سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

- بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بردوست عزیزجناب اقای شاهسوندی- بخش دوم-مقدماتی لازم است تا وارد بحث های بعدی شما شوم وتاحدودی وضعیت ایران را درانشرایط میابیست شناخت- شاه روحانیت مغزز رادرحصاری تاریک محبوس کرده بود ودانشگاهیان را هم در حل مسائل مملکت حق دخالت و اظهار نظر نمیداد وتمام رسانها وارگانها چاپلوسی شاه میکردند وجلوه نمائی کاذب داشتند وازهمه بدتر اخلاق شاه بود که بهمه جا سرایت یافته بود که تاصدسال اینده خواهد بود که خودرا علامه بدان وهرکس مخالف توبود توی دهناش بزن واگر کارمند جز دون پایه هستی از سراتا پای اداره به خاط ندادن حق ات به لجن بکش وهرطوریکه خواستی نسخه بنویس- وهرکس هم مطابق میل توبود به اسمان ببر- روسها در تکنیک ایجاد فشار روانی به صورت ارام بسیار به مهارت رسیدند قبلا درجنگ ها دوطرف جمع میشدند وقوای خودشان به خوبی ارایش میداند بعد باهم مذاکره رو درو میکردند وسپس جنگ شروع میشد تا یکی شکست بخورد ویا هرد بیشازهشتاد درصد تلفات داده بودند جنگ خاتمه پیدا میکردند که مردگان خود را باخودببرند برندهای درکارنبود کم کم شرایط سخت شد جنگ یک هقته طول میکشید وتا امروز که میگویند حداکثر سی درصد تلفات کافی است به شرط انکه که طرف مقابل انرژی روانی خود را ازدست داده باشد وتخلیه روانی شده باشد حال به خطر ترس ویا به خاطر روشن شدن حقایق طرح ریزی برای اعداد درشت نیست بلکه برای عشری از عشار هم است بشرطی که مداوم این اعشار جمع شود طبق یک قومورل های خاصی مثلابه عدد بیست برسد یک حمله کار تمام میکند- درسیاست همین است لذا باید تخلیه روانی کرد که اجازه نداند که طرف مقابل ایجاد فشاری روانی کند لذا شاه امد به دستور سیا یک عده کمونیستها مسن شهرت دار گرد شاه وفرح واشرف جمع کرد که اولا فریب بدهد روسیه بخصوص برژینف را که یک چرخاش به چپ ایجاد شده است ودر ظاهر کمونیست را درایران ارام کند ولی درباطن انها را رشد قارچی دهد نمونه انهامانند جناب دکتر باهری در دادگستری که انها هم شاهد کارحکومت باشند ومشگلات را به جامعه منتقل کنند واز این رشد هیچگونه واهمهای نداشتند بخصوص میدانستند تنها نیروی با ارزش روحانیت وطرفداران خاص انها است که میتوانند زمین را به اسمان رابدوزنند تبلیغات کمونیستی رادیو های وابسته به روسیه طبق همان فورمول شروع بکار متخصص این روش روسیه انگلیسیها هستند بی بی سی به دستور غرب وارد میدان شد نه برای حذف روسیه بلکه برای ایجاد رقابت که در داخل ایران یک چالش های درونی نیرومندی بوجود اید وتا بتوانند هرکدام سهم خود را ببرند- وتخلیه روانی کمک کنند این تکنیک کم کم وارد ارتش ایران شد وحتما وارد سواک شد یک تکنیکی است که ید طولانی دارد ویک دو ماراتن است که نهایت فرد فرسوده وتسلیم میشود ودرگیر امتیازگیری ویاا زدست دادنمیشود به همی جهت به ان لقب بازی دومینو دادند دو نمونه ذکر کنم هرگا ه انگلیسی از گروه روسها دعوت میکردند به اینها میگفتند شمارا بیجهت نسبت به ما پر کردند شما مدتی درلابی هتل باشید تلویزون ببیند با انگلیسی ومردم دنیا صحبت کنید وبعد انها ربه خیابان میبردند وبه بستنی فروشی ومیگفتند کیقیت درچه حد است وبا بستنی قروش صحبت کنید ببینید که از شغل اش راضی هست ویانیست وبامردم عادی خیابان صحبت کنید وکارهای دیگری وسرانجام بریدهائی از روزمانها غرب در باره روسیه نشان میدادند که ایا اینها واقعیت دارد ویا ندارد وانها جواب میدادند امکاناش رادارند بچه های انگلیسی به ان اصطلاح قرنطینه داده بودند- شایعه براین است امریکادی به جاسوسان روسی دستگیر شده مثلا درالمان میگفتند وقتیکه رفتید برگردید وماهی 15000 دلار بگیرید وبا کمونیست المانی محفل داشته باشید ولی به اینها مقاله ندهید وسعی نکیند کسی دیگر کمونیست شود درحقیقت سر اینها گرم کنید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بردوست عزیزجناب اقای شاهسوندی- مقالات شماراتازه گی خواندم مقلات بسیار جالب وروشنگر بودوبعضی نکات را بانظر کامل شخصی میخواهم به چالش بگیرم- جناب اقای رجوی به قول ظریفی تاریخ مبارزاتی مهم ایران به نفعرا خوداش مصادر کرده است که هیچگونه سنخیتی باانها ندارد مانند جناب دکتر مصدق- سردار جنگل – رهبران مذهبی مشروطیت – ایا انصافا انها اجازه میدهند که منافقین دنباله روی انان باشند؟- دوم درکجای دنیا اجازه میدهند که حزب ارتش داشته باشد وقانون جنگل بر پا کند- روزی در دانشگاه لندن یک دانشجوی ایرانی به من گفت تو که سینما میخوانی فلان نقاد برجسته فیلم که غول هست مقلات ایشان را بخوان من دریک مدرسه هم درس میخواندم از یک دانش اموز برجسته سال اخر دبیرستان که نقد فیلم میخواند پرسیدم فلان غول ایا مقلاتی هم در روزنامه دارد ویانه ایشان بشدت عصبانی شد وفرمود اگر پدر جد غول هم در نقد فیلم شود نمیتواند در روزنامه مقلهای داشته باشد گرچه سی جلد کتاب درنقد فیلم دارد بعد بهمن گفت من صد فیلم را براساس علمی نقد کردهام که همه انها نمره صد گرفته اند اگر خواستی برای توی میاورم تا راه بیفتی- حق این بود مثل تمام احزاب دنیا اقای رجوی جلسات عمومی رامیدانداخت درباره اساسنامه حزب مشورتهای زیادی میکرد که اقلا گه مشکلاتهای احزاب زیادی که دنیا کردهاند تا حدودی بری باشد- ایشان درمقابل امام رحمت الله علیه ایستادن را درک نمیکرد که یکمن دوغ چقدر کره دارد ایشان که سرنوشت دکتر شریعتی را بعینه دیده بود شاید شما ندانید که بازاریهای شیراز خدمت ایت الله العظمی مرحوم بهاالدین محلاتی رسیدند که نظر شما درباره کتاب های ایشان چیست اگر مضر است همه بخریم واتش بزنیم وحساب ایشان راهم برسیم- فرمودند کتاب فاطمه فاطمه است کتاب بعدی نیست بخصوص جوانان به ایشان رغبت پیدا کردهاند- اصل که شما به ان معتقد هستید یکی از انها عدالت رادر سوسیالیسم است امروزه در غرب هرکس بکوید که سوسیالیسم تنها راه چاره است ایشان را فیلسوف نمیدانند- انگلستان تا85 در صد سوسیالیسم پیاده کرد وسرانجام شکست این برنامه را اعلام کرد که بازار باید راحل نهائی رابدهد وامروزه ترکیبی است این هم سرش به سنگ خواهد خورد هرانتی تزی ویا بعد سنتزی راه بکارببرد باز سرش به سنگ خواهد خورد- امانکته مهم این است که حضرت علی علیه السلام وقتیکه به به امامت مردم پذیرفتند ایشان به تعبیر من فرمودند که من انچه راکه خداوند میخواهد ازدرون قران ودرضمن احادیث خواهم گفت ولی شما میخواهید انچه دلتان میخواهد من از درون قران وضمن حدیث به شما بگویم سرانجام شما هلاکت است وراه من تنها راه بهشت است شما باید داده های علمی غرب را از صافی دین یگذارنید نه انکه دین را مطابق درک علمی غربی ها کنید یک استادجوان درحوزه به من فرمودند فلانی من درتحقیقاتم به این نتجه رسیدم خداون مخصوصا دین را بسیار پیچیده کرده است که عقل هیچ موجودی به ان نمیرسد مگر خداوند اورا اگاه ساخته باشد تا بدین وسیله شناخته شود وقدرت اش درک شود هر راه بروی به دیوار بن بست خواهید رسید وه باسر شکستن باز نخواهد شود بلکه مشتی از دیوار بیرون میاید که سر میشکند- وائمه اطهار تما مسائل حل نکردند که یاددیگیری دین اسان باشد باید باسعی کوشش انرا حل کرد که عقل مسلمان پیچیده شود ودرضمن هم نگویند اخوند مفت خور- درتاید حرف ایشان درحدیث است که خداوند میفرماید هرچه که خواستم به کسی بدهم همه اگرجمع نشوند نمیتوانند انرامانع شوند واگر ازکسی دریغ کنم کسی نمی تواند انرا به ایشان برساند پس درمسائل هدایتی همین طور است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیلی با نظریات شخصی درباره مسعود رجوی-مهمترین عامل جذب رجوی تبدیل به پارامتر سیاسی سرنگونی حکومت ایران بود عدم درک از انقلاب ایران که بزرگترین وقویترین انقلاب تاظهور حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود که مبارزه باان ازعهده امریکا درسایه اش اروپا بر نمیاید ودرچالشاش با زیربنای های غرب رسیده است وتوان مبارزه رانها را درحال فرسوده کردن اسن ونخ نمائی بافت سیاسیانها را درحال اشکار ساختن است- به همین علت است که امریکا پس از شکست فروغ جاویدان بدنبال سلطنت طلبان میرود- دومی عامل جذب رجوی حکومت خلقی دست چپی- مارکسیستی- حتی ده صفحه علمی که این حکومت دارای چه .ویژه گی است ندارد ونمیداند که درعرف اکادیمک غرب انها در حد احساسی است وسرانجام انها پادوی احزاب های بلوک ها شناخته شده میدانند- هماهنگی کامل رجوی با صدام معرف نوع حکومت او خواهدبود که ههردو هم افق هستند باشکست صدام ومنفور شدنش درسطح جهانی شکست دیگری به رجوی وارد شد گرچه رجوی کوشید خودرا مستقل نشان دهد ولی درسیاست ودراستراتژی نظامی شاخصهای پیشین به سادگی زدودن از صحنه های اکادمیکی نیست درحالیکه صدام حسین بیشتر درمقابل غرب ایستادگی کرد تا اقای رجوی واورا یک فرصت طلب همیشه برنده سیاسی با روش سیاسی باری به هرجهت وبه هر قیمت وبه نرخ روز خور معرفی کرد که این روش در سیاست غرب عامل شکستهای بسیاری شده است- وعدم استحکام انیشه ای استوار سیاسی را بخوبی نشان میدهد- انقلاب ایدلوژیکی اقای رجوی که ایشان رافوق قانون قرا میدهد که کسی حق سئوال وپاسخ ندارد ایشان را درردیف حکومتهائی مانند ملکه ویکتوریا- ناپلئون- هیتلر- استالین – چرچیل- رضا شاه ومحمد زضا شاه قرار میدهد که امروزه نه تنها غرب از ان فاصله گرفته است بلکه جهان هم درحال فاصله گرفتن است وان دوران به عنوام دوران تاریخی عدم بلوغ سیاسی بشر شناخته شده است گرچه غرب میکوشد ایدولوژی جهان در سطح دمکراسی با متد پراکماتیسیم نتجه خواه درامر رفاه محدود کند که کاملا درحوزه سکولار گام زند ایران اسلامی از دمکراسی عبورکرده است وارد دوران علمی ایده هاشده است که دراین چالش حتی جناب رجوی یک نقطه هم نتوانست است بر جمله ای بگذارد- ونشان میدهد که این رهبر از عمق تفکر خلاق سیاسی بهرهای چندان ندارد- عدم توجه به روانشاسی وجامعه شناسی عربی ورود انان به درای سیاسی که میبایست تنوع نوع زندگانی هارا وارد سیاست خوداش بکند وهر فرد مستقلا در زندگانی خوداش تصمیم بگیرد وعدم توجه به هزاران سئوال های که درجامعه غربی مطرح است که از زندگانی سگ .گربه شروع میشود وتا انتها پیش میرود تنها علت سکوت جامعه غربی به خاطر منافعی است که ایشان باید برایغرب تهیه کند- وهمفکری با رهبران سیاسیغرب که باشکستهای مفتضحانه صحنه سیاسی را ترک کردند ایشان راه جزورهمان قالطلقها رنده بندی میشود- که به خاطر منافع کلان فردی وحزبی عمل میکند- ایجاد طبقات حزبی که به تقسیم افراد حزبی منجر میشود ایشان را ازیک طبقه بودن در درون حزبی جدا میسازد وارد طبقه توتالیتر ایل گاریشی رم باستان میسازد- که درکل حقوق بشر به خاطر منافع های دربگیرندهاش پایمال میشود شکست درجنگ فروع جاویدان تمام پیروزهای جنگ چلچراغ وافتاب را به زیر سئوال برد که انها باتوان بیشاز حد نظامی توسط عراقیان بدست امده است وخلاقیت وشجاعت ومهارت واز خودگذشتی را به طرف مقابل یعنی ایران بخشید وغرب خود راناتوان ازان میداند که بتواند دیگر درایران ارحکو.متهائی مانند پهلویها حمایت و دفاع کند- با انعطاف سیاسی به امپریالیسم غرب وصیهونیست پرچ ضد امپریالسیم ایران رادرخشانتر وسر فراز تر کرد ویک عامل جدب قوی خود را ازدستداد و خودرا در سطح لمپن وبرده حزبی صیهونیست نشان داد که باچپ نمائیهائی میکند سرپوش براین حقیقت بگذارد وهمچنین ادعای حقوق گارگر که توسطصدام حسین هیچگاه مطرح نشد وهیچ برنامه مدون ازجانب اقای رجوی هم ارائه نشد وجملاتی به پایمالشدن حقوق گارگر درغرب واسرائیل به میان نیامد اناربعنوان یک شعار جذب ارا تلقی میگردد- عدم پاسخگوئی منطقی با خبرنگاران جهانی وباخنده ومسخره کردن ولودگی سیاسی وهم چیز رامطلوب نشان دادن وهمه چیز رابه ایندهای که هیچگاه طلوع نمیکند ومداوم ایرادهای فرعی به ایران گرفتن بدون دادن برنامه متقابل ایشان را درسطح دلقک سیاسی مطرح کرده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم- زندگانی تلخ ویا شیرین بگذرد مهم نیست-مهم ان است که براساس ایدولوژی دقیق اسلامی فرد زندگانی کند- درحالیکه دقیقا به ارزشها وقواعد والگوهای ان انرا بداند این تنها زندگانی است که با گذشت زمان پشیمانی بار نمیاورد- وزندگانی بعدی هم همچنان حیات بخش خواهد بود واین زندگانی دنیائی ما معمار زندگانی دیگر خواهد بود ورابطه تنگا تنگی را باهم دارا هستند- حتی ولو به زندگانی دیگری معتقد نباش الگوی زندگانی دنیائی اسلامهم برای دنیا دارای کیفیت ممتاز وکامل است ودرتما مراحل انسان را بخوبی هدایت میکند وهمانطور که انسان زمانی که دریک کاخ باشکوه زندگانی میکند نیازمند هیچ توضیح وشرح  نخواهد بود—زندگانی پنج تن اهلبیت مکرم زسول الله اکرم صلواتالله الیه واله والسلم خود یک تذکار براین مدعا است که رفتار عملی ان مقدسان اعظا م رحمت الله علیهم اجمعینکه  اشارات ومطالب فوق العاده زیادی رابه انسان خاطر نشان مینمایند- گرچه انان نتوانستند موقعیت بسیاری افراد ازاده امروزی را بدست اورنند بر انها سایهای افکندنداگر ازاد مردان وازاد زنانی نبودندکه با ایثار وجانفشانی این اثار حفظ کنند همین مقدار اثار هم بدست مانمیرسید که شاهکار بس گرانقدر است وما نمی توانستیم اندک شعله از انان بگیریم- ودراین موقغیت بعنوان شیعه باشیم- که مداوم سایه محو کردن برا نها افکنده میشد وامروزه افتاب درخشان اسمان ما هستند وهرکدام از انها  این ظرفیت وقدرت را دارا هستندکه کا انسانها را به سکوت وتسلیم وادار کنند- انان ازادگان هوشیاری واگاهی وهوشمندی و درایت وتعقل هستند بخصوص برای انسان امروزی که دارای دو بعد شخصی وکشوری وبعد جهانی را دارا است واز طرفی هم دارای دو بعد دنیائ واخرتی است وتمام این فرهنگها وتمدنها برای انسانها دارای ارزش ویژه میباشد مسائل عقایدامروزه برای انسان مداوم درحال پیچیده شدن است واندیشه وشناخت جهان معاصر به اسانی بدست نمیاید گرچه دانشمندان وهنرمندان ونویسندگان وشعرا میکوشند انرا تبین کنند مه درجای خوداش به اندازه طرفیت شان قابل تقدیر است ولی جدائی ها اجتناب ناپذیر است لغزش ها ورنجیدگی هائی درپی خواهد امد مسلما گیچ شدنها وسر درگمشدن ها درجایی که احتمالات وجود دارد رخ خواهد دادلذا هر فرد باید سعی فراوان کند .ه افکارش را بخوبی جمع کند وبا وسواس بسیار زیاد انها را برسی کند وارد قلعه ایمان شود واز انحرافات وهرج ومرج ها خود را برهاند- امروزه کمتر دانشمندی میتواند بفکر بدست اوردن یک سیستم فکری جامع باشد وبدتر ازان است که که دارای تفکر سیستمی قابل ملاحظه باشند درحقیقت ما ازهمدیگر از هزاران نفر افکار خودمانرا عاریه میگیریم ویا ازجامعه شناسان حکم های اجتما عی را بدست میاوریم و فیلسوفانی را تعقیب میکنیم که احساسات رقیق وانسانیدارنند-هیچ چیزی به اندازه اهدافی که انسان ازادنه انهارا بدست میاوردنمیتواند جلب کند اهدافی که قلب انسان را مملو میکند که به نظرمیرسند که دائمی هستند تانکه چقدر خلاق هستند ومیتوانند راهای بدست اوردن متدیک خلاق را دارا هستند خلاق درساختن یک الگوی پیچیده وحدت دادن به اجتماعها گرچه ریشه انها از فساد برخواسته باشد-

ا


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم- زندگانی تلخ ویا شیرین بگذرد مهم نیست-مهم ان است که براساس ایدولوژی دقیق اسلامی فرد زندگانی کند- درحالیکه دقیقا به ارزشها وقواعد والگوهای ان انرا بداند این تنها زندگانی است که با گذشت زمان پشیمانی بار نمیاورد- وزندگانی بعدی هم همچنان حیات بخش خواهد بود واین زندگانی دنیائی ما معمار زندگانی دیگر خواهد بود ورابطه تنگا تنگی را باهم دارا هستند- حتی ولو به زندگانی دیگری معتقد نباش الگوی زندگانی دنیائی اسلامهم برای دنیا دارای کیفیت ممتاز وکامل است ودرتما مراحل انسان را بخوبی هدایت میکند وهمانطور که انسان زمانی که دریک کاخ باشکوه زندگانی میکند نیازمند هیچ توضیح وشرح  نخواهد بود—زندگانی پنج تن اهلبیت مکرم زسول الله اکرم صلواتالله الیه واله والسلم خود یک تذکار براین مدعا است که رفتار عملی ان مقدسان اعظا م رحمت الله علیهم اجمعینکه  اشارات ومطالب فوق العاده زیادی رابه انسان خاطر نشان مینمایند- گرچه انان نتوانستند موقعیت بسیاری افراد ازاده امروزی را بدست اورنند بر انها سایهای افکندنداگر ازاد مردان وازاد زنانی نبودندکه با ایثار وجانفشانی این اثار حفظ کنند همین مقدار اثار هم بدست مانمیرسید که شاهکار بس گرانقدر است وما نمی توانستیم اندک شعله از انان بگیریم- ودراین موقغیت بعنوان شیعه باشیم- که مداوم سایه محو کردن برا نها افکنده میشد وامروزه افتاب درخشان اسمان ما هستند وهرکدام از انها  این ظرفیت وقدرت را دارا هستندکه کا انسانها را به سکوت وتسلیم وادار کنند- انان ازادگان هوشیاری واگاهی وهوشمندی و درایت وتعقل هستند بخصوص برای انسان امروزی که دارای دو بعد شخصی وکشوری وبعد جهانی را دارا است واز طرفی هم دارای دو بعد دنیائ واخرتی است وتمام این فرهنگها وتمدنها برای انسانها دارای ارزش ویژه میباشد مسائل عقایدامروزه برای انسان مداوم درحال پیچیده شدن است واندیشه وشناخت جهان معاصر به اسانی بدست نمیاید گرچه دانشمندان وهنرمندان ونویسندگان وشعرا میکوشند انرا تبین کنند مه درجای خوداش به اندازه طرفیت شان قابل تقدیر است ولی جدائی ها اجتناب ناپذیر است لغزش ها ورنجیدگی هائی درپی خواهد امد مسلما گیچ شدنها وسر درگمشدن ها درجایی که احتمالات وجود دارد رخ خواهد دادلذا هر فرد باید سعی فراوان کند .ه افکارش را بخوبی جمع کند وبا وسواس بسیار زیاد انها را برسی کند وارد قلعه ایمان شود واز انحرافات وهرج ومرج ها خود را برهاند- امروزه کمتر دانشمندی میتواند بفکر بدست اوردن یک سیستم فکری جامع باشد وبدتر ازان است که که دارای تفکر سیستمی قابل ملاحظه باشند درحقیقت ما ازهمدیگر از هزاران نفر افکار خودمانرا عاریه میگیریم ویا ازجامعه شناسان حکم های اجتما عی را بدست میاوریم و فیلسوفانی را تعقیب میکنیم که احساسات رقیق وانسانیدارنند-هیچ چیزی به اندازه اهدافی که انسان ازادنه انهارا بدست میاوردنمیتواند جلب کند اهدافی که قلب انسان را مملو میکند که به نظرمیرسند که دائمی هستند تانکه چقدر خلاق هستند ومیتوانند راهای بدست اوردن متدیک خلاق را دارا هستند خلاق درساختن یک الگوی پیچیده وحدت دادن به اجتماعها گرچه ریشه انها از فساد برخواسته باشد-

ا


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه تبلیغات " هوی متال ووا": اسرائیل در باره جمگ اتمی باایران- ایران اسلامی خود را تنها نمانیده دین خداوند در روی زمین میداند ولذا مسئولیت سنگینی دارد که دین را بسیار عقلانی ومطابق فطرت سلیم ارائه دهد تحت تاثیر کودک صفتان وبی خردان نباشد- ودر طول این زمان بعد از انقلاب هم خداوند به خوبی نشان داده است پشتیبان این دین واین مرز بوم هست- من شخصا در یک ماموریت در زمان جنگ به شوش انجا تمام شرایط به نفع عراق بود وکامل بر ما مسلط بودند از استان فارس لشگرها زیادی پیاده کرده بودند درست لب خط که صحرای عرفات تداعی میکرد از بلندگو اعلام شد امکان ماشین امدن نیست نماینده ها واحد امده اند پیاده به سمت واحدها حرکت کنید همه میخنددند ترسی وجود نداشت- فرماندهی میفرمود ما میخواهیم قدرت ایران اسلامی را به رخ عراقی بکشانیم این تازه اولین ازمایش ما است سخت تر ازاین در راه است درحالیکه افرادما هر فردی ده تا نارنجک نداشت- وعراق جرئت تیراندازی نداشت- اقایان سعی نکنید کاری کنید که ژنرال ایرانی از سمت راست تهران به سمت چپ تهران برود اماده باش درمنطقه بدهید- چهل تانک از شمال به سمت جنوب برود باز در اماده باش باشید و افرادناو امریکا ئی درحال غش کردن باشد فدرت شما در عراق درحال افول است بعث دارد شما تک تک پیدا میکند ونابود میکند وهنوز ارقدرت ایران اسلامی درعراق خبر ندارید ومن میدانم تمام این بازی برای مصرف داخلی شما است وبدانید امروزه به قول شهید مهندش حسین ظل النوار هر حادثه در دنیا بخصوص اخبار ایران در دنیا حداقل چهل دور میزند وتاثیراتش را شما به این زودی ها نمی توانید انها رادرک نمیکنید واگرهم درک کردید به این زودی ها نمیتوانید انها را چاره کنید


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای رجوی ملعون- من درلندن از درس که تمام شد وارد میدان پیکادلی شدم- یک چشنواره کوچکی بر پا بود من گشتم ودر یک اطاق بزرگ که یک طبقه هم روی ان بود- به سبک شرقی یک چای خانه ساخته شده بود- حوض کوچکی داشت یک تخت بزرگ به سبک شرقی که روی ان یک سمباور بسیار بزرگ که چای نعنا داشت وبا ظروفی از شیرینیهای بسیار کوچگ خشک- دو نیم گت بزرک به شبک بسیار ساده شرقی واطراف ار حصیر بود که روی انرا با گل مصنوعی شرقی زینت داده شده بود ویک خانم چای میداد ویک خانم بسیار معمولی وبا موشیاه ورنگ ورو چشمان شرقی ولی انگلیسی بود بایک پیراهن ساده سفید ویکشلوار لی وبادم پائی وبدم ارایش وموهای اش هم ارایشی نذاشت ولی کمی پیچ داشت وکمی هم ازهم باز بود- من فکر کردم چا ی خانهاست ولی خیلی تعجب کردم چقدر این ساده است از موضوع را پرسیدم ایشان کمی خم شد و وفرمودند شما از کدام کشور امده اید گفتم ایران گفتند خوب است اینجا درحقیقت یک فحشا خانه است که برای جهان سومی ها درنظر گرفته ایم این افراد درحقیقت میبایست سر رده را بگزارنند تا بتواند درانگلستان با خانم های اینگلیسی ملاقات داشته باشدت وهر رده داری دوبخش است یک بخش گفتگو وصحبت ویک بخش ملاقات من گفتم بخش گفتگوی رده اول میذیرم ایشان بالافاصله ایشان   به خانم فرمودند هر پنچ دقیقه یک چای با شیرینی برای من ویکی همبرای خوداش که میشد 40 پوند به حساب من که من دوبار تکرار شد ایشان پنچ دقیق با من صحبت کرد صحبت درباره کارمن درانگلستات .یک دفعه کتاب درسی ازمن گرفت وپرسید این چیست ویکبار مهم یک لبخنید زد اگر میماندم بیشتر میشد من بسیاری جدی بودم وایشان مانند خاله ادم بامن صحبت میکرد وباید درهمین حد بماند وپس ارپنچ دقیقه ایشان فرمودند درصحبت کردن قبول شدهای واگر ملاقات میخواهی طبقه بالا واگر بخواهی با پول کلان خودم حاضر هستم اینها درظاهر میخواهند – خرس را ادم کنند ولی درواقع میخواهند ادم را خرس کنند وحالا جتاب رجوی ملعون شما درکدام رده هستی؟


ارسال شده در توسط علی
   1   2      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0