناک خبری نیست-البته جهان تحت تاثیر این نیروهای جوان-اعتقاد راسخ خودرازدست نمیدهد- غالبا افراد سطحی- بدنبال افرادمشهور زمان هستند-اما بارشد وتغیرات ناپخته بدنبال افرادگمنام تاریخ میروندکه علایق انهارااشباع میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99