سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- یک خاطره-در زمانی که دانش اموز دبیرستان شاپور شیراز که بقعدنام اش به ابوذر تغیر کرد وامرزوه پارک شده است یک هم کلاسی بهائی داشتم بنام اقای ":ر:" پسر بسیار ساکتیبود بطوریکه درطول یک سال ده کلمه با کسی صحبت نمیکرد هردو دانشگاه شیراز قبول شدیم ایشان در رشته مهندسی قبول شد وپسر بسیار با استعدادی بود وچند بار همدیگر درطول تحصیل ملاقات کردیم وایشان اصرار داشت که من وضعیت سیاسی برای ایشان تشریح کنم که بعد فهمیدم مار مولکی بوده است یک روز بعد از ظهر به ایشان برخورد کردم واصرار زیادی کردم شمه ای از اصول دین بهائی بفرمائید ایشان طفره میرفت ومیفرمودند که من اطلاعاتی ندارم ومن مداوم اصرار میکردم عاقبت ایشان فرمودند که در دین ما همه بایدمجتهد شوند وهرکس مجتهد نشود از بی عرضگی خوداش است ومعلوم نیست ان ور خط از او بپذیرند وزن ومردهم درهمه موارد مساوی هستند واحکام بایدعقلانی محض باشد خداوند منان که بچه نیست که مطلب غیر عقلانی وشبه انگیز را قبول کند مثلا اقوی هست و عبادات کاملا بایدمنطقی باشد وما راه بخانهاش که درخیابان زند بود دعوتکرد ومن اصرار کردم که شما نماز خودتان بخوانید ایان درست مانند برادران اهل سنت کتف تو کتف کرد وجملاتی مانند انکه شرق وغرب بایدبهائی شودمطالبی گفت که من درک کردم بیشتر جنبه سیاسی دارد تا مذهبی وگذشتروزی در دانشگا دندان من بشدت درد گرفت ومن کلاس را بسختی تحمل کردم بلافاصله به خیبان سعدی رفتم ونزذ دکتر دانپزشک وپاز معالجه اولیه بیرون امدم وخیابان سعدی کمی شلوغ بود ودر ردیف کنار خیابان در پیاده روبه سمت حرکت کردم ویک دختر خانم هیجه ونوزده سال که زیر بغل اش کتاب های دانشگاهی بود ربروی من به سمت بالا حرکت میکرد وسرانجام ماسینه به سینه شدیم ایشان فرمود من چند سئوال شمادارم گفتم بفرمائید- ایشان گف6ت شما دانشجو هستید ومن گفتم بله ومن انزمان ریش داشتم وفرمودند شما مذهبی هستید وباز من گفتم بله وفکر کردم که ایشا دانشجوی سال اول باشد ایشان فرمودند اسلام متاسفانه مزخرافات عدیده ای داردکه من درصدد ان هستم که انهارا بر طرف کنم وسپس این دین راقبول کنم اول انکه به زن توهین های وحشتناککرده است برابری زن را درمرجع شدن نمیپذیرد درحالیکه به تصدیق اساتیدمن که نمره بسیاربالا در دانشگاه قبول شدم مسائل مشکل ریاضی در دبیرستانحل کردم که اساتیدمن در دانشگاه در زمان دانش اموزی نتوانستند حل کنند واطلاع دقیق دارم در امریکا زنان دانشمندی هستند که دوهزارسال دیگر مانندانها خواهند امدحال انها نمیتوانند مرجع شوند؟؟- درثانی خداوند مگر بچه است که مطالب غیر عقلانی راقبول کند ودرثالت عبادات باید صددر صدمنطقی وعمیق باشد چناچه نباشد نبایدپذیرفت ومن تا این مسائل راحل نکنم مسلمان نخواهم بود-نظر شما چیست ومن گفتم شما در ایده ها ی خودتان ازاد هستید ولی توصیه میکنم کتب حضرت ایت الله العظمی مطهری رحمت الله علیه رامطالعه کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-از قرارمعلوم طاغوتیان افریقا پول های زیادی دربانکهای مختلف کشورهای دنیا داراهستند که یا مرده اند مانند قذافی ویافراری هستند که دررا س انها جناب قذافی است کشورها به بهانه عدم ثبات حکومتها ازدادن پول ها یا امتناع میکند ویا میزان انها بسیارکم بر اورد میکنند کشورهائی مانند ‍ژاژون وسویس واروپا وامریکا حساب انها روشن است ولی کشورهائی مانند افریقای جنوبی وبرزیل وبخصوص مصر حساب انها جداگانه است واین پول مال حکومت ها نیست ومال ملت است ومیتوانند برای دقت عمل واحتیاط سازمانی متشکل از احزاب وعلما ودانشمندان محبوب ودیگران بوجود اورنند که درهزینه کردان انها دقت لازم راداشته باشند امید است چنین شود- وبدانند که بایدتوکل به خداوند منان کردوانروزیکه خداوند منان میدهد روزی واقعی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-از قرارمعلوم طاغوتیان افریقا پول های زیادی دربانکهای مختلف کشورهای دنیا داراهستند که یا مرده اند مانند قذافی ویافراری هستند که دررا س انها جناب قذافی است کشورها به بهانه عدم ثبات حکومتها ازدادن پول ها یا امتناع میکند ویا میزان انها بسیارکم بر اورد میکنند کشورهائی مانند ‍ژاژون وسویس واروپا وامریکا حساب انها روشن است ولی کشورهائی مانند افریقای جنوبی وبرزیل وبخصوص مصر حساب انها جداگانه است واین پول مال حکومت ها نیست ومال ملت است ومیتوانند برای دقت عمل واحتیاط سازمانی متشکل از احزاب وعلما ودانشمندان محبوب ودیگران بوجود اورنند که درهزینه کردان انها دقت لازم راداشته باشند امید است چنین شود- وبدانند که بایدتوکل به خداوند منان کردوانروزیکه خداوند منان میدهد روزی واقعی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-از قرارمعلوم طاغوتیان افریقا پول های زیادی دربانکهای مختلف کشورهای دنیا داراهستند که یا مرده اند مانند قذافی ویافراری هستند که دررا س انها جناب قذافی است کشورها به بهانه عدم ثبات حکومتها ازدادن پول ها یا امتناع میکند ویا میزان انها بسیارکم بر اورد میکنند کشورهائی مانند ‍ژاژون وسویس واروپا وامریکا حساب انها روشن است ولی کشورهائی مانند افریقای جنوبی وبرزیل وبخصوص مصر حساب انها جداگانه است واین پول مال حکومت ها نیست ومال ملت است ومیتوانند برای دقت عمل واحتیاط سازمانی متشکل از احزاب وعلما ودانشمندان محبوب ودیگران بوجود اورنند که درهزینه کردان انها دقت لازم راداشته باشند امید است چنین شود- وبدانند که بایدتوکل به خداوند منان کردوانروزیکه خداوند منان میدهد روزی واقعی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای اوباما- سلام علیکم-ایا-ستاره نعش همچنان دمار درمی اورد یاتوجیه دیگری دارد؟؟ ایا شما صدای خرد شدن بت هبل را میشنوید ویاخیر- ایا جامعه امریکا به سمت لیبرال دمکراسی باز تری بیادبروند ویاخیر وایا عبادت شما شعارهایش توشط خود شما پنبه شده است ویاخیر ؟؟ ایا مدیریت تیر راکه شما از کامبوجی هایادگرفتید دیگران میفهمند ویاخیر- ایا فکرمیکنید هنوز بشریت در ازمایشگاه رایادنگرفته است؟؟ واین مخصوص شما است؟؟ ایا هستی باهشو است ویا کور  کر است؟؟ جواب ان از شما


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در لندن شنیدم- که شاه به شوروی که رفته بوده است روسها گفته بودند- متکی به امریکا نباش که ارتش باکو ظرف نیم ساعت کار ارتش ایران را یکسره میکند وارتش سرخ ظرف دوساعت درتهران خواهد بود ولی هر چقدر میخواهید بر علیه ما سروصدا کنید وما ساکت خواهیم بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-باتشکر ازملت فهیم وازاده ورنجکشیده ملت ایران- نکتهای خواستم به بزرگان از باب درس پس دادن بیان کنم- امارنشان میدهد درهربیست وهفت ملیون- تقربیا یک میلیون ارا که نشان از ان است که سلسله عصبی حکومت ضعف هائی دارد- امریکائی ها درتحقیقت خودشان در امر حکومت ها بخصوص حکومت های انقلابی به این نتجه رسیدند که زمانی هر پنجاه نفر یک نفر سر سخت داشته باشند- وتعدادی حاضر به جاسوسی شوند وتعدادی هم اماده فرار باشند فاتحه ان حکومت خوانده شده است دربهترین نسبت هر دوهزار یک نفر مخالف سر سخت باشد ومعتد هستند که پیامبران اعظام رحمت الله علیهم اجمعین خیلی عجیب است از پنجاه نفر با اوصاف که گفته شد شروع میکند وسرانجام تعداد عظیمی طرفداران میشود یعنی از خط قرمز شروع میکند وبه خط سبز میرسند وحضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلام حتی در زمان رحلت حتی یک به دوهزارنفر هم مخالف  نداشت ویک شاه کار باور نکردنی است- انشااله بادقت یبشتر باید سعی کرد که بتوانیم به حد ارامش طبیعی ومعنوی نائل شویم


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3      >