سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن پایه های رنسانس پیامبراکرم صلوات الله علیه واله والسلم از دها قبل گذاشته شده بود جنگه ای معظمی که رخ داد بخصوص جنگ ابرهه وجنگ های قبیلهای که مورد احترام قبائل بود ریر تصور میشد که دارای پشتوانه هوشمندانه خاصی است باعث ایجاد هرج ومرج فکری وفرهنگی شد وتاثیرات ان بخوبی درشعرها نمایان است وشرایط زندگانی را سخت ورنج اور کرد گرچه در شعر ها مضامین جدید مطرح شد وبعضی واقعیت های زندگانی دران انعکاس پیدا کرد ولی جامعه بدتبال یک تحول بسیار عمیق بود که از این غل وزنجیرها نجات یابد وقدرت عروج را پیدا کند ومداوم مشکلات بر تجارب جامعه میافزود جامعه درحال تجربه کردن برای یک دگرگونی شدید بودکه ازاین همه ازار رنج نجات پیدا کند گرچه بعضی روشنفکرانی پیداشدند که میتوانستند با جوانان کارکنند ودرک مشترک داشتند وبا انها کارمیکردند که بتوانند پس از پایان جنگها به ارامش وصلح دائمی برسند وغالبا برای این منظور دین مسیحیت را پذیرقته بودند وبه همین خاطر هم مورد توجه بودند ولی تجارب – اجتماعی – سیاسی انان بقدر کافی نیرومند نبود که بتوانند این معضل را حل کنند وبحرانهای مالی هم توان انها را درهم میشکست ودرضمن جامعه بدنبال یک برنامه جامع بود که ازدست این همه مشکلات نجات پیداکند برنامه میبایست مطابق طبع بشری ودارای پایه های علمی نیرومندی باشد وصریح وروشن وبا صداقت وموازین عدالت باشد وبتوان جامعه نیرومندی را بوجود اورد پیدا شدن چهل نفر که درعصر جاهلیت با پیامبراکرم صلوات الله علیه واله والسلم درراستای این اهداف نشانه این امراست- لذا میابیست درمرحله اول واقعیت های جامعه بخوبی شناخته شود وبا یک برنامه جدیدی که کارساز باشد حرکت نوظهور متولد شود بیش ازهمه جوانان شیقاه دیدن واجرای این برنامه بودند درست مانند فردی که میخواهد وارد یک موزه اشیای عتیقه شده وباحالت بهت وشفتگی ازان خارج شود ودرخود احساس شعف ودرک عمیق داشته باشد وایات وکلمات ان به انسان ازاین دنیای پر از زنجیر وغل ازاد شود وبتواند به اسمان عروج کند ومراحلی راطی کند تا یرانجام به کمالات بی نهایت نائل شود با اشکال جدید زندگانی اشنا شود وبه الگوهای برجسته دست پیدا کند انسان عصر جاهلیت خداوند را میشناخت ولی او محبوب اونبود وهدف ایداهال او هم نبود ودین جاهلیت برعکس انچه میخواست دستور میداد وعمل میکرد گرچه بعضی از شعرا به فراست نکاتی را درک کرده بودند ولی راه خروج انرا درکسب شهوات میدانستند راهی که سرانجام به غم ودردورنج منتهی میشد وکم کم مورد انتقاد واقع شد جنگها را تنها راه نجات میدانستند وقهرمانان جنک را مردان جاودان میشاختند که منش وابرو اهداف . کمالات وحفظ شهرها حمایت میکنند وبرای راه نجات به درون افسانه ها میرفتند واسطورها وتجاب ر سابق را مورد توجه قرار میداند- تا انکه خداوند منت گذاشت ورحمت وحکمت واسعه خود را نزول داد ابر مردی که موزه بی حد کمالات بود ورمحی دربی نهایت زلال وشفاف بهشتی را درجسم انسانی قرار دادوایشان پا درعرضه جهانی پراشوب با روح حیوانی .پر از دغدغه که سایه مرگ افرینش همه جهان را دبر گرفته بود با روحی عاشقانه وانگیزهای عظیم براینجات انسان پا به عرضه این جهان تاریک گذاشت


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0