سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- -قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش دهم- دوست بسیار فرهیختهای داشتمکه دردانشگاه باایشان اشنا شده بودم ایشان به من فرمودندچون شما جوان هستید ودانشگاهی هستید با اسلام کمی مدرن باید اشنا شوید اول از نهضت ازادی شروع میکنیم-ولی چند نکته راباید بدانید بهترین کتب علمی جهان قران ونهج البلاغهاست هم تعریف ها دقیق است وهم مداوم بسط علمی دقیق داده است وکتب غربی هم تا حدودی این خواص رادارد ولی بعدا روی گفتار هویدا کار کن اما غربی ها هنور نتوانسته اند طاسی را معالجه قطعی کنند ولی مداوم طعنه به حضرت مسیح علیهالسلام میزنند جناب مهندس از خداوند یک بابانوئل ساخته است که غربی سال یکبار بیشتر انرا بیرون نمیاورنند من نامهای به ایشان نوشتم که شما محاوره هروز عرب رازامان پیامبراکرم صلواتالله علیه واله والسلم تا امروز مطالعه کنید به حقایق فران بیشتر نزدیک میشود وبه نظر خودم موثر واقع شده است- دراحادیث ما اخر زمان عقل وارونه میشود واز نهج البلاعه بخوبی روشن میشود که 99 درصد گروه دراخر زمان منحرف هستند من گفتم حدیثی است علت ان ابگندیده  سیراب شدهاند ایشان فرمودند رابطه بخوبی روشن است علت دوام انها این است که غرب ایدها خودرا مانند خورشید تلو تلو میدهد واجازه هم نمیدهد که کسی به عمق ان پی ببرد بقدری مشغول میکند که فرد همیشه ان سطح کاذب را ببیند منافقین درمدرسه برادرمن شروع به فعالیت کردهاند تمام کارانها فوتبال بدون برنامهاست ونظر من این است که اول بروند دروس دینی یاید بگیرنند وبعد برونند استادیوم فوتبال با برنامه یبادبگیرنند وسپس بروند ازمایشگاه کار تحقیقاتی بروی طاسی بکنند- ایرانیان 60 درصد انها با چالش سخت درست میشوند و20 در صد با کمی فشار فیزکی به راه میایند واین خصلت راخداوند درایرانیان بودیعه گذاشته است که خودشان هم انرامیخواهنداسلام در اخر زمان امنند نوری است که از پنچره به داخل اطاق افتاده است چناچه اناراتعقیب کنی به افتاب میرسی وایرانیان این هنر رادارا هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم-قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش نهم-حملات منافقین به ملاکین وثروت مندان باعث شد که کتب زیادی از منابع اسلامی به رایگان به مدارس داده شود وجلسات قرانی زیادی دردهات بوجود بیاید ونبوغ های زیادی که قدرت درک انان ندارنند برای لالله وارد میدان شوند جلسات وروضهای ضدانان رواج یابد مدیران دلسوز روی بچه های منافق خودشان بادفت کارکنند واسامی انها را بدستاورند وبه کمیته بدهند یکی از دبیران که زیر تیغ ایشان بود مداوم هرعالمی از امام علیه السلام به پائین مطلبی ازانها سئوال میکرد ویانتقاد میکرد ویا مطالب انها را رد میکرد تبدیل به یک طومار میکرد و5000 هزار امضائ که درمقواهای مجزا کلفت جمع شده بود به سازمان منافقین تحویل میداد وازهمه میخواست که امضائ کردند اعلام وصول انها را از سازمان بخواهند واین 5000 نفر مداوم تغیر میکرد ومن تا یازده تای انها از زبان ایشان شنیدهام ومنتظ بودند به نحوی که انها مقتضی میدادند جواب دهند مبلغین جوان درمنابر انها سوژه خنده دار کرده بودند که زمان پییامبر اکرم هم افرادی لال میشدند وجواب خداوند وپیامبراکرم صلواتالله علیه واله والسلم را نمیداند وقران انهارا مانند گاو دانست زیرا هرکه شعوردارد زبانهم دارد-هرنفر همبه ده نفر میگفت که سازمان زنگ بزنید که کی پاسخ میدهید وانها گاهی سیم را قطع میکردند وبعد معلوم میشد که کارخودشان بوده است وگاهی یکی ازخودشان تلفن را روی اشغال میگذاشت وکم کم اقای رجوی مجبور شد یک سریالی را بعنوان دفاع از ایدولوژی خودا بنویسد ایشان چون میدانست خان وفیلتر زیاد است ونمیتواند ازانها عبور کند برای شیره مالی امد سریال تاریخ وسرگذشت بوجود امدن ایدولوژی درغرب را بهنگارش دراورد تا برسد به زمانی که به کمونیست وسوسیالیست میرسد زمینه ان تهیه شود درحقیقت وقت راتلف کند واز شگرداحمقانه زمان هم استفاده برد متاسفانه ان زمان بعضی میگفتند که جناب انیشتین که نسبیت را اثابت کرده است میفرمودند منهم این قول را قبول دارم حتی افرادی عادی که به اروپا رفته بودند میفرمودند که ایستگاه اتوبوس باید درجائی باشد که بیشتر دردست رس مردم باشد ایشان به پسراش فرمودند بگو فلانی هم با این نظر موافق است میگویند فردی وارد حوزه شد سر نهار بود با یکی ازعلما کارداشت طلبه ها ایشان رادعوت کردن سر نهار ویک کاسه بیشترنبود فرمودند دستان درکاسه کنید که وحدت وجودی است ایشان دریک جلسه دیگری دعوت میشود بحث وحدت وجود بوده است و وصحبت برسراین موضوع بوده است ونامی ازملا صدرا میاید ایشان میفرماید عجب ایشانهم وحدت وجودی هستند؟ بعد روی کرد به افراد فرمود وحدت وجودی بیشتر مزه میدهد ایشان هم مینوشتند فلانی بیان میگند که ایدولوژی نژآدی فروریخت متوجه شدید که منهم معتقد هستم ومن هم جوا ب میدادم که کمال بی انصافی است که ایشان تصور کند که اسلام یک دین نژادی است- ایشان سکوی پرواز را از دست داده بود ونیروهایش درحال ریزاش بود لذا ایشان برای جلب نیروی ها چون میدانست دربحثها گزک بدست خواهد دادسکوت میکرد وبا این تکنیک سعی درجلب افراد داشت تکنیک این بود یک سری انالیز کردن افراد را یاد میدادند که بسیار سطحی وساده بود وانها به مساجد ومحافل ارسال میکردند ومیگفتند خودت را حزب الهی جابزن ومداوم حرف روحانی تائید کند وافراد را دقیق نگاه کن هرکس اشگ شوقدارند کار ی به ان نداشته باشد فقط به جوانان انهائیکه گیچ ومنگ درفکر هستند زیر نظرداشته باشد پایان جلسه بیرون بیا باانها تماس پیدا کند وسئوال کن از انها ایا شما روی مسئله دیالتیک مطالعه دارید وایا جوابی برای این روحانی دارید اگرایشان میگفت من سمپات کمونیست هستم ویا به شدت به دیالکتیک اعتقا دارم توهم بگو منهم همین طور البته کمی شکدارم وایا شما حاضر هستید یکسرس مطالعه باهم داشته باشیم اگر قبول کرد مدت یکسال ایشان ارزیابی میکردند وکم کم جزوات سازما ننشان را دراختیار میگذاشتند وچون اغلب تحت تاثیر جناب دکتر شریعتی بودند به راحتی جذب میشدند وچون تعدادنیروهای اینان زیادبود بیشا زاهمه گروهک قدرت جذب داشتند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- -  - قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش هشتم-همه در بهت بودند نمیدانستند چرا ازمون استعفا داده است؟ من زنگ زدم یه همان اقای تاجر معروف که موضوع چیست- ایشان فرمودند در بازار سه نظر هست- اول انکه چون قبلا ازمون گفته بود اگر کمکم نکنند استفعا میدهم- دوم خبر موثق است که اشرف زنگ زده است به ازمون بعد ازفحاشی وسرزنش گفته خودت را خوب کردی ومارا بد کردهای ازکجا پول بیاوریم؟ مگر تنها استان فارس است؟ واستعفایت بنویس برو کرج ان زمان بعضی خاندان پهلوی در کرج پایگاه داشتند که دراس انها شهاهپر غلامرضا بود درجه دار من درارتش میگفت که شاهپر غلامررضا تریلی دارد ومحل تعمیر اینها مراکز زرهی است ولی پولش به عهده واحد است وحتی یک شیرینی هم به افراد نمیدهد نظر سوم این است که خود ایشان به ان معتقد بود دیگر بیش ازاین نمیتوانست شهر را بازی دهد ایشان با برنامه امد با برنامه رفت دلیلاش این است که تمام بودجه استانداری بجز حقوق با خود برد ولی شهر سکوت میکند وفرمودند من از اینده این مملکت مایوس هستم ودیگری هم یک بازی جدیدیراه میاندازد ولی بیاد دید که رژیم چه کار میکند وظاهرا کف گیر به ته دیگ خورده است ولی حضرت بسیار امیدوارتر از دیروزاست وخوشحال است ولی من صلاح نمیدانیم که ایشان دیگر با استانداری درتماس باشد- جناب اقای مجدالدین محلاتی رحمت الله علیه خیریه ای را ایجاد کرد واز جمله مهمترین کارهای ایشان خرید طاقه پارچه سیاه برای حجاب بود ساواک منزل هرکس پارچه حجاب میگرفت میرفت وپولی میداد که دختران شما دربیرون ودرمدرسه حجاب نداشته باشند اگرداشته باشند ممکن است درکنکورقبول نشوند ود ربیرون مورد مزاحمت واقع شوند وچادرانها پاره شود وبروید انها پس بدهید ایشان جریان سر منبر گفتند واضافه کردند که که ما به سختی یک پارچه معقول بدست میاوریم چون تعداد بسیار زیاد است وداوطلب بسیار زیاد است این کمک شما به ما است واضافه کردند من به انها گفتم مقاومت بکنید وبه همین دلیل است که دراستعضاف ماندهایدد مگر نمیخواهید از استصغاف بیرون بیائید پس مقاومت کنید .پائین منبر ما کنار ایشان بودیم فرمودند که کی از انها دختر خانم بسیار زیبائی داشت که پسرجوانی با ماشین دم خانهای میایستاده است ودنبال او حرکت میکرده است واز زمانی جچاب پیدا میکند اور ا رها میکند بچه ها طرحیرا ریختند که به جنوب شهر میرفتند وخانم های جوان را که حجاب داشتند افرین واحسنت میگفتند براک الله وبه بعضی بی حجابها کتاب حجاب حضرت مطهریرحمت الله علیه میدادند میداند ویا جزواتی درباره حجاب واگر کسی مزاحم انان میشد باانها درگیر میشدند ساواک خواسته بود باانها درگیرشود فرار کرده بودند ولی خانم پیر گفته بودند حیف است شمارا به زندان ببرند ما کار شما خواهیم کرد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  - قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش هفتم- اقایان منافقین اعضای انها هرکاری میکردند که برخلاف حتی عرف بود سازمان درمقابل انهاسکوت میکرد وهرچه اتهام واهی به افراد میزدند ومن نمیفمیدم چرا اینهمه دورغ  میگفتند وادعا میکردند که مادقت کامل را میکنیم وچنین اطلاعتای مردم یه ما میدهندواز حسن ظن مردم سخت سواستفاده میکردند ومردم را سخت عصبانی  نسبت به دولت میکردند- یک جناب بسیار فرهیخته ودارای عقل ذاتی بود که اتفاقا درمسئال بدست اوردن اطلاعات از یک هوش ذاتی عجیبی برخوردار بود واستاد احادیث تربیتی هم بود وبه زبان عربی تا حدودی مسلط بود وازاخبار عربی خوب استفاده میکرد وایشان شیمیدان بودند واهل زنجان تمام دروغ های انها را کشف میکرد وفردی که دررابطه با ان موضوع بود وجریان میدانست متقاعد میکرد که اطلاعات اش رابدهد ویک شماره تلفن هم بدهد وایشان جریان راروی یک کاغذ مینوشت دم خانه اش میزد وکم کم مردم محل به ایشان معتقدشدند ومنافقین مداوم کاغذ ایشان را پاره میکردند وایشان هردوساعت یکبار درب را باز میکرد چناچه پاره شد بودیک کاغذ دیگری میچسباند- فبل از انقلاب شخصی بنام دکتر ازمون استاندارشد ایشان قبلا در المان شرقی درس خواند بود وکمونیست بود وشد بود استراتژیست ساواک وجز رجال سیاسی درجه دو رژیم محسوب میشد سرگروه من جریان راگفت وفرمود که شهر بلخ وقوانیش اش بهتر از این شهر است بفکر افتادهایم که برنامهای برای اش درست کنیم یکی از اعضای گروه ما که ما نمیدانستیم به منافقین پیوسته بود ودرانزد انها ازمقام رتبهای برخوردارشده بود پسر بسیار زیرکی بود در مدرسه ابوذرفعلی ایشان جاسوس مدرسه بود وکسی نمیدانست بعدا برای من تعریف کرد درکلاس ما بعضی از بچه های جنوب شهر جز باجگیران محل پائین شهر بودند وچاقوی ضامن دار داشتند وشهربانی از این انهادروحشت بود مدیر مدرسه جناب سید قاسم دستغیب مشهور به شمر یک فرد بسیار تیز هوش وبسیار مدیر کاردان وبسیار شجاع اگر بینظیر نباشد کم نظیر است اینها برای بچه بالا شهر عکسهای صور قبیحه و تریاک وچیز های دیگر میاوردند ایشان ته کلاس مینشست خودکار عمدی روی زمین میانداخت ودرضمن برداشتن خودکار ارام دستاشرا به چیب داش میزد وبا اشاره به دبیر حالی میکرد وسپس بلند میشد وهمیشه فورمول عدسیرا سئوال میکرد استاد که به ان داش خیره میشد وایشان یکدست به شانه میزد که در ظاهر یعنیمواظب باش ولی درباطن اشاره به استاد میکرد استادمیامد وجیب اورا خالی میکرد وسپس مبصر خدمت جناب حضرت دستغیب میفرستاد وایشام میامد وباکتک اورابیرون میبرد ومدرسه یک حیاط بزرگ داشت وتا نصف عرض حیاط اورا لگدمال وسپس دوت فراش جود کار را تابقیه دور حیاط را اور لگد مال میکردند وسپس چون دقعه اول اجازه داشت سرکلاس برگردد والکی میگفت پای من درد میکند به ما میگفت که بعد ازنکه مدی رفت محک میزدند ولی میگفتند این ارام مااست وپنج تومان از من گرفتند و ویکی ازداش مداوم باعصبانیت ازایشان میپرسده است مگر تو خنک هستی که مداوم فرمول عدسی میپرسی موضوع چیست وایشان به مدیر میگفته است من عصر کار میکنم اخر شب که به خانه میروم توی کوچه نیم متری میریزند روی سرم کت وپول وپحتی کفش وکمربند من راهم میبرنند ویا من را به جای یکسی چاقو میزنند ولی جناب مدیر اطلاع داشت که باج گرفته است ازمون با اخوند ها سخت مخالف بود ولی کارمندان استانداری ودیکر مدیران استان به ایشان گفته بودند که جناب حضرت ایت العظمی شیخ بهالدین محلاتی رحمت الله یک بافته جدا گانه است بسیار خردمند است ونبض شهر در دست او است ایشان یکبار ایشان به استان داری دعوت میکند ومتوجه میشود که انسان بسیار اگاه وخردمند است دفعه دوم من دم منزل ایشان بودم که وارد شوم یک ماشین سیاه رنگ دم در بودند وایشان بیرون امدند وعلنا فرمودند من به استانداری میروم وسوار شدن ورفتن جناب دوست من که باهم دانشگاه بودیم فرمودند درشهر شایع شده است که ایشان دارد مسلمان میشود وکار ی به ایشان نداشته باشید وجناب حضرتاش باایشان تانی وته درتو میکند ونمیگذارد که حتی دیگران برعلیه ایشان کاری انجام دهند گفتم چه کسانی فرمودند منافقین هم حاضر هستند سرایشان کلاه خواهد گذاشت ومرغ یکدفعه خواهد پرید وهمه دانشجویان برنامه داشتن وسخت ناراحت هستند- یکی ااز بازاری ها فرمودند شماها کاری نکیند چون ان زمان توجه به روحانیت از طرف دولت بسیار با ارزش بود – ییک از تجار معروف من را به خانه اش دعوت کرد وفرمود ایشان مداوم شعار باقیمت زیاد میدهد ومناین رلاش من تشخیص دادم به نفع رژیم سوپاپ اطمینان را بازی میکند مرد بسیار رندی است وخوداش خلقی وطرفدار مستضعف جلوه میدهد وهیچ کاری الان نمیشود کرد وحضرتاش به ایشان فرموده است زیاد شعار ندهید به ضرر شما ست فعلا دو ویا سه تای انرا عمل کنید- گذشت من در اخباربعداظهر شنیدم که ایشان استعفا داده است ورفته است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  - قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش ششم-کدام شعار درست است وکدام شعار غلط است وایدولوژی راستین چه خصوصیات بارزی بایدد اشته باشد- ضرب المثل معروف ایرانی ": هرکه تنها به قاضی رود راضی بر مگیرد:" البته مال قاضی های سابق است وگرنه قاضی حکیمترین واگاهترین وعاقل ترین انسانها هستند- شعارهای جذاب بی محتوا میدهند واگر به تاریخ مراجع شود تمام این شعارهای بسیار جذاب امروز اثری ازانها نیست ودراینده هم نخواهند ماندجناب خانم استاد من در دانشگاه لندن اشتباه اقای مارکس را برای نمونه درهمین میدانست که سرمایه داری وتا حدودی سوسیالیست درغرب از حالت شعار خارج شدهاند وخوب وبد انها نمایان شده است به این وضعیت میگویند درحالت عقل است از احساسات خام وفربینده گی خارج شده است وحال باید معایب انرا برطرف کرد وجناب اقای مارکس نکات مثبت انها را لحاظ نکرد واین کار بسیار مشکلی است حتی نکات مثبت دمکراسی ومذهب را اگر حتی از کارگران المان افکار سنجی میکرد که ان زمان این علم بسیار ضعیف بود نکات مثبت ومننفی عوامل ذکر شده را بیان کنند که به نتجه واقعی رسیدند بعنوان مثال سن را میگذاشت 35 سال به بالا متوجه میشد که ایدولوژی او چه میزان ایراد دارد وایشان بعد ازمدتیمتوجه بعضی حقایق شد برای انکه تاثیرات انها را خنثی کند یک سری بحث های فلسفی را چاشنی کرد که دوران سرمایه داری به انتها سیده است یک طول تاریخی برای دروان ها درنظر گرفت که سرمایداری دیگر نمیتوان خوبی های گذشته خوداش را تکرار کند ولاجرم از این ببعد جرم ساز است- واختیار را ازانسان سلب کرد وفکر سازنده راهم سلب کرد وهمه انها را به جبر تاریخ سپرد وازهمان شروع کمونیست در روسیه توسط اقای لنین شکست وافتضاح شروع شد که اقای لنین انرا به خوداش نسبت دادنه به دیالکتیک ونه به جبر تاریخ وفرمودند تجربه ما کم بود واشتباه های تاریخی کردهایم لذا قران که به حق عالیترین ایدولو.ژیاست میفرماید دین اسلام مویداش فطرت است یعنی افکار سنجی درست هم انرا تائید خواهد کرد نمونه جالب اش مسئله معجزه بودن قران ویا سحر بودن قران است که روسای قبائل منحط کوشیدند که انرا سحر بدانند ولی مردم اخر انرا معجزه دانستند وروسای قبائل وباند وطرفداران نها هم مجبور شدند که سرانجام اسلام را بپذیرنند- خیلی جالب است وواقعا کمال وقاحت را امریکائی ها رادرفیلم :" سالت:" بکار بردند وبالتریت توهین را به روسا کردند ومقدمهاش رابرای ما فراهم کردند که قتیکه جاسوس روسی:" سالت:" وفرماندهاشکه انهم جاسوس روسی است که به راختی تا بالاترین مراکز قدرت امریکا کاخ سفید ومرکز دخیره موشکهای اتمی امریکادست پیدا میکنند موقعی سالت از زندان کره شمالی که معلوم نیست انجا چکار میکرده است ضمن ازاد شدن درراه به سالت میگوید که اگر ":برنامه روز ایکس": اجرا نشود ما شکست خوردهایم وقافیه را باخته ایم ومسلما دراینده همین را برای ماخواهند گفت وایران یک بمب اتمی را به راحتی درکاخ سفید جاسازی میکند- منافقین با تحلیل غلط فکر میکردند که روحانیت وبورژواری ایران دورانشان تمام شده است درهرحال دوران دیالکتیک وحزب کارگری است وتاریخ اثابت کرده است که مذهب خیلی دیر رنگ میبازد وبعنوانیک ایده شخصی تا مدتی باقی میماند ولی مذهب جز با جنگ مسلحانه از قدرتاش کم نمیشود ولذا چریکهای فدائی که بعدازانقلاب وارد نبرد جدیدی خواند شد تمام نیرویهای رادیکال شده جذب خواهند کرد وبا کمک شوروی پیروز میشوندولذا اینها برنامه جنگ مسلحانه طرح ریزی کردن جنابمرحوم ایت العظمی شیخ بهاالدین محلاتی دامت عزه بالاترین رئوفت نسبت به منافقین داشت که شخص خودم هم ازدست ایشان وهم سادگی جناب اقای بازرگان سخت ناراحت بودم وهرجرمی که انها مرتکب میشدند وکمیته دستگیر میکردند ایشان میبخشیدند ومیگفتند دفعه دیگر قوانین مملکتی را نقض نکیند- تا انکه دولت تصمیم گرفت که اسلحه ها جمع شود چریکهای فدائی که اسلحه را تحویل نداند اینها هم نصف اسلحه رادادند وچون میدانستند در شهر بزرگ به راحتی به دام میفتند اسلحه ها را قاچاق به شهرستان های کوچک وبیشتر به دهات بردند ودونفر انها درضمن قاچاق اسلحه کمیته دستگیر کرد وبه نزد حصرتاش بردند ایشان از انها سئوالکردند چرا این کاررا کردید وچه نیازی به اسلحه دارید ایا شما جزوو ارتش هستید ویا نیرویهای پلیس انها از راه فریب بر امدند که یک ایت الله العظمی عظیم الشان وبسیار باهوش ومطلع را فریب دهند که ما اطلاع داریم امپرلیسیم میخواهد جاسوس بوسیله چتر باز در دهات پیاده کند وطرفدارانش از دهات شورش را ایجاد کنند وانجا نیروئی نیست ما میخواهیم اگر چنین اتفاقی بیقتد ما مبارزه کینم ایشام میپرسد دولت به شما این فرمان راداده است سرشان پائین میاندازند وایشان میفرماید من تا امروز کمال رافت کردم ولی ازامروز براساس قانون عمل خواهد واینان را به محکمه بدهید وهیچکس ار علما برخورد بامنافقین قبول نکرد وبه نحوی طفره رفت تا شخص حضرت ایت العظمی شهید دستعیب مسئولیت انها را بعهده گرفت وبسیار پدرانه وحافظ مدارانه از در نصیحیت ورافت ولی به هشدار به موقع رفتار کرد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه دیدن فیلم ": سالت:" نظریات شخصی است- انقلاب اسلامیایران امریکا را شوکه کرد- مدتها است که امریکا ازعالم واقعیتها وحقیقت ها عبور کردهاست وبه علم خیال وبریده از واقعیت ها است وهمچنان مغز خودرا طلائی میداند ودارای تمام تخصص های دنیا در دست او ست ونمیخواهد به دیگران اجازه تجربه بدهد فقط نقش دیگران کشف منابع مانند نفتایت ومابقیه کارباید بدستایشان باشد یک متخصص برجسته غرب در باره امریکا میگوید که که هرم باید قاعده پهن وراس باریک داشته باشد در امریکا دارد برعکس میشود ونمیشود حتی انرا با چراثقال عظیم هم اورانگهداشت اروپائیان به امریکا هشدار میدادند که تکان اوپا شروع شده است وباید فکری برای خوداش بکند زیرا سی درصد قدرت اقتصایاش را ازدست میدهد وهند وژاپن وچین هم به زودی تکان خودشان را شروع میکنند ولی فکر نمیکرد ایران هم تکان خوداش را به این زودی شروع کند ونتایچ عظیمی را بوجود اورد- وقتیکه انقلاب شد امریکا باید مدتها وارد جنگ سرد شود ولی به سرعت سفارت امریکا درایران مقدمات براندازی سریع را شروع کردوانهم بسیار ناشیانه بودن انکه امریکا را تطیهر کند ودست فرامسانری های خوداش وشاه را روکند که هیچگاه نکردهاست ومیخواهد انها را حتی اگر بتواند قهرمانهم خواهد کرد درمقابل رو شدن دست غرب شیطنت کرد افکار مارکسیستی را درایران به صورت فرانسوی وارد کرد چون سرنخ در دست خوداش بود ومیدانست نسل جوان چپ میشود بزرگ که شد دواتیشه غربی میشود وبه جای انکه براندازی را میبایست از تهران شروع کند از اطراف واقوام شروع کرد که به راحتی قابل مهار شده بودند با تسخیر لانه جاسوسی این قدرت جادوئی ذوب شد وبرچسبی که بعدها متوجه عظمتاش شد:" واسنادی که از لانه جاسوسی فاش شدامریکا را باانفعال کشاند در ارتش ها این قانون هست که باهمسایگان زمانی که دوست هستند باید تمام اطلاعات ونقاط ضعف را بشناسند که زمانی دشمن شدند بلافاصله ازان استفاده کنند برای امریکا هم مرزی وجودندارد لذت بالفاصله بعد ازانکه ریگان به قدرت رسید برنامه دراز مدت برای سرنگونی ایران تهیه شد وهر رئیس جمهوری که درامریکا امد دنبال ان کار گرفته است باز بچگی کردند تصور کردند که ایران ضعیف است جنگ را انداختند وچون شکست خوردند وارد جنگ سرد شدندکه یک شاخه ان رسانه ها وفیلم است وژانر فیلم های شیطان را ساختند که ان برچسب را به مخالفین خودشان بزنند این شیطان در مرحله اول مرد است ولی بعد با استنباط که شیطان زن هم میتواند باشد که به همان اندازه مرد قوی است بخصوص که کمتر شناخته شده است وارد کرد زیرا حجاب وزن مسلمان بعنوان یک عامل نیرومند وارد میدان شد بعد از عظمتی که مرحوم حضرت ایتالعظمی هادی معرفت در براه حقوق اسلامی بیداد کرد وزنان درجهان غرب قدرت پیدا کردند وقدرات رسانهای مانند بی بی سی به ضعف کشیده شد وتعداد انجمنهای زنان مبارز درامریکا واروپا رو به گسترش بود ومحل اتکای خودشان را ایران انقلابی میدانستند- دراین این سری فیلم ها را باسبک اکشن وهیچان به نحو خاصی ساخته میشود زیرا بقول کارشناسان فیلم غرب شستشوی مغزی فوقالعاده دارد ویک تز را دنبال میکند- که سرانجام شیطان برنده میشود؟ باید گفت کور خواندید شیطان همیشه بازنده است ولی تعداد انها زیاداست واز قدرت فریب بالا وامکانات زیادی برخورداراست که سرانجام بازنده است زیرا قدرت خداوند ونیوری که به یاران خوداش میدهد غافل هستید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش ششم-مسئله دیلکتیک- یکی از مشکلات بشر درابن است که رشد علمی اش به تدریج به سمت تکامل میرود وجوبر است تاانتهای علم نرفته است از علم خود تعریف بدست بدهد وکاربرد بگیرد ودرترکیب از عوامل محدود شروع کند وبه تدریج تعداد انها را زیادکند امروزه درسطح لیسانس در دانشگاه لندن پنچ عامل را میتواند ترکیب کند- در قرون اخیر است که تازه دانشمندان فهمیدند هر فومولی محدودیت دامنه دارد قبلا تصور میکردند که هرفومولی در عمق پنج متری دریا کشف کنند در سرتاسر دریاها واقیانوسها صادق است وپیچیدهترین علوم بشری خود انسان است وبالاتر ازان شناخت خداوند وبرداشت از متون مذهبی است بخصوص از کتب عهدین اینکه خداوند میفرمایدشماها رامن بوجود اوردم مبدا شما ها من هستم وسرانجام وعایت شما باز خودمن هستم که درتمام کتب الهی است برداشت های بسیار متنوع مختلفی پیدا کردهاست بعضی از جمله اشاعره وجناب هگل از ان جبر مطلق درک کردهاند وانسان نادان به جای انکه عقلای زمان را درک کند به بزرگان سابق دلخوش میکند وبر انها منجمد میشوند در زمان بسیار قبل انسانها هوائی نظر میدادند وهرکس نظر خوداش راداشت وکم کم نظر دیگران را هم درک میکردند وبعد ازمدتی به دنبال به فکر پیدا کردن دلیل بودن که بسیار کودکانه واحمقانه بوده است مگر درمسائل بسیار ساده وبیضرراین مسائل در خانواده بعدها درفامیل وسپس در قوم وفبیله مطرح میشود که پایه منطق ریخته میشود ومتوجه میشود که درک علمی کار اسانی نیست وهرچه زمان گذشت است متوجه گشت که علم عمق زیادی دارد واز راهای ومسیر درک یکی گفتگو با افراداست که دیالوگ به زبان غربی گفته میشود این دیالوگ ها از نظمی برخوردار نبود وکم کم فکرپیدا کردن قواعدی براین شدند که دانشمندان یونان در این را پیشتاز بودند وبیشتر دیالوگ نفی مورد توجه واقعشد که دونفر باهم سر موضوعی باهم مجادله علمی کنند که استدلال یک دیگرر ا نفیه کنند وهرکس نتوانست ازعخده پاسخ براید لاجرم باید دلیل واستباط دیگری را بپذیرد- ولی امروزه دیالوگ مثبت یا پیستونی است به این معنی که فوتبالیست را درنظر بگیرید او توسط یک مربی که از اوبالاتر بوده است به این جایگاه رسیده است وبعد یک فوتبالیست بالاترمیتواند سبب ارتقا اوشود وهردو برای بهتر کردن تکنیک ها وتاکتیک با روش دیالوگ خطای هودیگر را پوشش دهندکه سنتز قضیه است وسمبل میزان ودرجه تمدن امروز است-بعدا کهردو نفر نسبی اطلاعاتی دارند وبه نسبت خطائی هم دارند یعنی نسبت یگ دیگر انتقاد دارند بعد ازمدتی زمان اقای هگل که فرد باید رای خوداش را باانتقاد نگاه کند یعنی علوم دیگران را لحاظ کند وانر ابمثابه انتقاد دیگران ازخود تلقی کند مومنین خدمت جناب ابو حنیفه رسیدند که فتوایش براساس معیار عقلانی بود گرچه به خطا میرفت ولی تحول قابل ملاجظه ان زمان میتوان قلمدادکرد به ایشان گفتند که فتوای حضرت والا مقام بی بدیل امام صادق علیه السلام راهم متذکرشو ایشان فرمودند من یکدفعه رای خودم را میبنیم ویک دفعه دیگر رای امام علیهالسلام را میبنیم وبین هرودو مناظری بوجود میاورم وسرانجام رای خودم را ترجیح میدهم این عمل در زمان هگل شروع که بنام تز وانتی تز وسنتز نامیده شد که درعلوم هیچکس دقیق نمیتواند رای داشته باشد البته امروز فرق کرده است دانشچو به این سادگی نمیتواند با استاد سنتز دهد انگلیسی ها میگویند که سمانی تمام راها را تست کردید تازه علم یافتن شروع شده است


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0