سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-برادران وخواهران هم وطن- نروید گرجستان که یک کشور درب وداغون به حضیض قهقراببرید از موزیک وترانه مواد مخدر وافیون جامعه نسازید- برکت وشفا ولایحتسب بقول طلبه های عزیزدراش نیست جز تاریکی وگمراهی نتجه نه خواهد داد اقلا ترانه های سیاسی واجتماعی درست وحسابی بسازید بیشتر درباره فیلم های موزنده وبخصوص قرائت قران مجید وکتب امزنده برای بچه ها کار کنید- که یک چهره ماندگار شوید کاراش بقول قران مجید حباب روی کف دریا است هنوز درک نمیکنید این ملت بایددرحد سویسباشد ولی متاسفانه کمونیست به انها بی توجه ای کرد وضربه زد ولی غرب ضربات اخلاقی وحشتانکی را وارد خواهد کرد که شما باید انراخنثی ومردم را اگاه کنید کهبدتر از کمونیست خواهد بود به نصایح قران باجدیت نگاه کنید حقایق دران است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—اقایان سایت کلمه فهمیدید که چقدر مذهب شما پوشالی است- خداوند منان- ظالمین رابهم میزند تا تاریکی ها همدیگر را رسواکنند تا نور وحجت الهی بالابیاید وتمام تارهای عنکوبتی را پاره کند وحقایق را اشکار سازد- شما دین تان راازبهترین هسر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که هم فرمودند بهشتی هستی وهم دعای خیر درباره ایشان فرمودند وهم اسرار زیادی به ایاشن تعلیم کردند حضرت ام السلمه رحمت الله علیها بگیرید زیادبدبنال اسمان وریسمان نگردید کسانی که مستقیم به سمت حقایق نمیروند در اندیشه عقلای عالم انسان های مشکوک ومتهم هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جنابان سایت کلمه- سفسطه موقوف- شما درامنیت روانی وروحی ودر دژ مستحکم الهی نیستید- زیرا بحث اساسی این است که بعداز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چه کسی باید رهبری رابعهده میگرفت- اساس دین دراین است شرک وتوحید از همین موضوع سرچشمه میگیرد شخص باشدا کهخداوند منان تضمین داده باشد کوچکترین خطا- نقص وعیب وگناه نداشته باشد وگرنه انسان گناه کار وخطاکار باغعث دوری انسان از خداوندمیشود وچنانچه چنین فردی راخداوند منان معرفی نکند اعوذبالله نشان ضعف الهی است وچنین نیست وخداوندمنان دوازده امامصلواته9 الله علیه واله اجمعین معرفی کرده است ودیگران راخارج کرده است ومقلد ایشان قرار داده است شمادرامنیت هستید ویاشیعیان درامنیت هستند اگر قران به تنهائی شرک را مشخص میکرد اینهمه شرک وبدعت دراهل تسنن وجودنداشت وخلفای اهل تسنن خودرا بالاتر از خداوند منان وپیامبراش میدانستند وهرچه میخواستند بدون ترس انجام میدادند پس در امنیت نیستید وما درامنیت هستیم وتا زمان باقی است توبه کنید وبه راه امنیت وروح وریحان باز گردید انشائ الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- این تعلیما ت چیست راجع به ازدواج درفیلمی بیان میکنید-؟ الحمد الله مذهب که مخل است؟ راحذف کردید !!؟؟وبغیر از متین بودن وموقر بودن وسنگین بودن وبا احساس بودن- تعلیمات- سقراطی- افلاطونی- ارسطوئی که با نوزده ریاضیات پنتاگونیستی قروقاطی شده تعلیم میدهید- اقلا ازایتالیائی های با فرهنگ راتقلیدکنید وبه نفع شما است که بیدارشوید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- فلسفه دربحران- با الهام ازکتاب" فلسفه دربحران:" جناب استاد دکتر داوری رحمت الله علیه-رد جناب پوپر از اینده بشر که توسط مذهب بیان میشود جزو علم غیب است که یک صفت بسیارمهم الهی است که مادرکابرد گرفتن از ان کوتاهی فراوانکردم وبسیاری از ایرادهای غربکه به خداوندمنان نسبت میدهد پاسخ میدهد- ومیبایست جناب اقای پوپر متون دینی ناب را رد میکرد بقول حضرت علامه ایت الله طباطبائی عقل ناب بالاتراز تجربه وعقل نسبی است ومسلم استکه بدیهات عقلی در یک ترکیب عقلانی قابل رد نیستند- بقول غربیان حزو دسته حقایق صلب الهی هسندکه برخورد با انها مانند ان است ماشینی به کوه برخورد کند کوه تغیری میکند ولی ماشین خورد میشود ودفعه میفهمد باید کوه را لحاظ کند خارج شدن از صراط مسقیم ماند ان داست که ماشین یابه کوه برخوردکند ویا به دره بیفتد- بحث دوم اخلاق منبای عقلانی ندارد بقول معروف مبنای بازاری دارد انهم از همان قانون پیروی میکند- من زمانی که دانشجوبودم یک دوست من درتهران جای پدراش دریک شرکتی مدیرعامل بود طبقه بالا یک شرکتی درهمین رشته بود جنس میفروخت ایشان متوجه میشود علت پیشرفت ایشان بحث مارکسیستی است ایشان دوجلد کتاب مارکس به زبان انگلیسی میگذارد رقفسه بالای سرش یک خانم بر خرید میاید که بیشتر کلی فروش بوده است زبان انگلیسی میدانسته است ومیگوید این کتاب را به من قرض دهید- ایشانمی فرماید دستان دراز کنید وبا یک سنجاق به دست میزند ومیگوید چیزه است ان خانم چند مشتری برای ایشان میفرستد- اخلاق از منطق پیروی میکند وفردعامی هم انرابخوبی درک میکند- نبایدفضای سیاسی-اقتصادی وغیره انرامغشوش کنند وحیله بزنند مانند بهائیت فرماسونری – وهابیت مارکسیت وسرمایه داری غرب- وقران دراینموردهشدارهای لازم را داه است وفرموده است به تاریخ مراجعه کنید-انکه میفرایند درعمل نیت مهم نیست- ودرنتجه هم تاثیر ندارد باز هم از دوراه قابل بحث است یکی رای مردم ودیگری دستورات دین وهرد و نمونه های فراوان دارند اما سرانجام هرنتیجه ای میبایست تحلیل شود وبه یم نظ روای صائب تبدیل شود وهمین جا است که شیاطین حتی یک نتجه معقول راتبدیل یک نتجه شیطانی میکنند وممکن است که تاثیر گذارشود وقران میفرماید بر باطل لباس حق نپوشانید وبر عکس-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اقایان الامدروز کمی هم بیزنس هنری به منافقین یادبدهید به اقایان بفرمایئد کهخون خودتان برای حجاب کثیف کنید که الکل خونتان زیادشود وبقول قدیمی زیادفسفر سوزاندید غرب وشرق واسلام با تفریحات باحال موافقت صدر صد دارد وبیاد به خلاقیت هرطور نفس دستور دهد ریسک کرد همه عقلازندگانی بدون خطرمذموم دانستن وچول اشتها گرفتن غلط محض میدانند بی جهت نیست اسم فرویدرا درعرش اعلا زدند وگاهی اقایان کرم برزنزه وگاهی کرم صورتی کک- مکی- ملیشا حق دارد درتظاهران مرد وزن قاطی وزنان ملیشا نع حجاب یاغیرحجاب را خودشان تعین کنند باکشف ودامن بالی زانوا جلویداادگستری تهران میشود نماز خواند حال به نظمیرسد از پیشر وهای غربی دارند عقب میافتند نصحیت خلاق به انهابکنید وخدمتان عرض کنم امروز ازروسا بحث طویل کردن نشان بیسوادی است جلوی میز چهاربرگ ا-4- بگذارید ظرف جهار ساعت شش سطربنویسید پشی میز کمد های سفید با نقش برجسته ساده عروس که اینه اش کم است مثلا کمد پرونده است وانواع منشی کمحرف وپر مغز بیایند بروند تا باریس گرگ شرکت فینکس انگلستان کهجندبارورشکست شده است وزیر بالشرا امریکائیراگرفتند وباهرکس بجز انکه یک استادانشگاه باسواد کهم تخصص برجسته اقتصاد باشد صحبت نمیکندویک من فیلساتور به سرمبارک زده است بعد نیست ماندجناب دکتر فرهنگ مهر همین که کسی واردمیشد لبخند امریکائی میز د ربع ساعت با پیپخوداش ور میرفت ومیفرمد من درامریکا بیمه خواندم ولی به تاریخ علاقمندبودم واعلان به تاریخ ایران علاقمند هستم کمبودکتاب من به روش خودعمل میکنم- من شورائی هستم ویک فرد ساده شوراهستم که بزودی هیت رامعین میکنم وسپس یک کارشناس معین میکنمکه تحقیق به شورا نظرخوداش رابدهد وسپس هیت تصمیم بگیرد ولی ایشان یک برگهم اضافه نکرد چون چند برگی هم اضافه کنید ودرضمن کراوات وپاپیون راهم ترویج کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمانی بااقایان": سرزمین من":یک جناب فیلسوف انگلیسی- میفرمایدشناخت هستی عمق اش ناشناخته است وبسیار پیچده است انهایکه انرا ساده وکم ارزش میدانند کسانی هستند که درطول ساحلدرلبه اب دریا پا گذاشتند انها بیادبه سمت مرکز دریا حرکت کنندتاعمق دریا را درک کنند- شخص خدمت امام صادق صلواته الله علیه واله والسلام رسید با تعبیر من گفت یکی از اشنایان ما میگوید داین اسلام مطلب های ش ساده وپیش افتاده است وانرا سبک میگیرد امام خشمگین شدند وفرمودند چناچه تااخرعمر چنین فکر کند اهل جهنم است احکام رابیادمحکم گرفت وانهادارای حکمت های پیچیده زیادی هستند- این ایه قران که اگر قران رابر کوه نازل میکردیم وکوه پاره پاره میشد که حاکی ازان است که قران محکم بگیرید ویک بعد دیگراش دارای حکمت های سنگینی است ودر غرب اثبات شده است که پیچیده ترین موجود این جهانی روح انسان است- اسلام اقیانوسی است که عمق اش ناپیدا است کوه هیمالیا هم دران غرق میشود- درطول تاریخ اسلام باوجودانکه شیعیان درزمانی درضعف شدیدبودند برادرانسنی بشدت ازانهاهراس داشتند که امروزه هم چنین است غرب پشت داعش وداعش برای برگرداندن دین سنی درعراق است یعنی حس میکردند دردریای شیعه درحال غرق شدن هستند- زما ن رضا شاه با این دیکتاوری وقدرتی بدست اورد که چه درداخل وچه درخارج سرانجام بدنبال نابودی کامل دین برامد درحالیکه بحث بسیارساده بوددرغرب درباره سکولار حداقل سالانه 600 کتب نوشته میشود این روشنفکران ایرانی چه در ایران وچه درخارج چون میدانستند دین پنبه انها میزد یک کتاب که اندکی از مسائل دینی زیر سئوال ببرد ننوشتن وحتی یک حکومت سکولار ابعادان کدام است انهم ننوشتندفقط شعاغر ازادی وخرده گیری دارند وتا قیامت هم چنین است- اقایان میفرماید که ریشه روشنفکری درایران زمانی است که جناب الاحمد مسلمان شد وچند نکته گفت که بسیارهم ساده است نه امام ونه دیگران دربحث های سیاسی مطالب بسیارساده فرمودند اله حتی رژیم پهلوی هرنوع روشنفکری در ایران بود دران غرق میشدند اگر مطالب اسلام مطالب ازحوزه علم وعقل بیرون است وبسیار ساده است خوب شمادرغرب ازادی دارید 600 جلد کتاب هم شمابنویسید- در یک سخنرانی جناب حضرت مرحوم محمدتقی جعفری دردبیرستان عشایری شیراز انجام داداین دبیرستان نبوغ عشایر بود ودزمان سخنرانی این چنینی تمام دانشجویان عشایری از سراسرایران می امدند ویک اقای بامام-ب غول حزب کمونیست توده بود واین بچه هاراتعلیم میداد که جریان بعدا خواهم گفت جناب استاد درباره توحید صحبت کرد ولی هرحدیث وهرنکته من میفهمدم به کجا میزند ومات بودم که اسلام چه احادیثیدارد وان زمان من فهمیدم ایاشن چه گرگی است بعد ان اقای فرمودکه من به ایشان خط دادم جلسه تمام شد من دیدم دانشجویات تعدادزیادی گریه میکنند چون ایشانفرموده بد فرصت سئوال وجواب ندارم ومن پرسیدم چرا گریه میکنید گفتند به این علت تا امروز ما گول خورده ایم- بهتر است که اقایان کارعلمی بکند ومطالبی شسته ورفته تحویل دهند وفکرنکنند که مردم سابق هستند باچند شعار وکمی اخم وتخم مردم شیفته میشوند-


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0