سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-چند مروارید از دریای معارف حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلام-امامان به تعبیر حضرتش- معدن رحمت- گنجینه داران دانش- نهایت بردباریوحلم-بنیان کرامت وریشه های نیکان-خلاصه و بر گزیده پیامبران- پیشوایان هدایت—چراغ های تاریکی ها-پرچم های پرهیز گاری -نمونه های برتر- وحجت های خدا بر جهانیان-": ابو عبدالله جنیدی:" میگوید": سوگندبه خدا- او بهترین مردم روی زمین وبرترین افریدههای الهی است:"—": ابن حجر:" در شرح حال ان حضرت مینویسد" او در دانش وبخشش وارث پدرش است":- متوکل علیه العنت الله درنامهای که برای امام علیه السلام مینویسدخاطر نشان میکند": امیر المومنین؟؟ عارف به مقام شماست وحق خویشاوندی را نسبت به شما رعایت میکند وطبق انچه مصلحت شما وخانواده تان می باشد عمل میکند:" اینک به منظور سر مشق گرفتن از اخلاق کریمه ورفتار سازنده ان حضرت ( یک نمونه) را یاد اوری میشویم- انس بامعبود- پیشوایان معصوم علیهم السلام در بالاترین درجه مقام شناخت حق تعالی قرار داشتند وهمین درک وبینش عمیق انان را به ارتباط وانس همیشگی با خداوند واداشته وشعله های اتش عشق به معبود و وصال به حق بر جانشان شرر می افکند وارامش را ازانان سلب میکند- امام هادی علیه السلام شب هنگام به پروردگارش روی میاورد وشب را با خشوع به رکوع وسجده سپری میکرد وبین پیشانی نورانیش وزمین جز سنگ ریزه وخاک حائلی وجود نداشت وپیوسته این دعا را تکرار مینمود:: بارالها گنهکاری بر تو وارد شده وتهیدستی به تو روی اورده است- تلاشش را بی نتجه مگردان واور ا مورد عنایت ورحمت خویشقرار ده واز لغزشش در گذر- پارسائی وانس با پرودگار- انچنان نمودی در زندگانی امام تقی علیه السلام داشتکه برخی از شرح حال نویسان در مقام بر جستگیهای صفات والای ان گرامی به ذکر این ویژگی پرداختند:" ابن کثیر:" مینویسد او عابدی وارسته وزاهد بود :" یافعی میگوید:" او کمر همت به عبادت بسته فقیه وپیشوا بود-چند حدیث حاوی مضامین بلند اخلاقی- عرفانی ودینی از امام هادی علیه السلام والاف وتهنیت را بخوانید- کسی که تقوای الهی را رعایت نماید ومطیع احکام ومقرارت الهی باشد- دیگران مطیع او میشوند—هر شخصی که اطاعت از خالق نماید- باکی از دشمنی وعداوت انسان ها نخواهد داشت: وچناچه خدای متعال را با معصیت ونافرمانی خود به غضب در اورد"پس سزاوار است که مورد خشم ودشمنی انسانها قرار گیرد--- شب زنداری- خواب بعد از ان را لذیذ میگرداند: وگرسنگی خوشمزگی طعام را میافزاید: یعنی هرچه انسان کمتر بخوابد بیشتر از خواب لذت میبرد وهرچه کم خوراک تر باشد مزه غذا گوارتر خواهدبود--- از کسی که نسبت به او کدورت وکینه داری صمیمیت ومحبت مجوی – از کسی که نسبت به او بدگمان هستی نصیحت و وموعظه طلب نکن وچون که دیدگاه وافکار دیگراننسبت به تو همانند قلب خودت نسبت به انها می باشد-حسد موجب نابودی ارزش وثواب حسنات میگردد- تکبر وخود خواهی جذب کننده دشمنی وعداوت افراد میباشد- عجب وخود بینی مانع تحصیل علم خواهد بود ودر نتجه شخص را در پستی ونادانی نگه میدارد—بخیل بودن بدترین اخلاق است ونیز طمع داشتن خصلتی نا پسند وزشت میباشد-مسخره کردن وشوخی بیمورد- از بی خردی است وکار انسان نادان است-- دنیا همانند بازاری است که عده ای در ان برای اخرت سود میبرند وعده ای دیگر ضر و خسارت متحمل میشوند- مرد م در د نیا بوسیله ثروت وتجملاتشهرت می یابند ولی دراخرت به وسیله اعمال محاسبه وپاداش داده خواهند شد- همنشین شدن ومعاشرت با افراد شرور نشانه پستی وشرارت تو خواهد بود- اهالی قم واهالی ابادی ":ابه":یکی از روستاهای حوالی ساوه امرزیده هستند به جهت انکه جدم امام رضا علیه السلام الاف وتهنیت را در شهر طوس زیارت میکنند وسپس حضرت افزود: هرکه جدم امام رضا علیه السلام را زیارت کند ودر مسیر را صدمه وسختی تحمل کند خداوند اتش رابربدن او حرام میگرداند- ادامه دارد خلاصه ای از روزنامه خبر پنج شنبه چهارم خردادماه


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99