سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم – اقای بنی صدر- ایشان اول فرمودند- که شاه کودتا نکرد – جناب اقای دکتر مصدق و جناب اقای کاشانی کودتا کردند زیرا تنفیذ کردن بهمعنای ساده یعنی قبول کردن نخست وزیر با پادشاه است وچناچه نپذیرد ان جناب  نخست وزیر نمیشود- اینمطلب از شاهکاری ایشان است؟؟ اولا شاه  یک فرد تشریفااتی است مانند ملکه انگلستان تنفیذ هم یکامر تشریفاتی است که  پادشاده حقندارد انتخاب مجلس ودولت را رد کند زیرا شاه مسئولیت ندارد ومسولیت پذیر نیست  از شاه نمیشود سیم وجیم کرد وی را استیضاح کرد اگر شاه مصون از سئوال وجواب است وهرکاری که بخواهد انجام دهد- این عینا دیکتاتوری است که خودایشان انجا که بنفع ایاشان است میفرمیاند هدف لانقلاب مشروطیت محدود کردن قدرت پادشاه ورعایت قانون است یعنی  ولایت فقیه جای پادشاه است؟؟ وباید طبق قانون اساس محدود شود اولا ولایت فقیه جای پادشاه نیت درحقیقت جای خداوندمنان ات وجای امام زمان علیه  السلام است  ایشان خود را اسلام شناس مبرز وقهار میداند مسئله بخوبی برای ایشان روشن است!!- دوم ایشان فرمودند که  بمب گذاری محل حزب جمهوری اسلامی کار سپاه بوده است؟؟ دلیل ان این است این کار درداخل توسط افراد ایرانی انجام شده است- وایاشن از ریس ستاد ارتش سئوال کردن که این کار چه کسی بوده است؟؟ ایشان فرمودندیک بمب گذاری مهندسی بوده است یعنی پیچیده است وکار ارتش نبوده است؟؟!! پس کار سپاه بوده است؟؟؟ دلائلی بسیارابکی هم اوردند من این مطلب را باز کنم- بمب گذاری مهندسی شده  به این معنی است که دینامیت های کوچک را به هراندازه که بخواهند مثلا هفتصد کیلو به اصطلاح سری میکنند این دینامیت ها میتواندبخش بخش باشد وهربخشی بر اساس یکبرنامه عمل کند که اصطلاحا میگویند کلید وفیوز دارد ودربعلت داشتن چاشنی های  الکتریکی ویا الکترنویکی وامروزه لیزری این بسته  هاتوسط برق منفجر میشوند حتمادید که ساختمان برزک وچندین طبقه  تخریب میکند این ساختمانها یک بمب مثلا هفتصد کیلویئ ندارد- تعدا دینامیت  های کوچک است که سری شده یابه اصطلاح مهندسی شده است وبه بعضی از انها که زیر پل قرار میدهند انبار دینامیت گفته میشود در داخل تونل از همین روش استفاده میشود ود رجادسازی برای تخریب صخره ها استفاده میشود نکته ای را بگویم قبلا درایران درجاده سازی از دینامیت های با حساسیت سه وچهار ا ستفاه میشد این دینامیت ها در اثر حرارات افتاب منفجر نمیشدند ویا ضربه جعبه انهابخورد منفجر نمیشدند بعداز انقلاب از دینامیت های باحسایت ده استفاده شده است کهضخره میگذاشتند دراثر حرارت افتاب منفجر میشدندکه بیشتر انها برادران افغانی ما بودند ویا انکه کلید جعبه گم میکردند با ضربه زدن به قفل جعبه انها منفجر میشدند دریکی از روزنامه افغانی نویسنده فرمودند قصد عمدی درکار است؟؟ تا عدد  حساسیت پانزده را من شنیده ام اولین بار این دینامیت توسط  ارتش نازی درست شد ارتش نازی یک مین هائی توسط این دینامیت ها ساخت وانهارا کنار جاده در دل کوه قرامیداد ویا انکا روی ان یک پوستر فربینده میزد ویانکه یک تابلو راهنمایی بودکه پشت ان این مین قرارداشت ویا صندق های اسلحه جا میگداشتد وبا کوچکترین ضربه منفجر میشد این مین ها به صدای خاصی عکس العملی نشان میدادند تانگ مهمات اش درداخل برجک قراردارد که غالبا لوله تانک به جلو است به نحوی انرا تنظیم می کردند که به محض انکه تانک درمقابل این مین قر ار میگرفت که بین ته برجک واول موتور واقع میشد منفجر میشد وبر جک را سوراخ میکرد ومهمات داخل برجک منفجر میکرد واین مین بعد پیشرفت های زیادی کردکه امواج میفرستد درتکمیل فاصله شناسی وبه جا منفجر میشود- اگرفرض کنیم در ساختمان جمهوری  از طریق مهندسی شده باشد که جناب ریس ستاد فرموده است؟؟ هرگر نمیتواند در داخل سالن باشد مشخص میشد ودرضمن سالن من انرادیبده بودم مداوم جلسه داشت وزمان زیادی میبرد لاجرم باید درپشت بام باشد ودر پست سالن کار شده باشد برفرض که تعدادی از اوعوامل سپاه باشد ولی افراد یگر هم بودند ومردم مدوام از کتاب خانه وجائی روزنماه میگذاشتند ودیگر افراد که سرکار باانجا داشتند- پنهان نمی ماند وبه نظر حقیرر امکانش بعید است اگر این بمب مهندسی شده داخل وانتی بود وکامیونی یک محل از اعراب راداشت ولی یکی ازنمانیدگان محترم فرمودند زمانی افرادجلسه باشوق شروع کرد به ابراز احساسات ودست زدن بر ای بیانات حضرا دکتر ایت الله شهید بهشتی رحمت الله علیه میز کنار دست ایشان منفجر شد ومن سرم کنار کشیدم که تیکه چوب به سرم نخورد وسقف باصدای مهبیی شعله اتش ازدرون منتشر شد پس بمب درداخل سالن بود هاستواین کار بسیار ساده است امدند درکشوی میز یکی از مین ها کارگذاشتند ودراطراف ساختمان درچهار گوشه  ان میزهائی کوچکی بوده است که داخل ان ازاین مین ها بوده است باحساسیت بالا  درکنار بلندگو وهیچکس ملتفت نمیشد داخل انه میز چه خبر است زیرا افراد نظامی واردنبودند وبفکر شان هم نمیرسید با صدای دست زدن این مین ها منفجر شده است ومیتواند مثلا دراحل یک پگچلدان از دینامیت های حساسکار گذاشته شودویداخل کیفهای خاصی که انهم بعد منفجر شوند واین یمنها دیوار فر ریختند وحتی سقف تیکه .پاره کردند با اطلاع موجود بود تعدادزیادی  از نیروی هوائی  طرفدار شاه بودند وهواپیما جنگی رابه عراق بردند- تعدادی درنیروی دریائی بودند به نفع عراق جاسوسی میکردندواسلحه به ایران وارد میکردند  درجبهه بعضی استوارهای ارتش درمقام دیده بانی به نفع عراق کار میکردند که پس مدتی کشف میشد وقتیکه به انها میپگفتندبرای غذا به پایئن بیاید فحش میداند که مرابیچاره کردید فلان وفلان وبه سمت عراق  فرار میکردند که الحمدالله یکی از پیچیده ترین انهارا روزاول جبهه کشف کردم- کامینوی که به ظاهر بستی حمل ونقل میکرد توسط نیروی ها امنیتی که کنار یک کوچه نزدیک میدان سپه  ها کرده بودندکه درحدود هفتصد کیلو مواد منفجر مهندسی در داخل اش تعبیه شده بود کهمیخواستند اول بفهمند این سردخانه لورفته یانرفته وسپس با تاکیتک مشخص انرا به کنار ساختمن مخابرات تهران بر ساند ومنفجر کنند وجز کار ارتش کار کسی دیگر ی نمیتواندباشد واز پیشرفته ترین سیستم فیوز  بر خورد بوده است که قبلا درایران نبوده است این سئوال چرا این زمان شد معلوم است دستور از خارج است-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خداوند منان را به مبارزه نطلبید- ازتاریخ عبرت بگیریم- وبقول حضرت ملاصدرا علیه السلام زمان معجزه های جدید- دارد-در مرکز زرهی یک استوار بود که مداوم به لیسانسیه وظیفه فحش میداد ودوباره هم تنبیه شده بود وهمیشه میگفت به فرمانده مرکز  میگفت خلاف به نظر شما رسیده است  من نزد ایشان رفتم وگفتم دلیل فحش دادن شما چیست ومن میدانستم بعداز ساعات اداری- پول ملاحظه از لیسانسیه دانشجو میگرفت مثلا دوساعت مرخصی دهد- ایشان فرمودند اقایان  مغز خر خوردندوضد شاه وامریکا هستند-من مطلبی به شما بگویم وبه انها هم گفتم- من مدتها  درخط مرز شوروی بودم- تانکهای روسی  به کنار جاده مرزی میامدند ومانور میداند ومیرفتند وماهم  فیلمرداری میکردیم ویک عکاس تبریزی که مدتی درمرز دوران نظامی میگذارند پس از مدتی اجازه خواست درمرز باشد وعکس بگیرد وایشان هم عکس میگرفت روزی مامتوجه شدیم که پانزده تانک 65 به جای تانک 55 امده است گزارش کردیم  تعدادی از ژنرال های برجسته امدند که شما دروغ میگوئید گفتیم فیلم داریم ویک عکاس هم عکس گرفته است رنگ انها پرید چون گچ سفید  گفتند ناراحت نباشید بهمحض انکه به تهران برویم با امریکا تماس میگیریم وراه چاره را طلب میکنیم من به انها به شما قول میدهیم به هراخوندی ویا هرکس  دیگری معتقد هستیند من هزار تانک میدهم دوساعت درمقابل یک گردان شو.ری دوام بیاورید –خوشی زی ر دل شما زده است که ایرانستان شودید رس شمارا بکشند وچندر غاز به شمابدهد وهیچگونه دخالتی نتواتنید بکنید-  قدر شاه وامریکا انز مان درک میکنید- این نرم افزاری درجهان سوم کارائی عظیمی داشت والان هم دارد- جهان سوم را بشدت عقب نگهداشتند وکرکری میخوانند وهم مجبور هستند که تسلیم شوند چون حتی قادر نیستندمانندقرون وسطی زندگی کنند- لذا خداوند منان باید  خوداش رانشان دهد که حرف اش  اساس دارد-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیروی دریائی امریکا فاش ساخت- که زنان کماندوی دریائی وزنان غواص دریائی را به زودی تعلیماتی خواهد کرد- ایران باترس علمای اسلامی فقه را واردحوزه های رسمی ودولتی کردند- زنان در ایران به سمت محافظه کاری پیش میروند که از لباس شروع شده است ومردان به ازادی دلخواه که از ریش گذاشتن شروع شده است- تمام ادیان مخالف ان هستندکه فقه راوارد حوز ه های رسمی کنند-  ایران مداوم در داخل ایران ومنطقه وجهان شوک ایجاد میکند- علت انقلاب-درایران – انتقام امام الخمینی رحمت الله از رضا شاه- سرنگونی دکتر مصدق- غربی کردن موزیک ایران وعهدم توجه به سنت های بومی وملی ایرانیان- تنها پیشرفت ایران درهنر وادبیات بوده است؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای بنی صدر که واقعا من متوجه شدم بسیار ساده لوح است وبه همین دلیل به راحتی گول  اقایان منصور و هویدا وکانون مترقی وفرانسویان وامریکائیان را میخورد که خود این اقایان درساده لوحی دست کمی از بنی صدر نداشتند- چند نکته یاداوری میکنم- درجنگ سیاسی وتبلیغاتی چه کسی دیگری را به حاشیه میبرد نشان قدرت است- امام صادق علیه السلام باالهام از این قانون فرمودند شما حکومت را به حاشیه ببرید- شب قبل ماجرا طلبه های حضرت ایت الله العظمی خوئی رحمت الله که بعداز ایت الله العظمی شهید محسن حکیم رحمت الله علیه قوی ترین رهبر مذهبی شیعیان بودند به خانم فرح پهلوی یک اگشتردادند که به شاه بدهند ویک دعائی خیری هم  برای شاه کردند طلبه های ایشان در قم عکس ایشان بالای سر خانه های خود زده بودند طلبه ها قم ان عکس را پاره کردند سرو صدا شد دوجناح بوجود امددفعه ایشان من درمسجد مولا نبودم ولی برای حضرت الله العظمی شریعتمداری بودم درهردو نماینده ساواک از جناب طلبه ای روی منبر وعظ میکرد پرسیده بود که امام راحل علیه السلام ورحمت واسعه الهی براوباد فرموده است من یک طلبه درنزد مراجع اعظام بیش نیستم وهرکس به یکی از مراجع کوچکترین بی حرمتیکند بعید است خداوند منان از گناه اش ببخشد- حتی ساواک پیام داده بود رهبری مارا قبول کنید وما این اتش را خاموش میکینم وگرنه کشت وکشتار-خواهد شددر جریان دومی که حمله سنگنینی برعلیه حضرت ایت الله العظمی شریعتمداری شده بود بین نمانیده ساواک وجناب طلبه درروی منبر جدال در گرفت که ایشان مرجع شاه هستند- جناب طلبه فرمودند درکتابخانه گشتند توضیح المسائل حضرت ایت الله العظمی شریعتمداری نبوده است وحضرت ایشان نفرموده است که شاه مقلد من است ویا به من خمس داده است من یک دوستی داشتم که توسط ایشان به گروه متصل شدم-از طرف حضرت ایتالله العظمی شیخ بها الدین محلاتی  رحمت الله علیه اطلاعات دانشگاه واستانداری  را به ایشان میداد من یک زیرکی خاصی درایشان میدیدم وبدون اطلاع گروه  ایشان وارد گروهک منافقین شد من گاهی دوهفته منزل ایشان بودم تقریبا رابطه ما قطع شد در شهر ایاشن یوک ریش ای مانند حضرت ایت الله عظمت ومعصوم دکتر بهشتی  رحمت الله علیهذ گذاشته بود بنام ریش اسقفی که من هم ریش اسقفی دارم ولباسی ماننداسقف ها  بر تن کرده بود که لباسی ماند حضرت ایت الله شهید بهشتی دارم وبیانات من پربارتر از ایشان است وفردی سنگتراشرا به شما معرفی میکنم که مانند ایشان صحبت میکند- امام راحل درحال تقویت روحیه انقلابی است وامریکارا شیطان بزرگ می نامد درحالیکه جناب دکار ایت شهید بهشتی  رحمت الله علیه درحال مماشات باسفارت امریکا است وراه اعتدال درحقیقت دارد طی میکند که بعد سر امام راحل علیه السلام زیر اب کند وخودمقام  ولایت فقیه را تصاحب کند ولی هرجا صحبت میکرد  زمانی که مردم بیرون  از جلسه  میامدند فریاد زنده باد دکتر بهشتی می دادند وایشان سریع به داخل جمعیت میرفت ودفتری باز میکرد ومینوشت امروز من حقایق راگفتم ومینوشت چه گفته وافرادی هم که از جمعیت میشناخت از انها امضای میگرفت که بعدا حقایق که روشن کسی نتواند حاشا کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- این تیکه کلام –خانم کیمیا- قطعا درست است – یک تیکه کلام مردانه اخوندی است- ولی درست است وبجا است- زنانه ان جدی اینطور است –خیلی –جالب است- معلوم میشود مقداری شعور بهم زدند- حق  به حقدارمیرسد-


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-قران مجید میفرماید در مثالی که کف میرود واب میماند ولو بقول ظریفی کف طلا باشد- پس قران .اسلام باید اب باشد تا بماندچنین هم هست علت ماندن اش ان است که اب است- هرچه اب باشد میماند- من سری به یوتوب زدم یک سایت اجتماعی مجازی است- خود یوتوب بر ای  صفحه من چندین خواننده زن که داشتند دریک سن مجهز به ثبت اواز تمرین بکنند تمام هم مانند یک دیگر بودند موضوع عشق بود یک از خوانند گان بیان کرد که عشق سریال بی پایان است ودیگری بیان میکرد عشق جوانی تغیر میکند  ولی عشق میماند نباید قران را با ایده های غیر اسلامی التقاط کرد وتصور کرد که جاودانه میشود بایدبقول مرحوم دکتر علی شریعتی از قران واسلام سئوال کرد وپاسخ انرا شنید وان در طول تاریخ جای خودرا باز میکند وکم  کم به مرتبه علیا میرسد فضا ممکن است زمانی انسان رامدتی فریب دهد ولی پس از مدتی متوجه میشود ان اب تبدیل به کف شد وبایدانسان تغیر کند خطر دراین جا است کهانسان نمیخواهد دوباره نوجوان شود واز نوع تجربه کند فقط در دین راستین است انسان مداوم پرتجربه میشود ونیازی به نو جوان شدن ندارد- نکته های ظریفی فرمود که ایشان مدتها فکر بود چگونه است یک میلیون نفردر تشیع شهادت امام موسی بن جعفرصلواته الله علیه واله والسلم شرکت داشته اند وبدون انکه با ایشان تماسی از نزدیک داشته باشندواین چنینن اشک بریزند به اینتجه رسیده  که یکدرخت مکن است پگس از مدتی خشک شود ودانه ها او دراطرف پراکنده میشود وهمان حسی که فردی که دانه را پراکنده است به انفرد هم منتقل میشود- شرایط زمان نیست که انرا میسازد  بلکه او است که شرایط زمانرا میسازد اب معین


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بر گرفته از هفته نامه امرداد- شنبه17 بهمن-داخل پرانتز از  این جانب است- حجت الاسلام علی یونسی رحمت الله دستیار- دستیارویژه- ریس جمهور- دین بادین جنگ نمیکند-": پیام اصلی همه ی ادیان پیوند انسان با خدا ودیگر انسان ها است( برای دیگر انسان ها کار کردند اسم اش انسانیت است که بدلیل پز شکی خاص عمر را زیاد میکند وخداوندمنان هم لطف بیشتری میکند ) ادیان دربرابر یک دیگر نیستند-بلکه ادیان در برابرشرک هستند- البته ادیان هم با بی دینی هم مبارزه میکنند- کار شرک ایجاد تفرقه-نزاع ودرگیری است( شرک از خلوص توحیدی خارج شده است ونفس امار ت بسوئ که خود رائی وزشتی را تولید میکند عامل ان است) جناب حجت الاسلام یونسی رحمت الله علیه-در امور اقوام واقلیت های دینی با گفتن سخنان بالا درهفتمین همایش جهانی ادیان توحیدی که با باشندگی-حضور- روحانیون  مسلمان- زردتشتی- کلیمی –مسیحی وصابئین مندایی برگزار شده بود افزود-"مهم ترین ارمان این همایش اسیب شناسی فرهنگ وهویت ادیان توحیدی وارایه ی راهکار ها وسیاست های  کار امد برای  رویا رویی با چالش دینی جهان امروز بود:"-موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین ( ریس) انجمنموبدان در هفتمین همایش ادیان توحیدی که با شعار:" گفت وگو دربارهی همدلی وهمزبانی برای نفی خشونت وافراط گری:" برگزار شددر سخنانی گفت :"میدانیم که همه جهان باچهار واژه راست چیست دروغ کداوم است وچه رفتاری نیک  وچه رفتاری بد است؟ مشکل دارند چرا که پیروان هرکیش ومذهب ومرام وحزب درجهان –هریک به گونه ی وپژه ی خود به این چهار پرسش مینگرند"{علت ان است که تعمق فلسفی عمیقی درباره شناخت خصوصیات این چهار پرسش کلیدی انجام نمیدهند ودر ضمن مصداق (نمونه) اول انتخاب میکنند وسپس انراملاک درستی میداند ویا مصداق دیگری را انتخاب میکند وانرا ملاک دروغ میداند تطبیق مصداق ب ان اصول چهارگانه کاری اسان درهمه جا نیست بلکه شاید ماه ها کار فشرده لازم باشد اگر مادرشناخت عقلانی صحیح این چهار پرسش را بدست اوریم همگی باید به یکسری نتایج یکسان نائل شویم ودرتطبیق درست پیدا کردن مصداق وصرافی وتمیزدادن مصداق ها با مشکلی ربرو نشویم مثال جالب ان  شناخت دقیق فرشتگان از علم الهی وشناخت شیطان از علم الهی است-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99