سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-پاسخی برادارانه به نویسنده کتاب ":عجیب ترین دروغ": نویسنده ان- عثمان بن محمد الخمیس این عجیبتریندروغ درباره وجود حضرت مهدی علیه السلام؟؟ ودرحقیقت وجود مقام امامت بطورکل است- اقایان حکومت به ایشان یاد میدهد هرنوع که خواستی ایراداز دیگران بگیر ولی به هیچ ایرادی پاسخی نده وتصور میکنند که خلیی هنرمند وزرنگ تشریف دارند تا انجا که من میدانم همان المان کرسی وهابیت شناسی دارد که دراینترنت ما انرا مشاهد کردم واشکلات بسیار دقیق گرفته است وپاسخی به ان ندادند وهم انگستان دارای کرسی وهابیت شناسی دارند وانها هم ایرادهای بزرگی گرفتند لی متاسفانه من سایت انهارا پیدا نکردم وبه انهم پاسخ ندادند ولی با اینحال چنمد نکته ای مینویسم امید دران دقت کنند- نظریات کاملا شخصی است- اولا نبوت وامامت دوتخصص است وهمه پیامبران از هردو سهم داشتند ولی سهم امامت اندک بوده است زیرا نیاز کمتر بوده است- امامت تمام ابعاد زندگانی انسان را دربر میگیرد تا ربوبیت خداوند کامل باشد انسان تنها نماز وروزه وحج وجهاد نیست وحتی تنها توحید ونبوت ومعاد نیست ابعاد زندگانی انسان بسیار گسترده است که مداوم درحال گسترش وپیچده شدن است بطرویکه دانشمندان غرب را مایوس کرده است ولئ پولشان علف خرس باشد بتوانند انرا حل کنند ولی از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام که حکومتها فهمیدند که نمیتوانند جامعه را تمام ابعاد هدایت کنند از حضرت ابراهیم علیه السلام خواستند رهبری جامعه رابعهده بگیرد ولی کمال امامت دراسلام هست بعضی دانشمندان باستان شناس غرب میخواهند خرده بر خداوندمنان بگیرند به تحقیقات خوداشان درباره تمدن مصر میگویندانها در سن هیچده سالگی اکثریت میمردند وبهترین انها سی سال سن داشتند حیوانات عمر بهتری داشتند که ربوبیت الهی ورحمت الهی را زیر سئوال ببرند این یک دروغ اشکار است البته کسانیکه دستورات دین را اجرا نکنند این اتفاق میافتد ودرحالیکه مردم مصر دنبال علم بودند ولی بجائی نرسیدند این چنین نیست وانبیا درهمه موارد کمک لازم را کردند ولی میزان ربوبیت درابعاد خاص کم مورد نیاز بوده است ودرمصر معمرین زیادی هم بودند- نکته دوم که چناچه امام دارای این قدرت عظیم باشد که انشاالله بعد از ظهورشان درتمام ابعاد نشان خواهند داد پس قدرت الهی چه میشود؟ شما ازخداوند منان علوم بهداشتی ومهندسی ودیگرعلوم را مستقیما یادبگیرید؟؟ شما درست حرف مسیحیت در قرون وسطی را میزنید دلیل اش مشخص است چون خلفای شما بلد نبودند ودین شما به شما یادنداده است- من روزی درلندن از خانه بیرون امدم باخانم مسنی که میوه جات ولوازم غذا خریده بود بر خورد کردم از ایشان درباره جای خرید سئوال کردم ایشان فرمودند من طبق دستورات دکتر تغذیه ام غدا میخورم ولی امروز چون نوه های من میاید من ناپرهیزی میکنم درضمن فلان مواد سبزی فروشی خوب نبود حوصله رفتن به جای دیگرینداشتم چون یک روز ودوروز مسئله ساز نیست ودرهمین موقع یک خانمی وارد یک شرکتی نزدیک ما شد وموهای اش کمی ژولیده بود- ایشان انخانم رابه من نشان دادوگفت زمانی که تلویز ویون متخصصینی را میاورد که خانمها با درنظر گرفتن وعوامل وشرایط چگونه موی خودشان درست کنند این نحو صحیح نیست گرچه این خانم میفرمایند امروزدلم چنین خواست ولی صحیح بعد من فهمیدیم دراین چنین ربوبیتی جنگی عظیم بین شوروی وانگلستان است وهردومیخواهند دیگری زیر سئوال ببرنند دویگر در یک کشور افریقائی در یک دهکده کوچک  دوحزب وابسته به انگلستان بوده است که ادعا داشتند که میتوانند مسائل راومشکلات راحل کنند وانگلستان به انجا رفته است که دعوا راحل کند ومخارج عظیمی هم کرده است وشش کمونیست وجود داشته است انگلستان به انها گفته بوده است من به شماپول سنگین میدهم وحتی ماشین بنز میدهم بشرطی که ساکت باشید ولی بعدا انها ساکت نشدند وجسدانها دربیابان پیداشد که رادیو مسکو اسمائی انهارا خوانده بود ومردم اعتراض میکردندچرا پول ما بایدانجا مصرف شود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99