سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- - فاطمه سلام الله علیها وا لها وبعلها-بخش پانزدهم-حضرت فاطمه سلام الله علیها والها وبعلها در علت انتخاب حضرت رسول اعظم صلوات الله علیه واله والسلم- میفرمایسند"ک این بدان جهت بود که خدای تعالی به اینده امور دانا بوده – و به پیش امدهای روز گار احاطه کامل داشته وبه جایگاه مقدورات( سرنوشت مخلوقات) عارف واگاه است اراده فرمودند تا محمد را مبعوث گرداند- اولا اثبات شد که انتخاب حضرت محمد براساس دانائی وحکمت بوده است که حتی فرشتگان قدرت تشخیص که کدام موجود لیاقت رهبری انسان را داشته باشند نداشته اند- برای کامل کردن امر خود ( دستورات واحکام) خود به خاطر تصمیم قعطی برا اجرای حکم انفاذ مقدورات حتمی اش- بیان دستورا واحکام الهی مرد میدان میخواهد خود حضرت فرمودند ایه ای در سوره هود است که کمر من شکست نه بخاطر استنباط وکشف حکم بلکه برای بیان ان وامر وا دار کردن مردم به اجرای ان پادشاهان قدر قدرت برای دادن پستی به کسی از زنان خود ویافرزندان خود یا قوم خود ویا بیگانگان در تس وحشت بودند بگذریم از انکه هوای نفس هم داشتند جناب معاوی علیه العنت از ترس زنش وقبیله زنش که قبیله کلب بود ": یزید :"را انتخاب کرد ومیدانست که انسان خام واحمقی هست جناب خلیفه دوم از ترس انکه فرزندانش را ابوسفیان نکشت که خوداش به ان اعتراف کرده است جناب عثمان راانتخاب کرد ترس کاملا در حکمران درجاهائی خوداش رانشان میدهد شخص پلید محمد رضا شاه ازترس مجبور به این همه اعمال شنیع شد – در ثانی علم عظیمی میطلبد از زمان حال تا ایندهای بسیار دور که خارج ازقدرت درک بشر است که تنها بوسیله تنها وحی الهی میتوان انرادرک کرد وبه ان احاطه پیدا کرد ومیابیست رضایت الهی را جلب کرد نه رضایت اجماع را بعد ا همین اجماع که حقایق رادرک خواهند کرد مدعیخواهند شدکه چرا مارا هدایت نکردید ما جاهل بودیم پذیرش مسئولیت درجامعه که از همه عقب افتاد تر است تعصبات به طریق ماهرانه در ذهن انها رسوخ پیدا کرده است ونهادینه شده است کاری بس مشگل است خون دل خوردن میخواهد جامعه که اکثر مشکلات خوداش را باشمشیر  ورشوه وحیله وتحقیر کردن وارعاب وترساندن وترور کردن پیش میبرد هیچگونه دیالوگ منتطقی موجود نیست به جناب مروان بن حکم عاص بن وائل ومعاویه ومنصور دوانقی بعدا ها متوکل ها ملاحطه بفرمائید چه خوب بود اگر فرمایشات این خلفایه طرفدار اجماع وغیر اجماع که فرمایشات خودشان را جمع میکردند ونقد میکردند تا ارزش علمی وفمری واخلاقی وابعاد دیگر اش مشخص میشد تاریخ به خوبی گواه است که با احکام الهی چگونه رفتار کردند واز ترس دست به چه اقدامتی که نزدند من بعدا بطور مختصر بیانات جناب استادا عز فیضه بعد از رحلت اما م رضا علیه السلام عراق به خصوص بغداد یک گیچی ومنکیعجیب رخ داد که دلیل ان بیانات مکمل وعلت تامه ائمه اطهارشد که بیشتر توسط ایرانیان که وارد بغداد میشدند بهئهیجان وتفکر وبهت فرو برد استادمن درانگلستان میفرمود که اصول فلسفه مانند ان چوبی است که مداوم بر طبل زده میشود ورقصنده مداوم بان به چپ وراست وحرکت دیگر انجام میدهد درست همان بیاناتی که فرشتگان به خداوند زمانی که میخواست انسان بیافریند فرمودند که انسانها خودرا گیچ ومنگ وحیرت زده وبهت زده وهم دیگر رابه ظلم میکشند وغیره شد به انجا ذسید که اولین بار پدیده حق طلبی ودرک علمی واقعیت های مذهب درعراق بوجود امد که یک پدیده بی نظیری بوده است که به ان شدت درهیچ جای عالم رخ نداد گرچه انهم راتوانستند بامهدب حنبلی ودیگر مسائل تا حدودی مهار کنند وکاملا جمله ائمه اطهار علیه السلام میفرمودند که دشمن ما از حمقها هستند صحت پیداشد علت اصلی ان است درهر امری معیاری باید ازروی علم انتخاب شود وچناچه بعدا فهمیدند معیار بهتری هست معیار سابق را باید از میدان بدرکنند وهنوز این اصل منطقی را درک نکردهاند ومداوم بر خلاف ان حرکت میکنند تا روز که به گیچی ومنگی عقلا وحتی مردم برسند که نداند راه چاره چیست –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99