سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر فیلم های دفاع مقدس- بیشک فیلم های دفاع مقدس دراینده بیش از امروز اسطوره خواهند شد- وانها میبایست ازنوع سینمای شیک تجارتی که پرداخت جذاب خاص خوداش راداردجدا شود پرداخت هالیودی- هندی چیزی مابین اندو ومتفاوت ازان که یک ژانر (نوع) فارسی ان محسوب شود وند در تعقیب نوعی فیلم چینی باشد این هم سبک قیصر هم نیست زیر این نسل را مسجد وحسنیه ومذهب اسلام شکل داد نه سیستم نظامی گری امریکائی ایرانی- گرچه دراوادل جنگ فقط اسم ورسماش رابلد بودولی چون کیفیت داشت رشد بالنده خوداش را کرد- بطورکلی از یک جنگ میهنی- ملی نژادی جدا است نه میشود در سردر سینماعکس کشتن شیر توسط خشایارشاه انداخت نه عکس طاق بستان وکشتن خوک توسط بهرام گور یک ژانری است که برا غربیان حتی دنیا ناشناخته است مسلما درغرب جز در بازار سیاه جائی برای فروش ندارد ونمادهای قرانی را تداعی میکند نمیشود در جبهه شلمچه یک دفعه سرکله شوهر اهو خانم پیدا شود بعد از بحثها سیاسی ومیهنی بحص بحران جنسیتی مطرح شود وثابت شود که بحران جنسیتی درامریکا به مراتب بیشت ازما است وهم انراه بعنوان یک پیروزی جشن بگیرنند- .یا فیلمی که فقط درچهار چوب خانگی باید باقی بماند ویا فیلم جوان پسند است بدنبال نوعی قهرمان سازی است که یک انسان با اندیشه ای پاک واهداف متعالی است که مورد هجوم ملا ومترفین وطاغوتیان قرار گرفته است وخواستند بال وپرشرا   قطع کنند واورا از راهی به راهی دیگر بکشانند اومیخواهد از اینکه غرب اورا به غروبگاه بکشاند فرار میکند ومیخواهد حتی این غربیرا ازنکه غروب کند باخونش نجات دهد وپایان این جنگ را موفقیت وسرانجام به شادکامی خواهد رسید از اینکه این فیلم را بایکوت کنند غمی ندارد زیرا هسته نواری ملکوتی را درخاک کاشته است و ویرانجام نقاب از چهره هالوود بر خواهد داشت وچهره واقعی امریکا را دراین نبرد بهتر ازمولفه دیگرهرنشان خواهد داد تیموری درقالب ولی مسلمین- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر فیلم های دفاع مقدس- بیشک فیلم های دفاع مقدس دراینده بیش از امروز اسطوره خواهند شد- وانها میبایست ازنوع سینمای شیک تجارتی که پرداخت جذاب خاص خوداش راداردجدا شود پرداخت هالیودی- هندی چیزی مابین اندو ومتفاوت ازان که یک ژانر (نوع) فارسی ان محسوب شود وند در تعقیب نوعی فیلم چینی باشد این هم سبک قیصر هم نیست زیر این نسل را مسجد وحسنیه ومذهب اسلام شکل داد نه سیستم نظامی گری امریکائی ایرانی- گرچه دراوادل جنگ فقط اسم ورسماش رابلد بودولی چون کیفیت داشت رشد بالنده خوداش را کرد- بطورکلی از یک جنگ میهنی- ملی نژادی جدا است نه میشود در سردر سینماعکس کشتن شیر توسط خشایارشاه انداخت نه عکس طاق بستان وکشتن خوک توسط بهرام گور یک ژانری است که برا غربیان حتی دنیا ناشناخته است مسلما درغرب جز در بازار سیاه جائی برای فروش ندارد ونمادهای قرانی را تداعی میکند نمیشود در جبهه شلمچه یک دفعه سرکله شوهر اهو خانم پیدا شود بعد از بحثها سیاسی ومیهنی بحص بحران جنسیتی مطرح شود وثابت شود که بحران جنسیتی درامریکا به مراتب بیشت ازما است وهم انراه بعنوان یک پیروزی جشن بگیرنند- .یا فیلمی که فقط درچهار چوب خانگی باید باقی بماند ویا فیلم جوان پسند است بدنبال نوعی قهرمان سازی است که یک انسان با اندیشه ای پاک واهداف متعالی است که مورد هجوم ملا ومترفین وطاغوتیان قرار گرفته است وخواستند بال وپرشرا   قطع کنند واورا از راهی به راهی دیگر بکشانند اومیخواهد از اینکه غرب اورا به غروبگاه بکشاند فرار میکند ومیخواهد حتی این غربیرا ازنکه غروب کند باخونش نجات دهد وپایان این جنگ را موفقیت وسرانجام به شادکامی خواهد رسید از اینکه این فیلم را بایکوت کنند غمی ندارد زیرا هسته نواری ملکوتی را درخاک کاشته است و ویرانجام نقاب از چهره هالوود بر خواهد داشت وچهره واقعی امریکا را دراین نبرد بهتر ازمولفه دیگرهرنشان خواهد داد تیموری درقالب ولی مسلمین- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش هشتم- امویان جاسوسانی داشتند که ائمه اطهار هر حدیثی را بیان میکردند بلافاسله انرا واژگون میکردند وبنام رسول الله صلواتالله علیه واله والسلم جعل میکردند وتا امام صادق علیه السلم این کارا کردند که دراس انان جناب ابوهریره وجوداشت واصحاب در حد اجماع یاسکوت کردند ویا اعتراض انان به گوش مردم نرسید قد سیت اقایان اثابت شد حتی بنیعباس که میخواستند از راوئیان دیگری که به نفعانان سود بجویند امت اسلامی نپذ یرفت وگفتند اینهارا اصحاب تائید کردهاند وماهرگز نمتوانیم دیگران راتبژدیریم مگرانکه ازلحاظ عقلانی اثبات کنید که کاری بسیار سخت بوده است ویاانها را زنده کنید وانها مجبورشدن از همین راویان مثلا ابوهریره درباره خودشان حدیث جعل کردند که مسائل ان بماند تا بعد در زمان عباسیان جعل حدیث قراوانتر شد بطوریکه جناب ابوحنیفهرا امام صدق علیه السلام اجازه ورود به ایشان نداد برانکه احادیت امام علیه السلام وارونه میکرد ونشان میدهد قدرت بنی عباس تاچه حد بوده است براساس تحقیقات برادارن مصری از موضوع یک موضوع به صورت متوسط هشت نوع سازمان یافته حدیت جعل کردهاند که همهرادرست میدانستند وچنین تبلیع میکردند وچون بعد نیاز پیداش شد تا سیزده حدیث درکتب بعدی ساختند وتاهیچده رساندند ویکموضوع راتا نوزده حدیث ساختند ودو منظور داشتند یکی تفرقه امت اسلامی ویکانها رامنبع علم بدانند وانهاهم مستمع ازادباشند ولی امت تصورکند عالمانه کار میکنند- یک ملیون واندی از پیامبر اکرم صلوالهالله علیه واله والسلم حدیث نقل شده است که براساس تحقیقات دانشمندان مصری کردهاند پانزده اصل کلی دربینبین اینهمه حدیث است به همین دلیل عفل حکم میکند که این احادیث از پیامبر اکرم صلوالتهااله علیه نیست مختصر فعلا بیان میکنم نتها این احادیق با احادیث ائمه اطهار متضاد است بلکه به نفع امویان وبنی عباس هم هست از این پانزده حدیث پنچ تای ان قابل تامل است که فقط سه تای ان شاهکار است که اثابت نبوت میکند که غرب وشرق ژس ازحمات بسیار زیاد وباناباوری زیادبه ایننتجه رسیده بودند امروزه  درموضوعات خاص به هیجوجه نمیتوان به نتجه قطعی رسید مگرانکه فرب دران زمینه کار شگرف کرده باشد اما جالب است من با توجه مطالب شاهکار حصرت ایت الله اعظمی مطهار یکه یکدانشمند المانی نظریان نزدیک به ایشان داشت وتا حدودی حدیث را روشن میکرد بقول برادران مصر یک یک دکتری درمسائل اسلامی از دانشگاه عین شمس داشتند ودرانگلستان درحال گرفتت دکتری درسمائل اسلامی بودن فرمودند بهترین نظریه دراسلام است که از استاد اایشان که منتصور میکنم در روسیه درخواند است به مراتب بهتر است اما امروزه در سراسر غرب حتی در کشورهای افریقائی شخصیت دیدهام که هم فرانسویان ج.ون در افرایفای فرانسه زبان بوده است وهم انگکلیس به نبوغ اذعان داشتند ایشان در کتاب معظم بحار الانوار ده نکته ژیدا کرده است وادعا کرده است هرکس مرد است به میدان بیاید وهمه که ذرسطح بلائی بودند شکست دادهاستوایشان ازمن سئوال کرد که ایانگلستان در روی بحار الانوار کار میکند گفتم نه ایشان با تاسف سری تکان داد وفرمودند عقب خواهدا فتاد استادمن درانگلستان فرمودند مستشرقین هنر شان این است که فرومولها میشکنند ودستکاری میکنند تا به هدفشان برسند کاری بنی امیه وبنی عباس کردند ودوم بمباران اطلاعاتی که بنی عباس بحد نهایت کرد بایک حساب سرانگشتی فرض کنید ژیامبر اک صلواته اله علیه واله والسلم پنجاههزارحدیث فرموده باشند وپنچاه هزار حدیث هم صحابه استنباط کرده باشن وژنجاهزار حدیث هم قبائل ازاطراف مدینه که به دروغ برای بالابردن خودشان گفته باشند که اکثر انها جعلی است ودویست هزار حدیق راهم امویان حعل کرده باشند تا یک ملیون واندی بیشتر ان کار عباسیان است مشکل برادارن سنی اینجا است که نمیوتانند روی پای خود بایستند وجبور هستند از شرق وغرب کمک بگیرنند ونکته اصلی ان است که هنر الهی میبایست بالترین هننراش در عبادیات ومعنویت باشد اینجا است خدوانددستور میدهد فقط از پیامبر اکرم سئوال شود وراهی برای استباط شخصی باقی نمیماند ومتاسفانه دراین زمنیه برادران سنی با مشکل حادی ربروهستند که غرب نمیتواند به انها کمک کند-ادامه داردسمالله الرحمن الرحیم نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش هفتم


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش هشتم- امویان جاسوسانی داشتند که ائمه اطهار هر حدیثی را بیان میکردند بلافاسله انرا واژگون میکردند وبنام رسول الله صلواتالله علیه واله والسلم جعل میکردند وتا امام صادق علیه السلم این کارا کردند که دراس انان جناب ابوهریره وجوداشت واصحاب در حد اجماع یاسکوت کردند ویا اعتراض انان به گوش مردم نرسید قد سیت اقایان اثابت شد حتی بنیعباس که میخواستند از راوئیان دیگری که به نفعانان سود بجویند امت اسلامی نپذ یرفت وگفتند اینهارا اصحاب تائید کردهاند وماهرگز نمتوانیم دیگران راتبژدیریم مگرانکه ازلحاظ عقلانی اثبات کنید که کاری بسیار سخت بوده است ویاانها را زنده کنید وانها مجبورشدن از همین راویان مثلا ابوهریره درباره خودشان حدیث جعل کردند که مسائل ان بماند تا بعد در زمان عباسیان جعل حدیث قراوانتر شد بطوریکه جناب ابوحنیفهرا امام صدق علیه السلام اجازه ورود به ایشان نداد برانکه احادیت امام علیه السلام وارونه میکرد ونشان میدهد قدرت بنی عباس تاچه حد بوده است براساس تحقیقات برادارن مصری از موضوع یک موضوع به صورت متوسط هشت نوع سازمان یافته حدیت جعل کردهاند که همهرادرست میدانستند وچنین تبلیع میکردند وچون بعد نیاز پیداش شد تا سیزده حدیث درکتب بعدی ساختند وتاهیچده رساندند ویکموضوع راتا نوزده حدیث ساختند ودو منظور داشتند یکی تفرقه امت اسلامی ویکانها رامنبع علم بدانند وانهاهم مستمع ازادباشند ولی امت تصورکند عالمانه کار میکنند- یک ملیون واندی از پیامبر اکرم صلوالهالله علیه واله والسلم حدیث نقل شده است که براساس تحقیقات دانشمندان مصری کردهاند پانزده اصل کلی دربینبین اینهمه حدیث است به همین دلیل عفل حکم میکند که این احادیث از پیامبر اکرم صلوالتهااله علیه نیست مختصر فعلا بیان میکنم نتها این احادیق با احادیث ائمه اطهار متضاد است بلکه به نفع امویان وبنی عباس هم هست از این پانزده حدیث پنچ تای ان قابل تامل است که فقط سه تای ان شاهکار است که اثابت نبوت میکند که غرب وشرق ژس ازحمات بسیار زیاد وباناباوری زیادبه ایننتجه رسیده بودند امروزه  درموضوعات خاص به هیجوجه نمیتوان به نتجه قطعی رسید مگرانکه فرب دران زمینه کار شگرف کرده باشد اما جالب است من با توجه مطالب شاهکار حصرت ایت الله اعظمی مطهار یکه یکدانشمند المانی نظریان نزدیک به ایشان داشت وتا حدودی حدیث را روشن میکرد بقول برادران مصر یک یک دکتری درمسائل اسلامی از دانشگاه عین شمس داشتند ودرانگلستان درحال گرفتت دکتری درسمائل اسلامی بودن فرمودند بهترین نظریه دراسلام است که از استاد اایشان که منتصور میکنم در روسیه درخواند است به مراتب بهتر است اما امروزه در سراسر غرب حتی در کشورهای افریقائی شخصیت دیدهام که هم فرانسویان ج.ون در افرایفای فرانسه زبان بوده است وهم انگکلیس به نبوغ اذعان داشتند ایشان در کتاب معظم بحار الانوار ده نکته ژیدا کرده است وادعا کرده است هرکس مرد است به میدان بیاید وهمه که ذرسطح بلائی بودند شکست دادهاستوایشان ازمن سئوال کرد که ایانگلستان در روی بحار الانوار کار میکند گفتم نه ایشان با تاسف سری تکان داد وفرمودند عقب خواهدا فتاد استادمن درانگلستان فرمودند مستشرقین هنر شان این است که فرومولها میشکنند ودستکاری میکنند تا به هدفشان برسند کاری بنی امیه وبنی عباس کردند ودوم بمباران اطلاعاتی که بنی عباس بحد نهایت کرد بایک حساب سرانگشتی فرض کنید ژیامبر اک صلواته اله علیه واله والسلم پنجاههزارحدیث فرموده باشند وپنچاه هزار حدیث هم صحابه استنباط کرده باشن وژنجاهزار حدیث هم قبائل ازاطراف مدینه که به دروغ برای بالابردن خودشان گفته باشند که اکثر انها جعلی است ودویست هزار حدیق راهم امویان حعل کرده باشند تا یک ملیون واندی بیشتر ان کار عباسیان است مشکل برادارن سنی اینجا است که نمیوتانند روی پای خود بایستند وجبور هستند از شرق وغرب کمک بگیرنند ونکته اصلی ان است که هنر الهی میبایست بالترین هننراش در عبادیات ومعنویت باشد اینجا است خدوانددستور میدهد فقط از پیامبر اکرم سئوال شود وراهی برای استباط شخصی باقی نمیماند ومتاسفانه دراین زمنیه برادران سنی با مشکل حادی ربروهستند که غرب نمیتواند به انها کمک کند-ادامه داردسمالله الرحمن الرحیم نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش هفتم


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99