سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم – مقاله حضرت استاد معزز ایت الله حائری شیرازی- بعضی  از روحانیون وظیفه وظیفه خود میدانند که کاری نکنند که مردم پشت سرش بد بگویند. وبه خاطر همین ملا حظه قدرت تصمیمگیری وریسکشان کاهش پیدا میکند- چن هیچ موردی نیست که انسان بتواند با اطمینان باحفظ ابروی خوداش یک قدم اساسی برای اسلام بردارد- این خیال محال است که انسان بتواند باحفظ ابرو قدمی برای اسلام بر دارد- من با این تجربهی  عمری خودم این حرف را میزنم--- اگر انسان بخواهد به شرطی اقدام کند که ابرویش محفوظ بماند هرگز موفق نخواهد شد-اگر خدای تعالی میخواست انبیا را مشروط بر اینکه ابرویشان راحفظ کنند- ماموریتشان را بدهد- هیچ کاری به  سامان نمیرسید- نمیشود- باید انگ جاه طلبی را بهش بزنند( او) تحمل کند- اقای بروجردی وقتی زعیم(مقتدا) شد برای اونوشتند که جاه طلبی؟؟- نامه را جواب دادوگفت من ابقاع( حفظ) جاه میکنم- خدا جاهی به من داده  وابقاعش میکنم- حفظ اش می کنم- نترسیدن به این معنا خیلی مهم است این نترسیدن را من تعبیر نمی کنم به نترسیدن حسینی- این نترسیدن حسنی است—شجاعت  این است اشجع( بیشترین شجاعت)-این است – نترسید از اینکه بگویند ترسید!! این نترسی است- حسن وما ادراک مالحسن-امام حسن که قابل درک درصفات وایده نیست-امام رحمت الله علیه در طول هشت سال دفاع مقدس شجاعت حسینی داشت .وتمام این شجاعت را دریک روز جمعکرد وشجاعت حسنی خودرا نشان دارد-( نرمش قهرمانانه)- و( ایشان) گفت-: من گفتم تا اخرین نفر تا اخرین نفس –تا اخرین قطرهی خون- تا اخرین خانه- اما امروز میگویم صلح میکنم این صلح تاکتیکی نیست واین جام کشنده تر از زهر  را سر میکشنم ومسولیت این کار راهم قبول میکنم- خدا رحمت کند ایت الله اقای سیدنورالدین این خصوصیت را داشت که دندان طمع را به اینکه بتواند با ابرو ازبین مردم عبور کند را کشیدند- چون به این حالت بی اعتنا شده بود –ان وقتی که دیگران جرئت نمی کردند منبر بروبروند-منبر میرفت- اقای فلسفی میگویند دوره ی مصدق ازبدترین شرایط بود ومنبر رفتن هم خیلی سخت تر—اقا نورالدین یارنش را هم-هم خوب انتخاب کرده بود وهم خوب انتخاب کره بود-هم خوب اموزش داده بود- واین کار اسانی نیست- سایر روحانیون کم وارد این کار شدند—نکته ای عرض کنم- انگلیسی مداوم به اقای هیتلر پیام می دادند که دست از جنگ از لهستان وانگلستان وفرانسه بر دار ومابقیه جهان نوش جان شما- شما راهم در کشورهای مستعمره شده  شما را هم شریک اقتصادی میکنیم- درایران هم که المان نفوذ کرد ساکت شدند مسئله مسجد گوهر شاد رخ داد سیاست انگلستان تغیر کرد- ازجهتی المان سرانجام روسیه رابه زانو در میاورد ومیترسیدند که نیروهای  یا روسی- ماند داعش امروزی به کمک المان امده وانگلستان وفرانسه رافتح کنند ارتش انگلستان که وارد ایران شد تنها جناب فرمانده دریائی اقای بایندر مقاومت کرد وچون به انگلستان احساس نیاز میکردند کاری  نکردند اما روسها میخواستند وارد شوند اول انگلیسی ها مخالف بودند وپس موافقت کردند که ارتش سرخ فقط تا قزوین بی اید-  دولت رضا شاه ترک مخاصمه داد وتمام واحدهارا مرخص کر د- ولی مردم  وارتش درشما شروع به کشتار روس ها کردند بخصوص جنگ شهری  که درانزمان تنها ارتش هیتلر دواصل انرا کشف کرده بود ئتا امروز تنها چهار اصل دارد اگرنصف مردم با ان ارتش نباشد پیروزی محقق نمیشود واگر نصف باشد تنها راه نجات محاصره اقتصادی است استالین متوجه شد که درتهران به نفع او است فرهنگ بیشتر است ؟؟ وامکانت  بیشتر است درضمن میدانست انگلیسی  ها همه منافع رابدست میاورند وایشانهم مقداری درمنافع شریک شود- سربازان روسی که یا مجروح میشدندویا دستگیر میشدند درقهوه خانه درابگوشت که به روس ها میفروختند زهر عقرب میریختند- میگفتند  ماراشب سوار ماشبن کردند وگفتند به جنگ نازیسیم میرویم مانیامدهایم که با مردم بجنگیم- مارانکشید وزندانی کنید تا جنگ تمام شود ولی میکشتند تا اینکه گفتند دستور امده است نکشید که بیشک دستور یک رهبر مذهبی باید باشد که ابروی خوداش را گروه گذاشت-امروز ها درامریکا چشنواره فیلم – گلدن گلوو- دستکش طلائی است- فردی این  چشنواره ترتیب داده است وجوایزی میدهد –کاری خوبی است- دیشب ریس اینچشنواره فرمودند من این چشواره رابرای این  بوجوداوردم که سینما سعی کند به مردم امید  یک زندگانی بهتر را دراینده بدهد- حالاباید سئوال کر د باکدام نوع فیلم؟؟ نقش مذهب کدام است؟ ایا مذهب دربهتر کردن زندگانی اینده نقش دارد ویاندارد واین مسئولیت همگانی بخصوص روحانیت امریکا است که ساکت هستند؟؟ ایابهتر بود به جای دستکش طلائی چهره طلائی نامیده میشد؟؟!!-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99