سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به تاریخ ایران – نظریات شخصی است- وثوق الدوله قبل ازانکه ایشان تجزیه وتحلیل کنم-چند مقدمه لازم است—زمان قاجار سفارت انگلیس 2000 نفر جزو لیست ایشان بود شاهزاده بعدی که امد سفیر فرمودند ظرفیت ما پر است   وبه سفارت دیگری بروید وسفارت درایران زیاد است .وبرو سفارت روسیه ایشان به سفارت روسیه میرود وبعد ازمدتی سفیر انگلیس ایشان احضار میکند که سفیر روسیه درباره من چه میگوید- ایشان شرح میدهد که همه منفی است سفیر انگلستان میفرمایدهمه اش درست بود وشاخ شاهزاده در میاید وبعد سفیر میفرماید که روسها چنین اقداماتی میکنند وقتیکه نزد سفیر روسها رفتی ازقول من بگو که حرف شما درست بود و وایشان ادامه میدهد که برای منافع انگلستان اینجا هستیم وگرنه کلاه مارا باد ببرد بر نمیگردیم به اینجا بیایئم ولی متاسفانه انگلستان درحفظ منافع خود حلال وحرام نمیکند- حال این دوهزار نفر تک تک را سفیر صدا میکرد که مثا برو سمنان به فلانی این مبلغ بده وبگو لطفا درسیاست دخالتی نکنید ویافلانی برولاهیجان وبه فرماندار بگو فلانی را از ان سمت بردار وفلان پول هم به ایشان بده وفلانی را مسئول کن در اخر زمان حفظ ایمان سخت ر از نگه داشتن اتش در دست است یک دلیل اش همین است که رشوه قابل ملاحظه وپست ومقام وشهرت کمتر کسی است که ازان بگذرد لذا پس ازمدتی درایران که بعضی طرفدار روسیه بودند وبعضی طرفدار انگلستان ویا المان ویاعثمانی درحقیقت طرفدار جیب خودشان بودند مخصوصا درباند قاجاروخیلی زود فهمیدند انگیسی ها بسیار شوت تشریف دارند ودر واقع همین طور بود وعلی الشانس حرکت میکنند- نزدیکی های مشروطه انقلاب بلشویکی شروع وبخ شعمدهای از کارگران ایران در اذربایجان روسیه بودند وحرکت انقلابی را وارد ایران کردند که درسر تاسر این اثر گذاشت وبه راحتی اسلحه ومهمات وارد ایران میشد ومسائل دیگر بخصوص مبارزات عراق که همیشه الگوی ایران بوده است- کشته شدن ناصرالدین شاه زنگ خطررابه صدا دراورد وکنترول ایران توسط ارتش تقریبا محال شد وپلیس قدرت مهار کردن نداشت ونه روسیه ونه انگلستان قدرت مهار کردن ایران رانداشتند ولذا برای تقسیم ایران تصمیم گرفتن زیرا اطلاعاتی داشتند که هند ابستن حوادث است وروسها میخواهد از این فرصت استفاده کنند- وثوق الدوله بخوبی میدانست که این طرح امکان ندارد بخصوص زمانی که کمونیست روی کار امدن ومردم وارد صحنه شدن وکشتن او مثل ابخوردن است وانگلیس ها سخت ترسیدند وحاضر هستند پول خوبی بدهند البته دویستهزارتومانپول زیادی نبوده است ولی تا اخر مواجب درست حسابی گرفته است وبه راحتی معزول شد وخوداش را کنارکشیدکه مثلا منتظر فرصت باشد وطبیعی دراین مدت زیاد قاجارها گرگان روزگار شوند- لذا انگلیسیها بعدا فهمیدند که بایدیک خون تازه روی کار اورد وصحنه راعوض کردند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- کشور التهاب زده التهابی را صادر میکند که ارامش ابدی دران است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به حوادث اخیر امریکا- قبل از انقلاب-مدل جهان ازاد در به تعادل وارامش رسیدن متعلق به روشهای امریکائی بود که به کشورها وحکومت ها یکنوع اغتبار واقتدار وارامش ولذت وشادی میداد وبه نحوی مسائل نژادی ومذهبی وایدولوژی های مختلف را مهار میکرد وبخصوص کمونیست ها ارام میساخت ویا سرکوب میکرد ومذهب هم درپیله خوداش به حیات خوداش ادامه میداد- فیلمهای هالیوودی که بخصوص محصول صیهونیستها که جنگ سالاربود جذابیت داشت وتا حودودی جنگ طلبی اسرائیل را پوشش میداد با حرکت انقلاب درایران به نظر امریکائی ها که تصور میکردند که شکست اش قطعی است زیر ا نژادهای مختلف ومذاهب وایدلوژی های مختلف سکولار امریکائی را به نحوی میپذیرنند ولی برتری یک نژآد ویک ایدولوژی خاص را نمیپذیرنند بخصوص همسیاگان ایران وکمونیستها که جائی درحکومت نخواهند داشت- ولی حرکت امام علیه السلام یک حرکت بسیار منطقی واهل گفتمان واهل صلح وحل منطقی مسائل اقلیتها ونژادها بود وعقب نشینی کردن فرهنگ غربی که بالباس لی شروع شد وامدن کاپشن سبز که مال چین کمونیست وکره شمالی بودومانتو وتغیر نوع فیلم ها تصور میکردندایران تحمل نمیکند وچون ملتی بود سالها درصلح بود ودریک خلسه که تاحدودی موادی اهل جنگ نیست ولذا تمام فاکتور فشار راباهم وارد کردند در اوائل ض2ربهای که به ما یزدند بسیار حساب شده بود که بخودشان بر نگردد ولی کم کم مجبور شدن اختلاف نژادی که که در امریکا به زور قانون ها تحمیلی وبعضی ترفندها تا حدودی ساکت شده است مطرح کنند وچون جهان به سمت صلح میرفت وتنها جائی که جنک طلب بود اسرائیل بود لذا جامعه جهانی دیگر پذیرش ان رادنداشت لذا جنگ وارد منطقه کردند وبعد مشخص شدعلت اصلی جنگ خواست امریکا واسرائیل است وگفتمان با نژادها در جهان شروع شد وامریکا همه جا از جنگ سالاران دفاع میکرد درحایکه ملتها ضد جنگ بودند ومیبایست امریکا از استراتژیک جنگ طلبانه عقب نشینی کند ولذا جنگ نرم به نحوی سازمان داد که دیکتاتوری وضدجنگ وبدنبال صلح وحقوق بشر است درحقیقت حمله برای عقب نشینی بود گرچه درجاهای مختلفی به پیروزی رسید ولی روال جنگ طلبی همانچنان درحال تضعیف است وخیلی هم کوشید انرا دردنیا شعله ور کند بخصوص توسط اسرائیل- درحالیکه اقتص3اد بالاوپائین میشد متوجه شد که جهالن دیگر انچنان دراختیار اونیست ولذا ضربه نهائی اقتصاد را وارد کرد وتاحدودی بتواند دنیارامهار کند ومسائل داخلی امریکا درکمون نگه دارد وحال کم کم مردم امریکا حالت جنگ طلبی را نمیخواهند ومیخواهند مسائل نژآدی وایدلوژیکی بخوبی با گفتمان حل شود ولی عواملی هستند که انرا نمیپذیرنند وکشتارهای لازم راه میاندازنند وامروزی اسرائیل بخوبی شاخص جنگ طلبی واهل گفتمان نیست شمانخته شده است وبرعکس فلسطینی اهل گفتمان واهل صلح است واسر ائیل میکوشد با مسلط شدن بر رسانه ها وسینما همجنان خودرا محق جنگ طلبی بداند که ملت امریکا کم کم قدرت پذیرش انراندارند ومیخواهندملت صلح طلب باشند ولذا با اسرائیل وارد یک تضاد اشتی نا پذیر میشوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی بعرفان-گفتم صنم پرست مشو باصمد نشین- گفتابه کوی عشق هم این وهم ان کنم- (حافظ) دقیقترین بیان عرفانی همین مطلب است- چرا شخص شخیص باری تعالی بی نشان است باید خداوندمنان درکسی وموجودی جلوه کند تانشان ازحق شود مسئله راحل کند وحرکت بسوی خداوندمنان ایجاد کند وان موجود محور میشود تا دوراش طواف کند—شاهد دیگر امد بت میخانه تا خانه(حق) بردمارا- بنمود بهارنو تا تازه کندمارا-( مولوی)- شاهد دیگر- دربتکده تا خیال معشوقه ماست رفتن به طواف کعبه از عقل خطا است- گر کعبه ازو بوی ندارد کنش ( کنشت- مرکزمذهبی زردتشتیان) است- بابوی وصال اوکنش کعبه ما ست- بدانستی اگر بت مظهر کیست که عین بت پرستی حق پرستی است- چون بت مظهر حق است ور اهنمای بسوی حق است- شاهد دیگر- بت اینه ایست مظهر صورت دوست- من سجده دوست میکنم اینه جیست؟ اهلی شیرازی- اما – مولوی میفرماید ان بت به خیال نگنجد خداوند بی نهایت درخیال نمی گنجد- بتها به خیال متراش از جانب مقام اوهامی بت نتراش این خداوند بی نهایت که شراب ناب است بایدباده به افراد دهد- تویی می واجب اید باده خوردن- توئی بت واجب اید بت پرستی ولی خداوند منان درمخلوق خوداش به استعدادی دارد باده والهای قرار داده است که انها نردبان ترقی بسوی خداوند منان استلذا فرمود ": من عرفه نفسه فقد عرفه ربه": ابوبکر واسطی گفته است نفس بت است ونگریستن (استقلالی) به ان شرک یعنی شرابی که دارد ازخوداش است ونظر کردن درا ن عبادت یعنی دشرابش مال حق است- حال ان تجلی الهی در موجودات به ان نام ارغنون دادند  یک ساز بادی است انبانی دارد که دران میدهمند واز سه دنه که از انبان خارج شده است صداهای مختلف میتوان خلق کرد وقتیکه انسان از همه چیز فارغ شد وبه خداوندپیوست نزدیک ترین زمان برای درک جلوه الهی درنفس است وماند ان است که خداوند درنی اصلی متصل به انبان میدمد وصداهای خوش ازان نی ها درمیاید وبه سمت الهی جذب میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمان الرحیم-نیم نگاهی به انتخاب ریس جمهور محترم وعزیز اینده- جناب برادرعز یز اقای دکتر حداد عادل رحمت الله علیه فرمودند که من به این مضمون بیان میکنم- که برنامه اگر پایئن تر از حد وتوان ومکانات انسان باشد قابل اجر است وبالاتر از توان های ذکر شده سیاست اجازه میدهد که انهم بحث خوداش را دارد- در زمانی بنا بر اندیشه یک استادمرحوم عزیز تز اقتصادی به نظر حقیر میبایست لس انجلسی در قالب شیعه باشد یک استاد این فن کتب در تحلیل اقصاد کمونیستی را وارد بازار میکرد که حکم دیازپازم داشت- ایشان میفرمودند که استاندار َشیراز نمی بایست بر خلاف نظریه حضرت ایتالله عزیز جناب دانمشند اسلامی وعلمی ایتالله حائری باشد- سیاست این ر اغلط میدانست تز جناب حضرت الله حائری عزیز درموردی تز حضرت علی علیه السلام تا اخر امام صادق علیه السلام است بعنوان مثال درکشور پرتقال حقوق به پانصد یورو رسیده است وخوب بایدکرایه خانه بیاید بسیار پائین وبیادگفت هر فردی برود دریک خانه جای بگیرد به هر میزانی که میتواند کرایه خانه دهد این روش اسلامی است وعقلانی است واگر نکردند ربطی به ماندارد- از نظر ایشان گران شدن کتب دانشگاهی بیشاز حد مغایر تز اسلامی است- بعنوان نمونه اکر قانون برنامه پول ساز است مادر است وبودجه فرزند اواست واگر بعکس مصرفی است فرزند بودجه است بودجه مادر است در سر اسر دنیا درمکتب کمونیستی محاسبات ابعاد برنامه بخصوص از لحاظض مالی وزمانی وشرایط خورد وریز به یک سازمان محاسبات وابسته است ودرغرب مالشالله افراد وسازمان هست وحجتی بخش رابه سازمانهای خصوصی هم داده میشود کار مجلس ودولت نیست- بعنوان مثال کسی تفسیر قران میکندوارد جزئیات فقهی موضوعات نمیشود وکار ایشان نیست یا انکه قران میفرماید درحرکت خورشید وماه وستارگان حکمتها است باز کار ایشان کار علم نجوم نیست- خوب اگر قرار باشد ما یک نظر دولتی داشته باشیم ویک نظر مجلسی داشته باشیم ویک نظر مردمی داشته باشیم ویک نظر خدائی داشته باشیم ویک نظر خلیفه دوم داشته باشیم جمع ان ونبرایند ان چه میشود این مطلبی است که مجلس ودولت باید به حل ان نائل شوند درخاتمه عرض کنم که کلی ها به اسما الله ایا وابسته هستند یانه؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نیم نگاهی به ترفنده های سکولار درباره ماورای الطبیعه- بعد از رنسانس دوکار را جامعه به اصطلاح انقلابی ان زمان کرد یکی انکه خرافات هار پیدا کرد ونابود کرد ودوم تمام مطالب درباره متافیزک را از بین برد وانها را سم مهلک میدانست درفرانسه پلیسی موجود بود که عوامل جاسوسی داشت به افرادی که راجع به متافیزیک صحبت میکردند هشدار میداد که اگر ادامه دهند حکم اعدام خیابانی انان صادر شود بعدا پشیمان شدند زیر ا جوانان میگفتند که درقبل خرافاتی نبوده است ودوم انواع متافیزیک قلابی شایع میشد که سطح بچه گانه داشت وکه مبارزه با انها کاری مشکل بود ومتافیزیک پیشرفته در درک از متافیزک حداقل انسان را از درک بالاتری نسبت به متافیزیک بر خوردار میکرد بخصوص که متافزیک اعراب به مراتب بالاتر از درک انان بود وسپس بدنبال پیدا کردن ضعف برای خداوند منان بر امدند که مثلا چشم وعقل انسان بسیار ضعیف وناچیز است وبشر دراینده میتواند چشمی به مراتب بهتر بسازد ویا درجنگا میوهای بدرد بخور بسیار کم است وانهم که قابل استفاده است رشد زیادی ندارد وباید زحمت کشید تا انهارا باوری بهتری داد ومانند ان وچهان مملو از بسیار موجودات مضر است ویابدردنخور است- عقل انسانی فوق العاده ضعیف است بیش از پانصدنوع موضوع ساختند- ولی کم کم بعضی حرف اقایان پنبه شد ازجمله درتمدن مصر- تصور این است که انسان دونوع هوش دارد هوش عام وهوش خاص ویاهوش مدیریتی مهم هوش مدیریتی است تمدن باهوش مدیریتی پیش میرودوان این است که خوب توجه کند که چیزی بفهمد وبتواند مشکلی حل کند تصور میرود انسانهای مصری بیش از همه از هوش مدیریتی برخوردار بودند واین هوش بطر کلی از ده ثانیه شر وع میشده است وبه ده دقیقه میرسیده است نتایج فکر خود رابه دیگری منتقل میکرده وبه همین ترتیب عده زیادی روی یک موضوع کار کردند ومسئلهرا حداقل یکنفر حل کرده است- اولین سئوال این است چناچه مسئله بااین ترتیب حل شده است پس مسئله پیچیده نبوده است پس چی میگوئیئ جهان ازر پیچیدهای بسیارمعظم بر خوردار است وعقل بسیار ضعیف است؟ وبالا تر از ان حیوانات هستند که بیادهمه نابود شودند چند مثال گویای مطالب نیست- که بفرمائید هیچ حکمتی ندارد- مانندانکه دزد همیشه قوی تر از پلیس باشد- یکی ز اساتید بر جسته میکانیک دانشگاه لندن به من میگفت نصف عمر من د راین میگذرد که بادانشمندان وبادانشجویان سراسر دنیا حتی در کشورهای خارجی که میکانیک تعریف اش چیست وسدوال میکنم ایا این سنگ میکانیک دارد ویاندارد ایا این درخت میکانیک دارد ویاندارد وبه سطح بسیار بالائی از درک میکانیک رسیدهام خانم من دکتری اشپزی دارد ومن یکدوره اشپزی دیدهام خانم من هم در دانشگاه یک دوره میکانیک خوانده است وما مداوم روی معنای اشپزی ومیکانیک باهم چالش داریم در اشپزی هم به سطح بسیار بالائی رسیدمدرروایت های شیعه داریم که حضرت فاطمه سلام الله علیها وباحضرت امیر علیه السلام روی موضوعات خاصی چالش علمی بوده است واسلام به تفکر توجه کرده بود بنی امیه در اندلس از عقب افتاده تیرین قشر عالم بشری بودند وسایلی در طاقجه انان پیداشده است که حاوی اینه هم بوده است به این تصور رسیدند که درشب ازمایشی میکردند که اثابات روح غیر مادی کنند-ادامه درد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به حوادث سوریه-نبرد غزه بخوبی نشان داد که غرب به یهودیان دروغ گفته است وهیچگونه کمک موثر وبرنامه ریزی موثر درهیچ مورد چه صنعتی ونظامی وشهر سازی وغیره انجام نداده است تنها شانس اسرائیل ضعف مفرط همسایگان او بود سیاست جهانی که توسط امریکا مدیریت میشد انقلاب استقلالی ایران این معادله رابخوبی روشن کرده است وقدرت تغیر انراهم تا حدودی دارد وتوانمندی این تغیر درحال افزایش است وجامعه فعلی اسرائیل امادگی هماهنگی شرایط بحرانهای جدید را دارا نیست- چندید سال پیش یکج یهودی متخصص ایرانی که مدتها در امریکا ومقداری هم در اسرائیل بود بیان امام راحل را که امریکا شیطان بزرگ است تائید میکرد که امریکا اسرائیلر هم فریب میدهد-لذااز بیداری اسلامی وحشت را پیدا کرده است زیرا نمیداند این نیرو سرانجام به کدام سمت میچرخد بخصوص در باره اسرائیل چه نقشه ای را دارا است- به چه توانی دست پیدا میکند- واز طرفی بحران وحشتناکی کهسلکولاریسیم در ابعاد مختلف بخصوص اخلاقی وروانی وضعف معنوی ایجاد کرده است به نظر غربی جز وخلا ایجاد کرده است- عامل عظیمی خواهد شد که انگیزه برای راه حل ان پیدا شود که جمهوری اسلامی میتواند درپیدا کردن راه حل کمک شایانی کند- لذا کشورهای اسلامی میبایست با مشکل های متعدد ربرو شوند- اما بقول یک عالم عارف هروقت خداوند منان بخواهد ایدهای مسلط کند انرا ماند صفحهای زیر صفحه های مخالفینش قرار میدهد وکم کم ان صحفه را به حرکت در میاورد تا صفحه رویی الک وریز ریز شود


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0