سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه دیدگاه غرب در باره انقلاب شکوهمند شیعیان ومردم عربستان- باانکه برای سرکوب کردن شیعیان ومردم عربستان مدال طلا به اقای عبدالله داده نخواهد شد ولی تبلیغات شیعیان عربستان هم کار امد نیست ولی میبایست از شهامت واگاهی ودرک روشن رهبران شیعیان عربستان ومردم زنده دل واگا وعاشق حق بشدت قدر دانی کرد وامید پیروزی وصلح را برای انها از خداوند منان وجل وجلاله الشریف درخواست کرد که انشاالله این قلمه به ثمر برسد- ونکته حائز اهمیت ان است که غرب در مقابل انها سکوت اختیار کرده است وهیچ گونه اخبار میتن وتفسیر درست درباره انها ارائه نمیدهد-مانند انکه یک جریان بسیار خصوصی وسری درکار است واز راهپیمائی ها هم که بخشی ازان است خبری نقل نمیکند- وانرا در پتوئی پیچیده است- مسئله بخوبی روشن است دریان وضعیت که یک اعتصاب بزرگ نماینده افکار عمومی حداقل شیعیان است ومردم وحکومت بر سر دوراهی هستند پاسخ ان یا رفرندام عمومی است ویا یک انتخابات جدید میباشد که هردو امکان ناپذیر است-/؟؟!!!لذا سیاست مداران غرب در این شرایط بیادحس عمومی را یانادیده بگیرنند ویااز مسیر خوداش بیرون ببرنند وازجریان وحرکت بیاندازنند وسیاست را ادید وچشم شخص عبدالله توجیه کنند وبایک سیاست خاص انگلیسی که یک جریان عدالت رقیق مخفی درحال حرکت است وانمود کنند ودر این مورد روش غیر معمول کهدرک شخص ونه رسمی موجود است وانهم بخاطر دوستان استراتژیک ماانرا به جناب اقای عبدالله محول کردهایم ونگاه دیپلماتیک تبدیل به یک نگاه شخصی رهبر انجا میشود- تمام درگوشی ها ی سران غرب هم نشان از یک اتئلاف بزرگ ومحکمی است که یک استراتژیک یکسانی را اخذ کردهاند وهمه به یک توافق ویک نتجه رسیده اند وهمگی در زیر یک چتر میباشند نشان از اهمیت مسائل مالی واقتصادی – امنیتی- وپایگاهی است- که اخلاق وحقوق بشریت را به زیر کشیده است وتحت الشعاع خود قرارداده است که کفر سران رابخوبی به تمام مقدسات ومعنویات نشان میدهد- وفریادحقوق بشر به خس خس افتاده است وبه راحتی میتوان گفت درمواردی ابوجهل یک جوغیرت بهتر ازایشان داشته است استصحاب گذشته ایشان زمان حکومت حزب کارگر انگلستان باانهمه شعارهای پر طمطراق وسیاست های نوین عصر جدید درمقابل سیاستهای عربستان به یک سکوت مرگبار دچار شد که کارشناسان غرب نوشتندکه ته مانده ابروی انگلستان به اشغال دور ریختنی تبدیل شد وهمچنان بایدگفت چون جزیره اتلانتیس انگلستان درحال فرو رفتن درمرداب است وافول سریع ضعفهای مزمن گذشته فرا رسیده است انشاالله از سال2009 به بعدسکولار کراتها روند عدالت رادارند دریک سیر مخفی ورقیق طی میکنند وهرچه مطابق میل انها نباشد چون بر ادران وهابی مشکوک وغی قابل باور میدانند حتی اگر شکنجه بهد عیان مشخص باشد در کتاب تحقیقاتی مشعشع؟؟!! عربستان 72 خلاصه نتجه از مام زمان علیه السلام ذکر کرده است که بعضی انها درست است وبعضی ازانهاجعلی است ولی سند وهابی ایشان همگی بر خلاف سندهای شیعه است وبقول خانم استادانگلیسی کاسهای زیر نیم کاسه است که تنها سیاست های عفن امویان دلیلی دیگرندارد واز سقیفه بنی ساعده تاامروز همین روش ادامه پیدا کرده است واستصحاب( پیش گوئی) برای اینده که اگر بدتر نشود بهتر نخواهد بود وچنین دشمنی درهیچ قوم وملتی وجود ندارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99