سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—نیم نگاهی به زنان پست فمنیسیم-بخش پنچم- هم چنین تحقیقاتها ( بعنوان نمونه جوردن اوا-1988ومیتچل1974) نشان میدهد که زنان درتساوی با مردان خودرا دربعد جاذبه های جنسی منفعل میبینندوتاثیرات انی مردان بر ارزوهای سکسی زنان ومتقابلا که بصورت سحر انگیزی که هنوز دلائل علمی ان کاملا مشخص نشده است مور د توجه واقع شده است( فاین-1988)- نگارنده- نکته جالبی است-( خداوند منان وعلیم وحکیم در قر ان مجید بحثی زیاد درباره امراض جسمی نمیکند جز تعداد اندکی از ایات به اینمهم پرداخته است منجمله از طیبات استفاده کنید ویا سشراب نخورید وگوشتهای حرام نخورید ومانند ان ولی درباره امراض روحی هم تاکیدی به مراتب بیشتر دارد وهم هشدار میدهد وهم انسان را به عذاب تهدید میکند – که متاسفانه انسان برای امراض جسمی وبیولوژیکی خوداش توجه زیادی نشان میدهد ولی به امراض قلبی وروحی خوداش توجه ای نشان نمیدهد)- در این مورداز تصویر زنان فمنیستی که هدف از عکس زن بعنوان یک شی جنسی برای مردان منظور میشود برای زنانی که خودرا عامل مثبت جنسی برای لذت خود میدانند ممکن استکه اینطور تلقی از دیدگاه فمنیستی مطلق  این برداشت بدست امده باشدکه یک پیشرفت بشدت مثبت است؟؟!!! همچنان که در یاداشتهای( ارتورس-2003) در سریال تلویزونی":شهر وسکس": درچالشی که این خانم داشت- مشتریا ن فرهنگ پست فمنیسیت هستند سعی وافردارندکه مانع وجلوگیری کنند از کدهای بوژآوزی سکسهستند که اتفاقا محبوبیت عامه دارد بنابراین این چنین القا میکندکه(سکس زنانه) بعنوان یک منبع- قدرتمندی؟؟!! وایجاد پتانسیلی که مقاومت درمقابل کنترول مردان( بر زنان)میکندّ{ همچنین به هالوز-2000:مک ربری1997مراجعه کنید)- نقد- درست به همان خطای قرون وسطی دچار شدند- اولا خلط طبیعت وارزش کردند بقول خانم استاد انگلیسی زمانی که میگویئم –یک خدا ویک انسان ویک سنگ وجودارند بحث ارزشی نیست بحث در مسئله و عنوان وجود داشتن است که برابری تعداد وجود دارد است- اما در شناخت صفات انگاه اختلاف بی حد است ودر ارزش اختلاف شدید است بعد از قرون وسطی بحث این بود که بیادحقاید درون موجوداد راشناخت – به اصطلاح شناخت از درون باشد ویژ ه گی های ذاتی رابای شناختوامروزه ایجاد یک سیستم کرد وبا شناخت ارزشی فرق ماهوی دارد که هردو باید لحاظ کرد سیستم دقیق ان است که همه کمیت وهم کیفیت وهم نتجه متناسب وکار امد باشد یکی فدای دیگری نشود قران مجید دراین مورد دونکته بسیار طلائی دارد یکی میفرماید ما دربعضی حیوانات خصوصیات شما را گذاشته ایم یعنی به نظرحقیر روی انها تجربه کنید تا به نتجه دقیق حکمت ها برسید- دوم این دنیا خصوصیات بازیجه دارد یعنی قابل تجربه است ودر سطحی پائین است ولی دراخرت لذت ومعرفت است ودیگر خبری از بازیجه نیست بخصوص درذ تمدن غرب بسیاری از راه حل راهم بسته است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99