سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-تفسیربر مقاله خانم بتول سلطانی- مقاله دوازدهم- نظریات شخصی است- کاملا من پی بردم رهبری منافقین کار انه کثافات های ته گود هالیودی وته گود لندن است- که مال امریکائی ها شناخته شده است یک ادبیات درپیتی به ظاهر ابرنگ دارد که نام واقهیتهای ان قلابی است یکنوع قدرت نمائی ملکوتی وهنرمندانه وتیپ داراست فضاسازی میکند که تمام قلابی است یک مفسر برجسته امریکائی دریک روزنامه دهی به مفسر عالی مقام لسانجلسی  مینیوشد احمق اغمدی مقام هنرپیشه های امریکائی بال ببیری پاوین اوردی کیسوی بلند ربطی به ارتباط با سرخپوستان ندارد و ولباس سفید ایشان ربطی به رومی هاندارد این یک شرکت لباس دوزی داده است وایشان برای انکه رویی دلسوزی پوشیده است ولی برای برازنده است وبقیخ ماجرا ودراخر گفته است برای انکه یک قهوه بخوری ویک شام مجانی همهان جا هاده صفحه الکی قلک میزنی ویا درخانه ات نشستی وپرده کشیدی ومکنب سازی میکنی این رجوی پست بیشرف که باید نام اش را ازایرانی بودن خارج کرد وبه همان گثافت خانه فرستادهاش خوناش را مباح کرد وبیشرف خوداش امیرالمونین نامیده است این قصه سر دراز دارد که بعدا هالیود درست یک فیم اریک مسلمان مدرن امروزی بسازد وبه ریش همه به خندد اخیرا کمونیست حقیقات گشتردهای از تحریف کتب مارکس کردهاند که تمام حقایق که مارکس گفته است ودرست از اب دار امده است تحریق کنند ویا تحقیقاتی کمونیست ها میکنند تحریف کند ومال هرکار کشوری که باشد وبا کمال وقحات خانم کلینتون به چینی میگوید کمونیست راها کنید احمق تودرهمه مسائل انسانی از چین عقب افتادی وان چشن را پرخرج را برای دختر کردهای ایا رهبران چینی کردهاند درحالیمه عده زیادی از امریکائی درگرسنگی میمرنند اینها شروع کردند که هرکس مخالف ان است به نحوی مسخره کنند وچون بشدت درحال اقول هستند ونمیدانند اکاهان به ریش انها میخندند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- منافقین تمام حرکات وسکنات انسانهای زیر دستشان راه به سیاست از بالا به پائین وصل کردهاند درحالیمه باید به فطرت وعقل وصل میکردند وانهم از پائین به بالا هم به ان اضافه کنند بقول انگلیس ها فیل سیرک تربیت کنند وبرای تاتیر گذاری زیاد هم از اصطاحات انگلیسی استفاده میکنند دوخاطره ار ارتش بیان کنم- سربازان صفر روستائی ازاد بار میایند وکمنر نظم پذیر هستند برای انکه انها را نظم پذیر کنند درهمه موارد یک نظم من دراوردی درست کرده بودند من یکروز درمحوطه مرکز زرهی دیدم پنچ سرباز پشت سرهم به دو ارام با فاصله کم کنار باغچه به ستون حرکت میکنند جلودار میایستد بعد همی میاسیتند نفراول میرود یک اشغال از باغچه بر میدارد .برمیگرد به جای خود درجا قدم میزند وبه همین نحو دیگران .بعد به صف میروند به سمت اشغال واشغال ها را به نوبت میریزند بر میگردند به جای قبلی وادامه میدهند- یک شیر پاک خورده لیسانس وظیفه به این گفته بود دلیل این کارا میدانید چیست گفته بودند نه گفته برای این است که میدان چنگ اگر بمب زدند شما خودتان را افقی پرتاب کنید وبه هم برخورد نکنید من این موضوع را نمیدانستم رفتم از ایشان پرسیدم موضوع چیست؟ یکی ارانها با عصبانیت گفت اگربمب بزن-- گفتم این جارا بمب زن با عصبانیت گفت نه در میدان چنگ را با ان جناب روزی باایشان که لباس نظامی درخیابانها حرکت میردیم دم یک ساختمان چند طبقه عده ای جمع شده بودند که مشخص بود بعضی افرادان مهندس ناظر هستند ما داشتیم تماشا میکردیم یک دفعه یک اقای کلاهی بالباس خوب پیش ما امد وپرسید چه خبر است این دوستم پدراش درفرانسه درس خواند بود وبه الجبار پیش پدرهاش فرانسه یادگرفته بود ومدتی هم مترجم ساده توریستی بود وبعد به فکر افتادبودانگلیسی بخواند وبا پشت کار میخواند به ایشان گفت ارگویومنت( مجادله) ساختمان اشکال دارد ان جناب گفت ازکجا فهمیدید ایشان جواب داد یک کارفتی است بخوبی معلوم است که سینوس در ارک خوب جفت وجور نمیشود- ایاشن گفت تمام کار این مملکت همینطور است ایشان بالبخند ملیحی با کمی سرتکاندادن یعنی اترس نظامی بودن نمیتوان به شما افرین بگویم پاسخ داد وان فرد باتعجب رفت- من در دانشگاه خیلی علا قمند به جناب پیاژه( روانشناس شهی سوسیس)شدم ایشان دریک کنفرانس درانشگتهی در سویس اخرین دستاور خودشان مطرح کرده بود ودانشجویان تحقیقات ایشان بادیگر روانشاسان مورد مقایسه وسئوال قرار داده بودند روزی با یکی انقلابیون مذهبی که در زندان بشدت شکنجه شده بود جریان را گفتم ایشان گفت این کار نکن این غربیان افراداکادمیک های مارا بردند چه برسد به دانش اموز در زندن تمام از این خبرهاست هرجا اسم فروید میاید من چهار تا فحش میدهم وبه همین علت من در زندان شکنجه شدم که اکثر انها به صورت وکمر بوده است- درلندن شبی دریک جلسه دانشجوئی من تازه امده بودم همه مات ومبهوت بودند درتغیر میزم کنار یک دختر خانم ایرانی افتادم ایشان چند زودتر ازمن امده بود تمام خصوصیات این جلسه رابرای من تشریح کرد که من مات ومبهوت شدم یه شگردهای انان پی بردم از ایشان پرسیدن شما از کجا میفهی؟ ایشان گفت من در مدرسه ژندارک تهران درس خواندم ما فرانسه را بهتر از ایران میدانیم وبسیار درباره سنت های فرانسه ودانشگاهی را خواندهایم ولی پدرم بعدمدتی که درفرانسه درس خواندم ترچیح داد که من به انگلستان بیایم وجالادارم زبان انگلیسی یادمیگیرم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم- به بهانه نقد یک برنامه جناب بی بی سی—جناب اولا سنگسار کردن تنها مجازات برای زنان نیست برای مردانهم هست وهرقت خواستید مذهب فمنیستی را علم کنید فمنیست فشنگ فروشان نیاورید فمنیست های ساخته .یرداخته صنف اسپاگتی فروشها را بیاورید روزی با یک المانی درشیراز بعنوان مترجم به تخت جمشید رفتیم وتارغروب انجا بودم وبالای تپه تخت جمشید ما دونفر نشسته بودیم رو کرد به من گفت من بسیار جاهای دنیا راگشته ام واز جوانی هم شروع کردم وبعد مطالعات زیادی هم کردم هیچ بنای تاریخی اینه مه هنر وفضاسازی هنری را درنظر نگرفته است باید انزمان تخت جمشید را درنظر بیاوری غروب بسیار زیبا با شد برای یک ساختمام مانند تخت جمشید کار ی مشکلی ولی خیلی هنر داشتن درانتخاب همه چیز ومن اگر فردا صبح زود به پاکستان نمیرفتم اینجا میماندم تا طلوح خورشیدهم ببینم من گفتم ازان تمدن اسطوری همین باقی مانده است من شخصا به تمدن های راستین اهمیتی زیادی  میگذارم زیرا پیشرفتهای بشر درتمام ابعاد گویای بسیار چیز ها است بخصوص در غرب نسبت به عقل بشر بدبین وبه عقل الهی هم سوظن شدیدی موجود است وبه همین علت درغرب دوری از مذهب فرهیخته بودن تلقی میشود همانطور که درعلم اثابت شده است تعلیم وتربیت راستین باعث شکوفائی است اگر تمدن باشکوهی ایرانیان نداشتن امروزه تنها کشور شیعه جهان نبودند   طبقه متوسط ایران در زمان گذشته درشهر ای بزرگ ایران مثل شهر ری- نیشاپور –قزوین وزنجان وتبریز- اصفهان وشیراز مشهد و یزد وغیره این مذهب را رشد وحفاظت کردند البته در طول تاریخ تمدن   ایران تمدن های پائین دستی مدتی ایران را تحت تاثیر خود قرارده است ولی رهبر طبقه متوسط دوباره به احیا دین شیعه دست زده اند واین بار هم دارند همین سنت واصل را اثبات میکنند ونیا ز به زمان دارد تا حقیقت برای همگان روشن شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- به بهانه خواندن سایت نجات که درجهت روشنگری ماهیت منافقین است- این سایت دارای ارزشهای زیادی است ولی دربعضی موارد بعلت بی اطلاعی تا حدودی نسبت انها غلو کرده است اینان حقیر تر ازان هستند که انقلابی ویا دارای یک ایدلوژی باشند اینان همانطور که خانم بتول سلطانی میگوید مزدور هستند مزدور موساد- مقدمتا برای انکه جهان امروز بدانید- جند نکته لازم است- اول قدرت بلوک شرق – غرب به شوروی سابق گفته بود که ما تا مرز مرگ وحیات ایستادگی میکنیم ولی بعد ازان وارد چنگ اتمی میشویم هرچه باداباد- ترس تا چه حد است اگر خرشجف لب تر میکرد که فلان مقدارپول لازم دارم بلافاصله ده برابر انرا میدانند وروسها هم گفته بودند اکر یک فشنگ به اروپای شرقی ویاغ روسیه داده شود برای ما خط   قرمز است ماهم وارد چنگ اتمی میشویم هرچه بادا باد—دوم هرکشوری طبق فورمول هائی به میزان پیشرفت درجهت مختلف به یک اندازه خاصی درجهت اطلاعات وجاسوسی وخرابکاری پیشرفت میکند این پیشرفت مانند پیشرفت درتاکتیکهای شطرنج است کسی ضعیف تر است تشخیص نمیدهد که بازی طرف چه نقشی دارد پس از اجرا میفهمد روسها درجاسوسی حرف اول را میزدند درانگلستان بعنوان مثال نفوذ دریک سازمان از طریق رفتگر بوده است که انگلستان مات ومبهوت کردهاست میگفتند زوسها میتواند برای فریب غرب بخشی از مردم مسکو را جابه جا کنند- فردی در یک شهر افریقائی از پابرهنه هائی که بیسواد ومداوم به خاطری بتی زمانی کمی پو.ل بدست میاورده است به داخل جنگی میرفته که بت انجا بوده است وبرای بت سایه بان میساخته ویا انرا برای رفع از خطر جابه چا میکردهاست ایشان بعداز مدتی به یک سازمان تبشیری مسیحی انگلیسی معرفی میشود ودرانجا بوده است زبان محلی وانگلیسی مقداری یاید میگیرد وروزی اعلام میکندکه مسیحی شده است بعد ازمدتی تقاضای میکند که یک هفته به او مرخصی دهند وبعد از یک هفته باجعبه شیرینی به دفتر میاید ومیگوید مسلمان شده است از شاخه سنی افراد مزبور فکر میکردند که سنی ها ایشان راخریده اند وبه اومیگویند که هاهرچه انها دادند ما بیشتر میدهیم ولی ایشان میگوید مسئله پول نیست مسئله توحید است اول فکرمیکند ایشان بلوف میزند ولی وقتیکه بااو بحث میکنند باکمال تعب میفهمد با یک نابغه ربرو هستند وبه اومیگویند چون مبنای تو دقیق است ایمانت را حفظ کن جناب اقای افریقائی میفرماید که شماها ادم های خوبی هستید من هفته ای یک روز مجانی پیش شما کار میکنم ولی روسای شما استعمار گرهستند نکته حائز اهمیت اینجا است که انها میگویند به چه دلیل اسنادی رو میکند ومطالبی میگوید که صحت ان بعدا مشخص میشود وان گروه انگلیسی یک نامه به دولت انگلستان مینویسند که به این جمله شروع میشود- کمال شرمندگی است که مرا هنوز استعمار گر میدانند ونامه را به اقای افریفائی نشان میدهند ویک نامه محرمانه برای رئیس کلیسای مربوطه به انگلستان میفرستند وان جناب پس ازمطالعه چهر مقاله شیغه میشود وبا خانواده به انگلستان مهاجرت میکند غرب میدانست که درایران انقلاب حتمی است سرانجام پیروز میشود ولی یک تصور غلط داشت که اول ایران بعد از پیروزی انتقام سختی از غرب میگرد وبه هیچ وجه کوتاه نخواهد امد وخلیج در دست میگیرد واگر بدنبال ایران نیامدن ابروئی برای انها نمیگذارد ومداو انها راتهدید میکند واقدامات دیگر دوم با بلوک شرق متحد میشود وبرعلیه غرب سیتماتیک کار میکند وضربه نهائی به اسرائیل وارد میکند لذا موساد بغکر افتادسازمانی درایران بوجود اورد واین منافقین بوجود اورد شایعه است درانگلستان که فردی درامریکا است که حتی صیهونیستها از اومیترسند چه برسد به صدام وشاه واین بازی را بوجود اورده است برای انکه حداقل از اطلاعات خاصی برخوردشود- نکته خوشبختانه تمام اشراقات جناب رجوی منبع غربیدارد ولی درفرب تنها این منبع نیست انواع واقسام است وضداین مطالب فراوان است فرد چقدر بادید احمق باشد که نطریه انتخاب کند که مبنای ان ترویست- فاشیستی باشد چه ابروئی برای این انقلابی باقی میماند- دلیل ماندن انها این است که موساد وفرانسه به اینها بیش از ان که این ها به انها محتاج باشند محتاج هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- به بهانه خواندن سایت نجات که درجهت روشنگری ماهیت منافقین است- این سایت دارای ارزشهای زیادی است ولی دربعضی موارد بعلت بی اطلاعی تا حدودی نسبت انها غلو کرده است اینان حقیر تر ازان هستند که انقلابی ویا دارای یک ایدلوژی باشند اینان همانطور که خانم بتول سلطانی میگوید مزدور هستند مزدور موساد- مقدمتا برای انکه جهان امروز بدانید- جند نکته لازم است- اول قدرت بلوک شرق – غرب به شوروی سابق گفته بود که ما تا مرز مرگ وحیات ایستادگی میکنیم ولی بعد ازان وارد چنگ اتمی میشویم هرچه باداباد- ترس تا چه حد است اگر خرشجف لب تر میکرد که فلان مقدارپول لازم دارم بلافاصله ده برابر انرا میدانند وروسها هم گفته بودند اکر یک فشنگ به اروپای شرقی ویاغ روسیه داده شود برای ما خط   قرمز است ماهم وارد چنگ اتمی میشویم هرچه بادا باد—دوم هرکشوری طبق فورمول هائی به میزان پیشرفت درجهت مختلف به یک اندازه خاصی درجهت اطلاعات وجاسوسی وخرابکاری پیشرفت میکند این پیشرفت مانند پیشرفت درتاکتیکهای شطرنج است کسی ضعیف تر است تشخیص نمیدهد که بازی طرف چه نقشی دارد پس از اجرا میفهمد روسها درجاسوسی حرف اول را میزدند درانگلستان بعنوان مثال نفوذ دریک سازمان از طریق رفتگر بوده است که انگلستان مات ومبهوت کردهاست میگفتند زوسها میتواند برای فریب غرب بخشی از مردم مسکو را جابه جا کنند- فردی در یک شهر افریقائی از پابرهنه هائی که بیسواد ومداوم به خاطری بتی زمانی کمی پو.ل بدست میاورده است به داخل جنگی میرفته که بت انجا بوده است وبرای بت سایه بان میساخته ویا انرا برای رفع از خطر جابه چا میکردهاست ایشان بعداز مدتی به یک سازمان تبشیری مسیحی انگلیسی معرفی میشود ودرانجا بوده است زبان محلی وانگلیسی مقداری یاید میگیرد وروزی اعلام میکندکه مسیحی شده است بعد ازمدتی تقاضای میکند که یک هفته به او مرخصی دهند وبعد از یک هفته باجعبه شیرینی به دفتر میاید ومیگوید مسلمان شده است از شاخه سنی افراد مزبور فکر میکردند که سنی ها ایشان راخریده اند وبه اومیگویند که هاهرچه انها دادند ما بیشتر میدهیم ولی ایشان میگوید مسئله پول نیست مسئله توحید است اول فکرمیکند ایشان بلوف میزند ولی وقتیکه بااو بحث میکنند باکمال تعب میفهمد با یک نابغه ربرو هستند وبه اومیگویند چون مبنای تو دقیق است ایمانت را حفظ کن جناب اقای افریقائی میفرماید که شماها ادم های خوبی هستید من هفته ای یک روز مجانی پیش شما کار میکنم ولی روسای شما استعمار گرهستند نکته حائز اهمیت اینجا است که انها میگویند به چه دلیل اسنادی رو میکند ومطالبی میگوید که صحت ان بعدا مشخص میشود وان گروه انگلیسی یک نامه به دولت انگلستان مینویسند که به این جمله شروع میشود- کمال شرمندگی است که مرا هنوز استعمار گر میدانند ونامه را به اقای افریفائی نشان میدهند ویک نامه محرمانه برای رئیس کلیسای مربوطه به انگلستان میفرستند وان جناب پس ازمطالعه چهر مقاله شیغه میشود وبا خانواده به انگلستان مهاجرت میکند غرب میدانست که درایران انقلاب حتمی است سرانجام پیروز میشود ولی یک تصور غلط داشت که اول ایران بعد از پیروزی انتقام سختی از غرب میگرد وبه هیچ وجه کوتاه نخواهد امد وخلیج در دست میگیرد واگر بدنبال ایران نیامدن ابروئی برای انها نمیگذارد ومداو انها راتهدید میکند واقدامات دیگر دوم با بلوک شرق متحد میشود وبرعلیه غرب سیتماتیک کار میکند وضربه نهائی به اسرائیل وارد میکند لذا موساد بغکر افتادسازمانی درایران بوجود اورد واین منافقین بوجود اورد شایعه است درانگلستان که فردی درامریکا است که حتی صیهونیستها از اومیترسند چه برسد به صدام وشاه واین بازی را بوجود اورده است برای انکه حداقل از اطلاعات خاصی برخوردشود- نکته خوشبختانه تمام اشراقات جناب رجوی منبع غربیدارد ولی درفرب تنها این منبع نیست انواع واقسام است وضداین مطالب فراوان است فرد چقدر بادید احمق باشد که نطریه انتخاب کند که مبنای ان ترویست- فاشیستی باشد چه ابروئی برای این انقلابی باقی میماند- دلیل ماندن انها این است که موساد وفرانسه به اینها بیش از ان که این ها به انها محتاج باشند محتاج هستند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99