سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- داستان اتش سوزی سینمای رکس ابادان-برایمن علت واقعی اتش زدن سینمای رکس ابادان یک معما بود صرف تماشای فیلم "گوزن" ها نمیتوانست علت باشد- یک نوع انتقام گیری معنا میداد- فردی درابادان به من اطلاع داد که تعداد زیادی از پلیس ها وسازمان شهرداری درسینما حضور داشتند ولی ده دقیقه قبل از شروع فیلم سینما راترک کرده بودندوسعی کرده بودند افراد مذهبی رهگذر رابه سینما بکشانند ونشان میداد دست پلیس درکار است- یک مهندس عالی رتبه شرکت نفت منرابه خانه اش دعوت کرد بیان کرد که تعدادزیادی طلبه های ایرانی درنجف گرد امام الخمینی رحمت اله علیه واله والسلم جمع شدند وساواک به تمام اسامی انها وعکس انها دست یافته است وانها درعراق از محبتهای بی دریغ صدام بر خوردار هستند وتا مرز ایران ازهمه مساعدتها رادریافت میکنند وقاچاق به ایران وارد میشوند ومرز داران ایران همه نوع کمک به انها میکنند بجز ابادان که بدام میافتند وشاهد شکنجه های زیادی میشوند وبر عکس طلبه های ایتالله العظمی حکیمموردبغض صدام هستند وبه اهالی بصره گفتند چناچه انهارا دستگی کنید ویا بکشید یک ماشین اخرین سیستم پاداش میگیرید ولی اهالی بصره به انها کمک میکنند ودرایران از تمام مساعدتها بر خوردار هستند ومدتی قبل گروهی بنام فدائیان امام حسین علیه السلام بوجودامدند واعلان کردند چناچه شکنجه ها ادامه پیدا کند ماهم پاسبانها ی ابادان رابه اتش میکشیم ویا به ماشین جیب بسته ودرخیابان های ابادان میچرخانیم ویک بار خواسته بودن یک نوجوان پلیس را اتش بزنند که حالش بد میشود ورهایش میکنند که سکته میکند واین امر نشان است که میخواهند هم قدرت نمائی کنند وهم کشته شدن پلیس به گردن انها بگذارنند واگر وحشی گری از هردو طرف شروع شود برنده انقلابیون خواهند بود ولی نمیدانم از کجا فهمیدند که انگلستان وامریکا در این قضیه دست داشته است به مدیر کل انگلیسی نامه نوشتند که شماها هم مصون نیستید- مدیر کا بشدت ترسیده است واز من خواسته اطاقیدرخانه ام برای اش تدارک ببینیم وشب ساعت یازده بیاید وصبح زود خارج شود وبا ماشین سیاه ضدگلوله وگارد جابجا میشود ازان ببعد بی. بی. سی سکوت خوداش رانسبت به ایران وابادان شکست وشروع به انتقاد ازدولت شاه کرد وکاری با طلبهای حضرت امام رحمتالله نداشت وفقط میخواست که انها پاسپورت داشته باشند ودر شهربانی رفت وامدانها ثبت شود که انها امتناع میکردند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99