سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- - فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها-بخش شانزدهم- درک معنائی از ایات قران واحادیث جز درمواردی که بیان معنا و پیام ان روشن باشد انهم برای کارشناسان ان که میبایست به تمام کل ایات واحادیث مسلط باشند زیرا پیام به خصوص پیام های مذهبی باهم یک ارتباط منطقی وفلسفی خاصی را دارا هستند وبه همین جهت اهل ذکری راقران  مشخص میکند که به کل ایات فران واحادیث هم دربطن ان است عالم باشند بلکه حتی به کل علومی که سرمنشا این ایات واحادیث بوده است هم باید مسلط باشد واین افراد نمیتواند جز معصومین علیهم السلام باشند البته تا حدودی با شناخت کلمات واصطلاحات ودرک معنائی که تا حد زیادی بدیهی باشدوبقول فیلسوفان کلام تمام کرانه یا افق ان مشخص هست میتوان درک کرد که البته همانهم به علوم خاصی باید مجهز شد چه بسا مطالبی به ظاهر بدیهی میاید ولی انسان در درک ان گمراه میشود- بعضی جملات یا چند بطنی هستند که همه بطن های انها درست است ویا چند وجهی هستند که ممکناست بعضی وجهه ان نادرست باشد وجملاتی هم موجود است که به هیج وجهه ما نمی توانیم ان معنای مخفی انرا بدست اوریم وفقط معصوم علیه السلام میتواند انرا روشن کند که جناب سقراط هم دارایچنین جملاتی دارا میباشد- یونانیان اول بدنبال رسیدن به معنای واقعی بودند که به ان رسیدن به معنای مبدا گفته میشد .بیش از همه براسطورها که تصور میکردند که ساخته شخص خدایان است کار میکردند تا پیام انها را به خوبی درک کنند بعد چون دربعضی جملات نتوانستند به معنای مبدائی دست پیداکنند که میبایست متوقف میشدند ترجمه انرابعنوان بطوریکه یک را بطه منطقی بین کلمات وزبانشناسی باشد وسپس بین ان با معنائی که ممکناست یک رابطه منطقی با ترجمه ان داشته باشد انتخاب میکردند که بعد ا به ان معنای تفسیر کردن دادند که همان هرمنوتیکس است وبعدها متوجه شدن باید این هرمنوتیکس با هرمونتیکس های که ارتباط منطقی دارد یک سلسله معنائی دقیقی را دارا هستند میتوان شناخت که پیام را منطقی وقابل فهم وروشن مینماید وانها هم باید  به شناخت جامع رسیده باشند که به ان فلسفه کلام میگفتند متاسفانه در هرمنوتیکس مسیحیت این قواعد بکار نرفت- دقیقا انچه را که اسلام تفسیر به رای میگوید رخ داد درحالیکه در پیام های الهی اولین شرط ان است که به صحت جملات پی برده شود- متاسفانه در امریکا جنابی برای اولین رمانی نوشت که بسیار دیر چاپ شد وحاضر به مصاحبه هم بعدا نشد وبه اصطلاح هرمنوتیکس ازاد را پایه گذاشت وچون درا مریکا ازادی بیان را میخواستند برجسته کنند تلقی هر فرد را ازاد گذاشتند وسپس درک نوشت دیگران راهم ازاد گذاشتند که یک جنایت عظیم است وبعد ها جهان سوم تصور کردند که انان به یک فلسفه ناب کلامی دست یافتند- شناخت متد ووروش حقیق یابی میخواهد واین امر ذوقی نیست پای استدلا لیان چوبین بود این جا صدق میکند ولی هرمنوتیکس به صورت علمی اگر بکار رود قابل استفاده است در روانشاسی اثبات شده است چناچه فردی ریاضی بخواند در شناخت فلسقه وحتی هنر وبسیاری از علوم نقش بسزائی دارد این یک مورد ومورد دوم فرض کنیم که شعر جناب حافظ علیه السلام باد دو وجهه به ان نگاه کرده میشود یکی خاکی ودیگری سماوئی هردو حالت مستقل از یک دیگر لحاظ میکنیم کاری نداریم اول کدام درست است واین موضوع را مورد توجه قرار میدهیم در هر حالت ایا درست است یا نه وچه استفادهای ما میتوانیم از این اوصول ببریم در پیامهای مذهبی بیشاز همه پنهان بودن مطالب موجود است و وکشف پیام گاهی بقدری نادرست است که به روح انسان ضربه سخت میزند وانسان تصور میکند که از اغوذبالله از یک منبع مجنون صادر شده است در جملات الهی وایات بعضی پیامها بقدری مخفی هستند –جز حضرات معصومینعلیهم السلام نمیتوانند انها را اشکار کنند البته این نکته هم در بین ادبا رایج است که نکاتی مانند عرفان را درلفافه جذاب قرار دهند که عقلا انها را درک میکنند وبدست اوردن معنا هم کوشش خاصی میخواهد که بعضی معتقد هستند که خالی از لطف هم نیست - ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99