سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-یسم الله الرحمن الرحیم -زمین تکاملش مرهون دوعامل مهم است یکی انفجارات درون کره زمین وحرارات مهیب ان ودیگری برخورد خرده شهاب اسنگها به کره زمین وتاثیرات خورشید وماه وستارگان که شکل وتایرات مثبت ومنفی زمین نقش داشتند دیناسورها رانابود کردند ولی شهابسنگه که دردریا سقوط کردند احتمالا باعث ایجاد جانوران شدند فرسایش خاک ووارد شدن انها دردریا ها به احتمال زادی کارشهاب سنگ های خرد است وحرارات عظیمی که به کره زمین داده شده است باعث شده است شمال قاره امریکا که فروزان وسوزان بوده است تبدیل به یخ شود نقش انبیا هم چنین است یک انقلاب عظیمی در رون انسان بوجود میاید که ذاتی انسان است که مداوم درحال فروزانشدن است ودیگری نقش پیامبران است که چون خرده شهاب سنگها باهر کلامی ومعجزه ای درشکل بندی انسان وایجاد تغیرات انسان نقش عظیمی رابازی میکنند وتشبیه پیامبران به خورشید واولیائ الله به ماه وستارگان هم بهمین دلیل است- همان طور که مثلا یک ماهی دراثر برخورد شهاب سنگها وانفجارات درونی زمین بوجود میاید ایجاد یک اثر معنوی پیامبران هم دراثر تاثرات شگرف وبسیار زیاد ایشان هستند- این نوع اثرات درفعل انسانی دیده نمیشود تاریخ بعلت دستکاری که مغرضین کردهان اناثرات شگرف انان را بخوبی نشان نمیدهد وسعی کردند که اثر کم کنند وحالت بی اعتنائی نسبت بهان بگیرنند همانطور که امروزه میکنند وخواهند کرد در طول تاریخ تاثیرات همجنان حفط شده است ودر بخشی از زمین شدت زیادی داشته است ولی گذشتن ازان کاری ساده نیست وزندگانی افراد درجامعه با مشکل روبرو میکند وکاملا پس از مدتی طرد میشوند وتغیرات شگرف فرهنگی واعتقادی نشاندهند اوج تاثیرات انان را بخوبی مشخص میکند ومداوم محققانی دردنیا را به خود جلب کرده است که راز انها را کشف کند وشگفتی بیشاز حد وتاثرات غول اسا بخوبی نشان میدهد که ازچه انرژی عظیمی برخوردار بودند که انقلاب اسلامی ایران یک نمونه ان است گرچه انسان سعی کرده است که ازان تقلید کند ولی ناتوانی خودرا بخوبی نشان داده است وجالب اینجا است که یک مبدا کوچک شروع میشود گرچه سیر تکاملی به رشد داشته است ولی باز محیطاولیه بسیار کوچگ است ولی سیر پیشرفت عظیمی دارد سیرپیامبران که اثارانها درهم ذوب میشود ومداوم پیامبر بعدی را وزمان رامشخص میسازد یکی از شگفتی های بزرگ این مسئله است که همیشه توانستند در پوسته تمدن انسان خراشی قابل توجه درمراحل اول ایجاد کنند واسان را مداوم درمدار الهی قرار دهند ومداوم انسان را ازاینکه به خواب رود برحذر میداند ومداوم انسان بیدار برای ملاقات پیامبری قرار دادند واز نکات بسیار مهم جادب ودافع پیامبران واولیا الله است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حضرت فاطمه سلام الله علیها تمام نسخه ارزشهای سترگ الهی-قران ایشان را انا عطیناک کوثر فرمود یعنی دریای صفات ایشان برای ان عرضی وعمقی تعین نکنید این عظمت را سیب بهشت عدن ایجاد میکند عظمت ان بهشت را مشخص میسازد که اتفاقا دراین دنیاهم بهترین میوه از هرلحاظ سیب است- نبی مکرم صلی الله علیه واله والسلم فرمودند درشان ایشان فرمود- فاطمه حوریهای است درلباس انسان مسلما شان حوریه قابل مقایسه باشان حضرتاش نیست ولی بالاترین معیار برای شناخت است وازاین مطلب نتجه گرفت که حوریه یک کوثری است درحد خوداش همان طور که حضرت خدیجه سلامالله علیه از جهتی اعتباراولیه ایجاد میکند برای پیامبراکرم صلی الله علیه واله والسلم وحضرت فاطمه علیها السلام قابل مقایسه نیست نسبت به ایشان ولی درجات نازل نسبت به ایشان دارهست- امیرالمومنین علیه السلام واله والسلمدر وصف حضرتاش فرمودنداوبسیاریاری کننده خوبی است( به ایشان ودیگران)به عبادت وطاعت خداوند حضرت بالاترین موضوع رانتخاب کردندکه گرانبارترین موضوع ها است که حاکی از علم بی پایان حتی مجهز به علوم غیبی عظیم با تاثیرات بسیار شگرفدرحدی که مولا را یاری میدهد البته سری درکاراست که بیان نشده است که پیامبراکرم حضرتاش را مانند علی علیهالسلام که مدنیه فاضل کردند که کرده اند- شاید براین امر بوده است که خانم ها ارزش خانه داری را فدای علم نکنند ودر خانه تعلیم وتعلم وعلم بی اموزند – این مطلب به چند نوع بیان شده است صادق الالله علیه السلام واله والسلم هماناخیر درحی علی خیر العمل عبارت است ازنیکی ومحبت نسبت به فاطمه وفرزنداناو ولایت فاطمه واولاد اوست بگذریم از بار عظیم سیاسی او علت وعلل بعضی حوادث را بخوبی نشان میدهد رابطه اذان ونماز با ایشان وفرزندان ایشاننشان میدهدکه اسوه فهم نماز ورسیدن به درجات عالیه ذکر الهی از طریق ایشان وفرزندان ایشان است نبی مکرم سلام الله علیه میفرمایند- خداوند قبل ازانکه ادم خلق کند فاطمه راافرید. زمانی که فاطمه درجایگاهمخصوص خویش درساق عرش بود غدایش ذکر خدواند جل وجلاله الشریف بود این ریشه مسئله نماز وعبادت- حضرت امی مومنان علیهالسلام میفرمایند- درشب تولد فاطمه علیها السلام- زلزله عمیقی درمکه اتفاق افتاد وسنگهای بزرگ از کوه ابوقبیس جدا شد ورزمینهای پست وبلند غلطید اینهم اولین گام برای نماز روح طاغوتی باید فروبریزد- امام حسن عسگری علیه السلام واله شریف والسلم فرمودندفاطمه زهرا میگویند چون نور ایشان درسه وقت برعلی میدرخشداول روز مثل خورشید ظهر همچون بدر ماه وهنگام غروب همچون ستاره درخشان به نظر میرسد یک سیر تزولی نوردارد شاید رابطه مستقیم با مشکلات حضرت علی علیه السلم دارا است که درتمام جهات حضرت را شارژ میکنند- همان روحا من امرنا- باشد- حضرت محمد باقر علیه السلام درعظمتحصرت فاطمه عیلهالسلام وبزرگیراش فرمودند- درقیامتکنار اتش دوزخ برای مادر ما فاطمه الزهرا سلام الله علیها السلام ایستگاهی است که به منظور شفاعت ونجات دوستان خود میایستد- این کار باید مخصوص خداوند باشد زیرا بالاترین کارباعظمت وشان ممکناست زیرا فردرا از بالاترین غضب الهی به بالاترین رضایت الهی مبدل میسازد واین امر بااین حدیث کامل مبرهن وروشن میشود که حضرت ختمی مرتبت سلامالله علیه واله والسلم فرمودند خداوند نور دخترم فاطمه را شکافت وازان اسمان وزمین را خلق کرد کار خاصالهی باید باشد- بخوبی میتوان نتجه گرفت کسی حضرتاش رانشناخت ازخداوند جل وجلالهالشریف به پائین رانشناخت وازتمام فیوضات الهی محروم شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حضرت فاطمه سلام الله علیها تمام نسخه ارزشهای سترگ الهی-قران ایشان را انا عطیناک کوثر فرمود یعنی دریای صفات ایشان برای ان عرضی وعمقی تعین نکنید این عظمت را سیب بهشت عدن ایجاد میکند عظمت ان بهشت را مشخص میسازد که اتفاقا دراین دنیاهم بهترین میوه از هرلحاظ سیب است- نبی مکرم صلی الله علیه واله والسلم فرمودند درشان ایشان فرمود- فاطمه حوریهای است درلباس انسان مسلما شان حوریه قابل مقایسه باشان حضرتاش نیست ولی بالاترین معیار برای شناخت است وازاین مطلب نتجه گرفت که حوریه یک کوثری است درحد خوداش همان طور که حضرت خدیجه سلامالله علیه از جهتی اعتباراولیه ایجاد میکند برای پیامبراکرم صلی الله علیه واله والسلم وحضرت فاطمه علیها السلام قابل مقایسه نیست نسبت به ایشان ولی درجات نازل نسبت به ایشان دارهست- امیرالمومنین علیه السلام واله والسلمدر وصف حضرتاش فرمودنداوبسیاریاری کننده خوبی است( به ایشان ودیگران)به عبادت وطاعت خداوند حضرت بالاترین موضوع رانتخاب کردندکه گرانبارترین موضوع ها است که حاکی از علم بی پایان حتی مجهز به علوم غیبی عظیم با تاثیرات بسیار شگرفدرحدی که مولا را یاری میدهد البته سری درکاراست که بیان نشده است که پیامبراکرم حضرتاش را مانند علی علیهالسلام که مدنیه فاضل کردند که کرده اند- شاید براین امر بوده است که خانم ها ارزش خانه داری را فدای علم نکنند ودر خانه تعلیم وتعلم وعلم بی اموزند – این مطلب به چند نوع بیان شده است صادق الالله علیه السلام واله والسلم هماناخیر درحی علی خیر العمل عبارت است ازنیکی ومحبت نسبت به فاطمه وفرزنداناو ولایت فاطمه واولاد اوست بگذریم از بار عظیم سیاسی او علت وعلل بعضی حوادث را بخوبی نشان میدهد رابطه اذان ونماز با ایشان وفرزندان ایشاننشان میدهدکه اسوه فهم نماز ورسیدن به درجات عالیه ذکر الهی از طریق ایشان وفرزندان ایشان است نبی مکرم سلام الله علیه میفرمایند- خداوند قبل ازانکه ادم خلق کند فاطمه راافرید. زمانی که فاطمه درجایگاهمخصوص خویش درساق عرش بود غدایش ذکر خدواند جل وجلاله الشریف بود این ریشه مسئله نماز وعبادت- حضرت امی مومنان علیهالسلام میفرمایند- درشب تولد فاطمه علیها السلام- زلزله عمیقی درمکه اتفاق افتاد وسنگهای بزرگ از کوه ابوقبیس جدا شد ورزمینهای پست وبلند غلطید اینهم اولین گام برای نماز روح طاغوتی باید فروبریزد- امام حسن عسگری علیه السلام واله شریف والسلم فرمودندفاطمه زهرا میگویند چون نور ایشان درسه وقت برعلی میدرخشداول روز مثل خورشید ظهر همچون بدر ماه وهنگام غروب همچون ستاره درخشان به نظر میرسد یک سیر تزولی نوردارد شاید رابطه مستقیم با مشکلات حضرت علی علیه السلم دارا است که درتمام جهات حضرت را شارژ میکنند- همان روحا من امرنا- باشد- حضرت محمد باقر علیه السلام درعظمتحصرت فاطمه عیلهالسلام وبزرگیراش فرمودند- درقیامتکنار اتش دوزخ برای مادر ما فاطمه الزهرا سلام الله علیها السلام ایستگاهی است که به منظور شفاعت ونجات دوستان خود میایستد- این کار باید مخصوص خداوند باشد زیرا بالاترین کارباعظمت وشان ممکناست زیرا فردرا از بالاترین غضب الهی به بالاترین رضایت الهی مبدل میسازد واین امر بااین حدیث کامل مبرهن وروشن میشود که حضرت ختمی مرتبت سلامالله علیه واله والسلم فرمودند خداوند نور دخترم فاطمه را شکافت وازان اسمان وزمین را خلق کرد کار خاصالهی باید باشد- بخوبی میتوان نتجه گرفت کسی حضرتاش رانشناخت ازخداوند جل وجلالهالشریف به پائین رانشناخت وازتمام فیوضات الهی محروم شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بهائیت- بلبلانی که پس از طوفان میخوانند-جناب اقای- اچ-ک-منکن- میفرماید ازهرکسی سوائل کنید که نظر شما درباره ده فرمان چیست- میفرماید ده تا ازانها- نکته جالبی که دربهائیت است جناب علیمحمد بای فزمودند پس ازهزار سال عبد من میاید- وجناب بهالله فرمودن چندسال پیش عبد ما که پیامبر بود امد- یک فیلسوف ناشناس میفرماید مصالح بین دوحزب در موافقت امری به این معنی است که هیچکدام را انتخاب نکنید- باید به هوش جناب علیمحمد باید افرین گفت من اثبات کردم که خدواند درهرجسمی میتواند حلول کند ومابقیه را به هوش پیروانش وا گذاشت-جناب اقای مک براید بلاش میفرماید نتجه گیری یعنی اخرین جمله که انسان خسته شده است- وازپای درامده است- فیلسوفی ناشانس میفرماید بزرگواری ونجابت یعنی خصلت فردی مه میخواهد با جهان هماهنگ باشد ولی نتواند- وجناب اقای چالز شلوز میفرماید اگر حرق من اینجا اثبات نشد حتما فردا دراسترالیا اثابت خواهد شد انچنانکه درعکا اثبات شد- جالب تر فیلسوفی فرمودند عمومیت بخشیدن کار بدی است- حربه اقایان-بقول اقای نیکل ریس- فرد میتواند بگوید فقط یک مطلق وجود دارد وانهم من هستم- وقدرت مطلق اگر به انسان بدهند ازداشتن فرزند محروم یشود این راهمیک جناب فیلسوف ناشناس فرمودند و وفیلسوفی دیگر فرموده که اسیر جنگی کسی است که خواسته شما را بکشد ولی نتوانسته ولی ازشما میخواهد که ایشان رانکشید- از کسی پرسیدند که خئاوند چگونه ازیک تخم مرغ توانستجوجه بدست اورد ایشان پاسخ داد عجب سوائل احمقانهای خداوند روی ان نشست تا جوجه شد- از کسی  یرسیدند حل این مسئله فوتبال سخت است چه کنیم فرمود دریبل اش کن-جناب اقای ادام فرمودند خدایا چگونه من سر از هستی تو سر دربیاورم که نمیتوانم گوچه دلخواهم در شهر چینیها بدست اورم- ایاشن پیش دکتری میرود ومیگوید یکی از غدهای شما خوب کارنمیکند وایشان سئوال میکن بااین وضع من جهان راچگونه میتوانم حفظ کنم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مسئله سگ در درباره پهلوی شاید به نظربرسد کمی غامض است این چنین میتوان درک کرد که سگ شاه ار فرح پهلوی هم مهمتر بوده است اگر چنین باشد بی علت نیست یک دانشجوی ایرانی درلندن به من میگفت که درمقابل سگ دوستی غربی ها باید ایستادگی کرد زیرا یکی لز شاخص های مهم مدرن بودن است اروپائی شاخص های خاصی دارند که برای انها بسیار مهم است مانند بی حجاب بودن ودست دادن به مردان کروات زدند بازنان نا محرم رقصیدن وتعداد دیگری شاه هم میخواست درمنظر انها خوداش مدرن جلوه بدهدان دانشجو دریک ساختمان چند طبق اطاقی میگیرد بعد ازمدتی خانم بغل دست ایشان ارایشان سئوال چرا سگ ندارید ایشان جواب میدهد سلام منرا به جناب مرحوم پاستور برسانید بعدا یک دانشجوی ایرانی شب حالاش بهم میخورد وبه بیمارستان میورد درراهروی زیر مینی بیمارسنان متعلق به اروژآنس بوده است به انجا میرود متوجه میشود که یک زن جوان اوردند دستاش پانسمان کردند ولی اجازه نزدیک شدن به ان نمیدهند خیلی تعجب میکند درفرصت مناسب به انخانم نزدیک میشود وعلت را جویا میشود میگوید سگ من منرا گاز گرفت با تمام مراقبت بهداشتی احتمال هاری میدهند بعدا از دکتری که ایشان معالجه میکند میپرسد این مسئله مهم است؟ ایشان جواب میدهد به نظرمن امارامراض سگ وگربه را تا حدودی سانسور میکنند ان خانم میرفناید درانگلستان رسم شده است قبل ازانکه کسی دراپارتمان به منزل کسی برود اول زنگ میزند وان فرد درب را باز میگزارد که سگ بیاید   چون سگ باا ن فرد درمحیط مانوس میشود ویک صندلی هم برای تهیه میشود وغذائی برای اوتهیه میشود که بیشتر از بازار خریده میشود وانفرد مدت کوتاهی باان سگ خوش وبش میکند تا سگ تا اندازهای رفع خستگی شده باشد حتی عکس میگیرند وسپس مهمان میاید وسگ درگوشه ای نشسته است ایشان میفرماید غذایش اشکال ندارد ولی من اجازه ورود نمیدهم و ظرف یک بار مصرف میخریده است واستخوانهای گوشت برای او میگذاشته است انخانم میفرماید من فکر میکنم تنها شاه است که سگ دوستاست وبه همینخاطر درگوشه قلب من جائی دارد وایشان پاسخ میدهد انجا ی قلبتان را خوب مهر وموم کنید که فرار نکند- ترکها بشتر از بلوچ وکرد وذهبی بودند وتعصب وریشهای اختلافداشتند ولذا بدبینی فرح وعلم به این مسائل برمیگیرد ولی چاپلوسی افراد باید به دستور غرب باشد زیرا یک انگلیسی به منگفت این امرغیر منتظرنیست زیرا شما دست پدرانتان واساتیدان وازهمه مهتر علمای مذهبیتان را میبوسید درنتجه برای شاه ایجاد کمبود روحیه وروانی خواهد کردالبته مسائل دیگری هم هست


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم-خداوندفرمود ای فرشتگان من انسان را میخواهم خلق کنم- فرشتگان پاسخ دادند درتاریکی خواهدایستاد- خداوند فرمود منهم خواهم ایستاد ونورام رامحبت سرشار ومغفرت عظیم- حکمت ها- باب های زیاد علم بسیار پراکنده خواهم کرد باز فرشتگان فرمدند تاریکی برا انان چیره خواهد شد- خداوند فرمود من محبوب خودام پیامبر اکرم صلی الله علیه واله والسلم وائمه اطهار دیگر محبوبان خودام مبعوث خواهم کرد وهرکس نپذیرد سزای انان جهنم من است فرشتگان تصدیق کردند وتسلیم شدند وفرمودند این عظمت هارانمی شناختیم-نام انها قلبهارادگرگون میکند قلب ها از گناه پاک میشود- جانها منور میشود. خونها خون الهی میشود ارزوهای خداوند تعقیب میشود- جهان کرامت خوداش را عرضه میدارد- خونها به خاطر انها ریخته میشود در روز موعود سیل خون خواهد ریخت بقیع دوباره ساخته خواهد شد دروازهای مکه و مدینه وبیتالمقدس وعتبات عالیه باز میگردد ومنادی مردم به انجا دعوت خواهد کرد درخیمه امام زمان مردمام اوتاد جمع خواهند شد بر سر خیمه امام صلواتالله علیه واله والسلم طاقی از تاج گل زده خواد شد ومردمان میگویند با عشق با صبر وبا تعهد خواهیم بود وصدای انان را جهان خواهید شنید- همیشه یک ابرمرد روحانی الهی خواهد بود که ارامش وایمان –تقوا-شجاعت- نجابت – بزرگواری دهد ودست گشاده الهی – چشم وگوش زبان الهی باشد اواست که سایه بان الهی است ومدافع وحافظ ایمان از طوفانها است- تسریع کننده خیرات وریزش باران ونعمت ها وفیوضات الهی باشد- بی پروا وبی اعتنا به تاریکیها- صندوق حضرت موسی علیه السلام- عصای ایشان- عمامه- شمشیر- کتاب قران وعلوم ان حضرت در سینهاش- ناخدای کشتی طوفان زده که بدون ایشان جهان یک طنز یخ وبیمزه گزندهای بیش نخواهد بود هنراش درهدایت این کشتی به سمت ساحل نجات است-ازاد از شیطان وطاغوت ها- صدای اش ازاد ورسا- امنیت گفته هایش را خداوند تضمین کرده است- پیروانش زیر طاق امنیت الهی هستند- بقدری امنیت خاطر ایجاد میکند که هیچ کس فرار نمیکند جز شقی- رحمت اش به تمام طغیانهاو شورش ه پایان خواهد بخشید- همه را فرزندان خود میداند ومیخواند- شب زنده داری اش فرشتگان را مات ومبهوت میکند- جماعت فریاد خواهند زد که توبحق بر گزیده ومنخب خداوند رحمان والرحیم هستی وناجی برحق خواهی بود نام تان مبارک باد- یادتان گرامی باشد روزتولد تان فرخنده ای هدیه های الهی- وجه اسمائ الهی- دست گشوده الهی عشق ورزی را شما میدانید وبس-روح خلق شده وجدا شده از کل اسماالحسنی-خداوند به تمام معنی درشما است با تمام زلایاتشو صافیاش- ساقی های کوثر اسمائ الله وهمرا شماست با تمام قدرت وشکوه وجلالتاش- شماراخلق کرد تا کتاب الهی رابنویسید وایشان ارا بشناسناید- وبیان کنید وقاراش را- صلح اش را- امنی تاش را- شیرنی اشرا-نجابت اشرا-لطیف بودنش را = رئوف بودنش را-بزرگواریاش را- تفسیری که جهان را بوجد اورد وسراز شوق نشناسد روزتان مبارک باد روزت امام صادق مبارک باد که قلم را قدرت نوشتن نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب خانم کلینتون وزیر امورخارجه فعال وانرژتیک که امروزه کمی لاغر شدهاید لطقا زیاد فیلم های زندان وزندانی های ساخت هالیود وتلویزون های امریکا با مطالب فیه ما فیه اش را نبینید بیشتر فیلمهای نخبگان ومقدسان را ببینید وبخصوص فیلمهای درباره غزه ولبنان را تما شاکنید- وجناب مسعود رجوی شما هم دروس شاهکارخودتان رابیان کنید ولی فردا قیافه ورشکسته چرچیلی وروباه صفت لنینی ومعصومانه امام حسینی نگیرید وافیعیت را بگوئید وگناه را به گردن پرندگان اسمان نیدازید


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0