سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-خصوصیات اخر الزمان-در اخر زمان حکومت ها بجز ایران وعراق وتاحدودی لبنان بعضی ها درمرحله دجال هستند وبعضی ها درمرحله طاغوت هستند- در مرحله دجال وعده وعید میدهند که میتوانیم مسائل مادی شما را حل کنیم- درمرحله طاغوت میفرمایند مانند یزید که مامنافع خودمان میخواهیم بدست اوریم که امروزه به انها مافیا میگویند وهمین که هست وما قدرت را دراختیار داریم-شما برئید از هر راهی که بلد هستید گلیم خودتان را از اب بیرون بکشید و مردم گروه وگروه میشوند وبریا بدست اوردن منافع هرکاری که ازدستشان بر میاید عمل میکنندولو با کشتن در حالیکه افکار نسبی روشنفکرانه هست ولی ابدا به ان توجه نمیکنند تا انکه مردمان ناامیدمیشوند ومایوس واز زندگانی سیر میشوند ومردن رابرزنده ماندن ترجیح میدهند ولی کم کم نان شیعه وامام زمان علیه السلام بشدت منتشر میشود وطاغوت سعی فراوان میکنند که انرا از بین ببرد ولی نمیتواند ونمیداند که اراده الهی پشت ان است- امریکا پانزده هزار ملیارد دلار بده کار است ویک پنچم انر که سه هزار ملیاردلار برای جنگ افغانستان وعراق قرض کرده است علاوه بر بودجه نظامی که داشته است- جهان سوم سه هزار ملیارد دلار اسلحه ندارد و فوقاش ده درصدانهم پولش به جیب افغانی وعراقی رفته باشد ومابقیه به جیب کمپانی مافیائی رفته است مردم سئوال میکنند چقدر انها مالیات دادند جوابی نمیدهند تحقیقات نشان میدهد که انها هر اسلحه پنچ برابر فروختند وپول انرا یا سهام بانک خریدندویا سهام تکنولوژی برتر خریدند که تکنولوژی برتر سود وحشتناک دارد وبانکها که ضرر کردند دولت پول انها را داد- اما امام زمان علیه السلام با تمام ائمه اطهار علیهم السلام درتکالیف فرق دارنند وایشان تکلیف ویژه دارنند- اولا ائمه دیگر به ظاهر میتوانستند محدودیت برای انها ایجاد کنند ودر ظاهر برای گروه های که با ایشان در ارتباط بودند امام بودندولی بعضی روایت های مردمی نشان میدهد امام محرمانه کاهرائی انجام میداده است که برخی ازانها افراد اشکار کردند ولی وظیفه نداشتند که مداوم سدها را بشکنند وبر کله کره زمین حاکم شوند ولی وظیفه امام زمان سلام اله علیه واله والسلم شکستن سده ها وحاکم شدن بر کل جهان است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99