سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- این مطلب که اقای جوی بایدن سرکاربیاید- ممکن است که بضی- مشکلات ایران راکم-کند- بستگی به اراده الهی وقدرت ما دارد- از لحاظ عقلانی ماباید به خداوندمنان- وتوجهات امام زمان علیه السلام توکل کنیم ورضایت انها رابدست اوریم- این استراتژی وراه حل ایدولوژیکی ما است وهسته اساسی تاکتیک های ماراهم ترسیم تعین ومبین میسازد- بقای جمهوری اسلامی ربطی به دیگران دارند با خواست الهی –ربط وتحقق پیدا میکندچناچه این روند را طی کنیم اینجریان ادامه گیدا میکند- وبسرعت رشد میکند وپیشرفت محیرالعقول هم پیدا مکیند- گرچه غرب زدهها ازاین استراتژی-کراهت دارند وانرا نمیپیذرندودرطول تاریخاین کشور هنیشه مخالف   اسای وبنیادی بودند ولو پیشرفتهارا شاهد بودند ولی برایذ ان ارزشی قائل نبودند واحتمال تغیرات اساسی انها نمیرود – رنگ وذائقه دیگری را میپسندند-فشارهای درونمعلول درک کلی جامعه نیست بله اشکلات است ولی بایددقت کرد این اشکلات سرمنشان کجا است واز چه منضشائی اب میخورد صدسال اندی است کهایرا را اشتباه درهمه امور بخصوص فرهنگی واقتصادی وسیاسی-راطی کرده است- نجات این نوع کشورها کارسختی است- بدروغ میگویند که اقای اوبما یک صدهزار دلار به ایران داده است درحالیکه شخص ایشان گفته است کمتراز دومیلیاردلارداده است- پول دوهواپیمای بوئینگ است چه حسنی دارد که حکومت ارز را صعود بدهد وارزش انرا بالاببرد اینامرباعث میشود کهایران دررقابت اقتصادی درجهانکتناربرود چون هزنیه  خریدازاز خارج که سخت به ان متکی است بالمیرود ودرنتیجه دررقابت اقتصادی باخارج کهامروزه به ان سخت نیاز داد کم میشود- وقدرت خرید پول ما درمنطقه بشدت کم میشود—دو کشور را درنظر بگیرید یکی نیچریه ویکی کره جنوبی – ریس کشور نیجریه در گردهمائی سازمان اسلامی در ترکیه فرمودند- هرکس درکشورما سرمایه گذاری کند که اقلام زیادی وجوددارد-ماسودانراتضمثین میکنیم وبیشاز چین امکانات وامتیاز میدهیم ولی کسی نمیرود چون اجازه امریکا میخواهدخبرنگاری خارجی میفرمیاداروز جوانان این است که کفش ادی داس داشته باشند وبیشترانهادر روستا قدرت خریدن کفش ندارد –مغازه دوساعت باز هستند وکالا انهاتمام میشود بیمارستان درشهر کوچک ساعتی خاص دیگرافراد برای معالجه کلی راهنمیدهند زیرا دوا ندارندئ فرض کنیدامروز به انهابگویند که ازاد هصستید وغرب اهارا تحریم کند بیشترافرادانها خواهندمرد- حتی کره جنوبی کبه صادرات خودمتکی است وهشتاد درصد صادر بهغرب میکند وبااجازه امریکابهجای دیگر میفروشد اگرامریکا وغرب از انهانخرند ورشکسته هستند نظام غرب راه اشتباه رفت ومداوم هم دارد کم کم سیر قهقرائی اش شروع شده است حال مابایدبه این کشورمتکی باشم والگویغری امریکائی پیاده بکنیم-؟؟خداوندمنان انسانها رادرمشکلات ازمایش میکند وسپس اقدام میکند وراه نجات راه راحل الهی است وبس- امام سجادعلیه السلام بعنوان نمونه درحالیکه گوه عزلت بود وکاری سیاسی مهمی نمیتوانست انجام دهد- طبقایه های قران باید با ایشان مهربامی ومودت ودستی بکنند درحایکه درسخترین تحیرمات- قرار دادند- میفرمودند ما در روز فقط ظهر چندلقمه نان میخوردیم زنان ما فقط یک چادر داشتند –که بنوبت باان نماز میخواندند ونمیتوانستند بیرون بروند وکسی به ایشان خمس نمیداد- جناب مختاربود ثروت مخالفین امامحسین علیه السلام رامصادر کرد وخمس را گرفت وبنزد ایشان رفت- چرا ایشان شکایتی نکردندچون حکمت انرا میدانستند-دران حال خداوندمنان شکر گزاری وعبادت زیادمیکردند اینپرچم اسلام ناب بههرحال باید بافراشته شودمابقیه درمرداب وگرداب هلاکت هستند-مسئلهمهم جلب رضایت الهی است که غربیان وغرب زدگان انرادرک نمیکنند-من جناب اقای کرد مخالف ایران تعجب میکنم که امریکا داعش رافرستاد تاکردها تسخیر وذلیل کنند-مارفتیم انها پس ماباید باامریکاهمدست میشدیم که کلاه مارا باد نبرد کارخطائی انجام دادیم وماشاهد باشیم که فلسطیی ها ومسلمانان درخاورمیانه قصابی شوند وماهم دخالتی نکنیم ایران تنها بعلت محبوبیت درمنطقه است-شعاع حرکت اش مدتها است درکره جنوبی تاثیر گذارشده است استادهای امریکائی بکنار میرونند ویتنامی نسل دوم زبان یادمیدهند ازسویس واسترالیا وکانادااستاد می اورند- مگر اسرائیل وامریکا درجهان انها کشورهای معمولی هستند طبق قوانین سازمانملل متحد عمل میکند که مابایدمعمولی باشیم انها هم کشورهای ایدولوژیکی هستند وحتی بیشتراز ما بدنبا هموژنی وتحمیل سلطه وفرهنگ واقتصاد وطرز تفکر وسیسات ماهستند که بنفع امریکاتمام شود که ضدیت با دین اسلام ناب الهی دارند درطولتاریخ باتمامقوا با اسلام ناب بنام اسلام ناب مخالفت وضربهزدند ولی اسلام ناب ما رشد دوچندان پیدا کرد وانشا الله این سنت باقی خواهند ماند تا منجی عالم بشریت پرچمدارحقیقی این مذهب راستین باشد انشاالله 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی استجناب مرحوم دکتر محسن خادمی رحمت الله علیه-ایشان درامریکاخواستهبود دکتر زبان بخواند استادگفتهبود ادبیات شما جلوتراز ادبیات امریکا است –مدیرت اموزشی بخوان که بشدت شما عقب هستید ایشان میفرمود کهدرامریکا لیسانس نیمی مطالب است ونیمی روش تحقیق-مهمترین درس درامریکا زیست شناسی است وبیشتر تخصص در زیست شناسی است وبعدزمین شناسی – این زیست شناسی- شمال اندام انسان –و- اعضای انسان مثلا خون شناسی وکه تقسیم میشود مثلا گلبول قرمرز- سفید وغیره .زیست شناسی حیوانات وپرندگان بهمین سبک و زیست شناسی کشاورزی – بههمین نحو وبیشترین استخدام مال زیست شناسی است- مراکز مختلفیمثلا برای خونشناسی دارند- کههرمرکز که بدرجه خاصی رسید تاششصد خون فرد را تحقیقمیکند درروز تمام شهرک های کوچگ تمام نوادان تا دوماهی مرتبازانها خون گرفته میشودباملاک سشنجیده میشود که مسائلی نداشته باشد جهش رخ نداده باشد ولی درشهره هردفعه ده درصد تا لبه مرگ وبعداز مرگ-که بیشتر خانمها دراین واحدها کار میکنند- و انتخاب افراد علاوه برانکه درضمن مریشش ند خون میدهد براساس انتخاب کامپیوتر مجبور است خون دهد واگرقبول نکند شغل اش راازدست میدهد- اولین سئوال این است که افراد معتادشناخته میشود حتی سیگاری ها چه سیگاری میکشند وچه میزان میکشند به انها توصیه های لازم میکنند-چطورانها بدام نمیاندازند-یک حیلهدرست کردند بیکاری وطلاق وبدبختی ها باعث میشود به سراغ خودکشی بروند-لذا موادمخدره عمرانها ولوکوتاه تر میکند ولی لذت بخش ترهم میکند- وملحدین میفرمیاند اینهم انخدای بزرگوار پرحکمت بله هم بزرگوار هم پرحکمت است ولی کسی بدنبال حکمت الهی نیست- اخیرا موضوع بیان احساسات درباره خداوند منان درفرانسه جویا شدم به نکته عجیب رسیدم- ضرب المثل های درباره خداوندممنان بود-انهائیکه خداوند راتمجید میکرد حذف شده است غیران باقی مانده است مثلا خداتورا بکشد تورالعنت کند اخیرا درفرانسه دارد ان ضرب المثل هاکه درباره تمجید از خداوندمنان ویاشکر کردن خداوندمنان توسط کاتولیک ها داردمطرح میشود امادرانگستانمثلا جمله این باشد دوستی بگوید من تصادف کرذدم ولی خداراشکر سخت نبود- انگلیسی ها دریانمورد میگویند که شکر چه تصادف یا شانس خوبی بود( تنک گودنس)- جناب استاد دوتاسه ماه به این مراکز درتابستان رفته است- هردو خون شناسی بوده است-علت رفتن این است اینمراکز یک بخش مدیریت اموزشی داشتن چون اصطلاحات سیزده حروف دارد و برای هرجه درجه وهراختلاف- لغت سازی خاصی کردن ومداوم درساختن لغت برای نکهسهلترشود کار میکنند وطرزیادگیری که اسان یادبگیرندودرخاطره زیادبماند وبکابردن ان اسان وبدون نقص باشدوکسی زده نشود این خانم ها بعداز لیسانس بین ششماه تا یکسا ل-مثلاسلول کبد یا خون وغیرهرا انتخاب میکنند ومیخوانند باتمام وسایل تا میکروسکوپ الکترونی-کار میکنند اگربا این میکروسکوپ کارنکنندتشخیص جهش را نمیدهند- دریکی از سه ما ها سه جهش کشف کردندذ کهمگی مال خارجیان ومال کشورهای جهان سوم بود یکی از انها مال جوان چهارده اسال هندی بود- علت انرا کشف کردند یک مواد غذائی ودوم استرس شدید وسوم من تاحدی فراموش کردم کم توجه به مریض شدن وبی اعتنائی -یا معالجه توسط داروهای بومی هند- ایشان علاقمند میشود وکتب زیستشناسی انها شبانه روز میخواند بیست روز مانده به اخر سه ماپشت میز مینشنید وعمل میکند وانها مات ومبهوت میشوند حال ماباید بدون ان تجهیزات و دانش تشخیص دهیم پس صرفیادیگیر مهمی نیست هوش خلاق مهم است درتمام موارد انیچنین- یکخانم شیرازی که پسرش درامریکادکتربوده است به امریکا میرود-پسرش یک دکتر که درضمن درمحل مطب خود که سالن بزرگی بوده است تحقیق هم میکرده است- ویک کامپوتر بزرگ بیست میلیون دلاری هم داشته است- به ایشان میفرمیادمن ازمایش هائی مینویسم که بایدانجام دهید که انها بسیار گرانقیمت هست- ولی اگر شما حاضر باشید بعضی ازمایش های دیگرهم انجام دهید انها مجانی هستندوازمایش های اصلای شما نصف قیمت میشود – ایشان قبول میکند بعداز چندروز که ازمایش هاداده است نزد دکتر میرود ایشان میفرمایدبسیار ازمایشهای مفیدی از اب درامد-من تحقیقات خودرا بهچند دانشگاه ومراکز تحقیقاتی فرستادم ونسخه شمارانوشتم امامن تصور میکنم درکاهوی شهرشما مسائلی دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به بهانه اولین زن وزیر دفاع امریکا کهاز طرف اقایجوی بایدن انتخاب شده است که خانم میشل فلور نوی – میباشند-امریکا برخلاف انگلستان بعلت انکه تاحدی اطلاعات حکومت منتشر میشود وسطح علمی درمسائل نزد مردم وروزنامه ها قوی است- حرکت سیاسی از پایئن به بالا قویتراز حرکت بالا به پایئن است ولی درانگلستان هیچگونه اطلاعات بدردبخور فاش نمیشود وافراد که انتخاب میشوند غالبا دانشجویان ممتاز دانشگاهای معروف انگلستان- هستند که بعنوان نابغه- انهارا جامیزنند گرچهگاهی اطلاعاتی کشف میشودولی غالبا قابل سرپوشی ومهار زد مگرانکه ابرقدرتعا جببه جلوی ان بگیرنند لذا مدتا ساکت هستند ومسائل پیش پا اورده مطرح میشود وحکومت سعی میکند رفاه نسبی سطح بالارابدست اورد- مدوام مردم فریب میخورند ولی از توجیه کردن خسته نمیشوند- شکست احزاب درامریکا باعثشد اقای ترامپ حکومت تک محور اقتدار طلب راروی کاربیاورد در اصطلاح میگویند سیاست بولدورزی- این نوع سیاست درامریکا باروش اقای ترامپ جدیدبود وجذاب بود درایران رضاشاه تاحدی اینچنین بود- این خانم یک سیاست مدار است تاحدی رادیکا است ماننخانم هریس نقشه جالبی است خانم های ردیکال زیادتوذوق نمیزنند اقی جوبایدن ماننداقای ترامپ بیان کرده است ارتش تضعیف شده است اگرامریکا عاقل بود مانندیک کشورمعمولی بایدعمل کند سعی خودرا درداخل بکاربرد ولی از ان چهت اینکار کاراسانی نیست سالها رنج میخواهد برای انکه رقبل زیادمطرح نشوند انها بچه های رام نشان دهد وهنوز امریکاابرقدرت است اشتباهاستراژِ میکند که توسط مهار نظامی میتواند ابرقدرت باشد که جهان بهان لقب کوفت وزهرماری خواهند داد همچنانکه داده اند-  معلوم نیست چه میزان بایدهزینه شودوچگونه هزینه شود که امریکا ابرقدرت بدون چون وچرا جهان شود- سیاستهای نظامی بسیارپیچیده است جناب اقای عیسی برلین یک نکته جالبی تاحدی درک کرده است- اول انکه باید درجامعه وحدت پیدا شود ولی ایدولوژیها بعداز مدتی شعیه به شعبه میشوند وتضاد وتعصب ایجاد میشود واعتشاش درونی بوجود می اید- وخطرناکترین انها مذهب است درحالیکه مذهب ناب نه ساختگی برای وحدت انسانها امده است- ایشان به ارزش ازادی پی برده است وهم چنین به ارزش قوانین وساختارها درحیرت است ازادی رازیادکنیم وقوانین کم کنیمویاثوانین زیادکنیم وازدی را کم کنیم چهارنوع ازادی را مطرح میکند وخوداش در شناخت بهترین عاجز است- لذا به فرهنگها معتقداست که انها واردزدوخورد باهم میشوند وسپس راه چاره پیدا میکنند ومیفرمایدبشرا بههمین علت به تمدن فعلی رسیده است اینخانم طرح داده است بیست وچهارهزار سرباز ناتو از المان بهلهستان واز انجا به مرز اوکراین – روسیه برود دویست هزارسرباز هم کاری نمیتواندبکند حتی درمقابل ایران چه برسد رئسیه لذا میخواهدجلوی پیشروی را بگیرد که امریکابتواند دران مکانها مستقر شوند وانرا پیشرف لبرقدرتی امریکا بیان کند درهرحال استکبار پیشرفت فرهنگی ومذهبی راستین برنمیتابد وانرا تحریف میکند امام حسن علیهالسلام  زمانی که پس از امضای صلح با معاویه از کوفه به مدینه رفت- کنیزی داشت به اسم ام حبیبه بسیارعاشق امام حسن علیه السلام بود وایشان میخواست باکاروان امام حسن علیه السلام بهمدینه برود امام علیه السلام فرمودند درکوفه بمان بنظردودلیل دارد اولا کوفه امنترازمدینهبودودثانی افرادی باید درکوفه باشند که ارزشهای اهلبیت مکرم رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم احیاکنند-درهرحال بنظر میرسد اقای بایدن میخواغهنداز ترفند شکستخورده اقای ترامپ بنحوی برای خوداز نمد کلاه ای بسازد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- شعرهائی از فرانسه هرگاه مشکلات-جفت جفت امدند از جاده سوخته شده سیاه رنگ دوری کن- که ازسوختن اتش امیدواری چنین شده است واز پنچره دیگران گل هارانگاه کن-همچنان که مد دریا بالا میایدترس های خاص را باخود میاورد- چهبرای کسانی که بیرون هستند وچه برای کسانی که درون هستند اما دراین حالت لرزش وترس-خواهندامدنورهای بلند طلائی که افق تا افق را تصاحب میکنند


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- باکاروان به سامرا رفتیم-دی.ار مصنوعی ساخته بودند که یک راه رو بود چند کیلومتر از محل پیاده شدن دوربود به بارگاه پرعظمت امامین رسیدم روبرو بارگاه مسجد امیرالمومنین علیه السلام که بدستور زیعم عظیم اسلام ایت اله العظمی  شیرازی ساخته شده است ومحل درس ایشان بوده است عجیب کهداعش گفته بود من راهرو نمیزنم منظور با خمپاره ولی هرکس داخل این مسجد شود میزنم وهرسنی که وارد مسجد شود-ترور میشود-درب ا ش بسته بود- صحن بسیار کوچک است وزیر زمین که سرد اب گفته میشودکه لغت فارسی است اب سرد –بزرگ است همه بیشتر درحیاط هستندتنها ایرانی ها عزادری میکنند ومابقیه ساکت نشسته هستندجای کفش گذاشتن بسیاردارخال محدود است باید درکنار جایگاه درحیاط یکی بنشنید وکفش نگهدارد وبعدا شیفت عوض شود- اما مغازه دارها- دراطارف حرم هرکدام یکجا برای کفشگذاشتن تهیه کردند ویک کسی هم مامور بپا است بما گفتند اگربتوانید دراین جاها بگذارید- من یک کفش المانی داشتم-یک جوانی دروی ظرف های پهن روغن ملشین انگلیسی که سیاه است وارونه کرده بود وزیر حصیر کوتاه نشسته بود قیافه عرب نبود بایک نگاه مسحور کننده اشاره بجلو کرد دیدم بهاندازه کفش من جا است .نزدیک ایشانبود و.بهمن خیره شد ومن سلامی کردم ورفتم- نکته جالی ارتشیان بودند همه از شیعه بودند باچه خلوصی وارد میشدند وگریان بودند وزار میزدند- خلاصه مداوم میگفتند ماشین میخواهد حرکت کند وبعد خودشما باید تاکربلا ماشین دربست بگیرید منهم ترسیدم بیرون امدم که ماشین حداقل سه ربع ساعت بعد حرکت کرد- ودیدم کفش من نیست- ان جون درحال صحبت کردن با چجوانان فروشنده بود ارام ارام به راست وچپ میچرخید ومن ایشان را عرب نمیدیدم-تا حدی ایرانی بود-مدتی صحبت کرد و امد برروی ان سطل نشست-من جریان گفتم – بهمن خیره شد وروی ان سفید شد چشم بزرگ مانندرومی ها وسپس سرخ سفید شد ترسناک بهمن مدت کوتاهی نگاه کرد وکم کم حالت مظلومه پیدا کرد- انزمان برایمن عجیب بودولی بعدا گاهی اوقات مسائلی پیش می اید اشاره کردبه یک سطل سبز برای باکش کردن لباس که سوراخهای مستطیل-کوچک دارد وگفت فردی امد خواست یک کفش نو مانندمال شما درجای کفش – شما بگذاد وانرابردارد ومنقبول نکردم وانرا دراین سطل گذاشتم درسطل دوکفش مردانه بود وسه کفش زنانه بود وچند دم پائی ودم پائیبچه گانه- چهراه الول باچشمان درشت وسفید مانندرومی ها وپس سرخ مانندایرانیان-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- باکاروان به سامرا رفتیم-دی.ار مصنوعی ساخته بودند که یک راه رو بود چند کیلومتر از محل پیاده شدن دوربود به بارگاه پرعظمت امامین رسیدم روبرو بارگاه مسجد امیرالمومنین علیه السلام که بدستور زیعم عظیم اسلام ایت اله العظمی  شیرازی ساخته شده است ومحل درس ایشان بوده است عجیب کهداعش گفته بود من راهرو نمیزنم منظور با خمپاره ولی هرکس داخل این مسجد شود میزنم وهرسنی که وارد مسجد شود-ترور میشود-درب ا ش بسته بود- صحن بسیار کوچک است وزیر زمین که سرد اب گفته میشودکه لغت فارسی است اب سرد –بزرگ است همه بیشتر درحیاط هستندتنها ایرانی ها عزادری میکنند ومابقیه ساکت نشسته هستندجای کفش گذاشتن بسیاردارخال محدود است باید درکنار جایگاه درحیاط یکی بنشنید وکفش نگهدارد وبعدا شیفت عوض شود- اما مغازه دارها- دراطارف حرم هرکدام یکجا برای کفشگذاشتن تهیه کردند ویک کسی هم مامور بپا است بما گفتند اگربتوانید دراین جاها بگذارید- من یک کفش المانی داشتم-یک جوانی دروی ظرف های پهن روغن ملشین انگلیسی که سیاه است وارونه کرده بود وزیر حصیر کوتاه نشسته بود قیافه عرب نبود بایک نگاه مسحور کننده اشاره بجلو کرد دیدم بهاندازه کفش من جا است .نزدیک ایشانبود و.بهمن خیره شد ومن سلامی کردم ورفتم- نکته جالی ارتشیان بودند همه از شیعه بودند باچه خلوصی وارد میشدند وگریان بودند وزار میزدند- خلاصه مداوم میگفتند ماشین میخواهد حرکت کند وبعد خودشما باید تاکربلا ماشین دربست بگیرید منهم ترسیدم بیرون امدم که ماشین حداقل سه ربع ساعت بعد حرکت کرد- ودیدم کفش من نیست- ان جون درحال صحبت کردن با چجوانان فروشنده بود ارام ارام به راست وچپ میچرخید ومن ایشان را عرب نمیدیدم-تا حدی ایرانی بود-مدتی صحبت کرد و امد برروی ان سطل نشست-من جریان گفتم – بهمن خیره شد وروی ان سفید شد چشم بزرگ مانندرومی ها وسپس سرخ سفید شد ترسناک بهمن مدت کوتاهی نگاه کرد وکم کم حالت مظلومه پیدا کرد- انزمان برایمن عجیب بودولی بعدا گاهی اوقات مسائلی پیش می اید اشاره کردبه یک سطل سبز برای باکش کردن لباس که سوراخهای مستطیل-کوچک دارد وگفت فردی امد خواست یک کفش نو مانندمال شما درجای کفش – شما بگذاد وانرابردارد ومنقبول نکردم وانرا دراین سطل گذاشتم درسطل دوکفش مردانه بود وسه کفش زنانه بود وچند دم پائی ودم پائیبچه گانه- چهراه الول باچشمان درشت وسفید مانندرومی ها وپس سرخ مانندایرانیان-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است –باکمی الهام از اقای رومن پولنسکی- گاهی ذفراموش کنید که دراین دنیا هستید   حس رومانتیک خودرا تقویت کنید وحتی به فوق رومانتیک برسید   وخداوند دراوج رویائی وخیال حس کنید- باید لحظات برای ان امر شکار کنید- واین تجربه رویائی راباخداوندمنان-تجربه کنید- عذر داشته باشید- بیجهت از خود دفاع نکنید—داستان زندگانی ما- جریان کار ما واعمال وا وافکار ما است نسبت به مقامات بالاتری که دیگران در رابطه- باخدواندمنان بدست اوردند- غبطه بخورید- ومقام خودرا درنزد الهی ارتقا دهید- جریانات بحرانی خودرا انطو ر که هست برای خود بیان کنید- واز خطاهای خود افسرده شوید وتوبه کنید واگر چنین نکنید به زشتی ها وقاحت-ها نایل میشوید—به غریزه وعقا وهوش خود- اهمیت بدهید-وپرورش وکنترول انهارا دریک چهارچوب عقلانی قرار دهید واز وحی کمال استفاده ببرید- زمانی که از یک ظلم وجنایت صحبت میکنید با جزئیات- کاملربیان کنید- بدون جزئیات کامل بیان کردن- یک بیان جوک مسخره است—و حقایق کوبنده را خارج کردن است- همیشهمقداری صداقت ودرستی وافتخار کسب کنید- هرگاه به لذتهای بزرگی فکر میکنید- ببنید اثرات ان جیست وچه میوه میدهد- وزنظرمن فرزندان صالح لذت های بزرگ من هستند—باخداوندمنان مانند یک غریبه نباشید- شاید گاهی توجه بهخداوندمنان نداشته باشید وخطاهئی رخ داده باشد-مهم این است که باخداوندمنان صمیمی باشید- ولطیف صحبت کنید—هرگاه  اشتباه میکنید سعی کنید اعتماد بخود را زیاد کنید- وموقعیت خود را نسبت بهخداوندمنان زیادتر کنید وتعصب خودرا نسبت به خداوندمنان زیادتر کنید- وگاهی از خود انتقام بگیرید- وخودرا جدی سرزنش کنید- نشان دهید که دارید موفق میشوید- وبدانید نمیتوانید-کاری کارستان برای خداوندمنان بکنید—بدانید تنها شغل شما همه اساسزندگانی شما نیست- به ابعاد دیگر زندگانی هم توجه کنید- پیشرفت ما بستگی بفلسفه ما دارد بر ان اساس بهچیزهای دگر هم کهمورد علاقه ما است توجه کنید به زندگانی ابدی وحقیقی خود فکر کنید-ودرهرحال شغل شما بسیارمهم است- کارخودرا دوئست بدارید وانرا ناقص ومعیوب نکنید- اگر نظریات اکثریت مطابق درک وفهم شما وفلسفه شما نیست بهان توجه نکنی بهترین شناخت ما وحی وعقل وعلم ودانش- است- وبهان برگردید وانهارا تمجید کنید- -خودرا کارگردانی کنید- وبه دستورات خود عمل کنید- کارخوب کمتراز طرف عقلا نقادی میشود- فقط در نقادی اول خداوندمنانرا محور قراردهید


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99