سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- ساواک و سازمان های اطلاعاتی شوروی- انچه درکتاب ده ساواک امده است من رد نمیکنم ولی اطلاعات من کمی مغایر است- روزی جناب سرهنگ مرکز زرهی من را درمیدان بکناری کشید وگفت ارتش وساواک بدستور انگلستان تمام اطلاعات نظامی وغیر نظامی را به شوروی دادند وحتی به جاسوسان شوروی هرجا که به ان بدگمان هستند اجازه بازرسی دادند منجمله دانشکده پیاده شیراز که روسها تصور میکنند که درانجا بمب اتمی است ومن این مطلب را مستشاری امریکائی در مرکز گفته م که دلیلاش چه بوده است؟ ایشان گفته است ازاین که انگلیسیها موذی هستند حرفی نیست ولی این مورد بنفع شما است زیرا ضشما پول نجومی دلاری نداریدکه در شما وکل ایران درمقابل روسها تجیهزات لازم را داشته باشید؟؟؟!!! وماهم ان قدرت سابق نداریم ( عجب اعترافی) البته دراین مورد راست میگفت وزمانی ما به دادشما میرسیم که نصف ایران به تسخیرروسها درامده است ودرنبرد نابود میشود؟؟؟!!! ومن در انگلستان با یک دانشجوی که ازجنوب تهران بود که برادرش ودائی اش جزو حزب توده بودند ولی ایشان کمونسیت راقبول نداشت ولی انها سعی کرده بودند که بدون شوروی امکان مقابل با امریکا نیست وبه همین دلیل سمپات حزب توده بود گرچه اشکلات زیادی به ان میگرفت وچون در انگلستان کار کردند دائمی نبود وایشان نمیخواست فشاری بر خانواده بیاید به المان رفت که مرکز کار ودرس بود ودرانجا سرانجام به حزب کمونیست المانی طرفدار روسیه پیوست واطلاعات های جالبی درباره ایران بدست اورداز طریق ان حزب برای یک مسافرت تحقیقاتی چند ساعته به المان شرقی رفت المان شرقی اجازه انکه به یکی از ایرانشناسان المان شرقی را ملاقات کند رانداد زیر ا میترسید ساواکی باشد ورابطه انها باایران که برای انها سودمند بهم بخورد ولی ایشان هم نامه تضمین از حزب الامان یداشت که نپذیرفتند وگفتند انها به راحتی گول میخورند ولی اشان گفته بوده است برادرمن ودائی من جزو حزب توده هستند ظرف دوساعت تحقیقات به اواجازه داده بودند بایک ایرانشناس که استاد دانشگاه بود بعنوان تحقیق درباره ایران ملاقات داشته باشد وان جناب اطلاعات بسیار سری را دراختیار ایشان گذاشته وفقط بخشی از ان اجازه نشر داده بود وایشان بلندن امد وبخانه من امد ان بخش رابیان کرد ومن به ابادان امدم در ابادان همه به حساس ساواک واقف بودند وازترس انکه دستور بدهند ابادان را ترک کنید هیچگونه راهنمائی جز انکه سایه راشما ساواک میپاید نیمی گفتند- خیلی زود من فهمیدم که ابادان یکی از مراکز مهم جاسوسی غرب وشرق است- عراق هفت سونار بسیار مجهز روسی داشت که درکنار اروند رود کار گذاشته بودودر لنج هم سونار ورادار قوی داشت که زمانرا تقسیم کرده بودن هر چهار ساعت نوبت یکی میشد که لنج بر سراروند رود بگذارد وفلیتر کند وایران سونار ورادربسیار قوی در یک ناوی که همیشه در اروند رود لنگر انداخته بود رودخانه کنترول میکرد که ماهی های بسیار ریز میدید واگر لنجی کنار نمی رفت ودیگر باحمله به ان وتیراندازی هوائی ودریائی انرا عقب میراندوتجهیزات نظامی در نگهبانی مرزها وغیره مدرن بود ومیخواستند طرفین اطلاعاتی بدست بیاورنند امریکائی از لحاظ مدیریت غربیان بر نفت که همه کار بودند ومن درلندن متوجه شدم که رهبراصلی ایران یکی جناب اقای روحانی است ایشان فرموده است در شرکت نفت بسشاز پنچا ه وچهار بهائی نباشد نه جناب شاه وتمام معاون های شرکت نفت باید زنان بهائی باشد که همه بورس شرکت نفد داشتند که درانگلستان تحصیل کنند وپس از مدتی به منشی دربار برسند وبعضی ازانها قوم وخویش جناب روحانی بودند قبائل اعراب در طرف بسیار مهم بود وحزب کمونیست عراق درحال پیشرفت امریکائی تاثیرات انها بر روی ابادانیها وخوزستان شگرف تشخیص دادبودند که ممکن است یک کشور مستقل طرفن ایجاد کنند ومدیرت نفت را بعهده بگیرند انگلیسی زنان جاسوس خودرا که به راحتی فارسی صحبت میکردند وعربی انها بسیار قوی تر بود بعنوان انکه خانم انگلیسی به ابادان نیامده است بعنوان خواهر زن به ابادان میامدند وگوئی صدسال در ایران بودند با ماشین درجادهای کمی حتی خطرناک به اطراف ابادان وبخصوص قبائل عرب سرکشی میکردند وبه تنهائی دراین جاده ها رانندگی میکردند وبیشاز صد چمدان با خود اورده بودند که در بگشت ناوهای انگلیسی در کویت بعضی مواقع به ابادان میامدند وانها با خود میبردند- وبدست اوردن کتب نظامی پیچیده اب خوردن بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99