سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—انتخاب یک کارشناس سیاسی- ازبین چند نفر—سئوال – اولین شرط بر ای مذاکره بال اقای اوباما- خانم مایاک واقای کامرون وخانم اشتون- نفر اول تضمین جناب اقای پاپ- نفر دوم چون مجوس امریکائی هستند- دوشرط دارد عذر خواهی وپرداخت غرامتجنگی –نفرسوم – شرط دوم غرامت تا امروز- سئوال دوم- چنایچه هرکدام- 20تا تلفن دستور العمل بر علیه ایران که صادر کردند و50 طرح کابینه برعلیه ایران بازرسی کردن برای ما بفرستندذ- اقدام شما چیست- اول تعدادزیر استاندارد است صدعدد و200عدد- نقر دوم روزانه به اندازه استاندارد تا عددان رادولت تعین کند- نفر بعد مکتوب ه روزنامه های خارجی وداخلی داده شود وکارشناسان درستی انرا تعین کنند- علاوه بر انها حق پاسخگوئی انرا متقابل ملت ایران داشت باشدوقوانین شرع درباره انها رعایت شود وقول دهند مافیا بطور کلی ریشه کن شود

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-با تشکر از ارتش اسلام عزیزسوریه- عکسهای محور القصیر نشان میدهد که تک تیر اندازها موفق بود بخصوص در پست های خالی- پست های خالی درجنگ ایران – عراق شاهکارهی زیادی افرید بطوریکه عراق انجاها را به کارشناسان فرانسوی واگذار کرد وتا محل پست های غیر قابل نفوذ کانال میزد ومملو مین میگاشت ولی بچه ها از طریق خاص عبور میکردند تا غیر ممکن شد که با اطلاع ضعیف من واحد بندر عباس رکورد داربود وشما درشب حتی نفوذ های بسیار موثر هم داشته باشید- موفق باشید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-تحلیلی از سیاست اروپا- درمنطقه- یک بحثی است بنام پلردکس به معنای معمااست دیلکتیکی یعنی ضد هم یکی تز است ودیگری انتی تز است اروپائیان درتحقیقات خودش به این ایدلو‍ژی های معما رسیدند که بقول قران میگویند سحر میکنند- زمانی حضرت ابوذر درکاخ سبز معاویه لعین بود ودر جلسه بار عام که بحث بیت المالدر گیر بود ایشان سخنرانی غرائی کردند معاویه گفت ابوذر مردم راسحر نکن! حق خودت رابگیر حق مردم رامسئولش خودمن هستم دقیقا معاویه که درمقابل سیاست های حضرت علی علیه السلام دراوائل شکست میخورد اورا ساحر میدانست- اروپائیان نقش انبیا علیهم اسلام را معما میداند وبسیارش گفت زده مثلا عثمانیان در مراحل بخصوص نقش سلطان محمد فاتح بی نظیر است ونمونه درتمدنها ندارد شاید بتوان گفت که ان قبا ئل بیابان گرد وکم اطلاه رهبقران انها بخصوص محمد فاتح فرشته های زمینی هستند- زمالنی سلطان محد فاتح کاخ در اسلامبول گژرفت صد کشیش بر جسته به پیشواز او امدند واوراناجی خوددانستند ویا بطروس کبیر یک فرد ساده فلسطینی در روم به هرکس ده دقیقه صحبت میکرد شیفته اومیشدند وحاضر بودند مانند حضرت یحیی علیه السلام وحضرت مسیح علیه السلام زیردیوار قرار بگیرنند واز بلای سرانها ابجوش ریخته شود که پطر وس خوداش به سرعت رسانید وگفت این چکاری است که میکنید وگفتندشما تعلیم دادید ایان فرمودندمن قصه انها را که مستحکم شوید وسریع فرار کنید این مسائل قابل کشف وفورمول بندی نیستولی امریکائی بر عکس فکر میکنند که همه فرمول دارد وفرومول انهم زیاد پیچیده نیست- حالا درمنطقه این حلات دیالکتیکی رخ داده است به نظر حقیر نه گزینه شکست- شکست است ونه گزینه برد –برد تنها گز ینه – برد- باخت است ودائمی ان با اسلام است وموقت تنها میتواند با اروپا باشد- لذا اروپا باچنگ ودندان به میدان امده است- امریکا دیگر ظرفیت باخت ندارد بازی بامهره اروپا بازی میکندچناچه راه پیروزی هموارشد وارد میدان میشود داوضاع در بدترین شرایط ایدولوژیکی خودقرار گرفته است از یونان تا فرانسه ژر چم های سرخ داس وچکش درسطح وسیع بیرون امده است که سابقه نداشته است این یعنی پیروزی شرق- سوسیالیسم بشدت از سرمایه داری فاصله خواهد گرفت ویک جهنمی الان در کابینه های اورپا استودیگر اروپا به این سادگی از اسلام نمیتواند کمک بگیرد وبخصوص مودرحال قدرت گرفتن است موتور اسلام رادیکا ل در حال قوی شدن است تاثیران ان در جهان سوم پانزده بر ابر خود این کشورهااست-که کم کم اثار انها روشن میشود وفوق العاده برای غرب خطرناک است- اروپا بر ای خنثی کردن میخواهد تهدید تبدیل به فرصت کند وارد جنگ با سوریه شده است ولی اهداف هم در عرض وهم ودرطول به مراتب بیشتر این شرایط فعلی است وهمانطور کارشناس لبنانی در کانال العالم فرمودند بازی موشک زدن به لبنان از طریق شورشیان این اهداف دنبال میکند اول شیعیان مقصر هستند ودوم م.وشک به اه تسنن میزنند که به کمک انها بیاینن وبا شیعیان در لبنان درگیر شوند- سوم ترس برای حزب الله لبنان وتضعیف رهبری بر جسته شخصیت عظیم الشان حضرت جناب سیدحسن نصرالله است واز همه مهمتر انتخابات اینده قدرت اهل تستن محافظه کارا بالاتر رود یعنی این بیچارگان مهرهای ژیاده لشگر اورپا هستند که میخواهند هلال سبز را از قدرت به زیر بکشنمد وایادی خود راحاکم کنند وحال ببینیم این یک معما است ویا فرومول ساده ای دارد!!؟؟

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99