سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اللهالرحمن الرحیم -نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش  نهم دوخصلت درانسان بسیار خطرناک است-یکی خیال بافی ودومی به عمد دروغ گفتن که باتکنیک برجستهای همراه باشد- خیالباف کسیکه قبلا یکسری اطلاعات درستی داشته وشیاطین انها در زمان خوداش به ان فرد تفهیم کردند ونتایح درستی هم که باوراش نمیشد ازان گرفته است وفرد این چنین فکر میکند که دیگربه اسرارهای پی برده است وهمیشه ازانها میتواند کاربرد بگیرد دیگر نمیداند خوداش را ساده لوح واحمق کرده است وتاپای جا ن دادن دران فکر غلط ایستادگی میکند قران عزیز دراین موضوع بیانات زیادی دارد وبهترین نمونه های انرا هم بیان میکند که در صدر انان شیطان است که هفتادبار یعنی بینهایت به این عالم برگردد بازهمان عقاید وهمان روش ومنش راخواهد داشت وباهمین خصلت هااست که انسانرا بیچاره میکند خانم استادمن دردانشگاه لندن دادکلام داد بخصوص ایم مرض درعلوم انسانی بیداد میکند ایشان میفرمودند که من درجوانی یک د.وره روش زندگانی رادیدم که خیلی هم علمی – هنری بود چگونه غدا بپزیم اطاق ارایش کنیم تا اطوزدن به صورت صیحیح مثلا جزوان بود ومن همیشه فکر میکردم اطوزدن من بهترین از هر لحاظ کمتر به مثلا به مچ من قشار میاورد ورزوی درمجله که روش زندگانی تعلیم میدهد دیدم اطو زدن به نحوی دیگری میگوید وبه ان توچهای نکردم ویک دفعه بکار افتادم انرا تجربه کنم وبعد متوجه شدم مال من به خوبی این روش نیست وبه ماپیشنهاد میداد که باهمین روش یادگیری روش زندگانیهای بهتر با خیالبافیها مبارزهرا شروع کنی واز ساده لوحی بیرون بیائد وتمام حرفهارا تاخوب دقت وتجربه نکردهاید نپذیرید وازچنین افراد فاصله بگیرید اینان مستفل الفکر نیستند غالبا وابسته هستند وچون غالباهم دروغگو هستند خداوند تنبیه انها بدست خودشام گذاشته است خودشان هستند که طناب دار رابگردن خود میاندازند وازعمر طولانی شیطان نباید شکی دراین مورد داشت وبالاترین افرادبیشتر سیاست مداران هستند که درانگلستان بدون انکه خودشان متوجه باشند مداوم چک میشوند تمام طاعوتیان سرنگونشده ویاانکه خواهند شد جزو این گروه هستند  وشیاطین غرب اینطور افراد را بر میگزینند وتربیت میکنند وفران امداد الهی را فقط مخصوص دروجه کلی راستگویان کرده است پس نیازی به خیالبفی ودروغگوئی نیست وانان این مطلب را درک نمیکنند- شاهان انگلستان ازحقهای استفاده میکردند مه امروزه درامریکا سکه رایج است وان نیست ما خطررا درک میکنی وشما متوجه نیستیدم وبه همین علت است مثلا به ویتنام ویا ایران حمله میکنیم ومردم میگویند بسیار خوب ولی چرا شما که میدانستید ارتش شما امادگی نداشت حمله کردهاید بااین همه پول مالیات وازبین رفتن جوانان ومردم وبخصوص از هردو طرف وچرا ویتنام وایران بخوبی اگاه نکردید نتجه این امر فیلم:اپاگولیس:"" است که جواب سئوال میخواهد بدهد بعد من روی صحبت خواهم کرد دقیقا ارتش همین سئدوال را از شاه درموردجنگ ظفار وعراق داشت چرا سربازگارد کع تعلیم زیادی داشت به ظفار نرود ویک مشت احمق برای پولرفتن درحالیه هیت انتخاب سرباز انها را نبیاد میپذیرفتند ومیکفتند شما شایسته رفتن نیستید جزوانکه گوشت دم توپ شوید_ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم -نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش  نهم دوخصلت درانسان بسیار خطرناک است-یکی خیال بافی ودومی به عمد دروغ گفتن که باتکنیک برجستهای همراه باشد- خیالباف کسیکه قبلا یکسری اطلاعات درستی داشته وشیاطین انها در زمان خوداش به ان فرد تفهیم کردند ونتایح درستی هم که باوراش نمیشد ازان گرفته است وفرد این چنین فکر میکند که دیگربه اسرارهای پی برده است وهمیشه ازانها میتواند کاربرد بگیرد دیگر نمیداند خوداش را ساده لوح واحمق کرده است وتاپای جا ن دادن دران فکر غلط ایستادگی میکند قران عزیز دراین موضوع بیانات زیادی دارد وبهترین نمونه های انرا هم بیان میکند که در صدر انان شیطان است که هفتادبار یعنی بینهایت به این عالم برگردد بازهمان عقاید وهمان روش ومنش راخواهد داشت وباهمین خصلت هااست که انسانرا بیچاره میکند خانم استادمن دردانشگاه لندن دادکلام داد بخصوص ایم مرض درعلوم انسانی بیداد میکند ایشان میفرمودند که من درجوانی یک د.وره روش زندگانی رادیدم که خیلی هم علمی – هنری بود چگونه غدا بپزیم اطاق ارایش کنیم تا اطوزدن به صورت صیحیح مثلا جزوان بود ومن همیشه فکر میکردم اطوزدن من بهترین از هر لحاظ کمتر به مثلا به مچ من قشار میاورد ورزوی درمجله که روش زندگانی تعلیم میدهد دیدم اطو زدن به نحوی دیگری میگوید وبه ان توچهای نکردم ویک دفعه بکار افتادم انرا تجربه کنم وبعد متوجه شدم مال من به خوبی این روش نیست وبه ماپیشنهاد میداد که باهمین روش یادگیری روش زندگانیهای بهتر با خیالبافیها مبارزهرا شروع کنی واز ساده لوحی بیرون بیائد وتمام حرفهارا تاخوب دقت وتجربه نکردهاید نپذیرید وازچنین افراد فاصله بگیرید اینان مستفل الفکر نیستند غالبا وابسته هستند وچون غالباهم دروغگو هستند خداوند تنبیه انها بدست خودشام گذاشته است خودشان هستند که طناب دار رابگردن خود میاندازند وازعمر طولانی شیطان نباید شکی دراین مورد داشت وبالاترین افرادبیشتر سیاست مداران هستند که درانگلستان بدون انکه خودشان متوجه باشند مداوم چک میشوند تمام طاعوتیان سرنگونشده ویاانکه خواهند شد جزو این گروه هستند  وشیاطین غرب اینطور افراد را بر میگزینند وتربیت میکنند وفران امداد الهی را فقط مخصوص دروجه کلی راستگویان کرده است پس نیازی به خیالبفی ودروغگوئی نیست وانان این مطلب را درک نمیکنند- شاهان انگلستان ازحقهای استفاده میکردند مه امروزه درامریکا سکه رایج است وان نیست ما خطررا درک میکنی وشما متوجه نیستیدم وبه همین علت است مثلا به ویتنام ویا ایران حمله میکنیم ومردم میگویند بسیار خوب ولی چرا شما که میدانستید ارتش شما امادگی نداشت حمله کردهاید بااین همه پول مالیات وازبین رفتن جوانان ومردم وبخصوص از هردو طرف وچرا ویتنام وایران بخوبی اگاه نکردید نتجه این امر فیلم:اپاگولیس:"" است که جواب سئوال میخواهد بدهد بعد من روی صحبت خواهم کرد دقیقا ارتش همین سئدوال را از شاه درموردجنگ ظفار وعراق داشت چرا سربازگارد کع تعلیم زیادی داشت به ظفار نرود ویک مشت احمق برای پولرفتن درحالیه هیت انتخاب سرباز انها را نبیاد میپذیرفتند ومیکفتند شما شایسته رفتن نیستید جزوانکه گوشت دم توپ شوید_ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پروتستانتیسیم همچنین سیاستگذاری در استنباطهای معنوی وسیاسی واجتماعی وعبادی کاتولیکی مورد سرزنش قرار میدهد که بخصوص لبه تیز انان قلب کشیشان را هدف گرفته است مانند سنتهای روزه گرفتن بخصوص روزه چهل روزه بنام":علف":به این علت گرفته میشود که همدردی بارنج مسیحیان اولیه که در رنج بود وروزه های بناچار سخت میگرفتند بوده؟بخصوص در مسائل حلال وحرام ها که ازحساسیتهای بالائی برخوردار است ومعتقد بودن که میبایست دراین مسائل از دقت بالائی به ان پرداختواز کتب مقدس بادقت بیشتری انرا مطالعه کرد زیرا کتب مقدس درست بر خلاف انچه انان امر کردهاند دستور داده است بعنوان مثال درباره همین روزه دربخش :"علف": اتفاقا گوئی که درباره این فتوا هشدار میدهد مردمان را به عدم ازدواج دستور میدهید وخود داری کردن از خوردن میوههایخاص(حلال) که خداوند انرا برای شما خلق کرده است کهدر قبال دریافت انان خداوند منان را شگر گذاری کنید وچنین اقدامی را کسانی که به راستی ایمان اوردهاند: ومیداند که این مطلب حق است انچام میدهند( شکر گذاری میکنند) در حالیکه بسیاری کاتولیسیم راهن به خاطر که مذاهب مسیحی غیر کاتولیک اجازه ازدواج ویا درروزه گرفتن جنبه اجبار ندارندانان را هم سرزنش میکنند- وجالبان است که بعد شخص جنابان پاپ هم تحمل ایننوع سختگیری هارانداشتند- وتصور میکنند این نوع کم کردن از کمیت هااضافه کردن کیفیتها است ویاانکه از الگو گرفتن از حضرت مسیح علیه السلام به این سادگی است چناچه سخت گیری در غذا حوردنی ک ریاضت منطقی بود بیادخداوند منان که هرروزبرای حضرت مریم علیهالسلام ماده اسمانی میفرستاد باید به جای ان مائده اسمانییک الوی خشک شده ویک نان خشک شده که دو هفته دراب خیس کنند تا قابل خوردن باشدبفرست وحضرت زکریاعلیه السلام هم هیچگاه طلب چنین مائده ای رانکند روزه که به خاطرهم درد کشیدن با مسیحیان گذشته نیست- حضرت مسیح علیه السلام در باره احکام حکومتی مطالب بسیار اندکی دارد حق این بود که چنابان پاپ ان احکام را بعده عقلا میکذاشتند ویک راه طبیعی ومتعدل را پیش میگرفتند – روحیات نباید به انفعال کشیده شود که سرانجام شیطان بر انسان حاکم میشود وهمچمنین فعالهای شریر بر انسان مسلط شود بایدروحیه فعال مثبت داشت باید دقیقا از انبیا اعظام واولیا اله کرام درس این نوع روحیات را موخت وهرگز حضرت مسیح علیه السلام به حواریون که جانشینان ایشان بودند چنین دستوراتی را نداده است وازان طرف هم سکولاریسیم بقدری ویتامین وشربت تقویتی وپرخوری میکند که مسموم میشود ودیگر نمی فهمد که همسایاش گرسنه است ولی باز انان دراین فکر هستند که همه به رفاه برسند این دستور دین است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش هشتم- بعداز سقوط امویان وروی کار امن عباسیان- عباسیان پس از یک زمان کوتاهی توجه جنگ نرم افزاری اعتقادی شدن وچون حیطه وحوزه شیعه محسوب میشدند مورد بی اعتنائی اهل تسنن واقع شدن واز طرفی هم شیعیان انها را ازخوشان نمیدانستند که انها را افرادی میدانستند که مقام خلافت وامامت را غصب کردن وانان اول خطر در بخش تسنن استنباط کردن ومبارزه باانها را شروع کردن وهمان روش امویان را درزورگوئی شروع کردن وخیلی زود فهمیدند امت از زورگوئی وتهدید وتطمیع بهخصوص برای پذیرش حکومت جدید خسته شده است لذا مهاجرت از بغداد به سمت شام شروع شدولی چون با رفتن انان اولا بخش شام تقویت میشد ودوم خراج کمتری بدست میاوردند انها رابرگردانند واز هر بخش وشهری فردی را بنام نقیب که درحقیقت نماینده عباسیان در ان بخش باشد تعین کردن وبه انها پول زیادی دادند وگفتند شما افراد را هرطور میدانید ساکت کنید وانها را اماده پدیرش ما بکنید به هرکس خواستید پول بدهید ویا تهدید کنید وحتی بکشید مادخالتی نمی کنیم مردم که مطلب رافهمیدند بهنزد عباسیان رفتند که شما هماتن رفتار امویان را دارید ودرثانی دین که شوخی بازی نیست که باکشتن وتهدید وتطمیع انسان دینش را تغیر دهد بلافاصله کتاب های نوشته شد که در سرتاسر دوران نگین عباسیان همچنان بشدت ادامه داشت وچهار مذهب هم بوجود اوردند باند امویان پس ازتحقیقات متوجه این حقیقت شدکه شیعیان میگفتند که قوانین امویان تعیر یافته احکام اهلبیت مکرم است وهرگز رسول الله اعظم صلیالله علیه واله والسلم ان احکام رابیان نکرده است تحقیقات انهم همین مطلبیرااثبات کرد واین سئوال مطرح شد برچه اساسی انان دست به تغیر احکام اهلبیت زدند وانرا بنام رسول لله اکرم صلواتالله علیه واله والسلم نسبت دادند درهرحال دریک گیچی سنگینی فرو رفتند به این نتجه رسیدند که انها قادر نیستند که حقایق گذشته را به درستی درک کنند تنها حجت بالغه که میتوان درمقابل خداوند منان راداشت این است دانشمند ترین فرد موجودرابیابند ومطیع اوشمند وخود هم در شناخت دین بکوشند وچناچه نظریان انان با ان شخصیت مختلف بود سکوت کنند تا به حقایق دست پیدا کنند که به نظر حقیر این بهترین استنباط برای همه زمانها وهمه علوم است- واین شخصیت کسی نبود جز امام صادق علیه السلام این موضوع برای عباسیان گران تمام شد حضرت عباس علیه السلام علم کردند واحادیت فراوانی ازتک تک وادیه های عربستان جعل کردن وعلت عدم افشای انها درگذشته ترس از امویان بیان کردند وروی افرادخاصی غلو های زیادی کردند که مقام اهلبیت مکرم الهی پائین بیاید ولی چامعه کم کم بیدارشده بودند وگفتند ما به ادعا توجه نمیکنیم مگر انکه دریک مناظر بامام عزیز شرکت کنند وامام عزیز ضعف راخودرابیان کند وانگاه ما ایشان راهم بعنوان مقتدا خود انتخاب خواهیم کرد کسی حاضر نشد وهمین مطلب ضربه بزرگی به عباسیان بود گرچه از امام صادق علیه السلام رادعوت به مناظر نکردند ولی افرادی کیش کردند که شخصیت ایشان راتحت الشعاع خوداش قراربدهد واماتم علیه السلام باتدبیر بسیار زیبا وبسیار با ارامش بدون جدال وبا اخلاقی بسار نکو وتاثیر گذارتوانست از خانها بگذرد وکم کم موردتوجه واقعشدزمان هارونالرشید مجبور میشود امام موسی بن کاظم علیهتهیت وسلام الله به کاخ دعوت کند با مانورهائئکه بدهد بتواند درخارج وانمود کند که علم اش از امام علیه السلام بالاتر است وامام علیه السلام را مرعوب کرده است ولی حقایق منتشر شد وبه ضرر ایشان تمام شد مامون تاکتیک دیگری زد انهم با شکست روبروشد وبرای امام جواد علیه السلام باز فقط در داخل کاخ وباعدهای معدود وحسابشد جلسلات بر قرار شد که انهم با شکست روبروبود وازامام هادی علیه السلم شمشیررا ازروبستن وهرگز امام را به مناظرهای دعوت نکردن ومداوم امام را موردتهدید وتنبیه قرار میدادند نسبت به امام عسگری صلواتالله علیه چنین رفتاری داشتند با اندکی نرمش که به بهانه پسر عموبودن از فشار جامعه شیعه بکاهند ودر مقابل امام زمان علیه السلام بالاترین اشتباه سیاسی کردند که میبایست نعل وارونه میزدند درست همان اشتباهی را کردند که یزید علیه العنت انراانجام داد شرایط در ان زمان یک شرایطی خاصی است که یک مسئله بنیادینعلم سیاست وان پارادوکس ازادی وایدلوزیبا وحدت است چناچه ازادی بدهند وحدت ازبین میرود وجکومت بسیار شکننده میشود واگرا زادی ندهند جامعه به سمت ایدولوژی خوداش بشدت متعصب میشود واهنین میشود وسرانجام انقلابی میشود ومرز بین ایندو یعنی اصلی هردو را دارا باشد درسکولاریسیم وجود ندارد- ادامه دتارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ایا ظهور نزدیک است-ازعلائم کمی که موجود است میتوان به قطعیت است اینده بعد ازظهور از لحاظ علمی در چه وضعیت است وبخوبی به این نتجه میرسد که دو حرف از علم امده است وبیست وهفت علم خواهد امد این دوعدد 2و27 دونماد هستند دو کد هستند ومعنای خاصی را دارا میباشند عدد 2 کمترین بعد را نشان میدهد بعد نظری وبعد عملی ویا کلی ویاجزئی به ظاهر ابعاد های مختلف زیادی در یک مورد یک علم کشف شده است ولی بیفایده است یک روز یکی از دانشمندان دانشگاه لندن به پیش من امد وپرسید درباره علم تاریخ چند تعریف بلد هستی گفتم بدرد بخور ان چهارتا است ایشان گفت من 2000 تعریف بدرد بخور راه جمع کردم گفت کدام تورا به فطعیت میرساند گفتم فقط انکه قران میگوید ولی در درک غیر قرانی به عدم قطعیت رسیدهام- ایشان فرمودند ریاضیات هم اول تصور میکردند که درقوانین به قطعیت رسیدهاند ولی بعد متوجه شدند که به مزخرفات رسیدهاند وبعد از مدتی به عدم قطعیت و سپس به فطعیت میرسند مرز عدم قطعیت به سمت قطعیت مداوم درحال حرکت به سمت دقت شدید است ود رمرز عدم ماندن بسیار دشوار میشود بخصوص درعلوم های تجربی وانسانی ولی خوشبختانه انسان توانسته تا امورز کارهائی را بکند ولی اینده بسیار تاریک است واگر مسیح علیه السلام نیاید مرگ همه حتمی است ایشان اشاره کرد که به ظن قوی ذهن بین چهارده ملیون ویک صد چهل ملیون علم که دومی  اقوی است در پایان این قرن لازم است که باید از دبیرستان تا دکتری انها را تعلیم داد بلکه از مهد کودک تا دکتری تعلیم داد واین کاررا انگلستان نمیتواند بکند بایداروپا بکند واروپا هم کار زیادی نمیتواند انجام دهد بایدغرب کمک کند بلکه باید چهان باهم همکاری کند وزمانی که این مسئله را درک کنند همه همکاری خواهند کرد پس عدد بیست هفت به این معنا است تمام علوم وابعاد های مختلف یک موضوع تا به حد کمال برسد وایشان ادامه دادند قرنهای بعد به ملیارد هم خواهد رسید اینجا است که امام علیه السلام با القا غلوی را به افراد یاد میدهد وبا فرشتگان درباب علوم با انها مناظره میشود وازانها تکنولوژی را یاد میگیرند ومتوچه یک نکته عظیمی میشود ایتهمه علوم علمی در حد سر سوزنی برای امام علیه السلام است – یک فرق عمومی وکلی در یادگیری بین شرق وغرب است در شرق قرد شیفته استادی میشود واندیشه های علمی ایشان میپذیرد واستاد تعدادمحدودی ازنظریات مختلف را مطرح میکند وانهارا به صورتی رد میکند ودر غرب دائر المعارف کار میکنند این یکر شته خاص در هر علمی است هر دانشجوی دکتری تاریخ بایدتا دویست نظریه درباره تاریخ چیست در طول عمراش بگوید امری که در شرق قبیح شناخته میشود وقس علی هذا ایشان مدتها درتعریف علم تاریخ مطالعه کرده بود گرچخه دراین مورد تخصص نداشت درشکافتن اتم تخصص داشت ایشان در تعریف تاریخ درهند دراوائل به اینتجه میرسد که بسیاری ازانها مزخرف هستند وکمی هم در باره تعریف تاریخ در چین مطالعه داشته است ولی بعد به مرز عدم قطعیت میرسد وسپس به قطعیت میرسد این خصوصیات در هشتاد صفحه پشت سر هم کردهاست وهر خصوصیات در صفتی بزرگتر جای داده است تا بالاترین صفات کلی برسد وسپس تواریخ را مورد توجه داده است قران بعضی ازانها بالا امده اندو بعض از تواریخ انجیل به مرز عدم قطعیت هم نرسیدند ولی روی انها کار میکرد بحث اتم شد نظریه منرا پرسید من مدتی انجا تحقیق میکردم وگفتم تا ذرات بنیادین نشاسیم علم شیمی درعدم قطعیت خواهیم بود واتک را این درات بوجود اوردند وشکل میدهند شناخت ظاهری هسته کاری زیاد نخواهد کرد وتجربه کار نظری نمی کند ایشان فرمودند من هم به همین نتجه رسیدهام وچون متاسفانه درشکاف اتم ذرات بینادین نابود میشود تمیشود از این راه تحقیق کرد وما اشعه ساختیم براساس علم تصادف با مواجی تصادفی به هسته تاباندیم ومقداری ": کا :" را ضعیف کردهایم واثار شیمیائی انرا مطالعه کردهایم وبه یک نسبت تصادفی برای:"آل:" ارسال میکنیم دنیای فوق العاده پیچیده است خواستم بگوییم درحدیثی خواندم که قبل از ظهور در باره اب ازاطلاعاتی زیادی کشف میشود که یکی از ساده ترین موجودات خاکی است وبعد از ظهور درباره اب انسان ها درباوراش به حد جنون میرسند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- علت مخالفت با مذهب کاتولیک در غرب- کلمه "انتی:" در زبان های غربی به معنای عدم یذیرش یک مطلبی که دارای ویژگی خاص است علات انهان به صورت عمومی در مذاهب وایدولوژیها ها بعلت داشتن تبعیض- خصومت های شدید- پیش داوری های بی جهت که درکلیسای رومی کاتولیک رخ داده است ویا توسط افراد وپیروانان رخداده است که اصطلاحا به ان تفتیش عقاید ویا ازار واذیت توسط انان رخ داده شده است حتی به خودپیروانان ان مذهب اعمال شده است در اوائل دوران مدرن کلیسای کاتولیک سعی کرد که سنتهای مذهبی اش ونقش سیاسی اش را درمقابل طلوع قدرت سکولاریسیم در اروپا حفظ کنددر نتچه این تلاشهایش یک خصومت شدیدی ویک نظریه خصمانه ای شدیدی به سمت قدرت سیاستی قابل توجه ورفتار اجتماعی- معنوی ومذهبی جناب پاپ بوجود امد که نهضت جدیدی را پایه گذاری کرد که ضد طبقات کشیشان که جزو انان هم کشیشان کاتولیک بودند بوجود امد- ود رهمین زمان بایدبحران زمانه راکه معنویت صاحب قدرت که به نمایندگی از اصلاحات پروتسانها به ان باید اضافه کرد که به بحران جنگ فرقهای تبدیل شد امروزه مخالفت با مذهب کاتولیک به نظر میرسد انواع مختلف پیدا کرده است که دربر گیرنده ازار واذیت اعضای فرقه کاتولیک که در اقلیت قرار گرفتن در بعضی مکانها توسط افراد حکومتی بر علیه عقاید کاتولیک ها واعمال تبعیض وحملات کینه توزانه بر علیه کشیشان انان وافراد عادی انان همچنین انجام میگیرد- بطوریکه در سال1521 یک نقاشی توسط اقای لوکاس کارنج بزرگتر نقاشی ازجناب پاپ را بعنوان فرد ضد مسیح علیه السلام کشید اغاز گر این موضوع جناب اقای مارتین لوتر بود که پروتستانها حملات خود را بر علیه دپاپ بعنوان نماینده ضد مسیح علیه السلام وکلیسای کاتولیک را بعنوان منبع فحشا وفساد بابلی لقب دادند که قبلا در کتاب وحی غیب گوئی شده بود که هویت پاپی بعنوان ضد حضرت مسیح بودن یکی از اقلام مهم ایمانی برای بسیاری از پروتسانها قلمداد شده است- در شهادت واقرار باب وست منیستر امده است-در بخش6.25 هیچ رهبری بجز حضرت مسیح علیه السلام رهبر کلیسا نیست ونمی تواند که پاپ رومی به هر عنوان باشد بنابراین چناچه وجود داشته باشد پس او ضد مسیح علیه السلام است او مرد گناه وفرزند نابودی ایمان است که خود را مجد وعظمت وارتقا در کلیسا داده است که مخالفت با حضرت مسیح علیه السلام کند این همان بیانات اصیل خداوند جل وجلاله الشریف است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی به نقد نویسان ماورای اب-اصول گراها یعنی کسی قانونمند است و قانون اساسی کشور .بالاتر قانون اسلام عزیر معتقد هستند جون شمانمی پسندید کودتا چی میگوئید در قبل رافضی میگفتند انهم تقریبا به همین معنا است قانون اسلامرا پاره کرده است—شما بطورکلی از کلمه انقلاب حالت خاص پزشکی به شما دست میدهد این هم از نتایج سحر است در دانشگاه لندن یک روزی یک دانشجوی برجسته ایرانی در رشته دارو سازی پیش من امد وگفت اینجا زیاد نمان ناسالم میشوی وفکر میکنی سالم هستید ومعتاد این فرهنگ میشوی ودیگر فرهنگ خودات را نمیتوانی تحمل کنی من که شیفته این نوع بحث هابودم گفتم چطور البته درانگلستان ان مساجدی که به انسان پرواز دهد وجود نداشت ان روضهها بهشتی که انسان از حالی به حال دیگر بکند وان دوستان شفیق که دیدنشان باغلمان نمیشود مقایسه کرد ولی انسان تازه به نکاتی میرسد احساس میکند که این جامعه خواب زده را بیدار کند ایشان فرمود فردی روحانی پیش من امد وفرمود که من در سطح " پی- اج –دی:" البته راست میگفت بسیار با سوادبود ومن بلافاصله به دستشوئی رفتم واستفراغ کردم خانمی درامریکا دکتر ی شیمی گرفته بود وانرا به من نشان دادند که چادر بر سر ویک چشم را بیرون گذاشته بود وسری کج من وقتیکه زنان انگلستان شق ورق مانند مرد مثلا درکنار جناب اقای کامرون ایستاده هستند و0پی- اج –دی دارنند – میپذیرم ولاغیر ولو حق باانها باشد مطبوعات همین طور ودیگر چیزها- جانبعالی مسلما شدیدتر ازایشان هستید ظواهر که اینطور نشان میدهد البته تا حدودی من به شما حق میدهم ویکی از فرهنگیان عزیز روزی بغلت به مسافرت رفتن کارشناس سامان مفاسد اجتماعی ایشان روز جمعهای به سازمان دعوت میکنند ایشان دبیر دینی بودند ایشان عذر میخواهد ولی سازمان نمی پدیرد واختیار را به ایشان میدهد تعداد دختر وپسر دانشجوی دانشگاه پزشکی شیراز که از دانشگاه بیرون میامدند وباهم سر موضوعی حرف میزدند وبشدت میخندیدند ویک هم جوک خنده دار میگفت وانها را میگرنند به انها میگویندبشرطی سند ازدواج خانوادشما میاورد شمارا ازاد میکنیم وگرنه مدت بیستوچهار ساعت ابخنک میخورید ود رمراسمهای مذهبی شرکت میکنید تاروح شما پاکشود بخصوص شماها اسوه هستید وپدران شما باید ضمانت بدهند میاورند پیش ایشان یک شرح ماوقع مینویسند که کمترازمقتل نبوده است ایشان مسئله چویا میشود متوجه میشود جوک به خاطر یک امتحان ویک مسئله پزشکی بوده است ایشان پس از جستجو از وضع خانواده متوجه میشود که اینها به خانواده ها بسیار مرفه وسطح بالا جامعه هستند که این مسائل برای خانواده انها یک امر طبیعی وعادی است از انان میپرسد چناچه خانواده شما متوجه این جریان شوند چه عکس العملی را نشان میدهند انها میگویندما درفامیل ان قیدوبند اسلامی رانداریم وبقول ایشان نصف شهر اینجنین هستند ازانها سئوال میکند ایا مایل به ازدواج باهم هستید میگویند خیر مانیستیم ما باهم دوست هستیم ایشان باز میپرسد مایل هستید که باهم دوست نزدیک باشید میگویند بله ایشان میفرماید بعد میزانی برنامه خاص که سودمند هست شما به خانواده خود بگردید اگر شما ها را به صیغه محرمی دراورند که هیچ ولی اگر درنیاوردند من بعنوان ولی شرعی شما هارا به صیغه محرمی درخواهم اورد وبعد مدتی با وجود مخالفت سازمان اینهارا ازاد میکند ودیگر نمی رود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99