سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- دکتر هیملیش- ابداع کننده حرکات هیملیش درسن نود شش سالگی فوت کرد- دکتر هیملیش  مبتکر  حرکات هیملیش است که به قربانی هایکه ناگهان چیزی فرومیدهند وگیر میکد میباشد- ایشان دربیمارستان شهر سین سیناتی صبح روز یکشنبه بعلت  سکته قلبی درگذشت- ایشان مخترع تکنیک نجات بخش زندگانی که با فشاردادن حرکات شکم راه خروج هوا ای نسان راپاک میند- که ایشان برای اولین بار یکخانم  بازنشست که درخانه سالمندان بود از اینطریق نجات داد- ایشان باتغیر مسیر حرکات مقداری گوشت واستخوان که درگلو گیر کرده بود از یک خانم هشتادوهفت ساله راخارج کرد-وبه بی بی سی گفت کهدفعه هم میتوان چنین کنم- ایشان زمانی  که ریس بخش جراحی بیمارستان یهودیدر سینسیناتی بود این طرح را طرح ریزی کرد- از  بیانیکه خانواده ایشان برا ی رسانه بیان کردند گفتند ایشان قهرمان برای بسیاری از مردم  دراطراف جهان شده است- زمای که ایشان در نیویروک دربخش جراجی گلوکار میکرد تصمیم گرفت با ایده ساده ای که موثر باشد  باعث نجات  جان انسانها شود وایشان درسال1962 بامانور ضد فرو رفتن نه تنها دراینمورد موفق شد بلکه سازنده والو- یاحلقه بیون کشیدن از سینه را ابداع کرد که جان بسیاری از سربازان درجنگ ویتنام نجات داد- که هنوز در جراحی سینه به کاربرده میشود از زمانی که این تکنیک درسال 1974 معرفی شده است بیشاز 100000نفر درامریکا نجات پیدا کرده اند- که ریس جمهور ریگان- ستاره پاپ -چر- ریش شهرداری سابق نیویوک- ادوارد-کوچ- وهنرمندان هالیوود- الیزابت  تیایلور- گلدی هاوان- والتر ماتیو- کاری  فیشر –جک لمون- ومارلن دیتریش- ودرسال 2014- هنرپیشه کلینت ایسوود- جان شان نجات پیدا کرد- وریس تورنمنت گلف کالیفرنیا که یک قطعه پنیر در گلوی او گیر کرده بود- ودر انگلستان در جشن یادبود سیمون کوول- گزارش شده است که کمدین داوود-ویلیلمز- که برگ بوی درگلوی اوگیر کرده بود نجات پیدا کرد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دانشجوئی در دانشگاه لندن در بحثی فرمودند- سکولارسیم- ماند یک تیکه یخ می ماید- که هرزگاهی کسی به ان لگد میزند واین تیکه یخ در دشت یخ به جهتی میرود- در حالیکه انسان به کوه هیمالیا میرسد که محکم است واز ان کوه به سمت قله میرود- سرانجام انسان مذهب بر ان یکتیکه یخ  ترجیح خواهدداد امام کدام مذهب؟؟ انسان حتی به بخش ناچیزی از مذهب که راتسین باشد تیکه خواهد کرد- انسانی  اگر الی ابد زنده باشد- نه طبیعت خواهد شناخت به این معنی که شناخت  طبیعت تمام شد ونه خوداش را- پلیسی در انگلستان برا ی زمن تعریف کرد که برنده تعلیم سگ شده بود که از طرف ملکه انگلستان یک مداد که روی ان نوشته بود از طرف ملکه انگلستان داده شده بود- وچهارده پوند پول داده شده بود که یک کوکلسیونر حاضرذ شده بود که ان مداد هزارپوند بخرد  فامیل مخالفت کرده بود وگفتند این مداد باعث افتخار ما است وما این هزار پوند را به شما میدهیم والبته ایشان شاکی بود!! توانسته – بو-هفتادبو-را که هرکدام با بو ب.های مختلف ترکیب میشد درمرحله اول  موادمخدره- ودینامیت بوده است زمانی که بوهای انها  را با بوهای مختلف ترکیب بکنند- سگ دراطراف ان میچرخد .ولی پا بر نقطه خاص میگذارد تا تعلیم بگیرد این روش اول بار المانها  مطرح کردن- انگلیسی عدهای کارشناس به المان فرستادند از نها یاد گرفتند پلیس انگلستان درحدودچهل کتاب روی این سگ نژادخاصی تحقیق کرد-   پلیس انگلستان ماند پلیس ایران اول بهائی زیادی به سگ نداد دواطاق ویک راهروذ کوچک یک بخش از حیات  دراختیار ایشان قرارداد- عمده تعلیم این سگ دربیابان بود که یک می نبوس  باتمام تجهیزات این سگ به بیرون میبرد وجندین پاکت که موضوع دوجفت پاکت بود- پاکتف اول میگفتد سگ را در ده کیلومتری شهر مثلا سمت چپ  رها کن اگر سگ پیدا میکرد نامه دوم باز میشد که محل را دقیق مشخص کرده بود وچناچه سگ پیدا نمیکرد نامه دوم راباز میکرد وجای مواد مخدر ا مشخص میکرد که این سگ حول وحوش ان نقطه مچرخید  وعلت ان ترکیب بوی دیگری همراه بوی مخدر بود- سگ قدرت دارد بوهای مختلف را بخوبی در مغز اش خوداش تفکیک کند محیطرا توسط بوی خوداش تشخیص میدهد از مایش متعددی شده است- که این مطلب را اثبات میکند که این جناب هم تحقیق کرده است که من از  ان میگذرم- دوبارانی سگ دست ایشان گاز گرفته بود که متوجه شد که شگ میگوید این قدر منرا خسته نکن- لذا ایشان مداوم خصوصیاتفیزکی سگ از مایش میکرده است وبعداز چهارده روز تمرین استرتاحت کامل میداده است که به استانداردبرسد بعدا پلیس یک محل گرانقیمت میخرد وانرامحل تمرین قرار میدهد- نکته اساسی  که انسان به خداوند منان میرسد اساس کار سگ اول شکار است باوجودانکه والدین سگ تنها غریزه سگ را کمی رشد میدهند سگ از تمام بوها – صرف نظر میکند فقط بوی شکار کاراساسی او است که هیچ نیازی به تقویت ندارد درحالیکه ان بوهائی که انسان به سگ یاد میدهد- هیچ نیاز سگ نیست ومداوم بایدتقویت شود- ایشان میفرمود من هرگاه فکر کردم سگ را شناختم سگ کاری جدید کر که من متوجه شدم سگ رانشاختم- بالاتراز سگ  شاخک مورچه است- اولین حضرت علی علیه السلام فرمودند بروید شاخک مورچه بشناسید- این شاخک مورچه از محیط امواج رامیگیرد مثل یک انتن به صورت تفکیک در درون خوداش انرامشخص میکن وسپس به مغز میدهد اگردومورچه شاخک ها خودرا به هم بزنند تمام ان معلومات به دیگری منتقل میشود یکی از دانشمندان خانم انگلستان که سکولار هستند فرمودند که ما حقایق علمی را کم فاش میکنیم  زیرا تیشه به ریشه سکولار میزند- لذا استعمار تمام نقشه اش این است که مذهب ایجادخلا وضعف ونارسائی میکند ولذا- سکولار است که این نواقص رابرطرف میکند- حال که مذهب نشان دادبخصوص انقلاب ایران که مسائل رفع نقص رابه خوبی میفهمد این جنگ ها را راه انداخت- وبه نظرحقیر در ادلب جنگی جدیدی  راه انداخت- درحال ایجاد یک قیامی کردستان قوی است بر علیه اعراب ودراینده برعلیه ترکها وداعش برعلیه کردها- وهرکس تصور کند  با دین بازی کند ویا مردم را فریب دهد ویا تنها راه نجات در دنیا طلبی بداند چوب سختی از خداوند منان خواهد خورد وخداوندمنان درقران فرمودند این نکات ساده تصور نکنید وبه تاریخ یهود وسپس مسیحیت باز گردید امید است بعاز اینهمه تجارب انسان کمی بفکر فرو رود- انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مجله مکتب اسلام که کم شناخته شده است یکی از مجلات کم نظیر درباره اسلام درجهان است شخصیت های استثنائی که دریائی رادرکوزه میریزند دران مقاله مینویسند ومتاسفانه بسیار کم برگ ودر محل های فروش ناپیدا هستندامید است که دراین باره فکری را بکنند-در مقاله- حضرت علی علیه السلام درجمعی برای شناخت مقام امام حسن علیه السلام وامام حسین علیه  اسلام سئوالی  های میفرمانید تا مقام علمی ان عظمتها برای جمع اشکار شود- سئوالات سئوال های معمولی هستند ولی امامان صلواته علیم اجمعین جواب های فرا معمولی میدهند- امام علی  علیه السلام از امام حسن علیه السلام میپرسد عقل چیست-و- ( کاران کدام  است)- انسان بقول غربیان یک –من- دارد درنزد علمای اسلامی – یک نفس – دارد کا ار این نفس یا- من- اول شناخت خوداش است- ثابت بودن این شناخت کارخداوندمنان است—این  من- تصمیم میگیردکه چکار کند- من- اراده –میکند-  من – درک میکند  وفهم میکند وانتخاب میکند زمانی که علومی در- من- قرار گرفت- درحدیث وقران به اومیگوید- قلب-دوحالت دارد- یا به سمت پلیدی میرود-در علوم اسلامی به ان نفسانیات گفته میشود یا نفس امراته به سو- نفسی که به بدی دستور میدهد- قران میفرماید  - فی قلوبهم مرض- قلب مریض شده است ویا  قلب به سمت کمالات میروید- قلب نورانی شده است رحمانی شده است- عقل یک معنای خاص دارد- که منبع ملاکهای عقلانی است که ذاتی است اینهم کارخداوندمنان است وعقل میتواندملاکهای  عقلانی  دیگری هم بوجود اورد که ترکیبی است تعداد ملاکهای ذاتی بیست هفت است ولی ملاکهای ترکیبی هنوز به پایان نرسیده است- که نقش ترازو رابازی میکنند  این ترازو دوجواب دارد- یا درست است- حق است یاغلط است است باطل است- هر شناختی هرعلمی را باید اصول وملاکهای ان علم رابا ملاکهای عقل سنجید- چنانچه ملاک عقلانار درست دانست ان ملاک علمی درست واگرانرا غلط دانست ان ملاک باطل است که امروزه علم منطق بدنبال چنین شناخت ملاک های عقلانی است اما درنظر مردم هرشناختی وهرعلمی کهدرست باشد باه شناخت عقلانی گفته میشود- درحدیث وقران  عقل راهم به همان معنی مردمی گرفته شده است- امام حسن علیه السلام درجواب عقل- کاربرد انرا بیان میکند- درمفاهیم عقلانی به هیچ وجه انچه ارا فرد درک میکند تاب این نشود قابل درک نیست- وبهترین راه خصوصیات کاربردی ان است- امام حسن علیه اسلام میفرماید عقل ان است انچه از حقایق به قلب داده شده است توسط عقل حفظ شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-با درود فراوان- صاواته تمامه برامام رضا علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم مهماندار معزز ومکرم بشریت- ازایشان بخواهید که وسوسه های شیطانی رابرای ابد از شما دور سازد- من درمترو ندا ایستگاه شهید تیپ شنیدم- ساعت ده ونیم شب به احتمال زیاد حضرت سرلشکر  شهید جناب صیادشیراز ی باشد-بادورد  فرا به ارتش های دلاور  عراق وسوریه به نظر میرسد  که شدت حملات بایدبیشتر وباساعات بیشتری باش پایه پیاده ثابت وپیاه میکانیزه ومتحرک مداوم حملات به جلو وبه موقع عقب نشینی کند که انشااله پیروزی قطعی نزدیک است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - برگرفته از سایت  حضرت ایت الله احمد مبلغی رحمت الله علیه ریس روابط ایران با ادیان وایدولوژی ها-شناخت هر دکترین- مانند شناخت پول یک کشور است- نمیتوان معیار یک دکترین  خاصی را ملاک قرار داد- مثلا معیار یک دین  مسیحیت خاصی راملاک قرار داد- در مرحله اول- باید یک تعریف کلی از دکترین انجام داد-  که چند اصل مهم ورئیسی دارد- عقل ملاک اول است- چه در موضوع-  ایمان -  چه درموضوع  اگاهی وچه در موضوع عدالت حتی در رابطه بافقه گرچه دربحث ها ی فقهی استدلال عقلانی ان بحث نمی شود یعنی غائب است ولی حتما باید دلیل عقلی داشته باشد- در دکترین مذهبی  ازادی  زیربنای دکترین است- رابطه جامعه باخداوندمنان وانبیا واولیا وحکومت رابطه ای عقلانی وازاداست-   وبران  تاکید شده است- اصول دکترین اسلام درتمام دکترین های الهی وجود داشته است- ولی لمروز مذاهب وایدولوژی ها  رنگ های مختلف پیدا کرده اند-لذا ارتباط  مسلمانان با کشورها ومذاهب های مختلف بستگی به اصول انان ونحو کنترول روابط با  کشورها دارد-   اولین معیار مهم  دررابطه باکشورها- نوع کیفیت- انتخاب یک دکترین است- نوع اول کشورهائی  فردی را مجبور میکنند که یک دکترین را قبول کند- هر دکترینی که باشد- دوم  تحریفات کتب مذهبی  منجمله قران مجید که دراصول هم دارای مسئله است-دوم کشورهائی که اجباری برای نتخاب یکمذهب ودکترین نیست0-نوع بعد- کشورهائی که بعضی از  دکترین هاراافرادقانونا حق انتخاب ندارند- وافراد را مجبور میکند که ان دکترین ها  را ترک کنند-دراین نوع کشورها مسئولیتهای عقلانی افراد  برای انتخاب مذهبی  یا ترک مذهبی تکذیب نمیشود وفرد درمقابل خداوندمنا ن وقادرمطلق مسئول است- اصل بعد- مذهب چگونه اعضای خودرا سازمان میدهد وشخصیت سازی میکند- که بدونکته توجه میکنیم- نقش زنان در ساختن وقانونمند کردن روابط با گروه ها ی دیگر است- یک نگاه سطحی به طرفداران مذاهب –تصور میشود مذهب عامل وسبب غفلت کردن درباره زنان وایجاد محدودیت وفراهم اوردن مشکلات بر ای انها ایجاد کرده است—بخصوص درحوزه های روابط اجتماعی-علی الرغم- دیدگاه مخفی کردن وپیچاندن- این دیدگاه مخفی کردن وبی اعتنائی به زنان این نگاه بدون هیچ گونه مدرک وسند است حتی هم سرنخی هم ندارد- در میان الیت های ونخبه گان متداول است- ن-یکدانشجوی  لیبیائی در دانشگاه لندن به من گفت مدتها با دوخانم استاد  تازه استخدام شده که دوره کاراموزی بر ای تدریس  میگذارنند درمورد توحید ونقش زنان بحث میکردم که درباره شخصی مرد وبخصوص شخصیت زن دراسلام را ازبردگان قرون  وسطی رابدتر میدادنند- ایشان فرمودند معمر قذافی ودیگر حکمرانان اسلام جنایات سنگینی کردند با پول زیاد حتی یککتاب درباره زنان به انگلیسی ترجمه کردند که مترجمین زیادی در دنیا وجودارد به که به سهولت درقابل مزد ترجمه میکنند واین دیدگاه غلط در جوامع غربی وجود دارد- ومن به ایشان گفتم زمانی که من قران میخوانم  درست مانند ان سان بافرشتگان به اسمان عروج میکنم  ایا شما درخواندن انجیل به این درجه میرسید انها گفته بودند توحید مسیحیت در حد پشت بام این خانه است- ولی توحید اسلام دراوج افلاک سا ولی مسیحیت وحوق بشر که دیگر از ان بالاتر نمی اید اسلام را از صحنه بیرون میکند - زیرا اسلام یک  شخصیت حبابی  به زن ومرد میدهد وزنان زودتر این حباب میترکد ومردان دیر تر- ومن یک تحقیق دقیق از زنان لبیائی که کاملا سکولاردر طرابلس  زندگانی میکنند- انجام دادم  انها بسیار گرفته استند شماز بعد از مدتی درانگلستان متوجه میشوی که همه گرفته هستند وتاحدی مسیحیوین لبخندی برلب دارند ود ر طرابلس  هم  این چنین بودند-من دلیل اش پرسیدم انخانم گفت  چون فامیل مارا زیاد تحویل نمیگیرد وهم چنین جامعه ما کمی گرفته هستیم واختلافات نظری هم  باشوهر  ام شروع شده است –من به ایشان گفتم شما چکار به مردم دارید؟؟ ایا احساس خوشبختی میکنید ویا نه اگردرلیبی شما سعادتمند نیستید به امریکابروید ایشان گفت درانی مورد نمیتواینم به غرب برویم ودیگربه شما پاسخ نخواهم داد- درحالیکه در قبائل زنان لبی ائی بسیار صراحت لهچه تراز انگلیسی ه هستند ومن شخص ا ین مطلبرا از خانمی که ریس تیمی بود  که درلیبی روی قبائل تحقیقت میکرد واین مطلب را تائید کرد وبعدا من توجه شدم که انگلیسی به مراتب درصراحت لهجه از ایرانیان عقب تر هستند یک ترس شدید است که حاضرنیستند هیچ  ایدولوژی  رانقد کنند چون ممکن است طرف توی دهان انها بزنند خیلی روی انها باید دردانشگا کرد وتهدید کرد تا اظهار نظر کنند- درست برخلاف انچه ما فکر میکنیم—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است.  کسی که به شیطان اسلحه میفروشد-از چاله به چاه سقوط خواهد کرد- پول  راحت وحرام به همان زودی که بدست می اید ازدست میرود وعذاب را باخود میاورد- باید دقت کرد که مدرک دانشگاهی زود باطل نشود- کسانی که پنچاه درصد درست میفهمند باید سعی کنند صد درصد درست درک کنند- اگر ایران ویمن راقبول ندارید از روسیه بپرسید- کسانی که به دیگران انتقاد میکنند- بایدخوداهم مواظبت کنند وانتقاد پذیر باشند- انتقادهای سازنده را اگر ترتیب اثر ندهند مداوم از محبوبیت انها کاسته میشوند هیج کس نباید قربانی مافیا شود.!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی است- مسئله غدیر خم-  بر ای ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین- معضلی شده بود ومشکل افرین- شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام- نزد امام علیه السلام امد وگفت –جریان غدیرخم برای من دشوار است- قریب به این مضمون- امام علیه السلام فرمودند ایا تو از من اعجاز دیدی؟؟ ایشان فرمودند به کرات وزیاد- امام علیه السلام فرمودند نزد عباسیان برو که ایشان باانها مراوده ورفت وامد داشت- وازانها بپرس ایا امام علیه السلام میتواند معجزه داشته باشد یانه- اگر گفتند نمیتواند داشته باشد- انهارا رها کن به عباسیان که یامعجزه منرادیدند ویا میگویند امام میتواند معجزه داشته باشد- به انها بگو امام صادق علیه السلام درفلان موضوع حکم اش چنین است- وجواب انهارابرای من بیاور- وان شخص چنین کرد عدهای گفتند به هیچ وجه امام علیه السلام نمیتواند معجزه داشته باشد مگر  ادعای پیامبری  کند- عدهای گفتند امام معجزه دارد ومیتواند داشته باشد- ایشان حکم من علیه السلام درموردی بیان کردند وپرسید نظما چیست انها گفتند ما به حکم عباسیان عمل میکنیم- وایشان برگشت وجریان رابرای امام علیه السلام بیان کرد امام علیه السلام فرمودند عینا همین اتفاق زمان رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم دربره علی علیه السلام رخ داد- ائمه اطهار علیهم السلام رای طاغوت زمان خودشان درمقابل انها اعجاز کرده است- وبعضی موارد جلوی مردم  معجزه کرده است درزمان امام موسی بن جعفر علیه السلام گدالی در وسط میدانی حفر کرده بودند وسه تا شیر درانها قرار داده بودند که مردم تماشا کنند—مردم جمع شده بودند- که امام موسی بن جعفر علیه السلام از اطراف انجا رد میشد – کسی فریاد زد ای امام رافضیان فرار نکن بیا به نزدمن- امام علیه السلام امدایشان گفت از شما نقل شده است که حیوانات درنده به شما اسیبی نمیرسانند- امام علیه السلام فرمودند این روایت از من درست است- ان من گفت ما دوروز به این شیران غذا نمی دهیم وشما وارد گودال شوید امام علیه السلام پذیرفت- بعداز دور روز نردبانی درگودال قرار دادند وامام علیه السلام- در روز مقرر امدند- و- وارد گودال شدند شیران که قبلا میغریدند- ساکت شدند وروز  زمین نشستند وبا گونه خود پای امام علیه السلام رانواز شدادند وامام علیه السلام روی سرانها دست میکشید- وزمانی که خواستند بالا بیایند- یک شیر که از همه پیرتر بود کنار امام امد وشروع به صحبت بازبان شیرای کرد – وامام علیه السلام پاسخ اش را داد- کسی از امام علیه السلام پرسید شما زبان شیرا فهمیدید؟؟امام صلواته الله علیه واله والسلم  فرمودند- ما زبان پرندگان وحیوانات وهمه موجودات رابلد هستیم- ان فرد گفت این شیر چه گفت؟ امام صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند گفت که من پچیرهستم ودندان ندارم وان شیرهای جوان بخش نرم را میخورند وبخش سخترا برای من میگذارند به انها بگوید اول من بخورم وسپس شما بخورید وامام علیه السلام به اندوشیر چنین نصیحت کرد مدتها مردم نظاره گر این ماجرا بودند- همان زمانی زنی بود که ادعا کرده بود روح حضرت فاطمه سلام الله علیه درمن حلول کرده است وانچه از وحی میداند وبه من اطلاع میدهد ومن طرفدار عباسیان هستم- امام علیه السلام فرمود ایا شما چنین ادعائی کرد؟ انزن پذیرفت سپس امام علیه السلام فرمودند که شما هم میتوانید مانند من وارد گودال شوید- ان زن گفت ولی من میترسم- مردم ایشان به داخل گودال هل دادند وشیران گرسنه ایشان راخوردند امام علیه السلام روکردن به مردم وفرمودند حقیقت  برای شما اشکار شد؟؟ وهمه مردم سر به زیر انداختند وامام علیه السلام رفتند- استادمعزز جناب حضرت ایت الله زبرجد رحمت اله علیه فرمودند-که مردم فکر میکنند که گذشتاگان- عقول بودند درحالیکه امروزه همان عقول بلکه بیشتر ازانهاهم- هستند که حقیقت را درک کنند- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند شما اصحاب من هستید ودراخز الزمان برادران من هستند که بدون دیدن  من وفقط ازروی کتاب به من ایمان میاورند یعنی عقل انان از شما بیشتر است- بسیاری درطول تاریخ وحال واینده به حقیق مذهب ایمان میاورند ولی بنا برمصلحتی مذهب خودرا اشکار نمیکنند در روز قیامت تعجب میکنید که فردی بهائی بوده است وبهائی مرده است ولی وارد زیرپرچم رسوال الله صلواته الله علیه واله والسلم شد همه تعجب میکنند انجا که کسی نمی تواند سرش رابه زیربی اندازد  وا وارد سایه پرچم شود-!! ایشان خواهد گفت من مصلحت بر این دیدم که مذهب خودرا فاش نکنم- یک – فیلتر شکن امریکائی  میگوید مثلا مسلمان واعراب از این فلیتر شکن خانم  انها استفاده کنند که ببینند که شوهر ایشان سه ویا چهار زن دارد ویاندارد- این برای مسخره کردن مسلمانان است مگر خانم های مسلمان به شما گفتند چنین فیلتر شکنی درست کنید؟؟ مثلا اقای ترا مپ ممکن است چندتا معشوقه داشته باشد به کسی مربوط نیست که دراین باره جستجو کند- این مسخره باز ی ها را کنار بگذارید حرف منطقی بزنید


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0