سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه مقاله اقای مروان معاشر وزیرسابق امور خارجه کشور اردن-  در ژاپون ان لاین- محقق در بنیاد وقف شده مشهور کرانجی درباره صلح بین المللی استادیار دانشگاه یل وهمچنین نویسنده سازمان عرب درمقاله با عنوان": اسطوره کهن حقایق امروز:" بحث جالبی است که مدتها درغرب در زمینه تاثیر فرهنگ است یک نمونه جالبی دارد که اگر میزان مواد بهداشتی را درزوان عصر جاهلیت را روی منحی ببرید وسپس هم موادراپس از اسلام روی منحی بیرید خواهید دید چه قدر فرق کرده است واگر امروز را روی منحنی ببرید نسبت به زمان صدر اسلام بشدت تنزل کرده است بجر درافرادی که درغربودند وبخصوص اگر درغرب تحصیل کرده باشند ووفتوای امروز در عربستان این است که اب کافی است ولو شما به انها تفهیم کنید کافی نیست این اثر فرهنگ است ویا امر شورا کردن اگر زمان صدر اسلام را نسبت به اروپا بسنچید شاید ده ها برابر بوده است ولی امروز یک هزارم هم نیست واصلا قدغن است جزو برای افراد حکومتی گروه مستقلی که درمسائل نظر تخصصی هم بدهد یک دانه هم وجود ندارد درحالیکه دراسلام به امر شده است ولو فرد تشخیص ندهد که چه سودی دارد واین امر درغرب اثابت علمی شده است که تاثیرات شگرف دارد که به این زودی شاید فرد متوجه نمیشود بعضی متخصصان در غرب معتقد هستند که شورا درغرب بعلت کارهای بسیار مشکل وحیاتی شروع شد واز ارتش شروع والمان ها دراین امور پیشتاز بودند .به اصول علمی ان دست پیدا کردند وکم کم از ارتش به سازمانها ونهاد دیگر هم تسری پیدا کرد .کم کم به اروپای غربی هم رسید ولی در اروپای مرکزی بسار دیر وکم رنگ بود ودر اروپای شرقی رشد ناچیزی داشت در زمان جناب مارکس کمکم مشاوره سرعت بخوداش میگیرد ویک دلیل مهم ان به علت بوجود امدن گروه ها ی مستقل دانشگاهی است احزاب درغرب درتمام ابعاد کار میکردند منجله کارهای فرهنگی ولی دانشجویان گروهای مستقل را بوجود اوردند وچون بسیار مستند ودقیق عمل میکردند درچالش با دولت کم کم ضعف های دولت مشخص شد ومحبوبیت اش را دراین مورد سپس مسائل سیاسی مداوم ارام ارام از دست داد ومجبور شد که کار فرهنگی ضعیفی را انجام دهدوجالب ان هیچکس از سران این گروه ها به مقامات سیاسی وفرهنگی نرسیدند وامروزه هم مجبور هستند بعلت بسیار حساس بودن کار انها بسیار دست به عصا کارکنند گفته میشود دراثار جناب مارکس هرگاه گفته است که این نظر من است ویا نظر فلانی است یعنی نپخته است زیادروی حساب باز نکنید جناب مارکس بشدت به شورا ولو ازاد ولی پشتیبان منافع کار گر باشد ازاد است ایشان فقط انسانهارا یا جزو کارگر میداند ویا کارفرما انسان ازاد که بتواند خارج از مسائل افتصادی طبقاتی فکر کند به مخلیه اش نمیرسد که اتفاقا خوداش دراین گروه است بقول اروپائیان فردی که از مریخ امده است ولی با معیار درست عقلانی وبا انصاف فکر میکنند وبسیار تشویق میکردند با معیار های خودتان ویا با معیارهای دشمنان ما درباره ما با انصاف ارزیابی کنید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم- - به بهانه تیتویسیم بخش دوم- مسئله جبر یک مسئله بسیار کهن تاریخ است دانشمندان یم نظریه انها این است چون در زمان های کهن انسان خودرا نسبت به طبیعت ضعیف میدیده است به جبر معتقد شده است ویک نظریه روانشناسی این است که انسان به جبر به خاط تنبلی وارزوهای دراز وضعف ها بیشتر از اختیار به ان تمایل دارد درانشگلستان سنگهائی که افراد کهن بشکل طاق مانندی است قبر هائی انجا پیدا شده است یک نظر این است که چون دوازده سنگ طاق است هرکدام نام ماهی است وفرد خود را به انجا میرسانده است وزیر نام ماهی که بدنیا امده است افق را رصد میکرده است وبینیند چه اتفاقی میافتد .گاهی تازمانی که اتفاقی بیقتد درانجا میمانده است وبه همین علت هم مرده است .ویا حادثه بدیبوده است سنکوپ کرده است بعدا یهودی به جبر معتقد شدند وسپس مسیحیت در مسیحیت یک تعمیم غلط داددند وان این است خداوند حضرت مریم سلامالله علیها را انتخاب کرد وسپس حضرت مسیح علیه السلام را سپس بفیه افراد همه انتخاب شده هستند وبعد ازان مسلمانان ولی امروزه حساسیت درغرب روی مسلمانان واعراب است که غرب تنها جبر را درمسئله اصل علت ومعلول میداند وانسان را مختار میشناسد ودانشمندان عرب این موضوع راقبول دارندذ ولی به ناچار تقیه میکنند ولی ریشه ان درغرب است فال گیرها کافی است یک مورد راست بگویند ویک مبارزه همه جانبه درغرب با فال گیر شده است واستاد انگلیسی کم سخت با مجلات که فال قهوه ولو به صورت شوخی است مخالف بوده است ایشان میفرمودند من یک خانم همکار دانشگاهی که یکنابغه بتمام معنا درعلم ریاضی بود دختراش به مرضی دچارشد وبهبودی پیدا نکرد به پیش فال گیری رفت که فال گیر بعد معلوم شد ریشه المانی داشته ودرمحا ازالامان کم وبیش این مرض وجود داشته است ویک داوری خاصی را درست کرده بودند که روی بعضی اثر میگذاشته است وایشان که خانم مربوطه را میگیرد وبه ایشان میگوید به المان برو به انجا وازان معجون استفاده کند وایشان میرود .وبه بهبودی پیدا میکند وایشان اعتقاد پیدا میکند ایشان فرمودند من 15 سال باایشام کلکل کردم تا حقایق روشن شد البته رویای صادقه واشراق وشهود که امروزه بلکه درواقعیت که یک ا مر جهانی است وبه فور هم رخ میدهد واثبات شده است امری جدا است وای امر ربطی به جبر مطلق ندارد وغامض بودن مسئله جبر واختیار وحل شدن نشدن دقیق ان ایجاد مشکلات زیادی کرده است وجالب انکه این کشف وشهود درانگلستان بیشتر در پلیس رخ داده است وسپس در دانشمندان وبعضی بیچاره ها – ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه تیتویسیم- بشر سه مرحله در شناخت را گذرانده است- مرحله اول بودن علم ویا بسیارسطحی در باره موضوعات هستی چه مادی وغیره مادی رای صادرکرده است ودارای اصول کلی درباره هر موضوعی بوده است که اختصاصی بوده است ودرسطج جهان بسیار این اصولکلی مختلف ومتضاد بوده است وکک کسی هم نمیگزیده وهرکس به رای افراد بومی خوداش اعتقاد داشته است- از همه مهمتر برای اقتصاد ارزشی قائل نبود وجون جنگل های فراوان داشت- اب زیاد .وماهی وحیوانات بسیار زیاد واز اسراف ویا هدر دادن انها وحشتی نمیکرد- همه چیز را ساده میدید وهر عامل که اورا میترساند ویا ایجاد ازار میکرد به توجه داشت وبیشتر یک انسان طبیعی بود که بدنبال تنبلی وعیاشی بودودارای یک پارداوکس که درضمن تنبلی میخواست به همه اروزهایش برسد وسرامد باشد وتکی کار میکرد ولی کم کم متوجه ضعفهای خوداش یه شورائی ودست جمعی روی اورد وبسیار دیر تغیر میکرد وزود خشمگین میشد ودست به اسلحه میبرد- کم کم در مسائل مادی که ازجهتی شناخت اسان تربود وقابل تجربه بود به تحقیق به پردازند وبه یکسری وحدت اصول رسیدند- ولی درعلوم انسانی وایدلوژی وجهانی بینی ودینی تعصب وسیاست ومنافع عوامل بسیارمهم شکل دادن انها شد- غالبا جوامع هیچگونه اطلاعاتی دراین باره نداشتند وتنها گروهائیکه به منابع قدرت وثروت دست داشتند که قران انها راملا میگوید نظام های ارزشی وفکری تعین میکردند در زمان قرون وسطی یهودیانی که قبائل حضرن موسی علیه السلام وحضرت هارون علیه السلام بودند ادعا کردند تعین ایدلوژی لوژی وثروت وحکومت باید دردست انان باشد وپس ازمدتی دراصول کلی مذهب وجهابینی واحکام دین را به دلخواه تغیر میدادند وبعدپاپ ها ی این کار کردند واین قانون را یهود ومسیحیت ساختند که بعضی هاراخداوند جل وجلاله میخواهد که دراین دنیا فقیر باشند ونبایدانهارا از فقر نجات داد فقط بخور نمیری برای انها باید برای انها تهیه کرد- وهیچگونه اظهار نظری در باره هستی وجهان نباید کرد واگر قراباشد کسی انر انجام دهد رهبران مذهبی هستند بعداز بعث پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلام بنابر بعضی تحقیقات اعراب بیشترین اظهار نظر را کردهاند وبهترین شوراها درهمه زمینه ها بوجود اوردند ولی متاسفانه سیاست مدارا نانها همهان روش های پاپ هارا تعقیب کردند ومداوم دراصول کلی سازی درهمه زمینه های ایدی لوژی تغیرات به دلخواه دادهاند ودر اواخر دوره عباسیان که همه فرق برعلیه عباسیان فتوا جهاد دادند ودر ضمن با خودشان هم درنبرد بودند وبا وعده و وعید ودر باغ سبزی که به انها نشان دادند حکم تعطیل اجتهاد وجهاد را دادند واین باعث شد که همه اطلاعات علمی هم شامل این تعطیل بشود گرچه بعضی فرق مانند شیعه وبعضی دانشمندان به ان توجه نکردند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم- مقاله:"روسیه چه درسی را میتواند از تونس ومصر یاد بگیرد:": توسط اندرس اس لوند:" روزنامه :" د مسکوتایمز:" پس از چند دهه مطلق گرائی سرانجام جهان اعراب متوجه تغیرات سیاسی شدند کشورهای عربی قیام برای وجود یک فساد فراگیروبسیار بانفوذ که تمرکز یافته در بالترین سطوح دولتی که توسط قدرت مطلق بسیار مستحکم شده است که این فساد توسط دولت حمایت ومواظبت میشد این رژیم ها ازهمان اغازایدولوژی ها ی سوسیالیستی به سمت نحیف شدن وبه سمت یک حکومت عقیم وبی ثمردرحال ضعیف شدن بودند انان برنامه های مالی انان توسط پول نفت ووام گرفتن های کلان از قبل نفت بودند وپایه گذار حکومت های بسیار صلب ومنجمد که هرگز درانان اصلاحات رخ نمیده شدند- وتنها مسیری که برای انان میسر است مضمحل شدن است سئوال اساسی درباره انان این است که انان اضمحلال کامل رخ میدهد- وکدام حکومت کدام کشور زودتر رخ میدهد وچه گروهی میتوانند حکومت را سرنگون کنند- تنها بخشی دیگری از جهان که میتواند مناسب با این تعریف باشد جهان بعد از حکومت های شوروی گونه است که توسط روسیه هدایت میشوند بنابراین جریانات اخیر در خاور میانه دارای اهمیت بسیار زیادی برای روسیه وکشورهای شورائی های سابق است-( جالب است که حکومت های ارپای شرقی از لبیرایسیم امریکائی سرخوردند وبه سمت تیوتیسیم وضد یهود گرائی حرکت میکنند پیشنهاد میدهم به ایشان که ب الخمنیسیم را دقیقا موردتوجه سیاسی قرار دهند-م) این یک مقاسیه بسیار پرارزش علمی است درباره انقلاب ودمکراسی که میتواند دروس بسیار پر بار وپرارزش برای رسیدن به موفقیت های درخشان را به ما بدهد- وهچنین درتشخیص پرسپکنیو احتمالی اینده روسیه تا حدودی به ما کمک کند نکته اول ان است که شورش در کش.رهای بسیار فقیر ویا کشورهای توسعه نیافته عرب اجبار رخ نمیدهد بلکه درکشورهائی مانند تونس ومصر رخ میدهد که دربعضی ابعاد ازبهترین وپیشرفته ترین کشورها هستند درحالیکه ثروتنمد نیستند- هردو کشور اخیرا در سالهای اخیر نائل به یک سری اصلاحات بازاری مهم شده بودند که نتجه ان یک رشد قابل خوب بود- اقتصاد انان یک رشد فزاینده از درون سیاست ان روئیده شد که درمیان یک حس خوشایندی که قدرت اقتصادی هنوز به خوبی توسط دولت درک نمیشود وتازه این ثمرات یک هدایت غلط است که به خاطر یک رژیم فاسد بوجود امده است- همین مطلب را میتوان در باره روسیه گفت درحالی که روسها که به اینجا رسیدند به خاطر فقط ثروت مندتر بودنبوده است وبیشتر فاسدتر هم هستند به خاطر شفافیتی که توسط سطح جهانی رخ میدهد – ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله":زمین لرزه ژاپن یک منحنی داغان کننده:" ازروزنامه واشنگتن پست توسط جوئل اچن باخ- به نظر میرسد که این یکی- یکی از بزرگترین های برای ژاپن بود- که درجای نامناسب رخ داد چه از لحاظ زلزله شناسی وچه از لحاظ بروکراسی( نمونه های زیادی ازاین نوع وجود دارد بخصوص درغرب- مترجم)- انچه این جا است امروز صبح نوشتم به زودی انرا ارتقا خواهم داد- جان کلام – این است زلزله شناسان ژاپن یک یپش گوئی بسیار قبل درباره یک زلزله عظیمی دریکی از شاخه های فرعی مسیر اصلی به سمت منطقه جنوب غربی توکیو کرده بودند وان زلزله نام اش زلزله توکیوئی    نام گذاری شده بود -حتی   اگرچه اتفاق نیافته بود- اما حالا بزرگنرین زلزله ملی(8.9 ریشتهر) رخ داد که 231 مایل درمسیر اصلی شمالشرقی توکیو رخ داده است- بخش سونامی از این سناریو بسیار دراماتیک ومهیب است-( دولت دراین تحقیقات سودی زیاد نمیبرد؟ وبخش خصوصی فقط میتوانست کمک مالی بدهد) کاملا روشن است این زلزله یک ویرانی وغارت ار سیر تا پیاز ساحل را که سرنوشت بلا وبدبختی اور زیادی را به همراه خواهد اورد یک دانشمند که ایشان متخصص در سونامی بود به من گفت حداقل برای 1000 نفر حادثه ساز خواهد بود گزارش ها بیانگر بدست امدن صدها جسد در استان سندای بوده است وبسیار اسان است که تصور شود بخش ماشینهای شسته شد بسمت اطراف سوق داده شده چگونه خواهد بود هیچکس که در ساحل غربی ایستاده بود تصور اینکه احتمال بدهد که این سونامی بی خطر مانند سونامی شیلی باشد نمیکرد- این طرح یک طرح تحقیقاتی زمین شناسی امریکا است- این زلزله( عجالتا 8.9) که در نزدیکی ساحل شرقی هونشو ژاپن رخ داد درنتجه فشار اوردن وضربه زدن اصلی یا فرعی برخورد مرزهای صفحات اقیانوس ارام با صفحه امریکای شمالی بوجود امده است( مواظب باشید که صفحات اجتماعی ها بوجود نیاید) که در نزدیکی خط استوا است صفحه اقیانوس ارام تخمینا به سمت غرب درحال حرکت است که باسرعت 83 میلمتر درسال به سمت صفحه امریکا جا به جا میشودصفحه اقیانوس ارام درحال فشار اوردن وضربه زدن از زیر به بینان ژاپن است وبه سمت زیرصفحه اورا اسیا میخواهد فرو رود- محل وعمق وکانون فعل وانفعالات زلزله یازده مارچ ارتباط منطقی وتوافق کامل با اتفاقاتی که درضمن برخورد هماهنگ شده با بخش فرعی مرزهای این صفحه میباشد باید به این نکنه توجه کرد بعضی صاحب نظران این منطقه را به چند صقحه های فرعی کوچک تقسیم میکنند که ترکیب باهم انان میتوان حرکات نسبی انان حرکات بین صفحه بزرگ اقیانوس ارام رزا با صفحه شمال امریا وارو اسیا تبین کند که شامل صفحات کوچک فرعی اختسک وامور میباشد که مربوط به صفحات اور اسیا وامریکای شمالی هستند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم -به بهانه اسلام هراسی احمقانه امریکا- بخش دوم- در سراسر عالم از ابتدا وتا نهایت این قانون سیاسی وجود دارد که سرانجام افراد باهرنوع سیاسیت مجبورهستند بسیاری از ملاحظات را بکنند و.مکنونانت قلبی را خودرا به خاطر انکه نظم حکومت به هم نخورد بیان نکنند چه مثبت باشد وچه منفی واین انبیا وسپس اولیا الله که این مکنونات را بیرون میریزنند ودر اخر زمان کار علمای اعظام الهی است یک انگلیسی که احتمالا چپ بوده است وعربی دان هم بوده است به سودان میرود اولاکه ایشان فرموه است که عربی رب وداغونی دارنند خوب اسرائیل تمام تخصص ها ر دراین مورد دارند چرا استفاده نمیکنند- ایشان به کنار رودخانه ی میرود که جمعیت عظیمی بیکار انجا زندگانی میکنند وتنها راه موجود برای جوان که سرگرمی هم هست- ودراین راه هم پیشرفت زیادی کردهاند ودولت سودان سابق برای انکه انها مایوس نشوند به بزرگان شهرها فرموده است برای عروسی ازانها ستفاده کنید وایشان انجا به انهایاد میدهد که چگونه از نی ها وچوب ها قایق بسازنند وتورهای ساده ای درست کنند وماهی گیری کنند دولت سودان وقتی میفهمد ایشان سخت مجازات میکند وسرزنش میکند وقتیکه به انگلستان میاید دولت انگلستان ایشان بشدت سرزنش میکند که چرا نظم انجا راکه همه قبولدارند؟ شمابه هم زدید مسلم است ان نظم به نفع انگلستان هم بوده است! یک دانشجوی شیعه یک کشور افریقائی بنام ":ت:" به من میگفت برادران سنی رفته بودند به سفارت انگلستان دران کشور که دولت حق مارا رعایت نمیکند سفارت گفته بوده است ما به دولت میگویئم که انعطاف لازم را بدهد ودولت هم داده بود وشیعیان درانجا بسیار اندک هستند انها هم به سفارت رفته بود وهمان مطلب راگفته بودند سفارت گفته بود اول جمعیت شماکم است وشما بیاداز قوانین دولت وسفارت تبعیت کنید ما نسبت به شما حساس هستیم- درهمین انگلستان افرادی هستند بسیار خوب ایران را میشناسند ونسبت به ایران حس همدردی دارند ویا نسبت به گشور دیگرهم اینچنن است ولی جرئت نمیکنند که نظم را بقول خودشان برهم بزنند ویا برعکس هستند وانها جرئت نمیکنند باز نظم به مبزنند وسیاست با پیچیده گی زیاد عمل میکند وهمه جوانب را میسنجد که بهترین روش را انتخاب کنند در طول تاریخ همین طور بوده است تنها این پیامبران اکرم هستند که قدرت مافوق تصور دارند حقایق درون افراد را مجبور میکنند که فاش کنند وچهره فریب را کنار بگذارنند ویا ازهیچ چیزی نترسند قوم لوط سرانجام امدند وگفتند ما میخواهیم بقول شما ادم کثیفی باشیم وشما که میخوهاید پاک باشید یا کاری به ما نداشته باشید ویامهاجرت کنید یا قوم حضرت صالح علیه السلام امدند وگفتند که صلاح خودرا دراین میدانیم که شتر ا شمارا ذبح کنیم وشما خود دانید اگر میخواهید عذاب تان بیاورید جناب اقای رضا شاه چه ربطی داشت جلوی عزاداری امام حسین علیه السلام را بگیرد مجبور شد محمد رضا شاه انسخنارانی سخیف واحمقانه در قم کرد وبدنبال ان اعمال بسیار کودکانه واحمقانه رانجام داد که هیچ عقل سیاسی انرا نمی پذیرد ولی مجبور شد- در زمان پایمبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم که هزان بوسه برمقبره نورانیش باد در عربستان نمونه ای وجود ندارد که یک برده بر علیه ارزباین حود به خاط اعتقادات قیام کرده باشد ویا فرزندان وهسران بر علیه همسر ویا پدر خود قیام کرده باشند ویا شیوخ ثبادل کوچک بر علیه کل نظام قیام کرده باشند ولی پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم تمام سدها راشکست- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه اسلام هراسی احمقانه امریکا- زمانی ک جناب صادق هدایت به فرنگ میرفتند که که ایشان بسیار باهوش بوده است زیرا شغل حسابداری در فرنگ شغل ساده ای نیست وبه زبان وریاضایت قوی نیاز داشت مداوم فرد متوجه میشد که ابتکارت زیادی درامر حسابداری هرروز رخ میدهد که بسیاری به خاطر همین امر خسته میکرد وروزنامه ها مداوم از پیشرفت ها خبر میدادند بخصوص چاپ کتب علمی بسیار زیاد فرد جهان سومی مداوم تخلیه روانی میشد وقتیکه میپرسید دلیل این پیشرفت چیست جواب میدادند کنار گذاشتن مذهب وانتخاب و سکولاریسیم وانتخاب یخش خصوصی بجای بخش دولتی و ارتقا دانشگاها وهمت عالی شما این همت عالی را درک نمیکنید چون مذهبی هستید اقتصاد شمارا خداوند میجرخاند مانند پاکستان هرچقدر جمعیت هم زیادشوند باز میچرخد ولو همه معتاد باشند .کنار ده دراز کش چرت میزنند واتفاقا ما که همیشه غم فردا داریم بیادبرویم ورمز انان کشف کنیم در پاریس بیست شکولات ساز درسطح خلاقیت درسطح دکتری دارنند شوخی نسیت نیویرک چهل تا دارد واگر فورمول شگلات پس وپیش بگوئی ادم بیسواد وکم سواد هستی ومستوجب شماتت همانطر هم بادبک سازی وقس علیالهذا کشور شما با فاصله زیاد از تمدن مصر است اثبات علمیشده است که زحمت سنگین جنابان راسل وساتر انجام دادند که همیشه انسان سکولار بوده است ومذهبیون مانع پیشرفت انان بودهاند ومذهبیون برعکس میگویند تمدن ها این فرمول را اثابت کردند دلیلا اش یکی غرب است بله کسانی زیادی ادعا میکنند که خداوند به انها کمک کرده است ولی باید بگویند که الهام خودشان بودهاست اولا به عقل نزدیک تر است درثانی دلالانی .جود دارند فورا میگویندما نماینده همان خدائی هستیم که توراکمک کرد چه بلائیسر اوخواهند اورد تاریخ باز گو میکند وهمه میترسند وبه کلیسا سر میزنند ومتحیر ونمیدانند به کی پناه ببرنند مصریها درزمان پادشاهد سکولار اهرام ثلالثهراساختند خیلی زحمت کیشدند وشما ها درزمان خسرو پرویز پادشاه سکولار ان طاق کسری ساختید وشما هم زیاد زحمت کشیدید .وامرزوه به گرد ما نمی رسید مگرانکه ز بان کشورتان را انگلیسی کنید وامریکا سمبول سکولاریسیم بیش ازهمه پیشرفت کرده است- یک زمان خانم استاد انگلیسی در دانشگاه لندن که من ایشان را نمی شاختم منرا در راهور با گارد تمام وبسیار غعضبناک این مطالب به من گفت ومن تعجب کردم چند جمله سر کلاس چطور شده است ظرفیت ایشان تمام شده است درحالیکه همین انگلیسی به روسها میگفتند چرا ظرفیت شما درمقابل مجلات ما زود تمام میشود؟ شما اجازه دهید که مجلات ما به روسیه بیاید وشما جواب دهید وما خوشحال میشویم وخواستم به این استادمحترم بگویم پیش گوئی من این است که اگرشمات تمام پیشرفت خودتام مدیون خداوند ندانید خداوند قدرت را ازشما میگیرد وبه دشمنان شما خواهد داد تا متوجه شوید ولی نگفتم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0